Communiqué van de Nederlands-Indische Regering Vier-Mogendhedenconferentie Besprekingen West vertegenwoordigers met Molotof DONDERDAG 16 SEPTEMBÈR 1948. De strijd in Haiderabad De verdwijning van vliegtuigen uit Engeland Geruchten over politieke arrestaties in Sowjet-sector Dt toestand in Oost-Java Critiek op Bernadottc Blanke Amerikaan beschul digd van moord op neger Miniatuur straalvliegtuig De strijd in Malakka Noord-Borneo Dajaks willen Brooke Protest van Generaal Kotikof'" Incident te Parijs WEERSVERWACHTING. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Droog weer. Droog weer met enkele over drijvende wolkenvelden. Mati ge tot zwakke wind tussen N. en Noord-West. Iets kouder dan gisteren. Frankering i>y Abonnement: Temeuzen yfflïjjj? 4e Jaargang No. 912. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vk Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,60, Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 6 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. „De ontwikkeling van de communistische actie gedurende de laatste maanden in Zuid-Oost-Azië en elders, heeft duidelijk de methoden en doeleinden van deze actie in het licht gesteld. Mag zij aanvankelijk de schijn aannemen van legale wegen te volgen, zodra de omstandigheden daai voer rijp worden geacht ont hult zij zich als een beweging, welke gericht is op omverwerping of tenminste aanranding van het gevestigde wettige gezag en ont wrichting van het maatschappe lijk en economisch leven. Daarom moet communistische activiteit gekenmerkt worden als strafbare daad, ook in net sta dium van bedekte en ondergrond se werkzaamheid. Het bewijs van misdadig oog merk wordt dagelijks geleverd door de ontwikkeling, welke deze beweging in duidelijk opeenvol gende stadia vertoont en die steeds op gewelddadige aantasting van de openbare veiligheid uit loopt. Zij schroomt ook niet om vanuit Republikeins gebied on rust te wekken en geweld te plegen-in niet-republikeinse stre ken, geheel in strijd met de be standovereenkomst. Mitsdien acht de regering het 'noodzakelijk uitdrukkelijk te ver- klaren, dat iedere communistische 'j actie in strijd is met de openbare orde en valt onder de strafartike- len, welke de openbare orde be schermen. Dit geldt evenzeer voor indi viduele activiteit als voor het deelnamen aan verenigingen op communistische grondslag Terwijl reeds geruime tijd van overheidswege maatregelen tegen deze misdadige werkzaamheid zijn getroffen zal nu verder deze werkzaamheid met alle ten dien ste staande wettige middelen worden bestreden. Het spreekt van zelf dat deze bestrijding zich alleen richt tegen hen, die de misdadige oogmerken der communistische agitatie uit voeren, nastreven of propageren en niet tekort doet aan vrijheid van woord of geschrift of van politieke organisatie, zolang deze geen communistische ondergrond heeft en daarmede grenzen van wettige 'en vreedzame actie niet worden overschreden". Volgens Indische berichten wordt de tegenstand zwakker. In de Zuidelijke sector werd het In dische bruggenhoofd te Hospet aangevallen. De aanval werd af geslagen. Een woordvoerder van het In dische Zuidelijke commando te Foena zei, dat het garnizoen te Homnabad, 150 km ten Westen van Secoenderaibad, hardnekkig verzet bood. De stad was door Indische troepen omsingeld. De Indische troepen maakten op alle fronten vorderingen. Volgens officiële Indische be richten werden de Indische troe pen verwelkomd door de bevol king van Aurangebad, evenals door die van Daulatabad, dat Dinsdag werd bezet. Aan de weg van Bezwada naar Secoenderabad waren de Indische troepen de stad Soeryapet tot op 5 km genaderd. De drie brugge- hoofden aan de Zuidelijke grens waren vast in Indische handen. In diverse sectoren werden de In dische troepen door vliegtuigen gesteund. Indische troepen hebben thans, Homnabad, ongeveer 150 km ten Westen van Secoenderabad, ver overd na hardnekkige tegenstand te hebben overwonnen, aldus offi ciële berichten. Soeriaypet, on geveer 120 km ten Zuidoosten van Secoenderabad, is ook ingenomen. Actie tegen de Nizam van Haiderabad. Het actie qomité van het ,/Staatscongres van Haiderabad" (de oppositiepartij) heeft om de afzetting van de Nizam verzocht. In een resolutie, te Madras aan genomen, wordt de Nizam ,,een tyran en vijand van het volk" ge noemd. Te Nagpoer heeft het provin ciaal bestuur van Berar alle eigendommen van de Nizam in zijn paleis aldaar in beslag geno men en geconfisceerd en wacht posten voor het paleis gezet. Ad ministratief en ander personeel moest het paleis onmiddellijk ont ruimen Toen India onafhanke lijk werd, wilde de provinciale regering van Berar de aanspra ken van de Nizam en van zijn aldaar gevestigde vertegenwoor diger op het paleis te Nagpoer niet erkennen. De Daily Telegraph schat, dat 40 vliegtuigen van Engeland naar het Midden-Oosten zijn gevlogen in strijd met de wapenstilstands overeenkomst in Palestina. „On geveer een derde van deze vlieg tuigen is van vliegvelden in En geland verdwenen. De rest is het land uitgegaan op uitvoervergun ningen voor landen in Europa", aldus de Daily Telegraph, die deze verklaring aan Britse luchtvaart maatschappijen toeschrijft. De Daily Herald, het orgaan van de Laubour-partij, verklaart eveneens dat ongeveer 40 Britse vliegtuigen vermist worden. Vol gens het blad had men drie van de vermiste toestellen op een vliegveld te Tel Aviv gezien. Ter bevoegder plaatse, aldus Reuter, meent men, dat de vier motorige Halifax, welke 21 Juli in de Middellandse Zee zou zijn gestort, een der vliegtuigen was, die naar Palestina werden ge vlogen. Enkele dagen voor het ontvangen der S.O.S.-seinen van de Halifax had het toestel aan een Britse firma toebehoord. Het was toen verkocht,' zonder dat de nieuwe eigenaar bekend was ge worden Politieagenten van de Westelij- OVER ITALIAANSE KOLONIE N MLSLTJKT. Het lot der voormalige Ita liaanse koloniën zal aan de V. N. voorgelegd worden, daar de afge vaardigden der vier grote mo gendheden het tijdens de nacht zitting niet eens zijn geworden. Zelfs over de vorm der onenig heid, aldus Reuter, kon men het niet eens worden en men debat teerde lang erover of aan het hoofd der notulen zou staan: „Notulen der conferentie der vier Ministers van Buitenlandse Za ken". Wysjinsky (Sowjet-Uniq) bleef volhouden, dat de conferen tie niet op het plan van een be spreking van ministers stond. Tenslotte kwam men overeen geen gemeenschappelijke notulen op te stellen. Iedere delegatie zou haar eigen notulen opstellen en kon zich daarin voegen bij iedere andere delegatie. In ieder geval zou er geen ondertekening door de vier mogendheden plaats hebben. Voorts zou er geen ge meenschappelijk communiqué aan de pers worden uitgegeven. Iede re delegatie moest hierin volgens haar eigen inzicht handelen. Men kon het verder niet eens worden over de vorm waarin aan de V. N. zou worden medege deeld, dat men niet tot overeen stemming was gekomen. Na de vergadering, die drie en een half uur duurde, zeide een lid d^r Britse delegatie: ,.De be langrijke kwesties zijn ter zijde gelaten. Het enige punt dat nog opgehelderd moet worden, is de vorm waarin dit vraagstuk aan de V. N. moet worden voorgelegd. Ik weet het antwoord op deze vraag nog niet." De vertegenwoordigers van de Grote Vier zijn gisteren op het middaguur voor hun laatste vol ledige zitting bijeengekomen. Op grond van de bepalingen van het Italiaanse vredesverdrag moet de kwestie, wanneer op 15 Septem ber geen overeenstemming is be reikt, naar de algemene vergade ring van de V. N. worden ver wezen. Heden zal de Veiligheids raad in buitengewone vergade ring bijeenkomen ter bespreking van de kwestie van Haiderabad. Uit Republikeinse bron wordt vernomen, dat sedert enige dagen in door de Nederlanders gecon troleerde gebieden van Oost-Java, <n het bijzonder in de streek van Bangil, Probolinggo, Klakah, Djember en Rambipoedji, gevech ten tussen Republikeinse en Ne- der'andse strijdkrachten zijn uit- roken. Volgens dezelfde bron hebben de Nederlanders een nieuwe waar schuwing aan de Republiekeinse plaatselijke autoriteiten gezonden om de strijd te beëindigen; in dien dit niet geschiedt, zullen de nodige maatregelen genomen wor den. De Amerikaanse militaire waarnemer kolonel Mwyer zou zich naar het Republikeinse ge bied begeven, teneinde een bij eenkomst tus :er> de Nederlandse en Republikeinse commandanten \an Oost-Java te beleggen. Dr. Emanuel Neumann, een lid van de Zionistische wereldorga nisatie, heeft Graaf Bernadotte, de bemiddelaar van de V. N. in Palastinh, ervan beschuldigd dat hij „zich bewust of onbewust leent voor manoeuvres van de vijanden van Israël". .Neuman, die tevens voorzitter van de Amerikaanse Zionisten bond is, is Dinsdag te New York teruggekeerd. Hij heeft te Jeru zalem en Tel Aviv deelgenomen aan vergaderingen van de be-> ke sectoren, die dienst doen in de j de Zionistische buurt van de grens van de Sow- 1 ereldorgamsatie. jet-sector, hebben „speciale in structies" ontvangen, nadat een onbevestigd bericht was binnen gekomen, dat „een golf van poli- tieike arrestaties" in de Sowjet- sector te middernacht zou begin nen. Een Britse woordvoerder ver klaarde, dat in het bericht de mo gelijkheid werd geopperd, dat de politie van de Sowjet-sector de grens zou kunnen overschrijden bij het achtervolgen van verdach ten, die zij zou willen arresteren. „Verre van te handelen als een strikt onpartijdige bemiddelaar, is Graaf Bernadotte bezig het ver trouwen van de gehele bevolking van Israël te verspelen", aldus Dr. Neumann. Op ons Bureau ligt voor belanghebbenden ter Inzage de passagierslijst van het troepentransp. .^Zuiderkruis" Gedurende de verkiezingen in de staat Georgia (voor de demo cratische partij) is de neger Iisiah Nixon, een vader van zes kinde ren doodgeschoten. Volgens de plaatselijke sheriff is de moord gepleegd door de blanke inwoner J. A. Johnson, 22 jaar oud. Hij heeft, aldus de she riff, de moord begaan, omdat Nixon volhield, dat hij aan de ver kiezingen voor de democratische partij wenste deel te nemen. Johnsons broeder is als mede plichtige gearresteerd en tegen een borgtocht van 500 dollars op vrije voeten gesteld. Voor de eerste maal in Scan dinavië is een verkleind model van een straalvliegtuig te Kopen hagen opgestegen. Het toestelletje, dat iets meer dan 50 centimeter lang is, wordt met een fietspomp voortbewogen. Eüectrische zuilen veroorzaken de benzineontsteking. Met miniatuurvliegtuig, waar van het geronk tot op 2 km kan worden gehoord, bereikt 'n uur- snelheid van 170 km en wordt met behulp van touwen in kring vlucht gehouden. Het toestel kan 2 minuten in de lucht blijven. Waarnemers te Moskou menen uit het gedrag van de Westelijke afgezanten na afloop van de be spreking met Molotof te kunnen concluderen, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat men tot overeenstemming is gekomen. Men verwacht niet, dat de afge zanten gisterenavond een commu niqué zouden publiceren, mis- scnien zou dit vandaag kunnen gebeuren. In diplomatieke kringen te Lon den is men van mening, dat de bespreking van gisterenavond te Moskou het keerpunt zou kunnen blijken in het huidige stadium van de pogingen van de Westelij ke mogendheden, de Berlijnse im passe te verbreken. De rappor ten over de bijeenkomst, die de drie afgezanten naar hun regerin gen zenden, zullen beslissen of de besprekingen tussen de vier mili taire gouverneurs thans kunnen worden hervat op een gezondere basis. Is de beslissing negatief, dan verwacht men, dat de huidi ge onderhandelingen zowel in Moskou als in Berlijn afgebroken zullen worden. De coriferentie van de afgezan ten in de Britse ambassade duur de ongeveer één uur. Er heerste een atmosfeer van rust en vrede in alle drie de ambassades van de Westelijke mogendheden, in te genstelling tot de koortsachtige bedrijvigheid, die na afloop van de meeste vroegere bijeenkom sten op het Kremlin heerste. Al les schijnt er op te wijzen, dat er niet veel besproken is tussen de Westelijke gezanten en Molotof. In diplomatieke kringen te Lon den gelooft men, dat er nog een vergadering met de Sovjet-lei ders zal worden gehouden, die dan mogelijk de laatste zal zijn. Voorts gelooft men, dat de Westelijke vertegenwoordigers Dinsdag Mi nister Molotof hebben verzociit nieuwe instructies aan Maar schalk Sokolofsky te zenden ten einde een hervatting van de be- besprekingen der vier militaire gouverneurs in Duitsland moge lijk te maken. Van gezaghebbende zijde wordt te Londen meegedeeld, dat er nog geen plannen zijn gemaakt voor het terugroepen uit Moskou van Frank Roberts, een persoon lijke vertegenwoordiger van Be- vin. Er is geen enkele aanwijzing, aldus een correspondent van Reu ter, dat de vergadering op het Kremlin van Dinsdag de weg Een militaire patrouille heeft Dinsdag Tsjen Tsoeng Tsjoean, een belangrijk leider der commu nisten, gewond en gevangen ge nomen, aldus meldt Reuter. Bij de voorbereiding van een aanval op een kamp van opstandelingen in de jungle om Taiping kwam de patrouille tegenover een groep van 15 gewapende opstandelingen te staan. De leider en 4 andere werden getroffen, de opstandelin gen verdwenen met hun gewon den. Later vond men de leider onder een boom, door een deken bedekt met een verbandkist naast zich. Robert Hitain, de vice-presi dent van de bond van Dajakkers in Serawak, heeft bij zijn aan komst in' Singapore meegedeeld, dat de Dajakkers niet die soort van onafhankelijkheid wensen, welke de Indonesiërs verlangen. De Dajakkers willen in Borneo aldus Hitain, stelling nemen tegen de houding van de repu blikeinen. „Wij willen de banden met Engeland onderhouden, doch wij zouden het gelukkigst zijn, indien wij de Brooke's terug heb ben". Thans leven er in Serawak tussen de drieduizend en vierdui zend Indonesiërs en Serawak is het enige land in Oost-Azië waar geen communisten te vinden zijn. 40 Transportvliegtuigen, ty pe Skymaster, van de Ameri kaanse luchtmacht zijn onderwge naar Duitsland ter versterking van de „luchtbrug" naar Berlijn. heeft geopend voor hervatting der besprekingen te Berlijn. Als de onderhandelingen te Moskou deze week definitief zouden mis lukken, zo gaat de correspondent voort, kan worden verwacht dat de Westelijke mogendheden twee stappen doen: 1. Volledige pu blicatie van de besprekingen te Moskou en Berlijn en 2. Een snelle beslissing nemen inzake het al of niet voor de Assemblee der V. N. brengen van de Berlijnse kwestie. Uit gezaghebbende bron- te Londen wordt vernomen, dat Stalin op het ogenblik zijn jaar lijkse vacantie houdt „op grote afstand van Moskou" en dat hij darom de Westelijke vertegen woordigers deze week niet heeft ontvangen. Berichten, dat hij de vertegen woordigers had „geweigerd" te ontvangen, werden onjuist ge noemd. Men wijst er te Londen op, dat de Engelse regering evenals de regeringen der andere landen met de Sowjet-regering onderhandelt en niet met Stalin persoonlijk. Generaal-majoor Kotikof, de Sowjet-commandant te Berlijn, heeft bij zijn Britse collega, Ge neraal-majoor Herbert, geprote steerd wegens de incidenten bij de anti-communistische demonstra tie in de Britse sector van Ber lijn op j.l Donderdag. Generaal Kotikof zegt in zijn protestbrief: „In verband met deze incidenten protesteer ik krachtig en ik sta er op, dat de schuldigen aan deze provocaties worden gestraft en dat maatrege len worden genomen om een her haling van zulke incidenten -te voorkomen." Ongeveer 2000 arbeiders in de vliegtuigfabrieken, die hoger loon eisen en tegen ontslag proteste ren, zijn gisterenmorgen voor het kantoor der fabrieken op de bou levard Haussman te Parijs samen geschoold Het verkeer werd ge stremd. Toen de politie hen trachtte uiteen te drijven, rukten zij de ijzeren hekjes om de bomen uit de grond en wierpen deze naar de politie. Ongeveer 20 per sonen, onder wie politiemannen, werden licht gewond, verschillen de auto's beschadigd. Ongeveer de helft van de 31.000 arbeiders aan de Renault-fabrie- ken is gisterenmorgen vroeg in staking gegaan Zij eisen 50000 francs per maand meer loon. De betogers hebben zich te 13 uur op de Place St. Augustin op nieuw verzameld en twee meti politieagenten geladen wagens met stenen bekogeld. Vijf over valwagens verschenen ter plaatse, waarna de manifestanten uiteen' werden gejaagd. Na het samentreffen met 2000 stakende arbeiders van de vlieg tuigfabrieken te Parijs zijn 4 po litiemannen naar het ziekenhuis gebracht. 23 andere politieman nen zijn eveneens gewond. Tevoren hadden leden van het algemeen Frans vakverbond (C. G. T.) de arbeiders aangespoord, de fabrieken te bezetten, sta- kingscomité's te vormen en sta- kingsposten uit te zetten. Enkele demonstranten droegen spandoeken met de woorden: „Weg rnet het plan-Marshall". Sprekers van niet-communisti- sche vakverenigingen verklaarden zich niet eens met de staking, doch zij wilden geen „staking breker" zijn. Volgens functionnarissen van de C.G.T. is 90 der 30.000 ar beiders aan de Renault-fabrieken in staking, volgens de directie der fabriek 50 Gisteren is 2000 man oersöneel van het vliegveld Orly te Parijs in staking gegaan. Te Marseille hebben transportarbeiders ge dreigd heden 24 uur in staking te gaan. Manfred Simon, ervaren Frans econoom en deskundige op administratief gebied, is benoemd tot waarnemend directeur van de U.N.A.C. De directeur van de U.N.A.C., de Noor Aake Ording, trad onlangs af.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1