(I i j t im li 3 r Conferentie Oost-Europese Staats hoofden op de Kriin. Vragen aan de Minister UIT DF. PROVINCIE Distributienieuws CALVEs 3 I 1 i Destadonderdegrond f (I 4 fa )i y r fi tc 11 F h MONTGOMERY over de wereldsituatie Bf gaat niets boven PUDDING Militair- en Burgerrijbewijs Post voor militairen onder weg naar Indonesië Zeepost Aanslag op Voorzitter van de Communistische partij in de Staat New-York ..I V li i) i ci i •1( 7 t a »I V VI 31 >3 .•I I Berichte», die het Britse Mi nisterie van Buitenlandse Zaken bereiken, doen, „aldus een offi ciële woordvoerder van het Mi nisterie, vermoeden dat een con ferentie van staatshoofden van Oost-Europese landen op 't ogenr blik op de Krim wordt gehouden onder voorzitterschap van Gene ralissimus Josef Stalin." De woordvoerder zeide verder, cl at hoewel aan dergelijke berich ten niet voor 100 geloof kon worden gehecht, er toch een aan tal aanwijzingen waren, dat Roe menië, Tsjecho-Slowakije en Bul garije op de conferentie vertegen woordigd waren. Volgens de berichten, die het Engelse Ministerie had ontvangen waren de Roemeense Minister vm Buitenlandse Zaken, Anna Pauker, de Bulgaarse Premier Dimitrof en de President van Tsjecho-iSlowakije, Gottwald, al len naar het buitenland gegaan en zouden zij zich vermoedelijk op de Krim bevinden Naar men meent te weten, zou Premier Sta lin enige dagen vacantie op de Krim doorbrengen en dit zou de reden zijn geweest, dat de drie westelijke afgezanten in Moskou \erleden week Zaterdag hun laat ste bespreking in Moskou met Molotof in plaats van met Stalin moesten houden. In Londen weet men niet, waarom de besprekingen, die op het ogenblik op de Krim zouden worden gevoerd, plaats hebben. RECTIFICATIE BONNENLIJST. In de bonnenlijst, voorkomende in ons nummer van Donderdag staat abusievelijk vermeld: Eon E 274 500 gr bloem of zelf rijzend bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits. Dit moet zijn: Bon E 275. Als versnaperingsbonnen staan aangegeven de bonnen 11 en 14; dit moet zijn de bornen 111 en 114.. De heer Dassen (KVP) lid van de Tweede Kamer, heeft aan de Minister van Oorlog en de Minis ter van Marine a.i de volgende schriftelijke vragen gesteld: 1. Is het de Minister bekend, dat zijn besluit om met ingang .van 1 October a.s. wijziging te bren gen in het luchtpostverkeer van Nederlandse burgers met militai ren in Indië tegen verlaagd tarief een zodanig gevolg dreigt te ne men, dat het ongetwijfeld zo nuttige contact van de respec tieve „thuisfronten"" zo goed als geheel verbroken' zal worden, daar het verzenden van de con tactbladen na 1 October a.s. on geveer 6 maal zo duur zal zijn? 2. Is de Minister niet van oor deel, dat het werk van de „thuis fronten" voor het moreel onzer soldaten in Indië van zo grote waarde is, dat belemmering van het contact beschouwd moet wor den als een ongewild, doch ook ongewenst gevolg van het sub 1 vermelde besluit? 3. Is de Minister bij bevesti gende beantwoording van de laat ste vraag bereid alsnog in over weging te nemen het treffen van maatregelen, waardoor het con tact der „thuisfronten" met de soldaten in Indië door middel van de contactbladen uitgezonderd zal worden van de te dien aanzien beperkende werking van het meergenoemde besluit? Roman door CHARLES FOWLEY Vrij vertaald en bewerkt door Mr. W. d'OBSRON Men weet evenmin of Polen en Hongarije aan de besprekingen deelnemen. Men is van mening, dat de bijeenkomst een geheel ander karakter draagt dan een formele zitting van de Komin- fonn. De woordvoerder van het En gelse Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde gisterenmorgen, dat Frank Roberts, Bevins per soonlijke afgezant bij de onlangs gevoerde besprekingen op het Kremlin, niet naar Moskou zal terugkeren. Tijdens'een in Wales gehouden redevoering in het kader van de actie tot het werven van 100.000 recruten voor het reserveleger van Engeland heeft Veldmaarschalk Burggraaf Montgomery, chef van de generale staf van het Britse Rijk, verklaard: „Terwijl ik niet de nadruk wil leggen op het oor logsgevaar, wil ik het ook niet verdoezelen. Ik wil alleen maar zeggen, laat ons de zekere weg nemen, wat er ook gebeurt. Er hangt op het ogenblik een onbe haaglijk soort vrede over de we reld en daarom is het noodzake lijk geworden op militair gebied zekerheid te hebben." BIJZONDERE POITTERECTER TE MIDDELBURG. Smokkelliandel opgehelderd. S. M. D., handelaarster In tex- tielwaren te Aardenburg, werd ten laste gelegd dat zij in 1946 en 1947 in België had gekocht en be taald aanzienlijke hoeveelheden passementerieën, in totaal ter waarde van 60.000. Verdachte liet de door haar in België gekochte goederen naar Nederland smokkelen. Van welke omvang deze zaak was blijkt wel uit het feit dat zij aan een firma te Amsterdam goederen heeft ge leverd ter waarde van ruim ƒ50.000. Het ligt voor de hand dat verdachte nog meerdere af nemers heeft gehad. De volgende goederen werden in beslag genomen: 22 strengen a 10.000 paillettes; 1 partij losse paillettes; 17 dozijn schoenveters; 5 rollen verguld draad; 3 super- ply's; 279 sierkleedjes van ver schillende grote; 1 bedsprei; 51 zakdoeken; 115 kanten kraagjes; 2 kanten strikken. De Officier van Justitie eist; 3 mnd gev. voorw. proeft,. 3 jaar, en ƒ10.000 boete of 6 mnd. gev. met verbeurdverklaring van het inbeslaggenoimene. Uitspr. over 8 dagen. W. H. de V., en W. A. de V„ aannemers te Breskens, hadden 'voor het verrichten van werk zaamheden een te hoog bedrag in rekening gebracht. In hoger- be roep werden verdachten vrijge sproken. J. D., te Axel, te hoog uurloon uitbetaald 40 of 20 d. V. van H., te Breskens, te hoog loon uitbetaald 25 of 10 d. (Z. Dgbld.) A (TIE VRIJ - VER VOER OVER DE WESTER-SCHELDE. Door de Katholieke arbeiders beweging afdeling Terneuzeh, is, in verband met de plannen om tot wederinvoering van tolgelden over de Wester-Schelde over te gaan, onderstaand telegram ge zonden aan de Ministerraad er. ter kennisname doorgezonden aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer en aan de leden van de Provinciale Staten van Zeeland: „De Katholieke arbeidersbewe ging- spreekt haar ernstige onge rustheid uit. over het voornemen om de tolvrijdom voor de over vaart over de Wester-Schelde, op te heffen. De Wester-Schelde vormt een natuurlijke scheiding tussen Zeeuws-Vlaanderen en overig Ne derland. De niet-tolvrije over vaart vormde in het verleden een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van het economi sche, sociale en culturele leven in nationale zin. De gratis overvaart vormt een waardevolle voorwaar de voor de versterking van het nationaal bewustzijn en voor een gezonde ontwikkeling van het so cial en economisch leven in Zeeuws-Vlaanderen. Reden waarom wij bij Uwe Ex cellentie ten sterkste aandringen op behoud van de gratis over vaart over de Wester-Schelde". TERNEUZEN. Vlagvertoon te Gent. Gistermiddag kwam de haven binnen het tot werks'chip der Ne derlandse Marine omgebouwde Canadese Libertyschip „Vulcaan" waarop zich een bemanning be vindt van ongeveer 5-00 koppen. Na opgeschut te zijn heeft het ligplaats gekozen in de Westelijke kanaalarm. Hedenmorgen wor den nog 4 Nederlandse mijnen vegers verwacht, waarna geza menlijk zal worden opgestoomd naar Gent, alwaar ter gelegen heid van Gentse feestelijkheden vlagvertoon zal worden gehouden. Het ligt in de bedoeling bij te rugkeer in Terneuzen, een mili- 39) Nadruk verboden. „Waar denk je, dat mijn vrouw en Jan-ine gevangen gehouden worden „Daar weet ik niets van. Ik denk wel, dat het zeer ver van Kowa moet zijn!" „Als ik je nu eens vergezelde, of door detectives liet volgen? Wanneer wij de plaats eenmaal weten, zullen wij hen zelf wel bevrijden!" „Dat zou niet alleen mijn dood betekenen, maar ook die van uw vrouw en Janine! Wij hebben met zeer sluwe vijanden te doen, die buitengewoon goed georganiseerd zijn en bovendien zeer wreed en wantrouwend! U heeft hun macht gezien in het geval Peter Smith en de moord op de metselaar! Laat dat een les voor ons zijn! U heeft ook wel gezien, dat de poli tie machteloos is!" f „Vrees je niet, dat zij je zullen bedriegen?" „De angst, die ik hun heb aan gejaagd, is zó groot, dat zjj hun belofte niet licht zullen ver geten!" „Laten zij mijn vrouw terug geven," riep Charlie hartstochte lijk uit, „en ik zal de groeve voor eeuwig laten sluiten, ook al be vatte zij alle bewijzen van hun misdaden en de kostbaarste schatten der wereld!" „Ik hoop dat degenen, op wie ik vertrouw, mij niet zullen ver raden, maar het zou beter zijn, enige voorzorgsmaatregelen te nemen!" „Goed! Ik begrijp je volkomen, Bermond! Ik zal enige bevelen schrijven, voornamelijk voor het openen der groeve en ik zal die bij de inspecteur en verscheidene advocaten laten deponeren, met het bevel deze orders te laten uitvoeren in geval ik eveneens spoorloos mocht verdwijnen!" Enige tijd spraken zij nog over de te nemen maatregelen, toen éen bediende kwam zeggen, dat de inspecteur getelefoneerd had en mijnheer Stone verzocht, de agenten weer terug te sturen. Jacques nam vervolgens hartelijk taire wandeling door de stad te maken, en des avonds op de Markt een taptoe te houden. Vervolgens zal het flottille een bezoek naar Antwerpen brengen. Stevige knokpartij. Woensdagnacht ontstond in de Westkolkstraat een vechtpartij I tussen bewoners van het woon- wagenkamp, dat 22 wagens telde. Deze vechtpartij breidde zich voortdurend uit, daar de gehele bevolking van het kamp aan de twist ging deelnemen, en zich twee partijen vormden. De ge meentepolitie -greep krachtdadig in en er vielen stevige klappen. Diit verhinderde niet, dat terwijl de politie de vechtenden naar het woonwagenkamp dreef, telkens en telkens nieuwe vechtpartijen ontstonden. Op het terrein van het kamp ontaardde de twist in een ware veldslag, waaraan zelfs de kin deren gingen deelnemen. Inmiddels had de gemeente politie versterking gekregen van verkeers- en Rijkspolitie, doch niettegenstaande dit duifrde het een uur, voordat kon worden in gerukt. KOEWACHT. Raadsvergadering. Deze week werd een plechtige raadsvergadering gehouden. Af wezig waren de voorzitter en het raadslid E. v. d. Vijver. Na de opening werd de Grond wetswijziging voorgelezen door de Gemeente-Secretaris. Hierna kwam de vlassersschool ter spra ke, welk gebouw in eigendom san het bestuur werd overgedra gen. Wanneer echter de school moest worden opgegeven, komt ze weer in volle eigendom aan de gemeente. Tevens werd de wegs- verbetering in het dorp besproken welke allen aceoord waren. Aan het verzoek van het com - té tot het houden van een festi val werd voldaan door hen 50 subsidie te verlenen. De ingekomen verzoeken tot entheffing van hondenbelasting afscheid van Charlie. „Mijn dank voor alles, wat je voor mij ge daan hebt, Bermond. Wanneer verlaat je Kowa?" „Vanavond!" „Vanwaar vertrek je?" „Dat kan ik u niet zeggen, mijnheer Stone!" „Goed!... Goed!... Als het mo gelijk is, kom mij dan om zes uur aan mijn bureau halen, dan kun nen wij nog samen dineren!" „Uitstekend! U zult eerst de agenten wegzenden, vervolgens de mannen met de schoppen en ten slotte de metselaars!" De jonge man spoedde zich het huis uit en liep de laan af. Hij bemerkte de Chinees, die half verborgen achter een boom stond, niet ver van Stone-House. Tao naderde hem en trachtte zoveel mogelijk zijn ongerustheid en verbazing te verbergen. „Ik dacht, dat u nooit zoudt komen!" mompelde hij. „Ik heb zoveel met selaars en agenten naar binnen zien gaan; werken zij nog?" (De muur is afgebrokenZij zijn begonnen met het opruimen van de overblijfselen der instor ting", verzekerde Jacques bru taal. .Heeft u dan niets gedaan ge- VOORZITTER VAN VOETBAL CLUB VRIJGESPROKEN; De 36-jarige ambtenaar H. V. te Ridderkerk had als voorzitter van een voetbalclub een proces- venbaai gekregen, omdat er op Zondag een wedstrijd gespeeld> werd, hetgeen In strijd werd ge acht met de plaatselijke politie verordening, die publieke verma kelijkheden op Zondag verbood. De zaak was al voor de Kanton rechter geweest, die V. tot zes gulden boete veroordeelde. Maai de voorzitter liet het niet bij zit-, ten en ging in appel. Bij de be handeling van deze principiële zaak trad als raadsman voor ver dachte on Mr. A. van der Wilde, adviseur van de K.N.V.B. Nadat de Officier van Justitie, Mr. Heijnsbergen, ontslag van rechtvervolging gerequireerd had, heeft de rechtbank gisteren von nis gewezen en V. van het hem ten laste gelegde vrijgesproken. GAS, ELECTRICITEIT OF HUISBRANDOLIE VOOR JONGE EN AANSTAANDE MOEDERS. Het CJD.K deelt mede, dat aan staande en jonge moeders, die In plaats van vaste brandstoffen en hoeveelheid gas, -electriciteit of huisbrandolie wensen te ontvan gen, de bon voor brandstoffen, welke op de hun verstrekte CA- kaart voorkomt bij de distributie- dienst moeten inleveren. Deze dienst zal hun- een verklaring ter zake uitreiken, waarmede zij zich tot resp. het gas- of electriciteits- beörijf of tot het rijksbureau voor aardolieproducen te 's-Graven- hage dienen te wenden. NIEUWE OPDRUK OP KAARTEN VOOR AAN STAANDE MOEDERS. Het C.D.K. deelt mede, dat be halve de CA-kaarten voor aan staande moeders) uitgevoerd in de kleuren grijs en rood met zwarte opdruk, ook CA-kaarten In dezelfde kleuren grijs en rood met blauwe opdruk ,in omloop zullen worden gebracht. Beide soorten zijn geldig. werden gedeeltelijk verleend. Aan de gemeente-ambtenaren wej*d ingevolge een circulaire van de Min. van Binnenl. Zaken, de gratificatietoelage voor 1948 toe gekend. Het ingekomen verzoek van de P.Z.E.M. inzake verlich ting en plaatsing van een trans- formaatstation werd gedeeltelijk geweigerd, (verlichting)1. Na nog enkele minder belang rijke punten te hebben behandeld werd de vergadering gesloten. MIDDELBURG. Het Abdij-complex. In het Abdij-complex te Middel burg is thans een begin gemaakt met de restauratie van de voor malige eetzaal, die tengevelge van de brand in 1940 vrijwel ge heel werd verwoest. De woning van de Commissaris der Konin gin in het complex is gereed en zal spoedig betrokken kunnen worden. SLUISKIL. Verkeersongeval Gisterenmiddag te ongeveer' 5 uur kwam bij het uitwijken voor een uit de richting Sluiskil tege moetkomende auto, een militaire auto met een ter hoogte van Strodorpe op de Kanaalweg staande meerpaal in aanraking, tengevolge waarvan de voorste wielen van deze auto geheel naar achter werden weggedrukt. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. kregen van Charlie Stone?" „Ik heb alles, verteld, zoals ik u dat beloofd had, maar de heer Stone ontving mij eerst zeer slecht! Er was veel tijd voor no dig, om hem tot rede te brengen. De inspecteur wilde er helemaal niet naar luisteren, daarom ben ik zo laat!" Jacques was van oordeel, dat een flinke ongerust heid een waarschuwende herinne ring bij Tao zou achterlaten. „Laat Stone de werkzaamheden onderbreken, ja of neen?" „Met veel moeite heb ik hern zover gekregen, maar op voor waarde, dat mevrouw Stone, juf frouw Flory en ik over acht da gen weer gezond en wel in Stone- House moeten zijn!" „Ja, ja! dat heb ik u reeds be loofd! Het werk zou onmiddellijk gestaakt worden en daar zie ik „Neen! Ik weet wel, dat iedere minuut gevaarlijk is voor de twee vrouwen?" „Neen! Ik weet wel ,dat iedere minuut gevaarlijk is voor u! Wij hebben onze maatregelen geno men! Als de belde vrouwen en ik niet terugkomen, of de heer Stone zelf eens mocht verdwijnen, dan zullen onder leiding van de in specteur en verscheidene advoca- •custard-maizena CP t« —037 De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft medegedeeld, dat zijnerzijds aan het centraal bureau voor afgifte van bewijs stukken van rijvaardigheid is be richt, dat aan gedemobiliseerde militairen, die in het bezit zijn van een militair rijbewijs, ter ver krijging van een burger-rijbewijs éénmaal ontheffing van de beta ling van het inschrijfgeld zal wor den verleend. In voorkomende gevallen zullen belanghebbenden met het boven staande voor de burgemeesters ;n kennis worden- gesteld. Op 24 September a.s. vertrekt het m.s. „Johan van Oldenbame- velt' met troepen naar Indonesië. De opvarenden kunnen in Fori Said em direct bij aankomst in Batavia post ontvangen, mits deze uiterlijk resp. op 26 September en op 11 October ter post bezorgd wordt Op 29 September a.s. vertrekt het m.s. „Hydra" uit Amsterdam naar Willemstad en Oranjestad. Op dezelfde dag vertrekt het s.s. „Ardea", eveneens uit Amster dam, naar Paramaribo. Met beide schepen kan zeepost worden meegezonden naar de gebiedsdelen in de West, mits niet later dan op 26 September a.s. wordt gepost. De hoofdredacteur van de New- Yorkse Daily Worker heeft aan vertegenwoordigers van de pers meegedeeld, dat Woensdagmor gen onbekend gebleven personen een aanslag hebben gepleegd op Robert Thompson, voorzitter van de communistische partij in de staat New-York. Hij werd gesla gen en gestoken. De. communistische partij heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 dollar voor inlichtingen, die kun nen leiden tot de arrestatie en vonnissing van twee mannen, die Woensdag Robert Thompson aan vielen. De partij heeft een ver klaring uitgegeven, waarin de aanval als 'n „poging tot moord" wordt bstempeld en de verant woordelijkheid hiervoor wordt toe geschreven aan „de samenzweer ders van de democratische en re publikeinse partijen, die een he vige anti-communistische cam pagne zijn begonnen om de weg te effenen voor fascisme en oor log". ten alle werkzaamheden onmid dellijk hervat worden! Begrepen, Tao?" „Wat! Wat?' riep de Chinees uit, met een geveinsde verwonde ring, waarachter hij meestal zijn ontsteltenis verborg. Nadat Bermond hem nogmaals dè genomen maatregelen had uit gelegd, drukte het gelaat van Tao grote teleurstelling uit. Waar schijnlijk had hij reeds plannen gesmeed om zijn tegenstanders onschadelijk te maken, maar door deze maatregelen werd hij plotse ling weer machteloos. „De werklieden zijn nog steeds niet uit Stone-House gekomen!" constateerde hij woedend. „Kijk liever goed, Tao, en bedwing uw toom!" Het hek was inderdaad juist open gegaan. De politie agenten, in groepen opgesteld marcheerden naar buiten. Tao wachtte tot allen uit het gezicht waren en wilde niet heengaan, voordat alle metselaars en andere werklieden eveneens verdwenen waren. „Welnu, Tao, ik heb mijn belofte gehouden! Nu is het uw beurt om te handelen!" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2