Dc plechtige opening van de Staten-Generaal 9c SrocnreJc traiikertng bij Abonnement: Temeuzen WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1948. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het KJM.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Koud voor de tijd van het jaar Wisselende bewolking met nog enkele regenbuien. Zwakke tot matige wind tussen West en Noord-West. Weinig verande ring in tenrïperatuur. RIJE Verschijnt dageiykfs 4e Jaargang No- 917. Drukkerij N.V„ Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs f 3.25 per kwart;»* AdvertentteioflW H per mm 10 et.. minimum per advertentie l,50i Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr.1 Bureau van dit Blad 10 cent meer. Dinsdagmiddag is H. M. Ko ningin Juliana in gezelschap van Z. K. H. Prins Bernhard in de gouden koets van het Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal gereden ter plechtige opening van de zitting van de Stat en-Gene raa I Het was de eerste maal sinds de bevrijding, dat deze plechtig heid met groot ceremonieel ge schiedde; je eerste maal ook, dat Koningin Juliana de opening ver richtte met het uitspreken van de Troonrede. Dit waren zeker al motieven genoeg om grote belangstelling- voor daze plechtigheid te ver wachten, Prinsjesdag in zijn oude glorie van een feestelijke stoet met de gouden koets, die thans een jonge Koningin naar de oude Ridderzaal voerde. t Niet ten onrechte hadden de Nederlandse Spoorwegen extra treinen ingelegd, omdat het wel vaststond, dat velen in den lande dit schouwspel zouden willen zien. Om één uur reed H. M. de Koningin van het Paleis aan het Noordeinde uit. Reeds lang voor dat tijdstip hadden velen zich op gesteld langs de route, welke de Koninklijke stoet zou volgen: Noordeinde, Heulstraat, Lange Voorhout, Tournooiveld, Korte Vijverberg, Binnenhof. In de Ridderzaal. In de Ridderzaal welke voor het eerst prijkte met een sobere versiering van palmengoepen ter weerszijden van de Troon en van bronskleurige chrysanthen en groen - hadden reeds tijdig de velen, die de plechtigheid zouden bijwonen, zich verenigd. Daar was het stemmige zwart der he renkleding-, daar waren het goud en zilver der ambtskledij, daar waren uniformen en fleurige toi letten der dames. Onder de aan wezigen waren de leden van het corps diplomatique, leden van hoge college's, hogs ambtenaren, de Commissarissen der Koningin in Zuid-Holland en Gelderland, de Burgemeester van Den Haag en een aantal Indonesische afge vaardigden, o.w. de Sultan van Pontianak, Hamid II, Prof. Dr. R. A. A. M Hoeseln Djajadinin- grat en Anak Agoeng en van de West-Indische delegatie de heren Mr. Dr. Pos en tyT. Da Costa Go mez. Later namen ook de Minis ters hun plaatsen in, zo mede de leden van de Raad van State. De voorzitter der verenigde vergadering, Prof. Mr. R. Kranen burg benoemde in de commissie van in- en uitgeleide de heren De Wilde, (lid der Eerste Kamer), Schilthuis (Tweede Kamer), Groen Tweede Kamer)De Zwaan Eerste Kamer), Van der Feltz (Tweede Kamer), Verkerk (Tweede Kamer), Van Heuven Goedhart (Eerste Kamer), mej. Nolte (Tweede Kamer) en de heren Wendelaar (Eerste Kamer) en Fiévéz (Tweede Kamer). In de Ridderzaal drongen de tonen der muziek van de Mari nierskapel. welke het Wilhelmus speelde, door Dat was het sein, dat de Koninklijke stoet nabij was. Toen één der commiezen- griffier de komst van H M. had aangekondigd, rezen allen van hun zetels. Begeleid door boven genoemde commissie schreed H. M Koningin Juliana naar Haar zetel; naast Haar nam Z. K. H. Prins Bernhard plaats. Dan kwam het grote moment, dat Koningin Juliana Haar eerste Troonrede uitsprak. Leden der Staten-Generaal, Slechts korte tijd is verlopen sedert Ik, nadat Mijn Moeder af stand deed van de troon en de regering door Mij werd aanvaard in Uw midden, de eed aflegde en werd ingehuldigd. Met ontroering en dankbaar heid denk Ik terug aan de wijze, waarop het 50-jarig Regerings jubileum van Mijn Moeder werd gevierd en bij de Troonswisseling alom uiting werd gegeven aan warme gevoelens van aanhanke lijkheid ten op zichte van Haar en aan de wijze, waarop men Mjj heeft welkom geheten. De herinnering aan dit alles zal Mij steTÏren bij het vervullen van de taak, die op Mijn schouders is ge legd. Groot zal de inspanning zjjn, die van ons allen wordt ge vergd om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden, waarvoor het nog zo zwaar onder oorlogs gevolgen lijdende Koninkrijk ge steld is in een wereld, die nog geen wezenlijke vrede kent. De grote verwachtingen, die de samenwerking der Geallieerden in de strijd had opgewekt ook ten aanzien van samenwerking in de vrede, zijn niet dn vervulling ge gaan. Scherpe tegenstellingen blijven zich openbaren. De Rege ring zal voortgaan om in het ka der der Verenigde Staten te stre- vem naar versterking der inter nationale gemeenschapsgedachte. Bijzondere aandacht wijdt zij aan de ontwikkeling van de kernen van internationale aaneensluiting, die in de unie tussen Nederland, België en Luxemburg en de sa menwerking der vijf-mogendhe- den ingevolge het verdrag van Brussel, reeds haar levensvat baarheid hebben bewezen. Een spoedige totstandkoming van de economische unie met België en Luxemburg acht de Regering van groot gewicht. Zij werkt met kracht mede aan het wegnemen van de hinderpalen, die aan de realisering dier unie in de weg staan. Ook op .sociaal-cultureel ge bied wordt nauwer samenwerking binnen de Benelux, zowel als in verband met het vij f-mag ëndhe - denverdrag voorbereid. In het bij zonder op het gebied van de ge zondheidszorg is de werkzaam heid van Nederlandse zijde in de internationale sfeer toegenomen, mede door de totstandkoming van de wereld-gezondheids-organisa tie. De toestand van 's lands finan ciën noopt er toe de militaire krachtsinspanning, voor wat be treft de landmacht, vrijwel uit sluitend te blijven richten op het in Indonesië onderhouden van een voor haar taak berekende krijgs- maeht. Voor zover betreft de Kon. marine en dè luchtstrijd krachten wordt daarnaast een begin gemaakt met de vorming van een bijdrage aan de gemeen schappelijke verdediging van de vijf door het pact van Brussel verbonden West-Europese mo gendheden. In aansluiting aan de korte lings tot stand gekomen Grond wetsherziening zal krachtig wor den voortgewerkt aan het schep pen van een nieuwe rechtsorde tussen Nederland, Indonesië, Su riname en de Nederlandse Antil len, ter verwerkelijking van het gerechtvaardigde streven der vol keren overzee naar vrijheid, ge- i lijkwgardigheid en zelfstandig heid. Met verheuging mag worden geconstateerd, dat de staatkundi ge opbouw van de federalistische gebieden in Indonesië gestadige voortgang heeft gevonden. In al deze gebieden kan ook een bevre digend, zij het onderling geva rieerd, herstel van het economisch leven worden waargenomen. De verhouding tot de Republiek blijft bij voortduring zorg baren. De op grondslag van de Renville- toeginselen gevoerde onderhande lingen hebben ,nog niet de zozeer gewenste oplossing kunnen bren gen. De herhaalde bemoeienis van de Veiligheidsraad met de Indo nesische kwestie, ook nadat een Oommissie van goede diensten in Indonesië haar werkzaamheden was begonnen, heeft niet steeds bijgedragen tot een weloverwogen behandeling van de ingewikkelde vraagstukken, welke zijn ontstaan door de groei van nieuwe verhou dingen in Zuid-Oost-Azië. Ver- 'trouwd mag intussen worden, dat onze ernstige wil om aan de ge rechtvaardigde vrijheidsaspiraties der volkeren overzee te voldoen op een wijze, die tevens waarborg biedt voor recht en veiligheid, ook internationaal in toenemende mate begrip ontmoet. Nog steeds moeten in Indonesië zware offers worden gebracht. Hulde zij hun gebracht, die en hierbij denk Ik in het bijzonder aan de strijd krachten ter zee, te land en in de lucht veelal onder zeer moei lijke omstandigheden met geduld en volharding hun plicht vervul len Met eerbied gedenk ik hen, die daarbij het offer van hun leven brachten, terwijl mijn warme me degevoelen uitgaat naar hun na bestaanden. Een krachtig optre den tegen orde- en rustversto- rende elementen blijft noodzake lijk. Een regeling van de rechtspo sitie van ambtelijke en particu liere werknemers onder het nieu we bestel is in voorbereiding. De Nederlandse en Surinaamse regeringen beraden zich op een nauwere handelspolitieke samen werking, waarmee gepaard gaat een regeling van het onderlinge betalingsverkeer. Het ligt in het voornemen om ook met de Neder landse Antillen soortgelijke rege lingen te treffen. Het in de naaste toekomst we derom sluitend maken van de be talingsbalans met het buitenland blijft een voorwerp van aanhou dende zorg- Hoewel de resultaten, die tot nu toe, dank zij een ge meenschappelijke krachtsinspan ning, konden worden bereikt, tot dankbaarheid stemmen, moet nog een moeilijke weg worden afge legd. Nog steeds moet in be langrijke mate een beroep worden gedaan op vreemde hulpmiddelen. Indien de Amerikaanse hulpver lening niet tijdig ware geschied, zou een ernstige terugslag in het herstel van de volkswelvaart on vermijdelijk zijn geweest. Ons land is da,n ook grote dank ver schuldigd aan het Amerikaanse volk, 'dat op grootse wijze zijn daadwerkelijke belangstelling voor Eurpa toont. Zowel uit een oogpunt van ex portbevordering als ter waarhor- ging van voldoende werkgelegen heid voor de steeds groeiende be volking is krachtige industrialisa tie dringend noodzakelijk. Hoewel de regering de technische vraag stukken, die hierdoor worden op geroepen, geenszins onderschat, is zij van mening, dat het indus- trialisatievraagstuk in de eerste plaats een economisch probleem is. Zij acht het daarom een be langrijk deel van haar taak, voor zover dat in haar vermogen ligt, economische omstandigheden te scheppen, die het bedrijfsleven tot een gezonde uitbreiding der in dustriële capaciteit prikkelen. Or> het gebied der productie en der consumptie zal al het moge lijke worden gedaan om mepr normale verhoudingen te herstel len, een en ander naar mate de deviezenpositie zulks toelaat. Af neming van de schaarste zai het mogelijk maken de overheidsbe moeiing met het bedrijfsleven te verminderen. Beperking van de invoer zal echter, als gevolg van het tekort aan buitenlands betaal middelen, nog onvermijdelijk blij ven. De indiening van verschillende wetsontwerpen op het gebied -van de middenstandspolitiek is in de loop van dit zittingsjaar te ver wachten. Gestreefd wordt naar verbete ring van de materiaalpositie in de bouwnijverheid ën mede daardoor naar opvoering van de arbeids productiviteit, teneinde het bouw programma, speciaal voor wat be treft woniiig- en bedrijfsbouw, te kunnen vergroten. Met het oog zowel op de voor bereiding van de economische unie met de Benelux-partners als op de noodzakelijkheid tot ver lichting van de lasten voor de schatkist, zullen de subsidies op levensmiddelen worden vermin derd of beëindigd. De regering zal daarbij nauwgezet^ rekening hou den met gevolgen daarvan voor de kosten van levensonderhoud en bij de te volgen loon- en 'prijspo litiek de instandhouding van so ciaal gerechtvaardigde en econo misch verantwoorde loon- en prijs- normen blijven bevorderen. De zorg voor de behoeften van de kinderrijke gezinnen heeft de bijzondere aandacht van de rege ring. Overwogen wordt op welke voet aan daartoe door werkge vers in het leven geroepen fond sen gelegenheid is te geven uit keringen te doen in individuele gevallen, waarin mede als gevolg van de omvang van het gezin de inkomsten beneden het sociaal gerechtvaardigde peil blijven. Voorts is een wijziging van de wettelijke kinderbijslagregeling in overweging, teneinde in die rege- hngen de nodige correcties aan te brengen. In aansluiting aan een enkele maanden geleden uitgebracht rapport wordt een algemene her ziening van de sociale verzekerin gen ter bevordering van meer eenheid en tot uitbreiding dier verzekeringen tot daarvoor in aanmerking komende gioepenvan zelfstandigen verder voorbereid, mede teneinde te voorzien in een duurzame regeling ten behoeve van de ouden van dagen bij be ëindiging van de thans geldende tijdelijke voorziening. De voorbe- leiding van een wetsontwerp op cie ziekenfondsen, zomede van een nieuwe wettelijke organisatie van de gezondheidszorg, zal met be kwame spoed worden voortgezet. iDe landbouwpolitiek van de regering zal gericht ziin op ver hoging van een rationele bodem- productie, op intensivering van het landbouwbedrijf, alsook op het verzekeren van bestaanszekerheid van boeren en tuinders in goed geleide bedrijven, mede door een zekere mate van productie- en marktordening, waarbij in het bij zonder aandacht zal worden ge schonken aan het vraagstuk van cle kleine hoeren Door voorstellen tot verbete ring van de ruilverkavelingswet geving en van de pachtwetgeving. alsmede door het beheersen van Dacht- en koopprijzen verwacht de regering een doelmatig gebruik van de grond te bevorderen. Ge zien de gunstige ontwikkeling van de binnenlandse productie en de toestand op de wereldmarkt mag een voortgaande verbetering in de voedselvoorziening worden verwacht. Ofschoon de financiële toe stand moeilijk is, vertoont de be groting voor 1949 een belangrijk gunstiger beeld dan die over het lopende jaar, een resultaat, dat ten dele werd verkregen door gunstiger verwachtingen met be trekking tot de middelen en an derdeels door beperkingen in de uitgaven. Met vooropstelling, dat de bevordering van de volkswel vaart van primair belang is en dat aan de eisen der sociale rechtvaardigheid niet tekort mag worden gedaan, zal aan een ver dere 'inkrimping van de over heidsuitgaven hij voortduring aandacht moeten worden geschon ken. Intussen dient er op te wor den gerekend, dat voor het her stel van Indonesië ook in het ko- mende jaar een beroep op Neder- land voor financiële hulp in de vorm van credietverlening zal worden gedaan. Hoewel dank zij de buitenlandse credietverlening i en het verbeterde begrotingsbeeld het gevaar voor inflatie is gewe ken, dient te worden voorkomen, dat opnieuw inflatoire krachten de overhand krijgen. Zo zal met name in verband met de verdere afwikkeling der geldzuivering voorzichtigheid moeten worden betracht. Op het gebied der belasting heffing- zal worden voortgegaan met een herziening in sociale en economische zin. Enige verlaging van het tarief van de inkomsten- en loonbelasting is in overweging evenals een tegemoetkoming aan het bedrijfsleven met betrekking tot de berekening van de belast bare winst. Voorts zal gestreefd worden naar een vergroting van de rechtszekerheid voor de belas tingplichtigen en naar een ver eenvoudiging van de bestaande belastingwetgeving. De geboden uiterste soberheid leidt er toe, dat in het komende jaar in hoofdzaak slechts werk zaamheden, die nodig zijn voor behoud van bestaande verkeers verbindingen en andere water staatswerken of ter voltooiing van reeds aangegane overeen komsten, zullen kunnen worden uitgevoerd. De indijking der Zui derzee wordt verder voorbereid. Op korte termijn kan de indie ning worden verwacht van een wetsontwerp betreffende samen werking van gemeenten onderling en van gemeenten met andere lichamen. De regeling van de verdeling van de taak en van de organisatie van de politie zal opnieuw onder het oog worden gezien. Daartoe zai een commissie worden inge steld, welke de regering op korte termijn advies zal hebben uit te brengen. Voorstellen zullen worden ge daan ter uitvoering van artikel 195a der Grondwet. Aan een in te stellen commissie zaf worden opgedragen, de rege ring van advies te dienen om trent vereenvoudiging der pen sioenwetgeving. Werden in het voorjaar 1948 enkele maatrege len tot verbetering van de salaris positie van het rijkspersoneel aan gekondigd en reeds ten dele ge- effecteerd, de verwezenlijking van toegezegde technische herziening- kan, naar liet zich laat aanzien, binnenkort worden verwacht. Het probleem der politieke delinquenten heeft de voortdu rende aandacht der regering. Een aanvang wordt gemaakt met de behandeling der gevallen van de jeugdige delinquenten','ten aan zien van wie een onderzoek naar de mogelijkheid van reclassering zal worden ingesteld. Liquidatie van de buitengewone maatregelen op het gebied van bet recht en dé rechtsbedeling zal met kracht worden nagestreefd. Wettelijke voorzieningen betref fende het gevangeniswezen zijn in gevorderde staat van voorberei ding. Bij de verschillende typen van onderwijs heeft het opvoedings- en vormingsaspect de bijzondere belangstelling va.n de regering. Ter vervulling van de functie van het onderwijs ten opzichte van enkeling en gemeenschap zijn nauwe verstandhouding en sa menwerking tussen de leerkrach ten bij de onderscheidene soorten van onderwijs nodig. De regering streeft er naar, dat uitzonderlijtke aanleg in 0nze maatschappij vroegtijdig wordt onderkend en dat er meer gele genheid- wordt geboden om die begaafdheid tot ontplooiing te brengen. Om aan de eisen van de steeds verder voortschrijdende specialise ring op wetenschappelijk gebied het hoofd te kunnen bieden, zal het nodig zijn om, zonder inbreuk te maken op de vrijheid van on derwijs, in overleg met de instel lingen van hoger onderwijs, op een taakverdeling aan te sturen. Tot behoud en verhoging van het peil van het culturele leven zal aan de zorg voor de kunst bij zondere aandacht worden besteed In gevorderde staat van voorbe reiding zijn wetsontwerpen tot regeling van het kweekschoolon- derwijs, tot regeling van het voor bereidend hoger en algemeen vor mend middelbaar onderwijs, tot regeling van het zuiver weten schappelijk onderzoek en tot rege-s ling van het tuchtrecht bij het perswezen. Reeds zijn tal van belangrijke wetsontwerpen bij U aanhangig, op welker afdoening de regering prijs stelt. Ik noem in het bijzon der de ontwerpen inzake de rege ling der materiële oorlogsschade, de publiekrechtelijke bedrijfsorga nisatie, de ondernemingsraden, de wachtgeld- en werkloosheidsver zekering, de bedrijfspensioenfond sen, de afwikkeling der geldzui vering, rechtshandelingen land bouwgronden, het tegengaan van lichtvaardige echtscheidingen, de wijziging van het ontslagrecht, de regeling voor de opsporing, de vervolging en de bereohting van economische delicten, de erediet- verstrekking aan Nederlands- Indië, de oprichting van de Ned.- Indonesische Maatschappij tot fi nanciering van het herstel in In donesië, en de tijdelijke voorzie ningen ten behoeve van de weder opbouw en de bevordering van de bouwnijverheid. Veel zal dus van Uw werkkracht worden gevraagd. Met de bede, dat God ons allen de kracht en wijsheid moge schen ken, nodig voor het vervullen van onze taak, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal Ge opend. Na deze rede weerklonk een „Leve de Koningin", overgenomen door de aanwezigen. H. M. werd daarop uitgeleide gedaan. Langs dezelfde route ging de stoet daar op naar het Paleis terug. Toen de commissie van in- en uitge leide in de zaal was wederge keerd, werd de bijeenkomst ge sloten. 5

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1