I Fa D. F. VAN DER HEIJDEN I TOOVERDOEKEN %r(/VlHD^ Binnenlands Nieuws Wat brengt de Radio? no. 2682 AANBESTEDING «Bitfi op Je komed ^Mors Distributiekring Terneuzen Voor iedereen I Voor KAAS ff ÜH fi¥' GESLOTEN no. 2615» A. DE VIN IN EEN BOEK VAN N.V. Fa P. J. VAN DE SANDE Vredestein - Dunlop - Bataafse RIJWIELBANDEN D. P. MANNAERT SMOKKELAARS GEIARREST EERJfc Eniige tijd geleden is een groot complot opgerold, dat zich gespe cialiseerd had in het smokkelen van Belgische tapijten naar ons Land. Men wist, dat er nog meer groepen waren, die zich bezig hielden met de tapijtensmokkela- Tij en, thans is men weer een ben de op het spoor gekomen; dit door de arrestatie van drie perso nen in Ridder-kerk. C C.!D.-amhtenaren, die Zater dag bij de Moerdrjkbrug post had den gevat, wilden daar een auto aanhouden ,doch deze gaf vol gas en eerst bij Ridderkerk slaagden de ambtenaren er na een hard nekkige achtervolging in de smokkelauto te doen stoppen. De buit was 24 Belgische tapijten 'en een grote hoeveelheid costuum- stof, die vervoerd werd door drie Hagenaars. Alle drie zijn het be kende smokkelaars. Twee hunner stonden daarvoor reeds enige tijd in het politieblad gesignaleerd. Zij waren zo handig ondergedoken, dat men zé tot nu toe nog niet had kunnen vinden. Het drietal is naar het huis van bewaring te Breda overge bracht. Na de arrestatie is een on derzoek ingesteld in het grens- plaatsje Chaam. Men had hier ge luk, want een zekere G. M., een bekend smokkelaar, die zich enige tijd geleden aan een arrestatie in verband met tapijtsmokkel door ontsnapping heeft weten te ont trekken, kon in zijn woning wor den gearresteerd. In de woning vond men tegelijkertijd twee an dere smokkelaars, die een grote hoeveelheid Belgische sigaretten bij zicb hadden. Ook dit drietal werd naar het huis van bewaring in Breda overgebracht. Men ver wacht nog meer arestaties. ONEERLIJKE ZEELIEDEN. De Rijkspolitie te water heeft dezer dagen een groot aantal op varenden van -een Nederlands schip, komende van de, Kleine Antillen gearresteerd wegens diefstal en heling. Het was de gezagvoerder van dit schip opgevallen, dat er ge stolen werd aan boord, waarvan hg- schriftelijk zijn directie in ken nis, stelde. Deze wendde zich op haar beurt tot de recherche van de Rrjkswaterpolitie en toen het schip de haven van Amsterdam binnenliep stonden enkele recher cheurs klaar om een onderzoek in te stellen. Het was geen een voudige zaak, want al spoedig bleek, dat met uitzondering van enkele officieren en de jongste opvarenden de gehele bemanning meegedaan had aan het plunde ren van de lading. Rozijnen, kof fie, suiker, blikjes melk en li keur, dat alles bleek naar de ga ding der opvarenden. Sommigen hadden zich reeds op de uitreis aan de lading ver grepen en waren van de op brengst eens extra gaan passa gieren; anderen hadden hun buit bewaard „om er moeder de vrouw een plezier mee te doen','. De re- cherphe slaagde er in nog een tamelijk groot deel van de gesto len goederen te achterhalen, maar liet bleek tevens dat de heren zich tijdens de reis een en ander goed hadden laten smaken. Een uitgebreid verhoor bracht allen er toe tenslotte een volledige be kentenis af te leggen. De grootste belhamels zijn op gesloten. Allen zullen binnen kort voor de rechter verschijnen. Zij hebben de naam van de Ne derlandse scheepvaart geen goed gedaan. POLITIE NEEMT MAATREGELEN TEGEN EEN KWAKZALVER. Op een plein in de binnenstad te 'Rotterdam hield een kwakzal ver zitting. Op zijn visitekaartje stond te lezen: Particuliere in richting voor physische therapie en verder mededelingen over spreekuren van de geneesheer- directeur enz. Vele patiënten ver keerden in dc mening .net een be voegd arts ie doen ie hebben Maar achter 'het bureau troonde in werkelijkheid de 51-jarige phy- sicotherapeut C. E. A. W. Hij was omringd door talrijke kleine fles jes, die voor het merendeel ge vuld waren met geneesmiddelen, welke men. verpakt bij de apo theek kan kopen. Hij haalde ze alleen uit de originele verpakking en vulde er de flesjes mee. Ook homoepatische geneesmiddelen waren er onder. Een duur korte- golfbestralingsapparaat, waar me nig arts jaloers op kon zijn, maakte de nodige indruk, even als een onderzoektafel. W. ver diende ƒ1000,per maand. De prijs van de geneesmiddelen va rieerde van 1,10 tot 12, Hielpen deze niet, dan kwam het bestralingsapparaat er aan te pas. Voor een behandeling daar mee moest 10,betaald worden. Dr. W., die veel klanten van buiten had, zal voorlopig niet te consulteren zijn. Zijn spullen zijn door de politie in beslag genomen en proces-verbaal is opgemaakt. Het had in de bedoeling van W. gelegen een arts, die door zijn houding tijdens de oorlog weinig praktijk had overgehouden, aan zijn. zaak te verbinden, teneinde de lading te dekken. VERPLETTERD DOOR 1400 KG Doordat een ketting waarmee in een ijzergieterij te Bergen op Zoom een stalen gietkast van on- nrt'!:;,iuW „Wij komen langzaam aan op een droogje te zitten", zei Mugli Basli, terwijl het water door de spuigaten wegliep. „Dit is een val, Mugli", zei Bim opgewonden. „Men heeft ons in een val ge lokt!" „Wfe is men?" vroeg Basli, ter wijl zijn blik die scherpzinnigheid vertoonde die er op wees, dat de detective begon te denken. „Wij moeten daar maar eens „Daar is een deur", zei Bim. kijken". „Misschien verwachten ze ons hier" veronderstelde Basil. De deur bleek uit te komen op een lange, goed-onderhouden gang, geveer 1400 kg werd opgetakeld, brak, viel het gevaarte en kwam terecht ,op de 45-jarige arbeider F. Proost uit Bergen op Zoom. De ongelukkige was op slag dood. Hij was gehuwd doch laat geen kinderen na. 48 GRENSARBEIDERS GE ARRESTEERD. Dezer dagen werden door de douane-inspectie Eindhoven aan de Bergeykse barrière en te Duykgestel en Budel 48 grens arbeiders, die In Belgische mijnen werkzaam zijn, bij liet passeren der grens gearresteerd en in verzekerde bewaring gesteld. Zij hadden zich schuldig gemaakt aan chronische deviezensmokkel ten nadele van de Nederlandse schatkist, door hun in Belgische francs gebeurde weeklonen maan denlang in België bij zwarthande laren achter te laten, waarvoor zij ongeveer het dubbele loon kre gen in Nederlands geld. Hieraan maakten zich 200 arbeiders schuldig, zodat het wekelijks om een bedrag van 220.000 francs ging. Volgens de deviezenbe- schikking van 1947 mogen zij slechts 25 procent van hun loon in België besteden als verblijfs kosten. HONDERD CLANDESTIENE SLACHTINGEN. Smokkelaars gearresteerd. Enige tijd geleden Werd in. Per nis een compleet abattoir ont dekt, waar tientallen koeien, schapen, varkens en kalveren voor de zwarte handel werden ge slacht. In een schuur aan de Bui tendijk aldaar ging men ondanks deze inval met het clandestien slachten rustig door. In die schuur van de 52-jarige tuinder J. E. is nu dezer dagen ook een inval ge daan. Aan ijzeren takels hing met zware kettingen een half afge slacht paard. In deze omgeving van spinrag e.d. stond tevens een nog levende koe haar lot af te wachten. De slachters, de 43-ja- rige H. B., de 55-jarige H. H. en de 43-jarige W. van den B., als mede de 22-jarige vrouw N. H„ namen bij de komst van de politie de vlucht. De zaak werd verder uitgezocht en toen bleek, dat er 2 complotten waren, die om beurten van de schuur gebruik maakten. Tot dat tweede complot behoorden de 55-jarige slager H. H. J. Sch. uit Rotterdam en de 52-jarige M van der W. uit Schiedam. Aange nomen kan worden, dat de Neder landse veestapel alleen al door dit clandestiene abattoir gedurende de laatste acht maanden honderd koeien en paarden armer is ge worden. Het aantal slachtingen bedroeg twee drie per week. Als vei- goeding voor het gebruik van de schuur werd 60 tot 80 per dier betaald. Voor het wegbrengen van een vrachtje vlees naar de afne mers, meest slagers, werd een ta rief van 40 berekend. Tegen 17 verdachten, onder.wie de vervoer ders van het vlees en vijf slagers, alsmede tegen de 37-jarige ge- haktballenfabrikant Ph. H. van T. werd proces-verhaal opgemaakt. 8 Verdachten zijn voor de Officier van Justitie geleid. één van die gangen zoals men ze niet op de bodem van oceanen verwacht. Met kloppend hart liep Bim naast de detective in de rich ting van een grote deur. „Wat dit allemaal betekent, weet ik nog niet", mompelde Bas li, „maar normaal kan ik het niet noemen." ZATERDAG 25 SEPTEMBER. (HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Voor de vrouw; 10.00 Klein kleutertje; 10.15 Gram.; 11.00 De Zonne bloem: 11.45 Gram.; 12.03 Piano; 12.33 Metrop. Orkest; 13.00 Ned. Strijdkr.13.30 Verv. Metrop. Orkest; 14.10 Gram.; 14.40 Mu sette Pglet; 13,15 Tenor; 15.45 Vaudeville strijikork.; 16.20 Wit- 'Gele Kruis; 17.00 De Wigwam; 18.00 Pianoduo; 18.30 Ned. Strijd krachten; 19.00 Nieuws; 19.30 Gitaar; 20.00 Nieuws; 20.05 De gewone man; 20.20 Lichtbaken; 20 50 Gram.; 21.00 Negen heit de klok; 22.00 Weekend serenade; 22.30 Orgel; 22.45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 23.20 Gram. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 9.35 Koorzang; 10.00 Morgenwijding; 10 35 Gram.; 11.00 Uitz. continubedr.12.00 Vincentino; 12.33 Cor Steyn; 13.00 Nws.; 13.20 Gram.; 14.00 Bonte Vogelvlucht; 14.20 Kon. Mil. Ka pel; 15.15 Omroeporkest; 16.00 Toespraak; 16.15 Gram.; 16.45 Sportpraatje17.30 Om en nabij de twintig; 18.00 Nieuws; 18.15 Gram.; 19.00 Actualit.; 19.30 Le zing; 20.00 Nieuws; 20.05 Dingen van de dag; 20.15 Omroeporkest; 21.15 De Bonte bal; 22.00 Vin- dobona Schrammel'n; 22.30 The Ramblers; 23.00 Nieuws; 23.15 Gram. Ondertrouwd: W. DEN DOELDER en C A- MARCUSSE geven hiermede kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op 7 Oc tober a.s- September 1948- Terneuzen, Walravenstr. 2. Hoek. Langestraat 8- Op Zaterdag 25 Septem ber hoopt onze lieve Moe der, Behuwd- en Groot moeder, Weduwe NEELTJE SARA HARTE, geb- De Jonge, haar 75ste Geboortedag te herdenken. Dat zij nog vele jaren gespaard mag blijven, is de wens van haar Kinde ren, Behuwd- en Kleinkin deren, J. J- HARTE—v- MINNEN en Kinderen P- HARTE—HAMELINK en Kinderen JOH. BUT—WILHELM en Kind R. DE DOELDER— WILHELM en Kinderen J. HARTE—WILLEMSEN en Kinderen S- HIJMAN—HARTE en Kinderen E- DE SMIT—HARTE en Kinderen W- HARTE— FOKKE DE GOEDE en Kinderen D. HARTE—VEERMAN en Kinderen Terneuzen, Sept. 1948- Steenkamplaan 49. Heden heeft de Heere lot zich genomen, na een langdurig, doch ge duldig gedragen lijden, onze innig geliefde Vrouw, Moeder*, Be huwd- en Grootmoeder JOHANNA DE KONING, in de ouderdom van ruim 73 jaar- P. J. VAN STRIEN Kinderen en Kleinkinderen Terneuzen, 22 Sept. 1948 Scheldekade 61- geden werd tot onze diepe droefheid, door een noodlottig ongeval, van onze zijde weggeno men, ons innig geliefd Zoontje en Broertje DICK, in de jeugdige leeftijd van bijna 5 jaar. Zijn diepbedroefde Ouders en Zusje, S. DIELEMAN H- DIELEMAN— BEEKENKAMP ANNETTE Terneuzen, 22 Sept- 1948 Markt 23- De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 25 Sept. a-s-, des nam- 2 uur- Wegens sterfgeval Zaterdag 25 Sept- a.s- Garage S- DIELEMAN Markt 23, Terneuzen, INLEVERING DETAILLISTEN, GROSSIERS ENZ- In de week 27 Sept.2 Oct. 1948 in te leveren: Brood, boter/margarine/vet, kaas, huishoudzeep en in levering door grossiers tabak en eieren. In de week 4 October9 October 1948: Brood, tabak (alleen door detaillisten) suiker/versnape ringen, koffie, thee en vleeswaren Bij ons vertrek naar In- dië roepen wij alle vrien den en bekenden een har- telijk vaarwel en tot weer ziens toe. GIJS KEES KO en LUIT Terneuzen, Sept- 1948- Voor de vele en harte lijke blijken van belang stelling, ontvangen bij ons 40-jarig huwelijk, betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder onze dank aan de buurtbewoners en het muziekgezelschap „De Harmonie" van Sluiskil- P. VAN HOORN- DE FOUW- Strodorpe, 23 Sept- 1948- Ondergetekenden betui gen, mede namens de fami lie, hun hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling, bij de her denking van hun 40-jarige Echtvereniging ontvangen- W- DE JONGE— DE BOKX Terneuzen. Sept- 1948- Hogendijk 8- TELEFONISCH aangeslo ten onder W. DE JONGE Brandstoffen en Slepers- bedrijf- Hogendijk 8 Terneuzen Wij hebben een beperkt aantal van weer vóóroorlogse kwa liteit, welke een spiegelen de glans aan al Uw zilver, nikkel, koper en edelmeta len geeft zonder gebruik van poetsmiddelen- Wilt U het eens proberen in de winkel? Komt U gerust. Noordstraat 44 t/o Stadhuis- NOORDSTRAAT TERNEUZEN Wij zijn TELEFONISCH aangesloten De Slager met de tevreden klanten! Nu weer grote voorraad- BUITENBANDEN 3,60 BINNENBANDEN 1,35 Ook banden maat 26X1 %X2 (ballon) en Stepbandies 12%X2% en 16 XI%- Transportbanden 28X2, 28X1% en 26X2- Axelsestraat 16 TERNEUZEN Telefoon 2220 Ondergetekende zal namens de heer CL- DU PUY te IJzendijke op Woensdag 6 October 1948, des namiddags 2 nur, in massa trachten aan te besteden: HET HERBOUWEN VAN EEN BERGPLAATS aan de Biestraat hoek Zuidstraat te IJzendijke. Plaatselijke aanwijs: Vrijdag 1 October, 2 uur- Bestek en-tekening verkrijgbaar ten kantore van onder getekende tégen betaling van 5, franco per post 5,20- Restitutie voor ongeschonden, op de dag der besteding ingeleverde, complete stellen ƒ2, Architectenbureau L. DE BRUIJNE Terneuzen, Herengracht 3, Tel- 2291 I KOEK KOEKJES BESCHUIT TOAST Zie onze uitgebreide sortering 1 Belegen volvette Goudse per 100 gr il Jonge volvette Goudse m Edammer 40 S Belegen Leidse 40 j Korstloze volvet E Korstloze Leidse 1 Pakjes Smeerkaas a 125 gram I Doosjes Servita a 200 gram g LEVENSMIDDELENBEDRIJF NOORDSTRAAT 46 TERNEUZEN 1 '?UllllllllUlllllllllllllllMIIIIIIUIIIIUIIIIIII||||HllllllllllllllnmmmillUllliliiiiinmiliiiiiinimiiimni«..l.m..m..MW,|H||,|^ 23 ct- 23 ct. 21 ct. 23 ct. 24 ct. 24 ct. 30 ct. 48 ct.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3