De Algemene Vergadering der U.N.0. pr De stad onder degrond De Minister antwoordt Binnenlands Nieuws L ?r rc j* pi n De financiële maatregelen in Frankrijk Dewey en het communisme De Standard Oil in Hongarije onder staatsbeheer geplaatst De Britse verdediging Boek van lid van Sowjet-politbureau Luchtpostverkeer overzee i.v met militairen Max van Poll overleden Verklaring van De Gaulle Belgische bedevaart naar Willemstad Wederom een toewijzing voor Nederland Een afchend middel tegen de Tsetse vlieg? Achi doden bij autorace ijl IC 7- ic ,i ic le 51 >a >1 er: El 'mm* llllll! Het Franse staatsblad heeft de voornaamste punten opgesomd van de fiscale maatregelen, die door de regering- zijn voorgesteld, om, in het kader van de nieuwe belastingwet 80 milliard francs aan bezuinigingen en belasting oo te brengen. 1. een vermindering van de regeringsuitgaven met inbegrip van voor burgerlijke en militaire credieten, tot een bedrag van 30 milliard francs, vóór 1 Januari. 2. een verhoging van de in komstenbelasting met 20 procent; 3. verhoogde belasting op „zichtbare tekenen van welvaart" zcals personeel, grote huizen e.d.; 4. verhoogde belasting op mo torvoertuigen, op basis van paar- dekracht; 5. verhoging van de accijnzen op spiritualiën. Dewey heeft te Los Angeles verklaard, dat, indien hij tot pre sident der Ver. Staten zou wor den gekozen, „een tegenoffensief tegen het communisme zal wor den begonnen over de gehele wereld." Het zou een tegenoffensief va.n „vertrouwen en hoop zijn en niet ,van aggressieve daden". „Indien wij de communisten ignoreren geven wij hen het kleed der immuniteit dat zij wensen. Stellen wij: hen buiten de wet, dan verlenen wij hen het martelaren- dom dat zij nog meer wensen." Zijn plan hield in, dat het Ameri kaanse volk ingelicht zou worden waar of de communisten zich be vonden en wat zij van plan wa ren. „Indien zij of ieder ander onze wetten op verraad overtre den. zullen zij gestraft worden. Indien onze wetten niet voldoen, zullen wij nieuwe wetten maken, die wel voldoen. In dit land ech ter zullen wij geen „gedachte po litie" hebben. Wij zullen niemand in gevangenis werpen voor wat hij denkt of gelooft", aldus De wey. Zolang de communisten in Amerika in de openbaarheid ge houden werden was er niets van binnen de grenzen te vrezen. De Hongaarse regering heeft officieel medegedeeld, dat de Hongaarse maatschappij van de Standard Oil, de Maort, en haar verkoopmaatschappij onder staats beheer zijn gesteld, „teneinde te verhinderen, dat de olieproductie die van zo groot belang voor de staatseconomie is, roekeloos en kunstmatig wordt verminderd." De order betreft al de eigen dommen credieten en patenten inbegrepen. Gedurende 't staats beheer zullen de functies van de paad van beheer en de contröle- raadv door een door de regering benoemde algemene bedrijfsleider worden vervuld. De beide raden zijn voor de duur van het staats beheer ontbonden. Reuter tekent hierbij aan, dat de productie van ruwe olie in 1947 570.000 ton bedroeg, die ge bruikt werd voor binnenlands ge bruik en export. Er is nog niets bekend over de stappen, die de Amerikaanse legatie eventueel zal doen aangaande de arrestatie van twee Amerikanen en verschillen de Hongaarse leden van de di rectie. ven t/m 10 gram geschreven op luchtpostpapier en gesloten in luchtpost enveloppen van burgers aan militairen: tegen binnenlands tarief mo gen worden verzonden enkele briefkaarten, militaire luchtpost bladen en brieven als boven. Om schreven tot een maximum ge wicht van 10 gram. Er bestaat geen bezwaar tegen het door militairen of wel als burgers in brieven doen insluiten van foto's, krantenknipsels en dergelijke, mits het vorengenoem de totale gewicht van 10 gram niet wordt overschreden. Voor de luchtpostverzending van nieuws-, sport-, kerkelijke- en contactbladen van thuisfron ten zal alsnog een nadere rege ling worden getroffen. De Britse Minister van Defensie Albert Alexander, heeft in het Lagerhuis plannen bekend ge maakt over het in gereedheid brengen van Engeland ,in geval van nood. De „mobilisatiemachi nerie" was nagekeken „en als het ongelukkigerwijs nodig mocht blijken deze te gebruiken, dan zou men merken dat zij naar bevre diging werkt". Alexander ver klaarde dat het duidelijk was, dat collectieve veiligheid nog niet was bereikt. Plannen voor het weder oproepen van het leger waren in gereedheid gebracht „als een maatregel van normale ver standigheid". Uit Canberra wordt gemeld, dat de Australische Minister van De fensie, Dedman, in het huis van afgevaardigden heeft verklaard, dat de politiek van de Australi sche regering erop gericht was, Australië te ontwikkelen tot het belangrijkste hulpgebied voor En geland, door het uitbreiflen van industrie en het doen toenemen der bevolking. Het maken van strategische plannen voor de ver dediging van het imperium was begonnen en Engeland en' Nieuw Zeeland hadden vertegenwoordi gers kan de Australische depar tementen toegevoegd onder we derzijdse overeenkomst. Dedman zeide, dat de Australische verde- digingspolitiek was gebaseerd op de samenwerking binnen de Britse gemenebest, waarin Australië in de Stille Oceaan 'de grootste last draagt. „Oorlog tussen de V. S. en de Sowjet-Unie is onvermijdelijk" verklaart vice-premier Nikolai Voznesensky, lid van het Sowjet- politbureau in een boek over de economische politiek der Sowjet- Unie tijdens de oorlog, waarvan de vertaling zo juist in New York is verschenen. Volgens Voznesensky kan alleen de capitulatie van de V. S. een corlcg voorkomen. Hij onthult voorts, dat het „Stalin-regiem on voorwaardelijk" een volledige pro- iRussische oriëntatie in de politiek van de communistische partijen 1 van de wereld eist De vice-premier schrijft verder, dat aangezien de macht en een heid van de Sowjet-Unie en haar bondgenoten zullen bepalen of de nlannen der V. S. worden ver ijdeld, de Sowjet-Unie gedwon gen is haar economische politiek na de oorlog grotendeels als een oorlogseconomie te handhaven." Voznesensky betoogt, dat de tweede wereldoorlog slechts een van een reeks is en er aanvals oorlogen zullen zijn zo lang het kapitalisme bestaat. Het boek is uitgegeven door de „Public Affairs Press" te Was hington in samenwerking met de afdeling voor Russische vertalin gen van de „.American Council of Learned Societies". „Het Franse volk", zo zeide hij, „is te individualistisch om ooit het communisme of een dictatuur te aanvaarden". i 4 l Door de Minister van Oorlog, Marihe a.i., en Overzeese Ge biedsdelen is ten aanzien van het postverkeer met de militairen overzee dan wel aan boord van troepenschepen met ingang van 1 October a.s. het volgende b_- van militairen aan militairen: portvrii mogen worden verzon den enkele briefkaarten en ibrie- Roman door CHARLES FOWLEY Vrii vertaald en bewerkt door Mr. W. d'OBÉRON (Nadruk verboden.) Man man ti! (Kalm aan!), zei de' Chinees. „Laten wij niets over haast doen. Het is nog geen mid dernacht! Van nu af aan moet u zo weinig mogelijk spreken en m elk geval alleen Chinees! De jongeman was zeer verwon derd toen hij zaghoeTaozorg- vulaig de deur afsloot, die toe o-ang tot de straat gaf! Zijn ver- Sering werd nog groter toen zijn gids, nadat hij alles herme tisch gesloten had^ zeide: Yao tsau, lou hao. (Nu moe ten wij vertrekken, de weg S°?Welke'weg?" vroeg Bermond 2 Chinees ging hem voor naar het achterste vertrek van thuis, Vidjaja Laksjmi, de zuster van India's Minister-President, Pandit Nehroe en leidster van de Indi sche delegatie bij de Verenigde Naties heeft de debatten in de algemene vergadering geopend met een beroep voor wereldvrede en ontwapening en een spoedige beëindiging van het koloniale systeem. Met betrekking tot wat zij noemde „het afwezig zijn van een goede harmonie tussen de grote vijf", vroeg zij geduld en verdraagzaamheid te betrachten. Zij zeide, dat India gelooft, dat een toekomstig conflict onvermij delijk is, indien de wereld ver deeld wordt in twee begrensde en tegenover elkaar staande partijen. Kennelijk wijzende op de ras discriminatie tegen Indiërs in Z. Afrika, doch zonder de naam van het land te noemen, aldus Reuter zeide zij „dat India niet zal toestaan dat de waardigheid van de mens aangetast wordt". Over het conflict-Kasjmir spre kende, vervolgde zij: „Het is voor alle partijen het beste af te wach ten en slechts de hoop uit te spreken, dat het voorlopige rap port de weg zal effenen naar een spoedig herstel van de vrede". Betreffende Haiderabad's aan klacht tegen India, die formeel nog steeds op de agenda staat, verklaarde de Indische afgevaar digde, dat India zich het gevaar van, massale wanorde en razende strijd gerealiseerd had en „de wereld zou een veel gelukkiger plaats zijn als wanorde en strijd met dezelfde spoed onderdrukt werden, zowel in Palestina, Bur ma, Malakka en elders". In haar rede voor de assemblee der V. N. gaf de vertegenwoor digster van India, Vidjaja Laks- imi Pandit, zuster van Pandit Nehroe, uitdrukking aan haar hcop dat Indonesië spoedig lid zal 'zijn van de V. N. „Wij zijn van mening, dat Indonesië een Ftadium van autonomie bereikt heeft, waarop het recht heeft als souverein erkend te worden drukte daar op een knop en plot seling werd een deur zichtoaar, die door een beschot verborgen was geweest. Door deze deur kwa men zij in een lange gang en ten slotte in een labyrinth van gan gen en straatjes. „Wij zullen wel ergens buiten de stad uitkomen," dacht Jacques. Integendeel, urenlang gingen zij door zeer nauwe gangen, die zo laag waren, dat Bermond zich voortdurend moest bukken. De atmosfeer werd zwaar en be nauwd. Zij ontmoetten in deze gangen slechts Chinezen, die zeer stil ach ter elkander slopen en als scha duwen langs de muren gleden. Spoedig daalden nu de gangen schuin naar beneden en werden, evenals kelders, hier en daar veJ" licht door lantaarns, die in de muren waren aangebracht. ,Ik geloof, dat Tao mij in de rondte heeft laten lopen om mij van het spoor te brengen!" dacht Jacques. Toch meende hij, ondanas de talrijke kronkelingen, een vas te richting te ontdekken in de Sprekend over Malakka, Indo- China en Indonesië verklaarde zij: „Wij hebben de grootste sympa thie voor de volken van deze lan den in hun strijd voor vrijheid". Zondagmiddag om 1 uur is te Eindhoven in de leeftijd van 67 jaar overleden de heer M. J. M. van Poll, oud-lid van de Tweede Kamer. De heer Van Poll, die drie weken geleden zijn zoon te Eindhoven bezocht, werd aldaar door een beroerte getroffen en is deze at taque niet meer te hoven geko men. Hij doorliep het instituut „Ru- wenberg" te St. Michielsgestel en was daarna een tijd op de gepieen- te-secretarie te Teteringen werk zaam. Vervolgens ging hij in de journalistiek, waarin hij zich door zelfstudie een zeer vooraanstaan de plaats wist te verwerven. Van 1929 tot 1 September 1946 had de heer Van Poll voor de K. V.P. zitting in de Tweede Kamer. In September 1946 werd hij met de heren Van Mook, Schermerhom en De Boer benoemd in de Com missie-generaal voor Indonesië. Zijn verdiensten werden beloond met de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De plechtige uitvaartdienst zal Woensdagmorgen om half elf go- houden 'worden in de St. Cathari- nakerk te Eindhoven, waarna op het St. Catharinakerkhof de ter aardebestelling plaats heeft. Bij zijn vertrek uit New-York heeft Pierre de Gaulle, burge meester van Parijs, verklaard, dat zijn broer, Generaal Charles de Gaulle, de volgende verkiezin gen in Frankrijk „zonder enige i twijfel zal winnen". 1 Hij verklaarde dat Frankrijk een regering wenst, gelijk aan die van de Verenigde Staten. weg, die Tao volgde. Steeds daal de de weg schuin af en Tao moest herhaaldelijk de haastige stappen van Jacques matigen door de zelfde spottende woorden: „Man man ti, tai Kouai Kouai ti! (Langzaam, langzaam, mijn heer Snel-Snel!)" De gewelfde gangen volgden tot in het oneindige op elkander en waren volkomen gelijk van bouw. Soms waren er trappen, die naar lager gelegen kelders leidden. De lucht werd steeds benauwder en Jacques kreeg de indruk, dat hij in het binnenste der aard'e door drong! Hij kon nu nauwelijks ademhalen en dacht met grote angst: „In welk somber en akelig ver blijf zouden de Chinezen de arme Evelyne en Janine wel verborgen hebben?" Bermond schrikte plotseling op uit zijn overpeinzingen, door een waarschuwing vajn Tao: „Siao sin, Tchan tao! (Opge past, blijf'staan!)." Zij stonden voor een lage deur. Met zijn lange nagels begon de Opnieuw heeft een grote groep Belgen, nu uit Belgisch Limburg, het graf van hun gensneuvelde landgenoten te Willemstad be zocht. Daarbij werd de belofte ge daan, dat volgend jaar naar het massagraf aan het Hollands Diep een algemene Belgische bede vaart zal worden gehouden, die een traditioneel karakter zal krij gen. Er zullen ongeveer 800 Belgen op een Zondag in Mei aan de bedevaart deelnemen. Een aal moezenier, die zich met de ge sneuvelden aan boord bevond toen hun schip op een mijn liep en zonk, zal dan in de openlucht een mis opdragen, waarna op de be graafplaats een herdenking wordt gehouden. Tot nu toe bleef het bezoek aan de graven een vrij persoonlijk en onofficieel karakter dragen, om dat men er van uitging, dat spoe dig de stoffelijke - resten van de gesneuvelden naar hun vaderland zouden worden overgebracht Nu echter vaststaat, dat dit niet mo gelijk is, willen de Belgen elk jaar een massale hulde komen bren gen aan de mannen en jongens, die in Mei 1940 op het Hollands Diep het leven lieten toen (je schepen, waarmee zij door de Duitsers werden weggevoerd, in de nabijheid vam Willemstad in een mijnenveld terechtkwamen en zonken. Donderdag heeft de E. C. A. opnieuw een reeks toewijzingen bekend gemaakt tot een totaal bedrag van 40.667.121 dollar waardoor het totaal van de tot- dusver toegekende Marshall-hulp gestegen is tot 1.809.425.810 dol- lar. Aan -Nederland en Nederlands- Tndië werd een bedrag van 3.999 500 dollar toegewezen voor banden, wollen weefsels katoen en Amerikaanse ijzer- en staal- producten. Frankrijk kreeg 3.481.172 dol lar toegewezen voor een groot aantal producten., o.a. automobie len, onderdelen van vliegtuigen en radio's uit de V. S. en Amerikaan se bloem; dit laatste tot een be drag van 1.935.360 dollar. Medegedeeld wordt dat de Rijks laboratoria te Kabets bii_ de be strijding van de tsetsevlieg een ontdekking hebben gedaan, welke een wereld-historische betekenis heeft. Deze vlieg veroorzaakt de slaapziekte en de nagana. waar aan. jaarlijks duizenden dieren in de tropen sterven. Een officier bij de veterinaire dienst verklaarde naar aanleiding van deze mededeling, dat hij ook van bovengenoemde ontdekking had gehoord, doch dat deze nog niet officieel bevestigd was. Zou het bericht inderdaad waar zijn aldus deze officier dan zou de grootste moeilijkheid voor het plan om 2000 vierkante mijl bij de „Mack Innon Road" tot een uitgebreid veefokgebied te ma ken, overwonnen zijn. Op het circuit van Florence vond Zondag een internationale weg wedstrijd plaats, waarbij een zeer ernstig ongeluk is gebeurd. De Italiaanse coureur Pasquino Er- mini kon op een gegeven ogen blik zijn FiatErmini niet meer in bedwang houden. Hij reed door de afrastering heen en kwam met wagen en al in het publiek te recht. Acht toeschouwers werden hierdoor gedood en ongeveer 20 personen gewond. Chinees eerst op de deur krab ben en daarna klopte hij verschei dene malen. Op 'dit teken werd de deur geopend. Beiden traden zij in een nieuwe gang, die bewaakt werd door een Chinees. Deze hoog niet alleen voor hen, maar wierp zich ook op de knieën en raakte rnet zij® voorhoofd de grond aan. Bermond kreeg daardoor de ze kerheid, dat Tao werkelijk een Ia-jen of zeer hoge persoonlijk heid voor de Chinezen van Kowa was. Hij' gevoelde zich zeer on rustig hij de gedachje, dat hij in dit labyrinth, dat tevens nog zeer goed bewaakt werd, nooit alleen de terugweg zou kunnen vinden en dus van nu af aan geheel en al afhankelijk was van Tao. Ondanks deze onprettige ge dachte, moest Jacques toch het enorme geduld en het taaie uit houdingsvermogen van de Chine zen bewonderen, die onder de stad Kowa al deze gangen hadden we ten aan te brengen. Voor een derde keer krabde Tao met zijn nagels aan een deur en klopte. Op vragen van het Eerste Ka merlid Oosterhuis (Arb.), naar aanleiding van het .interview, dat Dr. Jaspar, secretaris-generaal \an de tolunie te Brussel, aan een speciale verslaggever van de „Volkskrant" heeft toegestaan, hebben de heer Stikker, Minister van Buitenlandse Zaken en de heer Van den Brink, Minister van Economische Zaken, het volgende geantwoord De Ministers hebben kennis genomen van het interview, dat Dr. Jaspar, secretaris-.gieneraal van de tolunie te Brussel, aan een speciale verslaggever va: „De Volkskrant" heeft afgegeven en dat is gepubliceerd in het num mer van 21 Augustus 1.1. van dit blad. Overleg tussen Dr. Jaspar en de Ministers heeft ter zake niet plaats gehad. De Ministers stellen er prijs op te verklaren, dat de heer Ja-spar niet een Nederlands ambtenaar is, maar door de regeringen van België, Nederland en Luxemburg gemeenschappelijk is aangesteld tot secretaris-generaal van de Belgisch-Ned.-Luxemburgse dou aneovereenkomst. 1 Dr. Jaspar is derhalve niet aan één regering, maar aan genoemde drie regerin gen verantwoording schuldig De Ministers achten Uiteraard ongewenst, dat ambtenaren, die in een functie arbeiden, als hier boven omschreven, interviews af geven, welke met het regerings beleid van één der aangesloten landen in tegenspraak zouden ko men of verwarring zouden kunnen, stichten, dan wel de samenwer king zouden kunnen schaden. Zij zijn dan ook bereid om, voor zo veel in hun macht ligt, te bevor deren, dat geen interviews door bedoelde ambtenaren Worden af gegeven zonder voorafgaan^ over leg met de betrokken regeringen. WOONWAGENBEWONERS STALEN MELKBUSSEN. „Ze mikken ze overdag in 'de sloot" en 's avonds komen ze ze ophalen, aldus iemand uit het Maas en Waalse. Die eerste „ze" zijn dan een on guur stel woonwagenbewoners en de tweede „ze" zijn de melkbus sen die langs de weg staan. De laatste tijd verdwenen er in de omgeving van Nijmegen tel kens melkbussen, ook wel tuiten genaamd, die van de melkfabriek terugkomen en dan een tijd langs de weg blijven staan voor ze weer opgehaald worden door de eige naars. 's Morgens worden deze bussen door de boeren vol aan de weg gezet; ze worden dan door de auto van de mei en 's middags brengt deze ze leeg terug en zet ze op dezelfde plaats weer langs de weg af. De boeren halen ze als regel eerst tegen de avond op, vele ook pas 's anderendaags in alle vroegte. Die bussen vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 20 per stuk en er schijnt plotseling een duister afzetgebied voor gevon den te ziin. Het schijnt, dat een aantal woonwagenbewoners zich er voor interesseert en voor het verkrij gen ervan kinderen inschakelt. Die kinderen worden op bepaal de plaatsen „afgezet" en zijn er op getraind om de bussen in de sloot te deponeren op een moment dat er geen onraad in de buurt is. Daarna slenteren ze weer naar huis, in casu de woonwagen, e® geven aanwijzingen waar de buit opgehaald moet worden. Dat ge beurt dan 's nachts en zelfs met een auto. De politie heeft deze affaire thans in onderzoek. De boeren laten de tuiten nu geen minuut langer staan dan nodig is, *rat aan de verkeersvei ligheid zeer ten goede komt. Het kwam n.l. herhaaldelijk voor dat baldadige jeugd deze bussen op het fietspad of op de rijweg rolde waar ze, vooral in de avond, een gevaar vormen voor het verkeer. Behendig verborgen in de ste nen, werd een trap zichtbaar. Voorover gebogen slopen de rei zigers deze trap af en kwamen in een brede gang. Plotseling bleef Jacques staan, verblind door een helle stroom van licht, die door een hoog hek kwam. Op een gebiedende wenk van Tao werd dit ^ïelt voor hen ge opend. Bermond was verstomd van verbazing over het schouw spel, dat hij voor zich zag. In een onmetelijke grot, waarvan het ge welf zo hoog was, dat men er het einde niet van kon zien, strek te zich een stad uit, fantastisch en toverachtig. Een stad met hui zen, die verlicht waren door kleu rige lantaarns; een stad met stra ten en pleinen, waar een enorme mensenmassa'door elkander kri oelde. Deze geweldige grot, die waarschijnlijk door een aardbe ving ontstaan was, strekte zich onafzienbaar ver uit en verborg een onbekende wereld! (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2