Blijde incomste van Koningin Juliana in Oen Haag Prankerlng by Abonnement: Temeuzen MAANDAG 20 SEPTEMBER 1948. Nederlandse Rege ing betuigt deelneming met dood Graaf Bernadotte WEpE? iSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Zwaar bewolkt- Matige tot krachtige wind tus sen West en N.-West. Zwaar bewolkt met opklaringen en enkele verspreide lichte regen buien. Iets kouder dan giste ren. 4e Jaargang No- 915. AdvertentieprS* per mm 10 ct., minimum per advertentie 1,50, Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uui Rubriek kl. advertenties: 6 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent moer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. «I. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Den Haag heeft zieh steeds wel zeer verbonden gevoeld met het Vorstelijk Gezin en stellig niet het minst met Koningin Juliana. Nergens lian de ontroe ring groter zijn geweest dan in de Residentie, toen uit het Ko ninklijk Paleis de hlijde mare verbreid werd, dat er een Prin sesje geboren was. Den Haag heeft de vreugde gekend Prinses Juliana te zien opgroeien. Den Haag is getuige mogen zijn van de hoogtepunten van Haaf leven: Den Haag heeft Haar door Haar bevestiging zien opgroeien in der Christenen ge in oen chap. Den Haag heeft feestelijk Haar meerderjarig worden gevierd. Den Haag heeft uitbundig deelgenomen in Haar Geluk, toen Prins Bernhard in Haar leven was gekomen. Den Haag heeft mogen mede- beleven het sprookje van de gou den koets, waarin twee Vorsten kinderen ter kerke reden om Hun huwelijk te laten inzegenen. Den Haag heeft het bezit van het Prinselijk Paar moeten af staan aan Baarn, waar het jonge geiuk bloeide wreed verstoord v/erd door de oorlog, maar zijn goede gang hervond na een on derbreking van vijf sombere jaren. Node heeft Den Haag de plech tigheid de inhuldiging afgestaan aan Amsterdam, omdat de Grond wet dat zo wil. Maar ditzelfde Den Haag, dat zich zo nauw» verbonden weet aan Koningin Juliana, viert Haar nu ia de komende dagen. De blijde incomste van Hare Majesteit en Haar Gezin wordt beschouwd als een der hoogte1 punten in de verbondenheid met het Koninklijk Huis. De versiering en de verlichting, aangebracht ter gelegenheid der jubileumfeesten en der inhuldi gingsplechtigheid, zijn nog uit gebreid als blijk pan diepe gene genheid en als een uiting van blijdschap om de officiële intrede in de stad, die de Prinses heeft gekend als kind, als meisje, als jonge vrouw, als verloofde, als echtgenote en als moeder en die haar nu als Koningin mag be groeten. Duizenden en tienduizenden hebben zich opgemaakt om Haar blij te verwelkomen met vlaggen en muziek, met bloemen en ge juich, met liefde en aanhankelijk heid. En bij hen voegen zich de velen uit alle streken van het land herwaarts gekomen om dit feest mee te vieren. Heel Den Haag leek Zaterdag middag wel op de been te zijn, al wist men, dat tijdens de verschil lende rijtoeren, welke het Ko ninklijk 'Gezin nog zal maken, er nog gelegenheid te over zal zijn voor een begroeting. MELITAIRE AFZETTING. Te drie uur is de Koninklijke stoet uit de richting Utrecht aan het viaduct hij de Laan van Nieuw Oost-Indië aangekomen Een half uur tevoren hadden de militaire afzettingen haar opstellingen langs de gehele route ingenomer^ AAN DE GRENS DER GEMEENTE. Voor het viaduct aan de Laan •van Nieuw Oost-Indië is een ere poort- opgericht als een eerste groet van een blij feestende stad. Hier stond een erewacht opge steld, bestaande uit 100 man van het garderegiment Jagers. Tevens stond hier het muziek korps van het regiment stoot troepen. De Koninklijke stoet stopte aan de Voorburgse zijde van het viaduct. H. M. Koningin Juliana en de leden van Haar Gezin en Haar gevolg verlieten hier de auto's en wandelden luide toegejuicht door de menig te onder het viaduct door, waarna op Haagse grondgebied H. M. Koningin Juliana, Prins Bernhard en de drie oudste Prin sesjes werden begroet door de burgemeester, Mr. W. A. J. Vis ser die bloemen aanbood de gouverneur der Residentie, Generaal-Majoor Ir. M. Tans, de hoofdcommissaris van politie, de heer G. W. Valken en de voor zitters van het Haagse jubileum comité. Het muziekkorps van de stoottroepen speelde het Wilhel mus. Na deze begroeting nam de Koninklijke Familie plaats in de crème calèche, welke voor de blijde incomste werd gebruikt. In draf ging deze stoet langs de Laan van Nieuw Oost-Indië en een deel van de Bezuidenhoutse- weg, waar dragers van de Mili taire Willemsorde waren opge steld. Overal weerklonken luide toejuichingen, blij beierden de klokken van alle kerkgebouwen. EEN RLOEMENGROET. Toen de Boslaan bereikt was, werd verder stapvoets gereden. Weldra werd nu aan de Konink lijke Familie een wel zeer bijzon- j dere groet gebracht. Aan de Leidsestraatweg, tussen Malie baan en Koekamp stonden 6000 Hagenaars opgesteld, die straks ieder vijf bloemen zouden gaan neerleggen voor het Paleis aan j het Noordeinde Zij stonden daar i in grote vakken hijeen, verdeeld naar de kleuren der bloemen, I welke zij droegen. Bij het pas seren der Vorstelijke personen gingen de 30.000 bloemen omhoog, Koningin Juliana ter ere. Zo kreeg H. M. hier een hlijde be groeting van het Haagse vereni gingsleven, in bonte schakering alle geledingen der bevolking ver- tegenwoordigend. De tocht werd hierna voortgezet langs dichte rijen opgetogen men sen, die zorgden voor een inder daad blijde incomste. De duizenden deelnemers aan deze bloemenhulde vormdien daarna een stoet, welke begeleid door muziek, vaandels, vlaggen en bloemen eveneens in de rich ting van het Paleis trok. IN HET HART VAN DE STAD. Reeds tegen tweeën haddep hon derden en nog eens honderden een plaatsje in de omgeving van de Bosbrug opgezocht teneinde de Vorstelijke Familie het centrum van Den Haag te zien binnenrij den. Met moeite baanden zich de trams en autobussen een weg door de dichte menigte en de poli tie had handen vol werk om het verkeer gaande te houden. Naarmate dë tijd verstreek werd het voller en voller. De jeugd ver overde trammasten, lantaarnpa len en zelfs een wegwijzer van de A.N.W.B. werd vol „bemand." Tegen half vier was het lang verwachte ogenblik daar en reeü de jonge Landsvrouwe onder en thousiast gejuich het hart van Den Haag binnen. OP HET LANGE VOORHOUT. Lang vóór de stoet het Lange Voorhout zou passeren stonden ook daar langs het middenpad duizenden vol ongeduld te wach ten. Er heerste een sfeer van ge spannen, doich rustige afwachting en grote welwillendheid wanneer het ging om oudé mengen ook een gunstig plaatsje te bezorgen. Ongeveer vijf voor halfviei' klonk het „Geeft acht." De militairen van de erewacht stonden in de houding en de lange stoet trok voorhij. Telkens klaterde applaus op wanneer politie-autoriteiten en huzaren in hun schitterende cere moniële tenues en met hun prach tige paarden voorbijreden. Maar een enthousiast gejuich plantte zich langs het Voorhout voort, toen de koets van de Koninklijke Familie in zicht kwam. Dat ge juich gold de vriendelijk wuiven de Koningin en Haar Gemaal, maar zeker in niet mindere ma(e de wat verlegen juichende Prin sesjes. BIJ HET PALEIS. Aan het Paleis Noordeinde stond een erewacht van 100 man van het garderegiment Prinses Irene in ceremonieel tenue opge steld met de commandant van dit regiment, Majoor van Embden. Toen H. M hartelijk toegejuicht arriveerde, speelde de Kon. Mil. Kapel onder leiding van Kapitein RScus van IJperen het Wilhel mus. Ongeveer een kwartier na dat het Koninklijk Gezin het Pa leis had betreden bereikte de kop van de bloemenstoet het Noord einde. DE BLOEMENHULDE. Met warme hartelijkheid werden de Koningin en Haar Gezin kort na half vier bij aankomst aan het Noordeinde begroet. De Konink lijke militaire Kapel, onder leiding van Rocus van Yperen, speelde het Wilhelmus, dat doorallen werd meegezongen. Tien minuten na Haar aankomst betrad Hare Majesteit vergezeld door de Prins der Nederlanden, de drie oudste Prinsesjes, die bur gemeester van Den Haag, de Gou verneur der Residentie en de Com missaris der Koningin in Zuid- Holland, het ruime balcon. De Koningin was gekleed in een lichte mantel en droeg een bruine hoed, waarvan een toef waaieren de zacht-bruine veren afhing. Dc Prinsesjes Beatrix en Irene droe gen grijze manteltjes en hadden links roze strikken in de blonde haren. Prinses Margriet had een wit manteltje aan en droeg haar roze strik aan de linkerkant. Prins Bernhard was gekleed in het grout tenue van Luitenant- Generaal der Rode huzaren. De architect Jan Wils had een enorm mozaïek ontworpen, dat in de vorm van een halve maan op het plein voor het Paleis kwam te liggen. Het heeft een breedte van 17 meter en een leng te van 9 meter, 30 cm schuin op lopend. De kop werd afgesloten met coniferen en andere groene planten. De contouren van dit mozaïek waren vooraf uitgezet. De deelnemers aan de stoet deponeerden nu voor het Paleis de bloemen in manden. Deze bloemen in tien verschillende poorten en kleuren werden ge schikt binnen - de omtrekken van het mozaïek. Zo groeie een reusachtig bloemenveld, waarvan de Koninklijke kroon het hoofd element vormde. Daaronder kwam in veld van witte bloemen een grote letter J in oranjekleur te liggen. Het witte veld alleen telde 4000 witte dahlia's; het werd omgeven aan weerszijden door een waaier van drie sculp tures, samenkomend onder de voet van het witte fond. In het mozaïek werden tien kleuren bloemen verwerkt, voornamelijk in oranje, rode en witte tinten, waartegen de gele kroon sterk contrasteerde. In het witte veld werden een aantal zonnebloemen als draperieën opgenomen, terwijl de onderrand gevormd werd door een reeks van grote zonnebloe men. Een aantal bloemstukken de Surinaamse delegatie o.a. had drie en een halve, kg orchideën uit - Suriname per vliegtuig doen komen werd gebruikt ter ver dere versiering van het mozaiek en van het ruiterstandbeeld Met de vlaggen, vaandels en emble men maakte het geheel een uitermate feestelijke en verras sende indruk. 'Zodra het mozaiek met zijn tienduizenden bloemen voltooid v/as brachten de zangkoren, die aan de nu volgende zanghulde deelnamen, H. M. een bijzonder treffende 'hulde. Een enorm bloemstuk, in de vorm van een hart, samengesteld uit rode dahlia's, werd door zangeressen en zangers aangedragen. Welpen droegen daarbij letters aan, die deze woorden vormden: „Gij hebt geheel ons hart". Daarna werd een aanvang ge maakt met de zanghulde; de zan gers waren getooid met rode, witte en blauwe bloemen, die zangeressen droegen oranje cor sages. Een koor van leden van de mannenzangvefrenigingen ,,Die Haghe Sanghers", „Cecilia", het Christelijk Residentiekoor en „Onder Kunstgenot" brachten ten gehore het lied „Welkom Ko ningin Juliana", dat mej. K. H. R. de Josselin de Jo])g heeft gedicht en dat door de heer Jos Vrankep, Jr. is getoonzet. De uitvoering van dit lied dat door de Kon. Mannenzangvereniging „Die Haghe Sanghers" is aangeboden, werd geleid door de componist. De tekst is als volgt: O Koningin, in 't lied, dat wij U wijden, Is 't „welkom" van ons hart, van oog en mond; Boven der tijden zorg is diep verblijden, Om wat Oranje altoos met ons verbond. Gij, die de naam draagt van die Grote Vrouwe, Stammoeder van Uw Huis in verre tijd, Ga Gij ons voor in liefde en vertrouwen, En strijd met ons de ene goede strijd. Wees sterk, opdat Gij anderen kunt sterken, Wees blij, opdat Gij anderen bezielt; Uw Moeder gaf het voorbeeld in Haar werken En in het doel, dat Zij voor ogen hield O Koningin, die 't hoogst Gezag zult dragen, Uw moed zij groot hij dit, het nieuw begin; Behoed Uw g'loof, dat het U moge schragen: God zij met U en zeegne Uw Gezin. Na de uitvoering van dit lied brachten zangeressen en zangers van de gemengde koren „De Stem des Volks", het R.K. Residentie koor „Excelsior" en de Kon. Na tionale Zangschool onder directie van Cor Olthuijs het lied, „Dankt, aankt nu allen God" ten gehore. Deze huidebetoging werd be sloten met het gezamenlijk ge zongen Wilhelmus. Ruim een uur lang heeft de Vor stelijke Familie op het balcon de lange stoet met vlaggen, vaandels, bloemen en muziek zien voorbij trekken Om kwart over vijf verliet het Koninklijk Gezin het balcon en begaf Zich binnen het Palels. DE KONINKLIJKE RIJTOER. Rond de verlichte torens va; Den Haag en Schevening'en heeft een jubelende bevolking een on vergetelijke avond beleefd. Deze rijtoer bevestigde de uitingen van aanhankelijkheid en liefde, welke reeds 's middags hij het bloemen- défilé werden gegeven. Reeds het begin van de tocht was een ver rassing. Toen de stoet* voorafge gaan door politie-motorrijders en toegejuicht door vele honderden, die zich eei plaatsje op het voor plein van Huis ten Bosch hadden veroverd, verliet, ging een lange laan va:i iivend vuur voor de in zittenden va-, de autostoet open. Op initiatief van het Nationaal Jongeren Verbond waren langs de Leidse Straatweg duizenden fak keldragers opgesteld onder het oude geboomte. Dit flakkerend licht behoort tot de schoonste in drukken, die wij van deze avonu behouden hebben. Vandaar ging de tocht naar het Bezuiaenhout, waar overal de mensen opgepakt langs de straten stonden. Voorop reden de auto's van de Haagse burgemeester en van de hoofd commissaris van politie van 's- Gravenhage. Daarachter volgde de Koninklijke auto, een prachtige wagen, die rondom vrijwel geheel van glas is voorzien, en waarin hei icht bleef branden, zodat men de Koningin, de Prins en de Prin sessen Beatrix, Irene en Margriet, die alle drie grijze bontmanteltjes droegen, goed kon zien. Vrolijk wuifden de Prinsesjes de Hage naars toe en ook de Koningin en Frins wuifden meermalen vrien delijk naar de enthousiaste men senmassa's, die groter en dichter werden, naarmate de stoet de bin nenstad naderde. Na een rondrit door de voornaamste straten, die in een zee van licht baadden door een onafzienbare mensenzee, reed de stoet waarin drie volgauto's met leden van de hofhoudiug wi ren opgenomen, naar de Oudr* Scheveningse weg. Op deze lange onbewoonde weg stonden de ha gen toeschouwers bijna' even dik als bijvoorbeeld langs de Lange Voorhout en de Grote' Markt straat Door een door de politie vrii gehouden zijlaan bereikte de stoet het oegin van het Staten kwartier, welks bewoners even eens een fakkelgroet aan het Ko ninklijk Gezin brachten. Lang zaam werd het charmant verlich te Frederik Hendrikplein rondge reden, welk plein door de kinderen uit die huurt „Ons Sprookjes land" wordt genoemd. En voort ging het weer langs de lange Fre derik Hendriklaan, waar de men sen vele ftjen dik stonden, naar Scheveningen. Op deze weg wa ren vele kinderen met oranje lam pions en gekleurde Chinese lan taarns opgesteld. Men had zelfs kandelaars met kaarsen langs de weg gezet De enige keer, dat op deze lange route werd gestopt, was in het hart van Scheveningen, aan het begin van de vermaarde Keizer straat met zijn versiering van ha ringtonnetjes, witte en bruine r.etten en andere vissersattributen. Twee kleine meisjes in Scheve ningse dracht boden daar aan de Koningin een groot bouquet wit te bloemen namens de bewoners van de Keizerstraat aan. De en thousiaste Scheveningers renden na het passeren van de stoet er in horden achteraan, maar het gelukte hen niet voor èen tweede keer een blik in de Koninklijke auto te werpen. Door de smalle Keizerstraat, over de Boulevard, waar eveneens dichte hagen toe schouwers stonden, ging het via het verlichte Gevers Deynootplein met zijn sierlijke fonteinen naar de prachtige Nieuwe Parklaan en de Raamweg, waar tal van nieuwe verlichtingsomamenten voor het eerst brandden. Van daar ging de tocht door het Benoordenhout, dat qua enthousiasme" eveneens zijn beste beentje voorzette. Langs de Leidse Straatweg keerde de Ko ninklijke stoet naar het Huis Ten Bosch terug. Daar weerklonken opnieuw luide toejuichingen, in antwoord waarop Koningin Julia na hartelijk wuifde, terwijl Zij het bordes beklom. Nog pven wuifden ook de Prinsesjes en daarna gin gen de glazen deuren dicht. Dit was het einde van een tocht door een verlichte stad met blij de, juichende aanhankelijke Ne derlanders. Namens de Nederlandse rege ring heeft Minister-President Drees in verband met de'aanslag- op Graaf Bernadotte aan de Secretaris-Generaal der Ver. Na ties het volgende telegram ge zonden: „Ben diep geschokt goo: de misdadige aanval, welke een on tijdig einde maakte aan het werk van Graaf Bernadotte, in wiens moed en persoonlrjk inzicht de Verenigde Naties hun vertrouwen hadden gesteld om te bemiddelen in het Palestijnse conflict. Het verlies is onherstelbaar, doch zijn naam zal een inspiratie blijven voor allen, die voor de zaak van de vrede werken." Voorts is namens de Minister van Buitenlandse Zaken aan de 'Minister van Buitenlandse Zaken der Zweedse regering de volgende betuiging van deelneming ge seind: „In naam Nederlandse regering betuig ik Zweedse regering mijn diepste medegevoel met» het wrede lot, dat aan de wereld ontnam de onschatbare diensten van Graaf FBernadotte, wiens naam een symbool zal blijven van onbe vreesde pogingen om het lijden der mensheid te verlichten en de vrede te herstellen. Weest zo goed het medeleven der Neder landse regering over te brengen aan de weduwe."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1