De staatsgreep'x"» Republiek AANVAL tegen Madioen ingezet Algemeen debat in de Assemblee ua Je Volk» verlegentueorJiging VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1948. Bevel van Markgraf Commissies voor anti-Japanse activiteit Na de moord op Bernadotte De Duitse herstelbetalingen Frankering by Abonnement: Tefneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te Dp Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Koude en tamelijk heldere nacht met weinig wind; plaat selijk ochtendmist. Overdag toenemende bewolking, maar overwegend droog weer. Zwak ke tot matige wind tussen W. en Zuid. eOngeveer dezelfde temperatuur als gisteren. VRIJE 4e Jaargang No- 919. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terne azen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Adver tentlepr£a per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Antara meldt uit Djogja; Repu blikeinse militaire autoriteiten hebben gisteren verklaard, "dat Dinsdag een drieledige aanval is ingezet tegen Madioen en omge ving, waar de communisten de stad plus een radius van 25 km hebben bezet. Gevechten zijn gaande te Ngawi, 30 km ten Noordoosten van Madioen, terwijl Volgens het Duitse Nieuws agentschap DPD (Britse zone) zouden met licentie van de Weste lijke bezettingsmogendheden ver schijnende bladen met ingang van gisteren in de Sovjet-zone in beslag genomen worden. Het bevel daartoe is gegeven door de politie-chef in de Sovjet-sector van Berlijn, Paul Markgraf, aldus DPD. De enige uitzonderingen op dit bevel zullen gemaakt wor den voor de met Britse licentie verschijnende bladen ,,Die Welt" en „Der Kurier", die in de Fran se zone worden uitgegeven. Reuter meldt nader, dat een zegsman van het hoofdbureau van politie in de Sovjet-sector heeft verklaard, dat de met licen tie der Westelijke bezettinggsmo- gendheden verschijnende Duitse bladen in de Sovjet-sector in be slag zijn genomen, ingevolge een order van de Sowjet-autoritei- ten, volgens welke alle Westeijke bladen in de Oostelijke sector ge distribueerd moesten worden via het centraal controlebureau van de Sovjets. De bladen ,,Dle Welt" en „Der Kurier" hadden deze order wel' opgevolgd en zijn dus niet in be slag genomen. De directeuren van de in beslag genomen bladen hebben de verkopers in de Weste lijke sectoren verzocht de verkoop van bladen met Sovjet-licentie in de Westelijke zones te staken. De directie van „Die Welt" en „Der Kurier" werden gewaarschuwd dat hun personeel in staking zou kunnen gaan indien zij hun con tract met het Sovjet-controlebu reau niet opzeggen. Magetan nog steeds in handen van de roden is. Volgens republi keinse autoriteiten is het vliegveld te Maospati, 10 km ten Westen van Madioen, nog in republikeinse handen, waarbij republikeinse troepen aanvallen van communis ten afslaan. Te Ngndojoel, 40 km ten Oos- sten van Madioen, slaagden repu blikeinse troepen er in een op mars van de roden te voorkomen en werden groepen van de Pesin- do ontwapend. Patjitan, een kustplaats, 90 km ten Zuidwesten van Madioen, is volgens republi keinse autoriteiten nog in repu blikeinse handen. Militaire autoriteiten te Djogja hebben volgens Antara onthuld, dat republikeinse troepen er in geslaagd zijn de communistische troepen terug te werpen tot on geveer 20 km ten Oosten van de stad Madioen. De communisten beheersen nog de gehele stad Ma dioen, een gedeelte van de stad Ponorog, ten Zuiden van Madioen, en een deel van Mageta ten Wes ten van Madioen. Militaire auto riteiten spraken het vertrouwen uit, dat Madioen, „binnen de kortst mogelijke tijd" heroverd zal zfln. De Deense regering heeft de Arabische Liga officieel medege deeld, dat zij de zorg op zich zal nemen voor 10.000 Arabische vluchtelingen in Palestina. Twee Finnen hun vrouwen en twee kinderen, die door 'n Brits stoomschip zijn gered toen zij hulpeloos ronddreven en naar Casablaitca zijn gebracht, zijn van plan hun avontuurlijke tocht over de Atlantische Oceaan naar Zuid- Amerika met hun kleine bootje, de „Corsair", voor te zetten. De „Corsair", had enige dagen ge leden machineschade opgelopen. Volgens de correspondent van Telepress te Tokio is officieel be kend gemaakt, dat beide kamers van het Japanse parlement com missies zullen vormen „om een onderzoek in te stellen naar anti- Japanse activiteit". Deze com missies zullen zich in de. eerste plaats ert voornamelijk bezig hou den met het opsporen van activi teit van communisten en linkse elementen ten einde „bewijzen in handen te krijgen, die als basis moeten dienen voor het aannemen van een wet, die het communis me verbiedt". .Voorzitter Tweede Kamer. Bij Kon. Besluit van 22 Sep tember is Dr. L. G. Korte.nhorst benoemd tot voorzitter der Twee de Kamer voor de tegenwoordige zitting. De Vleessehaarste. De Tweede Kamer heeft giste renmiddag besloten dat de gele genheid tot het stellen van vra gen overeenkomstig art. 116 van het reglement van 0rde zal wor den gegeven elke Donderdag, waarop de Kamer vergadert. Onmiddellijk na dit besluit wordt het woord verleend aan de heer Suurhoff JArb.) tot het stel len van de volgende vragen aan de Minister van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening: Gisterenmorgen is in de verga dering van de Assemblee der V. N. het algemeen debat ge- opeind. Generaal Romulo, leider van de Phillippijnse delegatie, zeide o.m.,dat de bijeenkomst van de Assemblee samenviel met een keerpunt in de geschiedenis. De Assemblee zou mede moeten beslissen in de gewichtige vraag stukken van het huidige ^ogenblik. De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Marshall, drukte zijn ernstige bezorgdheid uit over de koppige weigering van een „kleine minderheid", deel te nemen aan al het werk van de V. N. In een uiteenzetting van de houding der V. N. tegenover en kele van de voornaamste vraag stukken, die aan de V. N. zijn voorgelegd, bracht Marshall de volgende punten naar voren: 1. Vroegtijdige demobilisatie van de gewapende strijdkrachten in Palestina, repatriëring van vluchtelingen, economische steun aan Joden en Arabieren en toela ting van Transjordanië en Israël tot de organisatie der V. N.; 2. een verenigd en onafhanke lijk Korea," aangenomen ais lid va* de V. N. met een regering op basis van vrije verkiezingen; 5. Griekenland moet beveiligd worden tegen „agressieve en on wettige inmenging van buiten af"; 4. een uit onderhandelingen ontstane regeling „zonder verder bloedvergieten" in Indonesië. Souvereine onafhankelijkheid voor het volk van Indonesië en voort gezette samenwerking met Ne derland; voortzetting der bemidde ling en onderhandelingen tussen India en Pakistan met betrek king tot Kasmir ter bereiking van een „vreedzame regeling van een geschil, dat ernstige gevaren inhoud"; 6. een spoedige totstandko ming van een internationaal con trolesysteem voor atoomenergie, dat voorziet in de uitschakeling van atoomwapens; 7. een geleidelijke beperking va» bewapening, voorzover het herstel van het politiek vertrou wen, gepaard aan afdoende waar borgen tegen overtredingen zulks toelaat. Andere punten, die Marshall ter sprake bracht waren, dat de V. S. de oprichting steunden van een kleine politiemacht der V. N., niet te verwarren met het leger der V. N., waar in het handvest sprake van is. De „kleine as semblee", die „door de Sowjet- Unie was bestreden en geboycot van het begin af", moest nog een jaar in stand gehouden worden. Marshall verzekerde de Assem blee, dat zijn regering de bestaan de spanning op internationaal gebied niet wenste te verhogen, doch evenmin wenste te schippe ren t.a.v. essentiële beginselen. De V. S. streefden, naar het herstel van Oostenrijks politieke en economische vrijheid binnen zijn grenzen van 1937 en toela ting van Oostenrijk als lid van de V. N. Marshall zeide verder nog, dat met bijzondere belangstelling kennis genomen was van het rap port van de Secretaris-Generaal Trygv Lie over het werk van de V. N. met betrekking tot millioe- nen mensen, „die nog niet geheel rijp waren voor zelfbestuur". Na Marshall nam Modzelewski, de Poolse Minister van Buiten landse Zaken het woord. Hij doodverfde de Britse luchtbrug, de Londense conferentie over Duitsland en de „Amerikaanse interventie en de tegenwoordig heid van Britse troepen in Grie kenland". De „hersenschimmige lucht brug" was slechts het gevolg van de unilaterale politiek, welke voortkwam uit de conferentie te Londen. Berlijn door de lucht van kolen te voorzien was een econo mische absurditeit. De bouwers van de luchtbrug waren tegen de vrede gericht. Het plan voor de wederopbouw van Duitsland was slechts een plan om van West-Duitsland een vazalstaat te maken, die het on middellijke werktuig zou zijn in handen van oorlogsstokers in hun plannen om de wereld te verove ren. 1. Wil de Minister een uiteen zetting geven van de oorzaken der huidige vleessehaarste, die, doordat een omvangrijke zwarte handel in dit artikel is ontstaan, vooral de minder draagkrachtige groepen der bevolking treft? 2. Welke maatregelen zijn tot dusver genomen of zullen nog ge nomen worden om de vlees- schaarste on korte termijn op te heffen 3. Om welke redenen zijn tot nu toe maatregelen als het instel len van een verplichte veeleve ring, aankoop van vlees in het buitenland, het in uitzicht stellen van een hogere prijs voor slacht vee op dit moment en van een lagere j»rijs tegen de tijd, dat het vee de weide moet verlaten, het vrijlaten van de varkensteelt, mede in verband met het over schot aan voeraardappelen, en scherpe bestrijding van de zwarte handel in vlees achterwege ge bleven 4. Kan de Minister medede len, hoe de vooruitzichten van de vleesvoorziening voor de eerstko mende maanden zijn? Minister Mansholt merkt op, dat na de oorlog er een grote graanschaarste bestond. Bij de verdeling van het graan moest de mens voorgaan. Dat beteken de beperking van de veestapel. Vandaar de krappe vleespositie in -ons land en in heel West-Europa. Dit jaar werd het aanbod van vee ten zeerste beperkt, ook al omdat men met het oog op de melkprijzen het vee graag lang aanhoudt. Verplichte veelevering is zeer onsympathiek hij de boeren. En eigenlijk wordt daardoor ruw in gegrepen in de bedrljfsvoer:ng, waarvan de kleine boeren de dupe worden. Ook omdat verplichte veelevering een grote administra tieve rompslomp meebrengt is ze afgeschaft. Een ander middel zou zijn in voering van hogere prijzen voor de boeren. Dat zou behoren te zijn een hogere prijs in de maanden Aug. en Sept. en lagere in de wintermaanden. Dat was echter onmogelijk, omdat er bepaalde prijzen gegarandeerd waren. Een derde middel zou zijn gro tere import. Maar het is onmo gelijk om in tijden van grotere schaarste daarvoor deviezen be schikbaar te stellen. Voor de pe riode 19481949 is voorzien in de aankoop van 45.000 ton vlees uit Argentinië, waarvan 40.000 ton reeds is gekocht. Het eerste er van is onderweg. In 1945/46 is 15.000 ton gekocht, in 1946/47 33.000 ton en in 1948 12.000 ton Wat de varkenshouderij betreft zijn de administratieve en con trolemaatregelen aanzienlijk ver eenvoudigd. Iedere boer kan nu varkens houden. Het is niet mo gelijk de vleespositie te verbete ren door grotere importen. Er zijn geen deviezen voor. Het zal dus op eigen productie aankomen. Er zijn verschillende maatrege len genomen om deze te verbete ren. De varkensproductie zal naar 's Ministers oordeel in 1949 belangrijk toenemen omdat de De republikeinse Ministers, die de voornaamste portefeuilles be heren, zullen een commissie vor men, die tot taak heeft Soekarno hij te staan in de huidige moeilijke situatie. Maandag verleende het werkcomité van het KNIP (voor lopig republikeins parlement) dictatoriale bevoegdheden aan Soekarno. Intussen vaardigde Soepardi, de bewindhebber in Ma dioen, volgens de communistische zender een decreet uit, waarbij voor het gewest Madioen de staat van beleg werd afgekondigd, „in verband met de gespannen toe stand in het gewest." Radio Djogja meldde nog, dat Soekarno, Hatta en Soedirman de republikeinse opperbevelheb ber) te Djogja besprekingen hiel den, welke werden gevolgd door een bezoek van verscheidene vooraanstaande republikeinen aan het paleis van Soekarno." Radio Djogja zegt: „Aangenomen kan worden, dat de besprekingen ovef de situatie in Madioen gingen". Het gevechtsfront. Opzet van de staatsgreep. Hatta ont vangt Soetomo en Roestam Effendi. De republikeinse troepen, die uit verschillende richtingen naar Madioen oprukken, bereikten plaatsen op 20 km van de stad. Radio Djokja bericht,dat „com munistische troepen nog enige posities handhaven in Magetan, 20 km ten Westen van Madioen, en Norogo, 30 km ten Zuiden van Madioen. Gisterenmorgen berichtte Antara, dat Magetan „in rode handen" was. Het gebied van Soekoardjo, ten Zuiden van Solo, is door republi keinse troepen gezuiverd. De ge hele omgeving van Solo is weder om in republikeinse handen, aldus radio Djogja. Het Djokjase dagblad „Nasio- nal" schrijft, volgens radio Djok ja, dat de communisten 'n staats greep hadden voorbereid, welke in November zou worden uitge voerd en waardoor de gehele re publikeinse regering zou worden omvergeworpen. De coup te Ma dioen kwam daarvoor te vroeg de republikeinse regering had thans de gelegenheid, de linkse leiders in verschillende grote ste den te arresteren. Het blad zegt voorts, dat bij de opruiming on der de rebellen in het republikein se leger, twee kolonels, acht luit.- De Joodse autoriteiten hebben enkele leiders van de Arabische afdeling van de groep-Stern ge arresteerd in het dorp Soe Gosj bij Jeruzalem. In het centrum van Jeruzalem verschenen gisteren aanplakbil jetten, getekend door het „Vader landse front", een extremistische splintergroep van de huiten de wet gestelde groep-Stern. Het „Vaderlands front" verklaart daarin Graaf Bernadotte te heb ben vermoord en tevens, dat het niet tegen de Joodse autoriteiten zou strijden. Guisan geen opvolger van Bernadotte. Van de zijde van het internatio nale comité van het Rode Kruis sprak men categorisch het bericht uit een Londens blad tegen, vol gens hetwelk Generaal Guisan, In de oorlog opperbevelhebber van het Zwitserse leger, als opvolger van Bernadotte zou zijn voorge steld. Beloning op het hoofd van de moordenaars Van Bernadotte. De Israëlische Eerste Minister David Ben Goerion, heeft medege deeld, dat er een beloning van 5.000 pond sterling is uitgeloofd voor inlichtingen die kunnen lei den tot de arrestetatie van de moordenaars van Bernadotte, de bemiddelaar van de V.N. varkenshouderij aantrekkelijker wordt gemaakt. Voor October is 17.500 ton vers vlees beschikbaar voor een be hoefte van 13.000 ton hij een rantsoen van 200 gram. Einkele maanden zal 250 gram geleverd kunnen worden. Hogere rantsoenen zullen pas kunnen worden verwacht, als de varkensproductie groter wordt. kolonels en verschillende andere officieren zijn ontslagen of gear resteerd. Tenslotte werd over deze radio medegedeeld, dat Moh. Hatta be sprekingen heeft gevoerd met de leiders van het „Front Kemer- dekaan Nasional" (het nationale vrijheidsfront, gevormd door de Masjoemi en de PNI) en dat hij voorts Boeng Tnmo en Roestam Effendi van de „Garakan Revolu- si" (de revolutionnaire volksbe weging, welke een niet op Mos kou georiënteerde communistische politiek voert) heeft ontvangen. Aantal hoofdofficieren In staat van besehuldiging gesteld. Het republikeins militair ge rechtshof heeft een aantal hoofd- oficieren onder wie Djokosoejono (kolonel, belast met het militair commando te Madioen), in ver band met „rebellie", in staat van beschuldiging gesteld aldus een mededeling van het republikeinse ministerie van defensie. De betrok «.enen bevinden zich allen in door de communisten gecontroleerd gebied. Zij zullen, zodra dit mo gelijk is, voor het gerechtshof ge daagd worden. Het republikeinse militaire hoofdkwartier heeft bekend ge maakt dat iedere officier, die ge volg geeft aan de oproep van Djokosoejono tot besprekingen te Madioen, als „rebel" zal worden beschouwd. Naar Antara meldt, is door 't republikeinse militaire hoofdkwar tier, Oost Java verklaard tot „bij zonder militair gebied" onder de staat van beleg. De kolonel Soenig- kono, militair commandant van Oost Java, is tot militair gouver neur benoemd Antara citeert uit de gisteren avond door Sjarifoeddin gehouden lede, dat Sjarifoeddin ontkende, dat het nieuwe regime in Madioen een communistisch regime is. Hij zeide, volgens Antara, dat de ac tie „een corrigerende actie" ten aanzien van de republikeinse re gering is. Tijdens de 19e vergadering van de I.A.R.A., het te Brussel ge vestigde Intergeallieerde bureau voor de herstelbetalingen, is aan de bij het bureau aangesloten ïeden-staten industrieel materiaal toegewezen, dat afkomstig is uit 53 fabrieken, hiervan bevinden er zich 29 in de Amerikaanse, 12 in de Franse en 12 in de Britse zone v an Duitsland. Bij deze verdeling werden aan Nederland vier fabrieken toege wezen, onder welke een fabriek te München, die precisie-instru- menten vervaardigt en een fa briek voor chemische producten te Kalle (Wiesbaden), aan Bel gië werden 11 fabrieken toege wezen, waaronder de fabriek voor gereedschapsmachines Schmidt und -Schaudt te Stuttgart en de Ultra Praezisionswerke te Aschaffenburg. Luxemburg zag zich twee fa brieken toegewezen, n.l. één voor de vervaardiging van onderdelen en een voor de mechanische con structie (dinglingen). De waarde van het toegewezen materiaal be draagt ongeveer 31 millioen Rijks mark (koers 1938), In totaal werd tot dusverre door de I.A.R A. voor een totaal bedrag van 400 millioen Rm. aan haar ledenstaten toegekend. Het aantal toegewezen fabrieken be draagt tot heden 299. Naar de correspondent van het A.N.P. van de Nederlandse gede legeerde bij de I.A.R.A. nog na der verneemt, bedraagt de waar de der tijdens de laatste verga dering aan Nederland toegewezen Duitse fabrieken Rm. 584.838 (waarde Rijksmark 1938). De«4 toegewezen fabrieken zrjn de vol gende: de Alexander Waker- werke (gedeeltelijk) een fabriek voor de vervaardiging van plas tiek ter waarde van Rm. 71.814, de fabrieken van blaasbalgen en ventilatoren Paul Pollrich Co. ter waarde van Rm. 16.685, de fabriek van optische en precisie- instrumenten Geissler ter" waarde van Rm. 325.443 en de fabriek voor cellulose-derivaten Kali Co. te Wiesbaden ter waarde van Rm. 170.896.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1