Welk tarwe-ras is het beste? Wat brengt de Radio? BINNENLANDS NIEUWS Distributienieuws Kerknieuws Gemeente Terneuzen No 2664 BIM in „KOMETEN VAN HOLLYWOOD" S - i> Advertentiën K. BOOR V' Nationale vergadering steunt kabinet Queuilie V.S. beschouwen zaak der Sovjetleerkrachten als gesloten Het in Josgo-Slavië gelande Griekse vliegtuig Nieuwe toewijzingen van de E.C.A. mUSm Jeremias Snop had in zijn hele leven nog niet zo gewerkt als op de Noorderlicht. Het valt werke lijk niet mee om alleen met een schip te zeilen dat minstens acht man nodig heeft en waaraan zelfs de handige Basli en Bim destijds de handen vol hadden. Wicked kon het niet beter af, alleen in zijn raceboot. Juist toen Geoffrey de „Noor- j derlicht" bijna had .ingehaald kwamen onze vrienden aan de I kade aan. „Wicked is ons voor geweest" zei Bim, die van Snops handelin gen natuurlijk niet op de hoogte was. „Hier in de buurt is een haven Wij kunnen reeds in het kort een en ander meedeleir omtrent de uitslagen van onze tarwe- proefvelden, zodat de landbou wers momenteel hiermee reke ning kunnen houden bij de aan koop van zaaitarwe, uit te zaaien voor oogst 1949. Op een tweetal proefvelden bij de landbouwers: W. J. Brooij- mans te Hoofdplaat en Gebrs. Knijpers te Kloosterzande, die beide gelegen waren op middel zware kleigrond, werden verge leken de rassen: Staring, Juliana, Titan, Alba, Carstens V, Clau dius. De eerste drie rassen zijn voor ons gebied het belangrijkste. Hoewel de wintervastheid slechts matig is, is de opbrengst door gaans zeer goed. De laatste drie rassen zijn van meer belang voor de Noordelijke streken en paren een minder goede opbrengst aan een goed wintervastheid. De gemiddelde opbrengsten waren: Rassen kg per relat. zaad opbr. Juliana (stand.) 3810 100 Staring 4520 118 Alba 4465 117 Carstens V 3930 103 Titan 3690 90 Claudius 3660 90 vraag naar Alba groter dan naar Staring. Overigens heeft deze export nooit gróte afmetingen aangenomen. Korte beschrijving van de rassen: Staring. (Kr. Vilmorin 23 X Juliana). Witzadig. Weinig vatbaar voor stuifbrand. Wintervastheid ge lijk aan Juliana. Kan laat ge maaid worden. Vraagt pl.m. 10 meer zaaizaad, en hogere stik stofgift dan Juliana. Kort, zeer stevig stro. Weinig vatbaar voor roest. Alba. (Kr. Tressor X Jacob Cats.) Witzadig. Moet vroeg, liefst begin October gezaaid worden. Wintervastheid beter dan Juliana. Wegens grote korrel en matige uitstoeling is er plm. 20 meer zaaizaad nodig dan bij Julian Vraagt flinke stikstofgift. Matig stevig, vrij kort stro. Vroeg rijp. Nogal vatbaar voor gele roest en stuifbrand. Lange ruim gescha kelde aar. Korrel zit vast in het kaf, dorst moeilijk. Met het oog hierop moet rijp gemaaid worden. Leent zich goed voor maaidorsen. voor watervliegtuigen" vertelde een zeeman die dacht dat onze vrienden late passagiers waren. „U kunt die schuit nog wel in halen." „Wat een romantiek, het lókt wei een heuselijke film" riep juf frouw Way opgetogen. kin, medegedeeld, dat „de zaak nu als gesloten moet worden be schouwd.* In de verklaring stond dat het voldoen aan het verzoek der Sowjets, vrije toegang te krij gen tot mevrouw Kasenkina in het ziekenhuis en de twee andere leerkrachten „onverenigbaar zou zijn met de rechtsbeginselen, die de Verenigde Staten als basis hebben en aanhangen". Men vroeg op de hoogte gebracht te worden van de officiële datum waarop het Sowjet consulaat-generaal in de Verenigde Staten zou worden gesloten. Een woordvoerder van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken voegde er aan toe, dat het Amerikaanse consulaat te Wladiwostok voor zaken is gesloten en dat de staf binnenkort naar Moskou zal ver trekken. De Franse nationale vergade ring heeft met 335 tegen 225 stemmen haar instemming be tuigd met de nieuwe regering van Henri Queuilie. De laatste jaren kon de Juliana niet meer concurreren met de nieuwere rassen Staring en Alba. Ook thans is het opbrengstver- schil beduidend groot De uitge zaaide oppervlakten Staring en Alba zijn de laatste jaren dan ook sterk uitgebreid, ten koste van de rassen Juliana en Imperiaal. Uit de proeven is gebleken, dat dit verantwoord is. Het verschil in opbrengst tus sen Staring en Alba is slechts gering. Meestal geeft de Alba iets meer. Welke van deze twee nu te prefereren is, valt moeilijk te zeggen. Beide hebben hun voor en tegen. Wellicht dat met met oog op de export van zaai zaad, deze vraag door het bui tenland zal beantwoord worden. Momenteel is de buitenlandse DONDERDAG 16 SEPTEMBER. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Voor de vrouw; 9.05 Ochtendconc.10.00 Gram.; 10.15 Morgendienst; 10.45 Orgelsp.11.00 „De Zonnebloem"; 11.45 Piano; 12.03 Gram.; 12.30 Weeroverzicht; 12.33 Metropole orkest; 12.55 De Zonnewijzer; 100 Nieuws; 1.20 Metropole Or kest; 2.00 Gram.; 2.20 Pianoduo; 2.40 Voor de vrouw; 3.00 Viool en altviool; 3.30 Hawaiïanmuziek; 4.00 Bijbellezing; 5.00 Jeugdjour naal"; 5.30 De Varianten; 6.00 Piano; 6.15 Lezing; 6.30 Voor de Strijdkrachten7.00 Nieuws; 7.30 Het actueel geluid; 8.00 Nieuws; 8.15 Plaatvaria9.00 Lezing; 9.20 Röntgen trio; 9.45 Gram.; 9.45 Gram.; 10.15 De vaart der volken; 10.35 Symphonie orkest; 11.00 Nieuws; 11.15 Vrij en blij; 11.40 Gram. HILVERSUM H; 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 9.15 Morgenwijding; 9 35 Arbeidsvitaminen; 10.35 Gram.; 11.00 Orgelconcert; 12.00 Gram.; 12.30 Weerpraatje; 12.38 Piano; 1.00 Nieuws; 1.20 Gram.; 1.45 Lezing; 2.00 Het Omroep- Kamerorkest; 3.00 Voor zieken en gezonden; 4.00 Van vier tot vijf; 5 00 Hoorspel; 5.20 Lezing; 5.30 Doe het zelf; 5.35 The Inkspots; 6.00 Nieuws; 6.20 Sportpraatje; 6.35 Gram.; 7.00 Voordracht; 7.10 Gram 7.30 Twilight Serena des; 8.00 Nieuws; 8.05 Echo van de dag; 8.15 Kurhauscomcert; 10.00 Hoorspel: 10.35 Musette- muziek; 11.00 Nws; 11.15 Gram. De Verenigde Staten hebben nogmaals de weigering herhaald cm de Sowjet leerkrachten, die bescherming hebben gezocht van de Amerikaanse autoriteiten, aan de Sowjet autoriteiten uit te leve ren. De Amerikaanse regering heeft de Sowjet ambassadeur te Washington, Alexander Panyoes- Het nieuwsbureau Tanjoeg heeft bevestigd, dat een Grieks vliegtuig van de lijn Athene Saloniki Zondag is geland nabij Négotin in Macedonië. Onder de passagiers, aldus het Nieuws bureau, bevonden zich zes jonge Grieken, die verklaard hebben de bemanning te hebben gedwongen op Joego-Slavisch grondgebied te landen, om de „terreur" van de Griekse regering te ontvluchten. Het transportvliegtuig, de be manning en de andere passagiers hebben hun reis naar Griekenland k innen voortzetten. TWEE INBREKERS MAAKTEN -BRABANT EN ZEEEAND ONVEILIG. Gedurende een half jaar hebben twee inbrekers NoordHrabant en Zeeland onveilig gemaakt. Zij zijn thans door de Rijkspolitie ge grepen en zullen heden voor de Officier van Justitie te Breda ge leid worden. t>e inbraak, die de heren op 7 Sept. te Lepelstraat in Noond-(Brabant bij een boel- hebben gepleegd en waarbij zij 5100 buitmaakten, is hen nood lottig geworden, want een rijwiel hersteller, waar zij een lek band je lieten repareren, kon een vrij nauwkeurig signalement opgeven. Daar de Rijkspolitie het twee tal al enige tijd in de gaten had, werd er haast gemaakt met de arrestatie. De gearresteerden zijn de 40-jarige M. uit Breda en de 23-jarige De B. uit St Wille- brord. De politie arresteerde de man uit St. Willebrord in zijn wo ning, waar zij nog 2000 vond van het te Lepelstraat gestolene. De Bredanaar bleek In Goes te zitten, waar hij werd gearres teerd. Hij had nog 3000 bij zich van de jongste inbraak. De twee mannen legden zich speciaal toe op het bezoeken van vrijstaande boerderijen in de tijd, dat de bewoners op het land be zig waren. Zij wisten steeds een manier te vinden om de woning binnen te komen, waar zij alle kasten en laden nasnuffelden, om dan met geld, distributiebeschei den en sieraden te verdwijnen. Doorgaans liet het tweetal wei nig of geen sporen achter, zodat de Dolitie telkens weer voor puz zles" kwam te staan. Bij de arres tatie ontkenden zij aanvankelijk alles, doch naderhand gaven zij toe, ingebroken te hebben in tal van plaatsen in Noord-iBrabant, alsook te Ierseke. In sommige plaatsen braken de heren enige keren in. VROUW VERBRAND. Toen de veehouder G. Faber te Winsum (Fr.) Dinsdagochtend na een korte afwezigheid op zijn boerderij terugkeerde, kwamen zijn vier kinderen hem tegemoet en riepen, dat moeder was ver brand. De man begaf zich onmiddellijk naar de keuken en vond daar een gekanteld petroleumtoestel. Enige ogenblikken later ont dekte hij in de schuur het ver brande lichaam van zijn 34-jarige vrouw. ERNSTIG ONGEVAL. Aan boord van het in de Waal haven te Rotterdam liggende s.s. „Atlanta" zijn Maandagmorgen de 53-jarige havenarbeider P. van Dongen uit de Riederlaan en de 52-jarige voorman ^G. Reedijk uit de Dordtsestraatweg door een losschietende staaldraad met kracht tegen de verschansing ge worpen. Van Dongen liep een schedelbasisfractuur op, tenge volge waarvan hij in de loop van de dag overleed. Het andere (Slachtoffer moest met een her senschudding in het Zuidenzieken huis worden opgenomen. VERGIFTIGINGSVERSCHIJN SELEN TE MEPPEL. Het afgelopen weekeinde werd te Meppel een 20-tal personen ziek na het gebruik van gebak ken bokking. De vergiftigings verschijnselen vertonen geen overeenkomst met paratyphus, terwijl ook de toestand van de patiënten niet ernstig is. De po litie te Meppel nam de nog voor radige vis in beslag, waarna deze naar de inspectie voor de volks gezondheid te Utrecht werd op gestuurd voor nader onderzoek. De oorzaak van de vergiftiging is nog niet bekend. „BARONESSE" GEARRESTEERD. De pseudo-baronesse, die dezer dagen met de Noorderzon uit Te- gelen was vertrokken zonder de rekening te betalen van haar vijf daags verblijf in een hotel aldaar, is Maandagavond te Alkmaar ge arresteerd. Bjj een winkelier aldaar had zij een paar kousen gekocht. Zij had daarbij eenzelfde verhaal opgedist als zij in Tege- len tegenover de gedupeerde hotelhouder gëdaan had. Nadat de winkelier zijn winkel gesloten en aan zijn vrouw vertelde dat hij een Deense barones in zijn zaak had gehad, die in nauwe relatie stond met de Koninklijke Fami lie, kwam hij tot de ontdekking, dat het de oplichtster moest zijn geweest, waarover zijn vrouw juist in de krant het bericht had gelezen. Terstond werd de poli tie gewaarschuwd, die er enkele uren later in slaagde de vrouw, die inmiddels gepoogd had in een tehuis tot bescherming van meisjes onderdak te krijgen, te arresteren. Het bleek de 30- jarige dienstbode T. H uit Win terswijk te zijn, wier aanhouding en voorgeleiding door de burge meester van Tegelen was ver zocht. Zij bleek te Tegelen zich ook nog aan diefstal te hebben schuldig gemaakt. Bij fouillering bleek zij van deze diefstal af komstige voorwerpen in haar be zit te hebben. Zij is gisteren op transport gesteld naar Tegelen. JEUGDIGE BOEVEN GEPAKT. De politie te 's-Gravenhage kon in de afgelopen dagen een einde maken aan de misdadige activiteit van diverse jeugdige boeven. De 13-jarige B. V. L. opereert met zijn 9-jarig vriendje J. W. S. in winkels in de omgeving van het Harstenhoekplein te 's-Gra- venhage. Zij stalen daar geld, snoepgoed, lectuur, en lege melk flessen die ze elders tegen het statiegeld weer inwisselen. Zij hadden 20 diefstallen op hun ge weten. Voorts werd aangehouden de 17-jarige J. P. v- d. T .V. en zijn kornuit de 19-jarige H. J. van E., beiden recidivist. Zij verschaften zich tweemaal toegang tot een K.L.M.-cantine, waar zij geld en etenswaren wegnamen. Een 17- jarige Haagse vishandelaar A. B. dwong 'n wandelaar in de avond uren van 8 September hem een bedrag aan geld te geven. Toen deze hier niets voor voelde, gaf hij zijn slachtoffer enige klappen, en ging er toen met een klein bedrag van door. Het viertal H. K., J. R„ L. D. en P. B., alle 19 jaar oud, die ont vlucht waren uit het opvoedings gesticht Valkenheide, om aan de Haagse feestvreugde deel te ne men, hadden te kampen met geld gebrek en pleegden een inbraak in een perceel aan de Nieuwe Ferklaan. alhier. Zij werden echter gegrepen en aan de feest viering kwam voor hen een on verwacht einde. NOG GEEN EXACTE CIJFERS OVER VERLIES BIJ GROTE BRAND. Het is de directie van Blauw- hoedeveem-Vrieseveem nog niet mogelijk reeds exacte cijfers te geven over het verlies van levens middelen bij de brand in de koel huizen „Amerika" en „Austra lië". Met vijf ploegen wordt dag en nacht gewerkt om wat er nog te redden is buiten de gebouwen te brengen. De brand is nog niet totaal gebluscht, hoewel hij wel sterk is afgenomen. NIEUWE VLEESBONNEN DRIE WEKEN GELDIG. De vfeesbonnen, die deze week worden aangewezen, zullen op nieuw een geldigheidsduur van drie weken hebben. Het publiek zal er rekening mede moeten houden, dat in vele gevallen op deze bonnen geduren de de eerste dagen niet kan wor den gekocht, omdat de bevoorra ding van de slagers slechts in langzaam tempo kan plaats heb ben. VER. VAN PREDIKANTEN BIJ DE GEREF. KERKEN. De jaarlijkse algemene verga dering van de Ver. van predikan ten van de Geref. Kerken onder houdende artikel 31 K.O. in Ne- derland, zal naar het Z Dgbld verneemt 29 Sent. a.s. te Kampen I in „Ons Huis" onder presidium van Ds. Van Dijk van Groningen worden gehouden, i In de morgenvergadering ko men aan de orde de huishoude lijke zaken w.o. de verkiezing van twee bestuursleden in ver band met de periodieke aftreding van de heren Ds. H. Meulink te Enschedé en Ds. H. Veltman te 's Hertogenbosch. In de eerste vac. zijn gecandideerd de heren Ds. D. Vreugdenhil te Zwolle en I Ds. I. de Wolff te Enschedé en in de tweede de predikanten Ds. J. F. Sollie te Zoute-Spui en Ds. D. Zemel te Axel. Na de huishoudelijke zaken zal Prof. Dr. K. Schilder in de mor genvergadering spreken over „Eschatologische prediking", waarover in de middagvergade ring kan worden gediscussieerd. Als de tijd het toelaat volgt daarna nog een causerie van Ds. D. van Dijk over „Verbond en vroomheid". KLEURENFILM IN BESLAG GENOMEN. De verwijzingsofficier van de commanderend Generaal heeft de kleurenfilm, die de cineast Henk Alsem gemaakt heeft van de ju bileums- en inhuldigingsfeesten in beslag genomen. Tevens is de heer Alsem geschorst in zijn func-N tie van Kapitein bij de legerfilm- dienst, De E.C.A. heeft Maandag de grootste dagelijkse lijst van toe wijzingen gepubliceerd, die tot- dusver voorkwam. Opmerkelijk was de goedkeuring van de eer ste aankoop in het kader van het nlan-Mar.shall in Argentinië, n.l. "oor een bedrag van 356.086 dol lar aan huiden voor de Duitse dubbelzone. Aan Nederland werd een be drag toegewezen van 2.261.107 dollar voor de aankoop van tim merhout en houtzagerijproducten, vaten en ruwe suiker alsmede oceaanvrachten. Het totaal van de Maar.dag goedgekeurde aankopen was 47.687.179 dollar waardoor het totaal totdusver aan Marshall hulp uitgegeven bedrag is geste gen tot 1.495.261.557 dollar. DIENSTPLICHT. Uitspraak inzake vrijstelling. De Burgemeester van TER- NEUZEN brengt ter algemene kennis dat een uitspraak om vrij stelling van de dienstplicht, ter beneden-secretarie dezer gemeen te, voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Tegen deze uitspraak kan door iedere belanghebbende binnen tien dagen na de dag van deze be kendmaking in beroep worden ge komen. Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend bij de Bur gemeester, ter beneden-secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Terneuzen, 14 Sept. 1948. De Burgemeester van Terneuzen, Met de gestadige uitbreiding van de wegenwacht, groeit ook bet aantal wegenwachtleden in steeds sterker mate. Nog geen 2 jaar na de instel ling van het speciale wegenwacht lidmaatschap noteerde de A.N. W.B. dezer dagen het 60.000ste wegenwachtlid. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje AD RIAN A JANNA WILHELMIN A- D. STEKETEE W- STEKETEE-JANSEN JAN - LEEN JANNIE - WILLY Terneuzen, 14 Sept. 1948 Hondiusstraat 22- Voor de hartelijke blij ken van medeleven, be toond bij het overlijden van mijn lieve Vrouw Mejuffrouw MARIA CATHARINA ANNE SCHIRRIS, betuig ik, mede namens de familie, mijn hartelijke dank- A. GEIRNAERT Terneuzen. Sept- 1948- Nieuwediepstraat 102 Op Donderdag 16 en Vrij dag 17 Sept. hoopt D V Ds. S- J- ZIJLSTRA Predikant te Eindhoven, in „Pro Rege" te Terneuzen een Maranatha-conferentie te hóuden- Aanvang 's middags 3 uur en 's avonds 7.30 uur. Allen welkom- ARTS AXEL AFWEZIG van Zaterdag 18 Sept- tot en met Woensdag 29 Sept- Café „STAD GENT" Telefonisch aangesloten on der P. DE NIJS Schuttershofweg Terneuzen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3