Een worsteling voor de gehele mensheid DE STAKINGEN IN FRANKRIJK de strijd in Haiderabad VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1948. Overzicht van Zuiveringsactie in midden-Java Voorzorgsmaatregelen te Berlijn Gratie-verzoek voor de 5 veroordeelde Berlijners? Begrafenis slachtoffer van Beriijnse incident Ernstige ongeregeld heden in Joego-Slaviê luizen muggen vliegen vlooöen Toelichting op anti-comm. communiqué Bezoek Koningin Juliana aan Den Haag Ned. commentaar op Bevln's rede Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING- medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, gedig tot rVijdag- avond. Droog weer- Over het algemeen veel be wolking, maar droog weer. Matige, langs de Waddenzee tijdelijk krachtige, Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 4e Jaargang No- 913- Advertentieprflo per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50, Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties; 6 regels 60 ct.; ieders regel meer 12 oent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drokkery N.V. Firma P. ,1. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 8,26 per kwartaal. Een woordvoerder van het hoge commissariaat van Groot-Brittan- nië te New Delhi, heeft aan de pers verklaard, dat ,,alle Britse en verscheidene Europese officie ren, die dienst doen in het leger van Haiderabad, ontslag hebben genomen bij het begin van de vijandelijkheden en dat zij thans hun evacuatie uit de staat Hai derabad afwachten". Reuter meldt over de militaire situatie, dat de Indische legers, van het Westen en Zuid-Oosten in de richting van Secoenderabad oprukkend, de derde dag van de veldtocht opnieuw vorderingen hebben gemaakt maar dat „groeiende tegenstand blijkt uit het feit, dat op twee belangrijke plaatsen het ingenomen terrein klein was in vergelijking met dat der vorige twee dagen." Het be treft Homnabad en Soeriapet, waar de militante muzelmannen (Razakars) en -de regeringstroe pen van Haiderabad ..sterke te genstand" bieden. Uit alle andere sectoren wordt „gestadige voortgang" gemeld. Behalve de stad Aoerangabad in het Noordwesten van Chamma- mett en de brug van Siagadh over de rivier Godavari door de In diërs veroverd. Ongeveer duizend Raza'-ars zouden zonder veel moeite ten Noordwesten van Homnabad ont wapend zijn. Uit Bombay wordt vernomen, dat de Indische premier, Pandit Nehroe, de hoop heeft uitgespro ken, dat de Indische operatie in de staat Haiderabad spoedig mo ge eindigen. In een openlucht- bijeenkomst van vijfhonderddui zend mensen verklaarde hij, dat men „lering moest trekken uit de rampzalige omstandigheden, die in Birma, op Malakka en in de landen van Zuid-Oost-Azië in het algemeen, de overhand hebben en dat men alle separatistische nei gingen moest onderdrukken." Nehroe zei voorts, dat India Haiderabad niet wenste te be vechten, maar dat het genoopt was ott een „politie-actie tot her stel van vrede en orde in de staat." In New Delhi is de tekst be kend gemaakt van een verorde ning op de publieke veiligheid. De verordening heeft ten doel: de bestrijding van het corrumperen van burgers, verder de controle op het betreden en verlaten van het land, de reglementering van alle transport en industrieën, de beveiliging van officiële gehei- In de omgeving van Boemiajoe, een plaatsje even voorbij Perwo- kerto aan de spoorlijn naar Tegal, waren gedurende de laatste we ken verscheidene sterke henden geïnfiltreerd van de andere zijde der status quolijn. Naar schat ting bedroeg de sterkte van deze b»nden ongeveer 1000 man. Zij bleken de beschikking te hebben over automatische wapens terwijl zelfs een aantal mortieren werd gehoord. In de nacht - van 6 op 7 Sep tember kwamen deze benden in contact met een Nederlandse pa trouille. De volgende dag moest met steun van artillerie en Aus- ter-verkenningsvliegtuigen een actie tegen deze concentratie wor den ingezet, waarna de benden in allerlei richtingen de vlucht namen. De verliezen die de benden daarbij hebben geleden, belopen lussen 100 en 150 man: Aan Ne derlandse zijde sneuvelde één man, terwijl één man wordt ver mist. De achtervolging van de ge vluchte benden wordt voortgezet. Opnieuw gevechten te Solo. Voor het hoofdkwartier van de Pesindo te Solo zijn schermutse lingen uitgebroken, die meuwe gevechten tot gevolg hadden, welke van voor middernacht tot zonsopgang duurden, aldus be richt Antara. O.m. vonden ge vechten plaats op het station. A.F.P. meldt nog, dat de inci denten zijn begonnen met geweer schoten voor het hoofdkwartier van de pro-communistische jeugd beweging der „Pesindo" en dat de gevechten zich later tot de ge hele stad hebben uitgebreid. men, het voorkomen van onjuiste berichtgeving en de verplichte doodstraf of deportatie tot gevolg nieuwspublicatiè. Inbreuk op de bepalingen kan hebben. Volgens de laatste berichten die op het Indische hoofdkwartier te Poena zijn binnengekomen, vorderen de Indische troepen iangs de weg van Homnabad naar Secoenderabad Zij ondervonden echter sterke tegenstand. Deze legergroep vocht thans in de buitenwijken van Zanirabad, 95 km van Se coenderabad verwijderd. Gerekend van het beginpunt te Sjolapoer af, was dit leger reeds 17 km gevorderd. In de Bezwada-sector, in het Zuid-Oosten, hadden de troepen een belangrijke brug over de Moesi, 8 km ten Westen van Soe riapet, veroverd. Hun volgend doel was Nakrekal, 120 km van Secoenderabad. Volgens Indische berichten zouden grote aantallen Razakars zich aan de optrekkende Indische troepen overgeven. Ook waren aanzienlijke hoeveelheden wapens en munitie buitgemaakt. Van de Hospet-sector, in het uiterste Zuid-Westen, viel weinig verandering te melden. Het ge hele gebied zou vol Razakars zijn, doch zij zouden geleidelijk buiten gevecht worden gesteld. In het Noordwesten werd het vliegveld te Avrangabad, dat Woensdag was veroverd, door het Indische leger weer in bruikbare toestand gebracht. Grote spanning in Goa- Volgens een bericht uit Bom bay hebben de operaties van de Indische regering tegen Haidera bad in het Portugese gebied Goa grote spanning verwekt. Op sommige plaatsen heerste zelfs een paniekstemming. Troepen patrouilleren door het land en controleren de grens. Zij hebben bevel gekregen „het vuur te openen op elke saboteur". Men meldt dat men op talrijke plaatsen heeft horen vuren. -De beide Kamers der Sta- ten-Generaal, zullen Zaterdag 18 September des namiddags te kwart voor drie bijeenkomen ter sluiting van de zitting DE DUITSE CONSTITUERENDE VERGADERING BIJEEN De Duitse constituante heeft verklaard, dat de worsteling in Oost-Duitsland „een worsteling voor de gehele mensheid" was en dat „daarin de bevolking van Ber lijn en Oost-Duitsland de plaats innemen van de gehele mensheid voor wie het leven zonder vrijheid niet waard is om geleefd te wor den". De enige aanwezige com munist was het er niet mee eens. De vergadering negeerde het •Geallieerde advies, zich binnen haar arbeidsveld te houden en verklaarde de spreekbuis te zijn van het gehele Duitse volk in alle zaken aangaande menselijke rechten en de wetgeving. Zij deed een beroep op de Duitsers in de Sovjetzone en in Berlijn om „net zo onbevreesd door te vechten als zij tot nog toe gedaan hadden. De sociaal democratische lei der, professor Carlo Schmid, noemde de straf van 25 jaar dwangarbeid, aan vijf jonge Duit sers opgelegd door een Sovjet rechtbank, „moord". De communist, Hugo Paul, be schuldigde de Westelijke Duitse politieke partijen ervan, demon stranten opgehitst te hebben tij- dens de betoging bij het Rijksdag- gebouw en een „zwarte politie" gcrecruteerd te hebben voorname lijk samengesteld uit fascisten. De vroegere christelijk-democra- tische leider van de Oostelijke zone,1 Jacob Kaiser, antwoordde, dat gedurende de besprekingen te Moskou communistische menig ten drie keer het vrijelijk gekozen stadsbestuur hadden overvallen. Hij zeide: „We zouden ons niet druk behoeven te maken over communistische provocaties, als zij niet de bajonetten van een bezettingsmacht achter zich had den." in de Westelijke sector. Er is geen melding gemaakt van inci denten. Geheraal-majoor Alexander Ko- tikof, de Sowjet-commandant van Berlijn, heeft Donderdagavond een „bliksemsnelle" tocht ge maakt langs de grens van de Sowjet-sector. Hij reed in een Mercedes geflankeerd door solda ten met Tommyguns. Vlak daar op betrokken Sowjet-militaire po litiemannen hun posten aan de Sowjet-kant van de Potsdammer- Platz en de Brandenburger Tor. Ook de Duitse politie van de Oostelijke sector werd op deze twee punten versterkt en radio wagens hielden geregelde pa trouille tochten. Een politieofficier uit de Oos telijke sector deelde aan Reuter mede, dat deze maatregelen wer den genomen, „omdat er bericht was ontvangen dat het wel eens oproerig kon worden na de be grafenis van de jongeman, die tijdens de ongeregeldheden van verleden Donderdag was gedood." Nadat deze maatregelen van de Sowjets bekend waren geworden, zijn ook de Amerikaanse patrouil les in dat gebied versterkt, aldus bericht het politie-hoofdkwartier Naar de „Kurier" (Franse li centie) meldt, zouden invloedrijke leden van de S. E. D. hebben be sloten een verzoek om gratie in te dienen voor de vijf „jeugdige demonstranten" die door een mi litair Sowjet-gerechtshof veroor deeld zijn tot vijf-en-twintig jaar dwangarbeid. •Het blad meeht, dat dit besluit het gevolg is van „de groeiende protestbeweging in Berlijn tegen het oordeel van het militaire Sowjetngerechtshof." Verzocht F. D. G. B. ver zachting der vonnissen Het Beriijnse blad „Telegraf" (Britse licentie) meldt, dat de onder communistische invloed staande „vrije Duitse vakbewe ging" (F. D. G. B.) een beroep op het militaire Sowjet-bestuur heeft gedaan de tegen vijf Duit sers uitgesproken straffen van 25 jaar dwangarbeid „niet als defi nitief te beschouwen". In de door de F. D. G. B. aangenomen reso lutie, aldus de „Telegraf", wordt gezegd, dat degenen die verant woordelijk zijn voor de misdaden, vrijuit gaan. 3000 Duitsers verzamelden zich Donderdag voor het raadhuis hij de Tiergarten in de Britse sector van Berlijn ter gelegenheid van de begrafenis van een 15-jarige Duitser, Wolfgang Scheunemann, die tijdens de ongeregeldheden van verleden week Donderdag gedood werd. Duizenden anderen omzoomden de begrafenisroute. De leider van de Beriijnse so ciaal-democraten, Franz Neu mann, sprak de menigte buiten het raadhuis toe en zeide, dat Scheunemann „het eerste slacht offer van de koude oorlog" was. Verder zeide hij: „deze zoge naamde vrienden van de vrijheid en de democratie hebben vijf an dere Berlijners veroordeeld tot een zekere dood door hen voor 25 jaar naar Siberië te zenden. Nog zeven en twintig andere de monstranten zullen voor een mi- taire Sowjet-rechtbank moeten verschijnen en wij vrezen het ergste voor hen." Naar vernomen wordt, zijn een Aziatische politie-,inspecteur, een sergeant van politie en een politie-agent nabrj de politiepost te Sintok, in Kedah, dicht bij de Siamese grens, door Chinese op standelingen gedood. Zeven an dere politiemannen werden ge wond. Drie worden nog vermist. Woensdag zijn stakingsbesluiten genomen door het personeel van de twee voornaamste Parrjse luchthavens Orly en Le Bourget, maar Woensdagavond vond het werk normaal doorgang. De sta kingsbesluiten dienen om de loon eisen kracht bij te zetten. In het' departement Seine et Oise hebben stakingen plaats in een aantal kleine fabrieken en in een genationaliseerde fabriek van vliegtuigmotoren. Te Tarbes (Pyreneëen) hebben vierduizend arbeiders van het militaire arse naal en andere fabrieken het werk neergelegd om een proteststaking te houden. De stakers in de motorenfa- briek van Peugeot (OostTFrank- rijk), die weer aan het werk had den zullen gaan, besloten met grote meerderheid van stemmen neg weg te blijven. Zesduizend arbeiders van het arsenaal te Brest hebben het werk neergelegd en hebben be sloten er bij de bouwvakarbeiders en metaalbewerkers op aan te dringen hun voorbeeld te volgen. De nationale federatie Van vakbonden van arbeiders uit het machinebedrijf heeft een beroep gedaan op de algemene federatie van ploegbazen en technisch per soneel om aan de gezamenlijke commissie uit de vakhonden, die niet zijn aangesloten bij de CGT, een voorstel in te dienen tot het houden van een algemene staking op 24 September. Verklaring van <Je Franse eerste Minister. De Franse eerste Minister, Queuille, verklaarde Woensdag op een persconferentie, dat „een voud en rechtzinnigheid" de on dergrond zouden vormen van het wetsontwerp voor het herstel van de Franse economie, dat hij heden aan de nationale vergadering zal voorleggen. Op zijn eerste persconferentie als leider van een grote coalitieregering zeide hij, dat toen hij Minister van Weder opbouw was in het kabinet van Raymond Poincaré, hij onder de indruk was van de doodeenvoudige wijze waarop die meester er in slaagde het vertrouwen in het Franse geld te herstellen". Hij ontkende de berichten, dat hij. de vrije goudmarkt zou ver bieden, bankrekeningen zou blok keren of met de wisselkoersen zou manipuleren. Het wetsontwerp, dat in het begin van de volgende week be sproken zal worden, zal de belas ting verhogen, om tegen het eind van het jaar nog 80.000 millioen francs in de schatkist te brengen, en de regeringsuitgaven vermin deren met 35.000 millioen francs. Dit laatste zou moeten geschieden door reorganisatie van de natio nale ondernemingen en liet ont slag van ambtenaren. Queuille zeide, dat hij geen hogere lonen kon beloven, die alleen maar „de arbeider voor de gek zouden houden". Doelende op de ongeregeldheden in Parijs, zeide hij: „Ik heb vertrouwen in de werkende klasse van mijn land zodra zij zeker is van de franc, zal alle onrust verdwijnen". Volgens het Italiaanse blad „II Tempo" zouden in verschei dene streken van Joego-,Slavië ernstige ongeregeldheden plaats gehad hebben. Het desbetreffende bericht in het blad luidt o.m.: „De laatste dagen hebben zich incidenten voorgedaan te Doeba, Berika pn Sokolovitsj, waar volkswachten vuurden od een grote menigte. Er vielen talrijke slachtoffers, zowel doden als ge wonden. Te Zagreb hadden aan het einde van de vorige week protestdemonstraties plaats. Opstanden braken uit in con centratiekampen te Novisad en Sembet. In het leger heerst bij velen ontevredenheid. In een ka zerne te Benjaloeka kwam het tot een botsing tussen aanhangers van Tito en die van de Komin- form". „II Tempo" besluit ech ter, dat „het laatste woord aan het leger en de volkscommissaris sen is gebleven en de aanhangers van de Kominform tenslotte het onderspit moesten delven". Een woordvoerder van het Mi nisterie van Overzeese Gebieds delen verklaarde Donderdagmid dag aan het A.N.P. n. a. v het communiqué van de Nederlands- Indische regering over de com munistische activiteit, dat de in dit communiqué bedoelde maat regelen betrekking hebben op de onder Nederlands gezag staande gebieden. Bij de van uit Republikeins ge bied geleide subsersieve commu nistische acties, welke steeds toe nemen, is het streven altijd ge richt op omvenverping of ten minste aanranding van het ge vestigde wettige gezag en ont wrichting van het maatschappe lijk en economische leven. In dit verband merkte de woordvoerder op, dat de rede van Moeso hier omtrent niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. De woordvoerder wees erop, dat het communiqué juist is uit gegeven om te voorkomen, dat eventuele maatregelen tegen communistische activiteiten zou den kunnen worden gekenschetst als te zijn gericht tegen het ge zonde nationalisme. „Het natio nalisme wordt door het commu nisme vaak als dekmantel voor haar acties gebruikt,' zeide hij, „doch wij willen juist het commu nisme van haar dekmantel ont doen om het nationalisme gele genheid te geven tot gezonde ont plooiing te komen." Daarnaar gevraagd wees de woordvoerder erop, dat het on juist zou Zijn, de in die communi qué bedoelde maatregelen te zien als gericht tegen de Republikein se regering. „Slechts de commu nistische infiltraties en de door het communisme gesteunde en op touw gezette illegale activiteiten willen wij met wettige middelen bestrijden." Voor Haar bezoek aan Den Haag zal H. M. Koningin Juliana a.s. Zaterdagmiddag via de Rijks weg Utrecht—Den Haag rijden De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, de heer Mr. L. A. Kesper, zai die middag tussen twee en drie uur H.M. opwachten aan de grens der provincie. De grens zal met de rood-geel- rode provinciale vlag zijn aange geven. Bij deze begroeting zal mede aanwezig zijn de burge meester van Woerden, de heer H G. van Kempen. Mr. Kesper zal de Koningin tot aan de grens van Den Haag begeleiden. 111 welingelichte kringen te s-Gravenhage gelooft men dat de Nederlandse regering een nauw- keurig onderzoek voorstaat van de voorstellen voor de vorming van een West-Europees parle- ment Ernest Bevin, de Engelse Minister van Buitenlandse Zaken, Woensdag in het lagerhuis verklaard, dat dergelijke voor stellen „geen ogenblik de proef van een onderzoek zullen door staan". Naar aanleiding van Bevin's verklaring, dat men geen dak op een onvoltooid gebouw moet zet ten wordt in deze kringen ge zegd, dat „het architectonisch be zien verstandig zou kunnen zijn de toekomstige bouw van het dak te bestuderen, terwijl men nog aan het huis bezig is. Het zou zelfs verstandig kunnen zijn de onderdelen van het dak van te voren gereed te maken." Men neemt aan, dat de Neder landse regering de voorstellen met zal afwijzen of goedkeuren, doch hun bruikbaarheid zal on derzoeken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1