De Staatsgreep in de Republiek De emigratie van minder geschoolde arbeidskrachten naar Australië De werking van het plan-Marshall De Berlijnse kwestie voor de Veiligheidsraad MAANDAG 27 SEPTEMBER 1948, De Nederlandse oorlogsschuld aan Australië Defensie-commissie der West-Europese Uma President Peron spreekt De strijd in China Bulgaar te Chicago gearresteerd Dewey over een federatief West-Europa Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 P.T.T. accepteert Ball-point pennen Panjoesjkin over Japanse industrie Arrestaties in Tsjecho-Slowakije De luchtmacht der V. S. Sowjet-Unia stelt ontwapening voor Amerikaans protest aangenomen Goud- en dlamantsmokkel tussen Batavia en Singapure?^ Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Toenemende bewolking. Toenemende bewolking, maar het grootste deel van de dag droog weer. Matige, en vooral langs de kust later krachtige Zuidelijke wind. Weinig veran dering in temperatuur. 4e Jaargang No- 921- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Uitbreiding van de opstand- Het persbureau der Indonesische Republiek, Antara, meldt, dat Ko lonel Sajoeto Zaterdagmorgen het bewind van het Nationale Front geproclameerd heeft te Poerwo- dadi, in het gewest Samarang. Poerwodadi ligt ten Noorden van Solo. Het persbureau voegt er aap toe, dat dit bewind overeenstemt met ,,het communistisch bestuur te Madioen." Voorts wordt melding gemaakt van het uitbreken van ,,een com munistische opstand in Parakan, ten Noord-Westen van Magelang," eveneens Zaterdagmorgen. Nader meldt Antara, dat Soe- joto zich tot opperste militaire Radio Australië deelt mede dat de onderhandelingen voor het regelen van de Nederlandse oor logsschuld aan Australië binnen kort geëindigd zullen zijn. Het laatste bedrag dat aan Australië zal worden betaald, zo vervolgde de radio, zal ongeveer 8 millioen pond zijn, voor materiaal dat ge leverd werd aan de Nederlandse strijdkrachten op Borneo en elders, benevens yoor het onder houd van Nederlandse vliegtuigen in Australië. In diplomatieke kringen te Was hington wordt verklaard, aldus een correspondent van Reuter, dat te Londen door de defensie-com missie der West-Europese Unie en de Oommissie der Ambassa deurs, die de politieke aspecten van het probleem behandelt, een grote mate van succes is bereikt. Er zouden belangrijke vorderingen zijn gemaakt bij de opstelling der plannen voor gezamenlijke actie in Duitsland, voor de wederzijdse verdediging en voor het, gemeen schappelijk gebruik van bases en andere faciliteiten. Over de wijze en de omvang van de Amerikaanse hulp aan een West-Europese militaire alliantie was echter nog geen beslissing genomen. De voornaamste ontvan ger van zulke hulp, zo wordt ge redeneerd, zou Frankrijk zijn Volgens sommige berichten zou Frankrijk onmiddellijk behoefte hebben aan uitrusting voor tien divisies en aan 300 jagers met straalaandrijving. Deze cijfers zijn niet officieel, maar men neemt aan, dat Frankrijk het land is, dat de kern van de strijdkrachten te land voor de alliantie zal leveren en, daarom meer uitrusting nodig heeft dan de andere landen. De bijeenkomst van de Ministers van Defensie, die deze week te Parijs wordt gehouden, is een voorteken van een belangrijk sta dium in de ontwikkeling van de alliantie, zo besluit Reuter's cor respondent. President Peron heeft een rëde- voering gehouden naar aanleiding van de moordaanslag, die op hem en zijn vrouw beraamd zou zijn. Een grote menigte luisterde. Peron verklaarde, dat „buiten landse financiële - machten, ge steund door Argentijnse verra ders, zijn dood zochten". Hij voegde er aan toe, dat hij noch voor geweld noch voor geld boog. Voorts oefende hij critiek uit op de „ongezonde" pers en op buitenlandse correspondenten, die, zo zei hij, spionnen waren, die het land verkochten. Er waren reeds maatregelen genomen tegen de samenzweerders. Het leger was er niet bij betrokken. De President stelde de uit Argentinië verbannen Griffiths verantwoordelijk. (John Grif fiths werd uit Argentinië verban nen wegens zijn aandeel in een bankstaking.) Hij dankte de de monstranten en verklaarde, dat de oppositie zich moest neerleg gen bij de wil „van de overgrote meerderheid". Peron en de hem steunende bladen werpen de schuld vooral op de Verenigde Staten. Ook mevrouw Peron heeft de demonstranten dank gezegd. leider heeft uitgeroepen. Van de zijde van het Republikeinse leger wordt verklaard, dat „de affaire Parakan binnenkort beslecht zal worden." Op verschillende andere plaatsen, zo wordt er aan toege voegd, heeft dit leger zuiverings acties uitgevoerd. Te Podjonegoro isVrijdagavond gedurende 10 minuten geschoten. Van gezaghebbende zijde ver- neema Aneta, dat er „een actie is uitgevoerd tegen een bende ordeverstoorders en dat ook eni ge leiders van de P.K.I. gearres teerd zijn." „De Stem van Vrij Indonesië," (omroep van het leger der Repu bliek Indonesië)meldt dat „de Republikeinse troepen in het ge bied van Madioen goede voort gang maken, en dat, naar ver wacht wordt, de omsingelingsbe- weging binnenkort voltooid zal zijn." Een Republikeins officier werd gevangen genomen door de com munisten bij de communistische opstand te Parakan, waar een z.g. Nationaal-Front Regering in gesteld werd, evenals in het 50 km ten Westen van het oliecen trum gelegen Poerwodadi. In zijn Zondagavond-bulletin spreekt Antara van een „uitbrei ding van, de communistische op stand in Midden-Java." Djokja, Inueldt verovering van Magetan. Radio-Djokja meldde Zondag avond, dat Magetan en Ngrambe, centra van communistische poli tieke activiteit, dóór de republi keinse troepen zijn heroverd. Vliegtuigen van de republikein se luchtmacht onderhouden "de verbinding tussen Djokja en Oost Java en werpen pamfletten uit, al dus Radio-Djokja. (Ngambre en Magetan zijn resp. een dessa en een plaats tus sen Solo en Madioen, gelegen op de Noordelijke en Oostelijke hel ling van het Lawoe-massief, resp. ongeveer 40 en 20 km West van Madioen. Gezien het bericht over uitbreiding van de opstand tot Poerwodadi en Parakan is de si tuatie dus blijkbaar zo, dat het offensief tegen Madioen vorderin gen maakt en dat in het Noorde lijke deel van het republikeinse gebied de opstandige beweging zich uitbreidt. Red. A.N.P.", Volgens het Chinese Ministerie van Defensie zijn de door com munisten geleide troepen Vrijdag morgen al vechtende de stad Tsi- ran, de hoofdstad van Sjantoeng, binnengedrongen. Verkennings vliegtuigen meldden Zaterdagmor gen dat de regeringstroepen nog tegenstand boden in de Noord- Westelijke en Zuid-Westelijke wij ken van Tsinan en op de heuvels buiten de stad. Een deel van het garnizoen in de stad vuurde hevig op de schie tende aanvallers aldus het com muniqué. Mede namens de besturen van arbeidersbonden deelt de centrale Stichting Landbouw Emigratie mee, dat zij, zonder nadere waar borgen inzake plaatsing en uit voering, niet kan adviseren in te gaan op de uitnodiging aan niet vakarbeiders, om zich aan te mel den voor emigratie naar Austra lië. Zij merkt op, dat de emigratie naar Australië van practisch on geschoolde krachten van het plat teland nog in een stadium van voorbereiding verkeert. Men voorspelt te Washington in welingelichte ipiomatieke krin gen een crisis in de werking van het plan-Marshall als gevolg van de politieke crisis ,in Europa. Waarnemers zijn van mening, dat, tenzij een plotselinge verbe tering .intreedt in de politieke toe stand in Europa, vele landen, die Marshall-hulp ontvangen, onver mijdelijk een deel van het materi aal en de arbeidskracht, benodigd voor essentiële herstel-doeleinden, voor militaire doeleinden zouden moeten gebruiken. Volgens de waarnemers is d,it proces in Engeland reeds begon nen. De crisis in Europa eist, vol gens Europese diplomatieke krin gen te Washington, de spoedige uitvoering van de plannen voor militaire hulp door de Verenigde Statten. Naar vernomen wordt heeft Gladwyn Jeb, voorzitter van de Commissie der Westelijke Unie, dit standpunt dezer dagen op het Volgens berichten uit Parijs en Washington zou Zondagavond de tekst van de nieuwe nota van de Westelijke Mogendheden aan de Sowjet-Unie gelijktijdig in de 3 hoofdsteden gepubliceerd worden. De tekst, die door de deskundi gen is opgesteld, moet echter eerst George Pirinsky, Bulgaars lei der van het „Pan-Slavisch con gres" ,in de V. S., is te Chicago gearresteerd als „vreemdeling, die behoort tot een organisatie, welke gewelddadige omverwerping van de Amerikaansche regering voor staat". Pirinsky werd gearresteerd in het kantoor van het bureau voor naturalisatie en immigratie. Hij kwam in 1926 uit Bulgarije naar de V. S. Volgens de justitie te Washing ton wordt tegen Pirinsky opge ireden, om,dat hij lid zou zijn van de communistische partij, niet wegens zijn relatie met het Pan- Slavisch Congres. Gouverneur Thomas A. Dewey, de republikeinse candidaat voor het presidentschap der V. S„ heeft er op aangedrongen, dat de hulp van de Verenigde Staten aan Europa gebruikt zou worden om de stichting van een West-Euro pese federatie te bevorderen. Hij wees er op, dat de landen van West-Europa tezamen met West-Duitsland 'n .bevolking heb ben, die bijna tweemaal zo groot is als die der Ver. Staten. „Ver deeld in 26 afzonderlijke en zwak ke naties, is elk van deze landen een uitnodiging tot een aanval, maar verenigd in een sterke fede ratie van vrije naties kunnen zij een enorm bolwerk van de vrede zijn", aldus Dewey. nog de goedkeuring van de Minis ters krijgen, waarna de publicatie volgen. Maarschalk Sokolofsky, militair gouverneur der Sowjet-Unie in Duitsland, heeft zijn voornaamste adviseurs bijeengeroepen op het Sowjet-hoofdkwartier te Karls- horst om de toestand te hespre ken, nu de Berlijnse crisis aan de Veiligheidsraad wordt voorgelegd. Volgens Duitse kringen, die nauw contact hebben met 'tSow- jetrussisch militair bestuur, heeft Maarschalk Sokolofsky reeds wei- omschreven instructies uit Mos kou gekregen. Nader wordt gemeld, dat de bijeenkomst van de 3 Ministers tot hedennacht één uur heeft ge duurd en de nieuwe nota aan de Sowjet-regering hedenochtend zal worden overhandigd. EN ENIGE ARTIKELEN UIT DE DISTRIBUTIE WET 1939 WEER IN WERKING. Bij Kon. Besluit is bepaald, op voordracht van de Ministers van Economische Zaken en van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning, dat de prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 en de in arti- ke1 24, tweede lid, van de distri- butiewet 1939 bedoelde artikelen dier wet opnieuw in werking tre den met ingang van heden. Hangende het ingestelde onder zoek naar de deugdelijkheid van het schrift verkregen met de z.g. kogelpuntpennen (Ball-pointpen- nen) had het staatsbedrijf der P.T.T. het gebruik van deze pen nen in zijn dienst verboden. Bedoeld onderzoek heeft uitge wezen, dat dit verbod niet behoeft te worden gehandhaafd, in ver band waarmede het is ingetrok ken. Amerikaanse Ministerie van Bui tenlandse Zaken verdedigd. Sommige waarnemers zijn van mening, dat de critieke militaire positie van West-Europa en het kwaad, dat hierdoor aan het plan- Marshall kan worden, berokkend, een combinatie van militaire en economische hulp tot de enig lo gische oplossing maakt. De Sovjet-ambassadeur in de V. S., Panjoesjkin, heeft in de commissie voor het Verre Oosten waarin elf landen vertegenwoor digd zijn, verklaard, dat aan Japan toegestaan moest worden zijn industrie tot jjoven bet voor oorlogse peil te ontwikkelen „on der controle van degenen, die er het meeste belang hij hadden een nieuwe ^Japanse agressie te voor komen". Niet die industrie, aldus Panjoesjkin, is verantwoordelijk geweest voor de agressie in de tweede wereldoorlog maar de „misdadige militairisten, die haar exploiteerden". De Tsjecho-Slowaakse veilig heidspolitie heeft te Usti Nab Lahem (Bohemen) een zekere jospeh Koch gearresteerd, die er van beschuldigd wordt mede plichtig te zijn aan een complot dat zich het opblazen van het Tsjecho-Slowaakse parlement ten doel stelde, terwijl alle ministers en afgevaardigden aanwezig wa ren. Hij zou instructies ontvangen hebben van twee leden van de Amerikaanse contra-spionnage- dienst, genaamd Lloyd en Wasser Alfingen, een vroeger lid van het parlement voor de Tsjecho-Slo waakse Nationale Socialisten. De luchtmacht der V. S. heeft aangekondigd dat 10.000 lucht machtreservisten en officieren van de nationale luchtwacht. (deze doen dienst op Amerikaans ge bied), die gedurende drie jaar vrijwilligers zijn, opgeroepen zijn om nieuwe eenheden der lucht macht te helpen opbouwen. Voorts is medegedeeld, dat de gevechtswaarde met 1000 toestel len is vergroot sinds begin 1948 en dat 500 transporttrainings vliegtuigen aan de actieve lijst zijn toegevoegd. De oliicieren zouden slechts op eigen verzoek worden opgeroepen en alle nodige officieren waren feitelijk van de niet-vliegende categorie. De Sowjet-Unie heeft voorge steld, dat de algemene vergade ring aan de grote vijf een aan beveling zal doen tot verminde ring met een derde van al hun land-, vloot- en luchtstrijdkrach ten en dat verder alle atoom wapens, die voor de aanval en niet voor de verdediging dienen, worden verboden. Van de zijde van het Mini - van Sociale Zaken werd Czl dagen meegedeeld, dat ais gevolg van het ontbreken van voldoecde scheepsruimte emigratie naar Australië tot nu toe niet op grote schaal mogelijk was. Daarin is thans een wijziging ten goede ge komen, daar medio December het s.s. „Volendam" naar Australië zal vertrekken, welk schip aan 1450 personen plaatsruimte biedt. Voorts werd gemeld, dat er ook voor niet-vakarbeiders goede kan sen zijn, mits het flinke jpnge kerels zijn, die, hoewel zij geen bepaalde opleiding hebben geno ten, toch enige kennis van b.v. landbouwwerkzaamheden hebben. Zij moeten bereid zijn de handen uit de mouw te steken en vol doende intelligent om vlug aan te leren. Naar aanleiding van de hier boven door de Centrale Stichting Landbouw Emigratie ontwikkelde bezwaren vernemen wij van het Ministerie van Sociale Zaken, dat de emigratie op normale wijze doorgang vindt. Teneinde het voor de belangstellenden gemak kelijker te maken, bestaat de ge legenheid zich bij de Gewestelijke Arbeidsbureaux en bijkantoren aan te melden, waar zij alle ge wenste inlichtingen, kunnen ont vangen. De Stichting Landverhuizing Nederland deelt ons nog mee, dat reeds in Mei besprekingen wer den gehouden met de Nederland se landbouw-attaché in Melbour ne over de emigratie van minder geschoolde arbeidskrachten naar Australië. De mogelijkheid be staat thans daartoe. Er vindt een selectie plaats, waarbij voor al gelet wordt op karakter, flink heid, eerlijkheid enz. der gegadig den. Zij moeten bovendien al eens •bepaalde werkzaamheden ver richt hebben, ook al worden daar voor geen grote eisen gesteld. Britse en Amerikaanse ambte naren hebben schriftelijk gepro testeerd tgen het besluit der Sov jets om oefeningen te houden met luchtdoelgeschut in de luchteorri- dor, zo wordt uit Berlijn (gemeld. In de protesten, die afzonderlijk zijn overhandigd aan het lucht- veiiigheidscentrum der vier mo gendheden te Berlijn, werd ver klaard, dat de Sovjets alleen ver antwoordelijk zouden zijn voor eventuele incidenten. Geen van de Britse en Ameri kaanse piloten die in de corridor hebben gevlogen op de genoemde uren, hebben melding gemaakt van enig vuur van luchtafweer geschut. Volgens het te Singapore ver schijnende blad „Straits Times" hebben douane-ambtenaren te Sin gapore bij een boordwerktuigkun dige van een K.L.M.-vliegtuig op de lijn Batavia-Palembang-Singa- pore, voor 125.000 pond sterling aan goud en diamanten ontdekt, bureau A.F.P „een mecanicien van een Nederlandse maatschap pij" had 6 kilogram goud en vijf pakjes met elk 400 diamanten in 'n speciale smokkelgordel om zijn lichaam. Volgens een douane-ambtenaar, aldus het blad, had de man ge tracht de gewone douanecontrole ongezien door te komen, doch werd hij teruggeroepen en onder zocht. Naar verluidt was hij in 't bezit van papieren, die zouden kunnen leiden tot de ontdekking van „de bende, die tussen Java en Singapore goud en diamanten smokkelt". Na een kruisverhoor van de boordwerktuigkundige, dat 5 uur duurde, kon de politie een Chi nees arresteren ,die evenens in de zaak was betrokken. Naar de correspondent van Aneta te Sin gapore verneemt, was dit een on derdeel van een smokkelorganisa tie tussen Java en Singapore.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1