Wat brengt de Radio? Kerknieuws UIT DE PROVINCIE SPORTNIEUWS Gemeente Terneuzen Nette Man, Gloeilampen De officiële Statiefoto's van Koningin Juliana BoekiiandelAJ.vanAken ENGELS Depót: FRANKEN-SMET Jongens- en Meisjesboeken Sim cp de komeet ffd\aa*sff 43 Mond- en Klauwzeer in België niet alleen in normale huisver lic.hting\typ\dn, maar in talloze model len voor speciale doel einden. Radio T azelaar Noordstr. 21 -Tel. 2361 Terneuzen DINSDAG 28 SEPTEMBER. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Lichtba ken; 9.30 Gram.; 10.00 Klein kleutertje; 10.15 Gram.; 10.40 Voordracht; 11.30 Als de ziele luistert; 12.03 Tenor en orgel; 12.33 Metr. Orkest; 13 00 Nws.; 13.45 Gram.14.00 Piano; 14.30 Onder ons; 15.00 Gram.; 15.30 Muziek houdt fit; 16.00 De Zon nebloem; 16.30 Ziekenlof; 17.15 Gram.; 17.45 Lezing; 18.00 Volks- liederenkwartet; 18.30 Ned. Strijdkr. 19.15 Gram.; 19.30 Dit is leven; 19.45 N.I.W.I.N-klanken; 20.00 Nieuws; 20 05 De gewone man; 20.12 Philh. Orkest; 22.00 K.R.O.-trio; 22.45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 23.15 Gram. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws; 8.15 Aubade; 8 45 Gram.; 9.15 Morgenwijding; 9.35 Arbeidsv.; 10.30 Van vrouw tot vrouw; 10.35 Gram.; 10.50 Kleutertje luistert; 11.00 De wekker; 11.30 Orgelspel; 12.00 Lyratrio; 12.33 Piano; 13.00 Nieuws; 13.20 Avroleans; 14.00 Met naald en schaar; 14 30 Gram.; 16.40 De schoolbel; 17.00 Kinder koor; 18.00 Nieuws; 18.20 Tom Erich; 18.35 Maria Zamora; 19.00 Olleke bolleke; 19.30 Trio Keesen; 20.00 Nieuws; 20.05 Echo van de dag; 20.15 Bonte Dinsdagavond- trein; 21.30 Ik zou zo graag; 22.30 Piano-duo; 23.00 Nieuws; 23.15 Gram. EK kllAÏ De redevoering van de kleine heer achter het bureau begon steeds meer op Mugli's zenuwen te werken. Tenslotte begon de detective ook tegen de metalen bal te schreeuwen. „Geloof hem niet" riep de de tective. „Hij liegt. Hij is een gruwelijk kereltje dat schepen op zee doormidden laat breken. De man achter de schrijftafel haalde Maandag 27 Sept. Oud Gereforpi. Gemeente. Terneuzen: 7 u. Ds. J. v. Wier, van Rijssen. GEZINSZORG. Bijeenkomst te Zaamslag en Axel. Morgen, Dinsdag 28 September, zal er te Zaamslag en Axel een bijeenkomst gehouden worden, waarin het doel en de werkwijze van de kerkelijke Gezinszorg zal worden uiteengezet. De maatschappelijke werkster in algemene dienst der Ned. Herv. Kerk voor de Zuidelijke provin cies, Mej. P. Overwater, zal spre ken over het gezinszorg-werk in de gemeenten. De directrice van van de Ned. Herv. opleiding voor gezinsverzorgster te Eindhoven, Mej. N. Kater, zal vertellen over dc wijze, waarop de gezinsverzorg sters voor hun werk worden op geleid, terwijl tevens een film over dit werk zal worden vertoond. Tijdens de thee in de pauze zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. De bijeenkomst, waarop ook be- langjstell/enden uit naburige ge meenten welkom zijn, wordt te Zaamslag gehouden om 3 uur des namdidags in het Verenigingsge bouw en te Axel om 7 uur in de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk. TERNEUZEN. Droeve plechtigheid. Zaterdagmiddag vond alhier de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van de 4-jari- ge Dicky D., die vorige week ten gevolge van een noodlottig auto ongeval om het leven kwam. Onder de talrijke bloemstuk ken, welke de baar dekten, bevon den er zich van de gezamenlijke kermisexploitanten en de Fröbel- schol. Aan de groeve voerde Ds. J. A. Talma, uit Zaamslag het woord, zulks naar aanleiding van gedeelten uit Ps. 73 en Marcus 6. Een zwager van de heer D. dankte voor de betoonde belang stelling bij deze droeve plechtig heid. H- Verhage t Na een langdurig ziekbed is op 57-jarige leeftijd overleden de heer H. Verhage, sedert 1946 lid van de gemeenteraad, waarin hij zitting had voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De heer Verhage, die, na een arbeidzaam leven, zich sedert een paar jaar uit zijn zaken had te ruggetrokken, genoot door zijn hulpvaardigheid en bescheidenheid de algemene achting der bevol king. De ter aardebestelling- zal plaats vinden Woensdagmiddag te 2 uur op de Algemene Begraafplaats. In de gemeenteraad zal hij wor- den opgevolgd door de heer C. L. de Smidt. Bezoek Nederlandse Oorlogs bodems- Zoals wij reeds in een onzer vo rige nummers hebben gemeld, zal het flottille Nederlandse Oorlogs bodems, dat ter gelegenheid van feestelijkheden te Gent aldaar een bezoek heeft gebracht, bij terug keer te Terneuzen, dat Dinsdag plaats vindt, door de bemanning een militaire wandeling door de stad worden gemaakt, gevolgd door een taptoe op de Markt. Het gemeentebestuur biedt aan de Officieren van de Oorlogs bodems des namiddags van 57 uur in hotel „Rotterdam" een thee aan, waarbij aan de inwoners de gelegenheid wordt geboden de gasten te ontmoeten, die gaarne belangstellenden zullen ontvangen. De Kermis behoort weer tot het verleden en is, met uitzondering van de laat ste dag, niet druk bezocht ge weest. Dit zal wel inhoofdzaak haar oorzaak hebben gevonden in de juist achter de rug zijnde fees telijkheden ter gelegenheid van het Regeringsjubileum van H. M. Koningin Wilhelmina en de Inhul diging van H. M. Koningin Julia na. Evenwel ook de kermisattracties waren dit jaar niet zo talrijk als voorgaande jaren en ook het nog steeds ontbreken der snoep- en gebakkramen deed afbreuk aan, de kermisgeneugten. Het circus Libot heeft echter een kleine handle over. In een vreemdsoortig Engels wendde hij zich tot onze vrienden. „Onze keus is op U beiden ge vallen om U mede te nemen naar onze planeet Mars. Ik ben Doré, prof. Doré en ben hier gekomen met een opdracht van mijn rege ring om enkele primitieve we^ns van andere planeten te verzame len. Wij zullen U naar Mars overbrengen om U type te bestu deren." „Ik zal jou leren, griezelig sur rogaat var een levend wezen" Schreeuwde Basli, die buiten zich zelf raakte. De detective stak zijn machtige armen naar de kleine professor uit om hem met de kracht van de aardebewonérs te laten kennis maken. niet over bezoek te klagen ge had en was, na de openingsvoor stelling, vrijwel iedere avond ge heel bezet, waartoe het vertoonde programma dan ook alle aanlei ding gaf. BRUINISSE. De ontwatering van Schouwen. Do ontwatering van het lage land van het Waterschap Schou wen is een probleem waarmede al eeuwen is geworsteld en dat eerst in .1948 afdoende werd aan gepakt. Toch- is niet iedereen te vreden hierover. In een dezer dagen gehouden vergadering van de afdiellng Schouwen van de Nederlandse fruittelers organisatie werd de vrees uitgesproken dat de ontwa tering voor het hoger gelegen Westelijk deel, waar de fruit- telersbedrijven zijn gevestigd, fu nest zal 'zijn. Alles zal daarom worden gedaan om een te diepé ontwatering te voorkomen. Met andere organisaties zal contact worden gezocht, terwijl een des kundige zal worden geraadpleegd. Uien naaj Duitsland. Voor de uientelers in Zeeland en Zuid-Holland kwam deze week het verheugende bericht, dat evenals dit voor andere tuinbouw producten reeds het geval is, er voor de uien ook mogelijkheid is gekomen voor uitvoer naar Duits land en wel voor een hoeveelheid van 50 millioen kg. Wanneer aan de veiling aan gevoerde uien de door het be drijfschap vastgestelde minimum prijs niet halen, worden de partijen opgehouden en voor de minimum prijzen uit de markt genomen om naar Duitsland te worden ge ëxporteerd. De vastgestelde mini mumprijzen zijn voor September 6 cent, voor October 6 cent, voor November 6% cent, voor Dec. 7 cent, voor Januari 7% cent. De teler is nu dus verzekerd van deze minimumprijs, zij het dan verminderd met sorteerloon en veilingkosten. OVERSLAG. Verdronken. Donderdagavond had in de wijk de Achterhoek .tussen Overslag en Wachtebeke een tragisch on geval plaats waarbij de 55-jarige landbouwer v. A. door verdrin king om het leven kwam. Van A. was op een weiland bezig uit een diepe put aan het water scheppen. De man moet toen zijn uitgegleden en met het hoofd naar beneden in het water zijn terecht gekomen. De onge lukkige had niet meer om hulp kunnen roepen of zichzelf behel pen daar hij met hef hóófd in de coöder bleef vast zitten. Zijn 16-jarige zoon vond dat vader nogal lang wegbleef en ging eens naar het weiland kijken. Toen hij bij het water kwam zag hij een heen van de ongelukkige EERSTE KLASSE. DISTRICT I. ADOXerxes 12; Sparta Stormvogels «0-h3; AjaxDOS 2—1; SW—Blauw Wit 1-2; 't Gooi—Volewijckers 12. DISTRICT II. DWSNeptunus 00; E5DO-- Hermes DV,S 3-9; KFCZeebur-, gia 43; VSV—HBS 3-2; Feije- noord—DHC 21. DISTRICT III. NECHengelo 22; Enschede. -Ensch. Boys 2—1; Zwolse Boys, AGOW 11; Wageningen- Quick 13; Go AheadBe Quick 3-3. DISTRICT IV- NACJuliana 21VW Helmond 3—0; BW—Willem II 10; LimburgiaMW 32; De SpechtenTSC 14. DISTRICT V. FrisiaAchilles 40; Fries landVelocitas 3—0; GVAV Leeuwarden 11; Be Quick HSC 50; EmmenSneek 12J DISTRICT VI. BleijerheideKerkrade 21 NOADBaronie DNL 50; Lon- gaMaurits 20; Helmondia Eindhoven 2—2; PSViSportclub Emma 11. DISTRICT IV. Tweede Klasse B. AllianceBreskens 70; De Zeeuwen—Vlissingen 0—3; Goes DOSKO 38; Hero—1RBC 1—2; InternosMiddelburg 4—0. DERDE KLASSE F. SteenAardenburg- 61Clin-. geCom Boys 1—4; Sluiskil Hulst 20; HontenisseAxel 14; Hoofdplaat-Terneuzen 0-2; OostburgLJzendijke 11. ONDERAFDELING Z. V- B. Reserve Eerste Klasse A- Clinge 2Com Boys 2 04; Sluiskil 2Hulst 2 52; Hoofd plaat 2Terneuzen 3 3—6; Oost- burg 2LJzendijke 2 53. Tweede Klasse B. Corn Boys 3Graauw 1 08; Rapenburg 2Vogelwaarde 2 21; Axel 3—Ria 2 40; Koe wacht 2-PSK 2 6-0. Derde Klasse B. Oost burg 3Eede 2 70; DSW 2Aardenburg 3 33; Sluis 2 Breskens 3 1—9 Derde Klasse C. Hulst 3Clinge 3 90; Rapen burg 3—Sluiskil 3 2—3. Vierde Klasse G. EMM—Biervliet 2—2; de Patrij zen— Kruiningen 6—3. boven water steken, waarna hij spoedig in doodsangst om hulp riep. KOEWACHT. De nieuwe kerkklok. Deze week is de nieuwe kerk klok voor de gemeente Koewacht gearriveerd en is terstond in te toren gehangen. Het was reeds 5 jaar geleden dat de Koewachte- caren het gelui van hun klokken hadden gehoord. VLISSINGEN. Bouw nieuw station. Omtrent de bouw van een nieuw station der Nederlandse Spoorwe gen en de voorzieningen, die in verband hiermede moeten worden getroffen werd alhier een bespre king gehouden, waaraan o.m. deel namen de heren Mr. Van Houten en Ir. Voermans der Nederlandse Spoorwegen. Het ligt in de .be doeling het station iets Noordelij ker te verplaatsen. In de nieuwe rijksweg Nieuw- en St. Joosland— Vlissingen zou voorts een tunnel worden opgenomen om zonder op onthoud de spoorweg te kunnen passeren. HoofdplaatTerneuzen 02. Een slechte wedstrijd op een slecht veld had te Hoofdplaat plaats De bezoekers waren tech nisch de meerderen van hun gast heren, maar wisten deze meerder heid slecht in doelpunten uit te drukken. Het duurde tot 'n kwar tier voor de thee, dat Van Pien- broek zijn club de leiding kon be zorgen. In de tweede helft werd het spel er niet fraaier op. Eerst een vijftal minuten voor het einde kon A. Hamelink de zege voor Ter neuzen veilig stellen. HontenisseAxel 11- „Au grand complet" waren de Oranje-Witten naar Kloosterzan- de getfbkken. De gasten deden zich dan ook ogenblikkelijk als de meerderen kennen en hoewel dit de hele wedstrijd door het ge val was, boekten de gastheren, wier doelman reeds talrijke keren had moeten ingrijpen, het eerste succes. Een van links geleide uit val bracht, na ongeveer een half uur spele.ns, het leder voor de voeten van de midvoor, die met een fraai, hoewel niet onhoud baar, schot de thuisclub de lei ding gaf 10. „Axel" gooit er nu een scbopje op en 10 min. later doelpunt de midvoor, uit een voor zet van de l.binnen 11. Tot de rust bleef het hierbij, doch ,in de tweede helft was het Axelse veldoverwicht nog welspre kender, doch het ontbreekt haar aan schotvaardigheid. De binnen- spelers kogelen, soms van zeer dichtbij, langs de H.-palen. Een maal had de thuisclub pech bij een hoekschop op het Oranje-doel. Na 20 min weet Axel's l.binnen met een keurige kopbal te doel punten 1—2. 5 Min. later weet de Oranje midvoor de stand op 1—3 te brengen. Tot tweemaal toe wor den wegens buitenspel doelpunten voor Axel geannuleerd. Kort voor het einde moet Axel's r.buiten uitvallen en Borghstijn neemt zijn plaats in.. Met een keurige ren weet deze speler met een feilloos schot aan alle onzekerheid een einde te maken 1—4. Van 't spel- beeld ging overigens niet veel be- korends uit. SCHAKEN. Euwe blijft Kampioen van Nederland. De tweekamp tussen Dr. Euwe en Van Seheltinga om het Kam pioenschap van Nederland, is ge ëindigd ,in een 5%—2% overwin ning voor Euwe. De achtste par tij eindigde Zondagavond in re mise en de bepaling was gemaakt dat bij 5% punt, bereikt door een der deelnemers, de tweekamp zou zijn afgelopen. Als gevolg van de uitbreiding van de mond- en klauwzeer epi demie in het Vlaamse land, heeft de Belgische Minister van Land bouw besloten tot nader order alle markten, jaarmarkten, wed strijden en tentoonstellingen van herkauwers en varkens te verbie den. Dit verbod geldt voor het gehele grondgebied van de pro vincies O. en W.-Vlaanderen. OPENBARE RAADSVERGADERING. De Burgemeester van Terneu zen brengt ter algemene kennis dat een openbare vergadering van de Raad der gemeente is be legd tegen Donderdag 30 Sept. 1948, des namiddags 7 uur. Terneuzen, 25 Sept. 1948. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. Heden overleed, na een langdurig smartelijk doch geduldig gedragen lijden, onze innig ge liefde zorgvolle Man, Vader, Behuwd- en Grootvader HENDRIK VERHAGE, in de ouderdom van jaren- Zij, die hem gekend hebben, zullen beseffen, wat wij in hem verlie zen. De diepbedroefden, J. G. VERHAGE— EWIJK. P. VERHAGE. T. E- VERHAGE— DEN TOOM en Kind ly VERHAGE en Verloofde- J. VERHAGE- Terneuzen, 26 Sept. '48. Axelsestraat 66- Morgen, Dinsdag 28 Sep tember, hoopt onze ge achte Vriend D. DURINK zijn 40-ste Geboortedag te herdenken- Dat hij nog lang gespaard moge blijven, is de wens van DE „SPORTPLOEG." Hoek (Boeregat). middelbare leeftijd- zoekt serieuze kennismaking met keurige vrouw of weduwe- leeftijd pl.m- 40 jaar, om met wederzijds goedvinden een huwelijk aan te gaan. Brieven met of zonder foto (worden op erewoord terug gegeven) onder No- 7573, aan Boekhandel. A- J- VAN AKEN, Brouwerijstraat 2, Terneuzen- Thans verkrijgbaar: Ansichtkaartformaat 25 et- formaat 13X18 cm ƒ1,75 formaat 18X24 cm 2,50 Grotere formaten zijn ook leverbaar. Wij geven U gaarne hierover inlichtin gen- Ziet étalage! Brouwerijstr. 2 - Terneuzen Telefoon 2169 Schr- lessen v- beginners en gevord- d- leraar M.O- Spec- conv. lessen v- emigranten. Mod-, pract- meth- Duur 3 of 6 maanden. Ook Frans voor beginners- Lesg- m- corr. v.a- 2,75 p. mna. Vr- gratis prosp. en proefles- The English Institute Parklaan 37 - Bussum (Erkend Instituut) Chemische Wasserij en Ververij „De Achterste Molen", Epe. Stoomt alles; Verft alle kleuren- Nieuwstraat 9 - Terneuzen Telefoon 2639 N.V. Fa P. J. v .d. SANDE Noordstraat Terneuzen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3