UIT DE PROVINCIE Het vuur van de vrijheid onderweg De stad onderdegrond $1 Afschaffing van het vrije vervoer in Zeeland? Nederlandse trawler gered Arrestaties te Saksen Haiderabad en India n De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland advies gevraagd over de opheffing van het vrije ver voer over de Wester-Schelde tussen Zeeuws-Vlaanderen en het overige Zeeland. Dit vrije vervoer is na jarenlange aan drang uit Zeeuws-Vlaanderen in November 1945 op de Pro vinciale bootdienst verleend- De Minister is thans van me ning, dat de financiële conse quenties van dit vrije vervoer te drukkend zijn. Hij overweegt derhalve afschaffing daarvan- JÉ) BENOEMINGEN WATER SCHAPPEN. Bij Kon. Besluit zijn benoemd in de provincie Zeeland: tot dijkgraaf van het water schap Grote- en Kleine Isabella, de heer C. A. Barbé, te Philippi ne, uiterlijk tot het einde van het zittingsjaar, waarin hij zeventig iaar zal zijn geworden; tot gezworene van de Dijck- meesterpolder, de heer E. A. j IJsebaert, te Philippine; tot gezworene van de Hellegat- polder, de heer W. Rijk, te Vogel waarde; tot gezworene van het water- schap het Vrije van Sluis, de heer Z. C Brakman, te Oostburg. AMERIKAANS BEZOEK AAN WALCHEREN. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Dr. H. B. Baruch j heeft Maandag in gezelschap van de Chilieense gezante, mevrouw C. Vial de Senoret en de adviseur j voor het Marshall-plan in Neder- land. de heer Vellentine, een be- zoek aan Zeeland gebracht. Na f aankomst in Middelburg voegde zich de Commissaris der Konin gin in Zeeland, Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot bij de gasten, die op het gemeentehuis door de loccHburgemeester wethouder J. W. Kögeler, verwolkomd werden. Deze bood de heer Baruch de stadspenning aan. Men bezich tigde de Abdijgebouwen, het stad huis en de beplanting van de wal len, waarna naar Vlissingen werd gereden. Hier stond een bezoek aan de Koninklijke Maatschappij ..De Schelde" op het programma. De loco-burgemeester van Vlis singen, de heer L P. van Oor schot, sprak het gezelschap op het gemeentehuis toe. Zowel de heer Baruch als de heer Vallentine brachten in hun dankwoord hun bewondering' voor Nedlerland in het algemeen en dat voor Zeeland in het bijzonder tot uitdrukking. De Stichting „Nieuw-Walcheren" was gastvrouwe in Westkapelle waar o.m. beplantingsobjecten werden bekeken. Gisteren werd Ierseke bezocht. OUDE LUIKLOKKEN WEER IN GEBRUIK. Drie 17eeuwse lui-klokkcn, wel ke in het museum te Hulst waren opgeborgen zullen in verband met de moeilijkheid om klokken te verkrijgen, weer in ere worden hersteld. Een der klokken komt in de toren van het gemeentehuis te Hulst, 'n andere zal op 's Lands Huys" worden aangebracht, ter wijl de kleinere klok bij de aan vang der raadsvergaderingen zal worden geluid. TERNEUZEN. Bespreking toepassing Onderwijsfilm. Vanwege de Nederlandse On-, wijsfilm, Stichting van het Mi nisterie van Onderwijs, Kunsten er, Wetenschappen, werd bij mon de van het Districtshoofd van deze Stichting, Donderdag 9 Sep tember j.l. in de raadzaal een 'ezing gehouden voor het perso neel van de verschillende scholen in deze gemeente. Spreker werd bij afwezigheid van de burgemeester ingeleid door wethouder De Vos. Hij dankt de Stichting voor het gratis beschikbaar stellen van twee filmtoestellen. Hierdoor ont gaan de gemeente de hoge kosten van aanschaffing. Voor de openbare scholen wor den de kosten verder uit de exploitatiekosten artikel 55 der L. O. wet gekweten, zodat voor de bijzondere scholen deze uitga ven onder artikel 101 kunnen begrepen worden De heer De Jong deelt mede, dat de onderwijsfilm in de klas tijdens de normale lesuren door de klasse-onderwijzer gedraaid moet worden. Dit principe kon verwezenlijkt worden, daar de vooruitgang, welke op het ge bied van smalfilm en smalfilm projectoren was bereikt. Het is nu niet meer nodig de voorstelt lingen te geven in centrale ge bouwen, waar verschillende scho len of klassen naar toegaan om enkele films te zien. Deze voorstellingen brengen de kinderen niet in een stemming, welke bij degelijk onderwijs past, maar in een sfeer van ontspan ning. Door een roulatiesysteem van diverse scholen is het moge lijk, dat in de eigen school de film wordt vertoond. Door dit systeem krijgt dan éénmaal in de vier a zes weken gedurende een hele week iedere school de beschikking over een projector, terwijl de schooi voor deze week de gewenste film bij het districtskantoor kan aan vragen. Spreker wijst op de waarde van de schoolfilm njiast het stilstaande beeld, zoals dit in de schoolplaten tot heden meer tot uitdrukking kwam. Het stilstaande beeld heeft zeker zeker grote waarde, doch de film doet de maatschappij voor het kind meer werkelijkheid worden. Dit klemt te meer voor een afgelegen streek, waar het voor de kinderen moeilijk is fabrieken, havens en landschappen zelf te bezichtigen. Vertoond worden: Kersen eten in de Betuwe, waarbij zowel de kersenboomgaarden als het werk in de jamfabriek werden ver toond. Nog werd vertoond: Van korrel tot brood; het maaien van de tarwe, het dorsen, het malen en uiteindelijk in de bakkerij het bakken van het brood. Tenslotte werd nog het leven van de karkiet en de nestbouw van dit vogelpaar,, het broeden en voeden van de jongen ver toond. Na de vertoning van elk dezer films werd een toelichting gege ven. Wanneer zo'n film bij her haling wordt vertoond, zal hij het kind aan het denken brengen, en .dienstbaar zijn bij het ordenen van de gedachten van de leerlingen over dit bepaalde onderdeel. Het blijkt nu, wanneer de film vertoond is, dat de leerlingen een verrassend inzicht in de betref fende materie hebben. Door de grote medewerking van de onderwijsfilm heeft dan dit nuttig instituut in de gemeen te zijn intrede gedaan. Dienst Maatschappelijke Zorg. Op Zaterdag 11 September j.l., des namiddags 2 uur werd door Burgemeester en Wethouders van Terneuzen geïnstalleerd de commissie van advies, bedoeld in art. 6, 2e lid sub a van de Ver ordening op de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijke Zorg, de heer Stenvert. De burgemeester deelde mede, dat door de gemeenteraad de Dienst voor Maatschappelijke Zorg was ingesteld en als zodanig de heer Stenvert als directeur benoemd. Het is vanzelfsprekend dat de directeur, noch burgemeester en wethouders het gehele terrein volledig kunnen bewerken. Daar om was in de verordening de in stelling van een commissie van advies, voorzien. Het is de be doeling dat door de commissie advies gegeven wordt, zowel aan de directeur als aan burgemeester en wethouders. Hoe de dienst zich zal ontwik kelen, is thans neg niet te zeg gen. Hierbij zal ook de finan ciële toestand van de gemeente mede van invloed zijn. Hoe het ook zijde gemeente heeft thans de eerste stap gezet en spreker wil in deze vergadering zijn vol doening uitspreken zowel voor de benoeming van de heer Sten vert tot directeur als van de be noemde leden in deze commissie Hij dankt allen hartelijk, dat zij hun benoeming hebben willen aannemen, en hoopt dat zij in het belang zowel van de gemeente als van de ingezetenen zullen werkzaam zijn. Hij verklaarde hiermede de commissie geïnstalleerd. De heer Meeusen deelt mede, dat-hij gaarne zijn benoeming tot lid van deze cömmissie heeft aangenomen. Ook voor de wijze van samenstelling van de com missie uit hij zijn voldoening. Hij wil voor de inwoners van Terneuzen, wie zij ook zijn, zijn beste krachten geven. De heer Stenvert deelt mede, dat nauwe samenwerking met de commissie zowel als met het col lege van burgemeester en wet houders, door hem wordt be oogd. Vooral in het begin zullen meerdere vergaderingen nodig zijn. Hij hoopt dat de leden van de commissie, wanneer bepaalde ge vallen voor hen onduidelijk liggen, zich tot hem zullen wenden. Dit is in het belang zowel van de gemeente als van de mensen die In zorg zijn. AXEL. De a.s.'onthulling van het Poolse monument. Zoals bekend zal op Zaterdag 18 September a.s. het Axelse Be vrijdingsmonument worden ont huld. Het komt ons gewenst voor de bevolking hierover enige in lichtingen te geven. We stellen op de voorgrond dat dit monument 't eigendom is van de gehele Axelse bevblking. im mers ieder Axelaar heeft zijn steentje bijgedragen om dit groot se werk tot stand te brengen. De beeldhouwer, de heer C. Stauthamer te Amsterdam, heeft een kunstwerk ontworpen waarin hij niet illustreert de strijd, 'doch uitsluitend „het offer" dat ge bracht werd voor onze vrijheid. Strijd" kan bijv. uitgebeeld wor den door een soldaterrfiguur in aanvalshouding, zoals deze voor komt op de bekende IV2 -cents postzegel, die vlak na de bevrij ding uitgegeven werd. Een der gelijke uitbeelding is door de beeldhouwer opzettelijk vermeden. Om „het offer" symbolisch juist uit te beelden, is echter nodig dat de kunstenaar zich inleeft' in de zielsgesteldheid van degene die het offer brengt. Hierin is hij on- zes inziens volkomén geslaagd. Het monument is een beeld, uitgevoerd in brons, geplaatst op een tufstenen voetstuk. Het beeld stelt voor: een jonge man m de kracht van zijn leven, die, ge troffen in de hartstreek, stervend neerzijgt. Deze gedachte wordt tot in de kleinste details nauw keurig weergegeven. De uitbeel ding van de houding en van de spiertrekking is zodanig weerge geven, dat we hier duidelijk kun nen waarnemen hoe de ontwer per zich tenvolle in het brengen van het offer heeft ingeleefd. De houding van de linkerhand op de hartstreek, toont de zwaarte van het offer. Roman door CHARLES FOWLEY Vrij vertaald en bewerkt door Mr. W. d'OBÉRON 31) (Nadruk verboden.) Janine strekte haar armen uit om zich tegen de aanval te ver dedigen en Wilde roepen. De sla gen lieten haar echter geen tijd en volgden elkander snel op. Hopeloos streed Janine tegen deze onzichtbare aanvallen. Plot seling werd zij aangegrepen en voelde zich stevig omwikkeld, waardoor iedere beweging haar onmogelijk werd. In een laatste, uiterste pogmg wilde zij nog om hulp roepen, doch door de grove stof, waarin zij gewikkeld was, voelde zij een grote hand, die haar lippen plat drukte. Janine, die geen adem meer kon halen, sloot de ogen; zij had het gevoel, dat zij nu spoedig zou sterven. Een laatste verschrik kelijke gedachte ging door haar brein: „De ma-fou!" Verwarring. Charlie Stone en Bermond kwamen laat terug in Stone-Hou- se. Zodra zij de drempel van de hall overschreden hadden, riep Jacques uit: „Dat is vreemd! Ninêtte is naar haar kamer ge gaan zonder op ons te wachten!" Ben je daar zeker van, Ber mond?" vroeg Stone. „Janine wacht altijd tot wij thuis komen, om ons eens kop thee aan te bie den en het laatste nieuws te ver nemen." Stone drukte -op een schelknop. Een knecht verscheen. Hij verklaarde, dat hij juffrouw Flory niet gezien had sinds het diner. „Wij waren er zeer verbaasd over," voegde hij er nog aan toe. De juffrouw wacht altijd op de heren. Meestal speelt zij piano of leest hier in de hal. Wij ver onderstellen, dat de juffrouw van avond misschien moe was, of niet wel." .Laten wij gaan kijken, Ber mond," zei Charlie vastbesloten. Even daarna klopten de twee mannen op haar deur, eerst zachtjes, daarna steeds harder, tot zij met hun vuisten tegen het De uitgestrekte rechterarm met de naar voren geopende hand, biedt ons het gebrachte offer aan. De houding van het hoofd en de uitdrukking van het gelaat, tonen de volkomen overgave waarmee het offer gebracht wordt. Het beeld is ongeveer IV2 maal de ware grootte en samen met het Voetstuk is het pl.m. 3 meter hoog. Na de overname van het monu ment door de burgemeester, na mens de gemeente Axel, vertro' wen we dat ieder Axelaar ervoor zal waken als was het zijn per soonlijk eigendom. GROEDE. Acte lager onderwijs. Bij het gehouden eindexamen van de één-jarige spoedcursus aan de Rijkskweekschool te Mid delburg slaagde de heer I. D'hont alhier." ZAAMSLAG. Uit de ouderlijke woning verdwenen. Sedert verleden week Woens dag zijn uit de ouderlijke woning verdwenen de minderjarige meis jes J. F., oud 19 jaar, en de 20- jarige C. V., de laatste wonende op Zaaffislag-Veer. Voor zover bekend, zijn zij Woensdagmiddag te Terneuzen met de Provinciale boot naar Hoe- dekenskerke vertrokken en moe ten zij daarna nog te Bergen op Zoom zijn gezien, doch verder ontbreekt tot op heden nog elk spoor. Per radio is hun signalement bekend gemaakt en is opsporing verzocht. Voor de derde maal brandde het vuur van de vrijheid in het stadje Bayeux aan de Normandi- sche kust, vanwaar de victorie der Geallieerde legers begon 1 Dinsdagochtend kwam de be- vrijdingjsfakkel, die Maandag door Veldmaarschalk Montgome ry in Portsmouth is ontstoken, in Quistreham aan. Ondanks het vroege uur waarop de Engelse motorlaunch in het plaatsje werd verwacht, hadden velen zich naar de haven begeven om de aan komst bij te wonen. Onder hen bevonden zich de burgemeester van Quistreham, de heer M. Iloy, een vertegenwoordiger van de Britse ambassade, enkele oud- In antwoord op noodsignalen, afkomstig van de kleine Neder landse trawler „Rpger", is Maan dagavond een reddingsboot van Lowestoft veftrokken, die het vis sersvaartuig binnengaats sleepte. De Ro>ger" was overvallen door ruw weer en was op weg naar de Engelse kust. De machine begaf het echter drie mijl voor Lowe stoft. De economische commissie van de iSowjet-zöne heeft Maandag avond de arrestatie bekend ge maakt van 13 personen, in ver band met een „complot voor net plegen van economische sabota ge'' in het textielgebied Meerane. in Saksen. Het Duitse nieuwsbu reau A.D.N. (Sowjet-zöne) meldt, dat de leider van de samenzwe ring, een zekere Pfotenhauer, directeur van -de afdeling lichte industrie in de provinciale rage- ring van Saksen, „zelfmoord pleegde en zo aan arrestatie ont kwam". Onder de gearresteerden bevinden zich de burgemeester van Meerane, het hoofd van de afdeling voor textiel-industrie van het ministerie van economische zaken en een functionaris van de economische commissie van de So wj et-zóne. Bemhard Goering, vice-voor- zitter van de „vrije Duitse vakbe weging" verklaarde Maandag avond, dat het hier „het grootste sabotage-complot™ betrof, dat tot dusver in de Russische zóne aan het licht was gekomen. „Volgens hem hadden agenten van de Brit se en Amerikaanse geheime dienst mede de hand gehad in het complot. Goering zeide, dat een onder zoek in 13 textielfabrieken had uitgewezen, dat goederen voor een waarde van meer dan 5 mil- lioen mark in de laatste paar maanden naar de zwarte markt waren gezonden. De textielpro- ductie in Saksen was dit jaar §lecht. „De misdaden zijn geor ganiseerd door de sociaal-demo cratische partij en de Britse en Amerikaanse geheime dienst", aldus Goering. strijders en talrijke inwoners uit het stadje, die in het vroege uur en het slechte weer geen beletsel hebben gezien om naar de kade te gaan waar de boot zou aan leggen. Er heerste een feestelijke stemming aan de met vlaggen versierde aanlegplaats. De fakkel, die op het dek van bet Engelse vaartuig was ge plaatst, was reeds ver voordat het schip de haven binnenkwam zichtbaar. Omstreeks 8.00 uur Dinsdagmorgen meerde de boot en werd de fakkel door de com mandant, luitenant K. Charles aan wal gebracht- De burgemeester van Quistre ham nam de fakkel met een kort woord in ontvangst. Mr. E. Botje, die de stichting „Bevrij dingsherdenking Eindhoven" ver tegenwoordigde en de reis van Portsmouth meemaakte, ant woordde hem. Nadat door een harmonie het Engelse, Nederlandse en Franse volkslied waren gespeeld werd het bevrijdingsvuur overgedragen aan een peleton wielrenners uit Bayeux, die de fakkel naar het gemeentehuis van "Bayeux brach ten. Door de plaatsvervangend burgemeester werd de fakkel in Bayeux in ontvangst genomen. Zoals bekend zal de fakkel Zater dag a.s. in Eindhoven arriveren, de dag, waarop Eindhoven vier jaar geleden van het Dutse juk werd bevrijd Men volgt de route, die in 1944 door de Geallieerden werd ge nomen. paneel bonkten! Geen antwoord. „Het leven dat wij maken, zou zelfs een dove wekken!" merkte Charlie op. „Ik zie geen reden meer om te aarzelen, Bermond. Als de deur niet gesloten is, laten wij dan naar binnen gaan!" Zo dra Jacques de knop omdraaide, ging de deur open. Het was don ker in de kamer. Vlug ontstak Stone het electrische licht. Zij zagen, dat het vertrek leeg was. Het bed was zelfs niet opengesla gen. De twee mannen werden plotseling aangegrepen door de zelfde angst: „Alles precies als met Evelyne!" Jacques, die nog heviger ont daan was dan Stone, moest tegen de post van de deur leunen. Ter wijl Charlie naar de hall terug keerde, drukte hij in het voorbij gaan op alle schellen, die in zijn bereik kwamen. Geen enkele der toegesnelde bedienden, kon nade re inlichtingen geven. Juffrouw Janine had alleen gedineerd en zeer haastig. Daarna had nie mand haar meer gezien! Stone- House werd van de zolders tot de kelders nauwkeurig doorzocht. Na al deze vergeefse navorsingen wisselden de verschrikte bedien- Volgens door Radio-Pakistan te Lahore aangehaalde berichten van Radio-tHaiderabad, stuiten de troepen van India op tegenstand en is de toestand aan alle secto ren „bevredigend". In het Zuiden waren de Indi sche troepen tot staan gebracht en in het Westen, waar zij uit 'Sjolapoer oprukten, hadden zij 250 man verloren. De troepen van Haiderabad hadden in het Noord-Westen de opmars naar Aoerangabad van Indische pant sereenheden tot stilstand ge bracht. De Indische luchtmacht had drie vliegvelden gebombar deerd. Volgens een Indische verkla ring maken de Indische troepen in Haiderabad „goede vorderin gen". „Ondanks hardnekkige tegen stand" rukten zij naar Djalna, in bet N.W., op. In het gebied van Naldroeg waren 100 man van Haiderabad gedood en 200, onder wie 50 Razakers (militante Mos lems), gevangen genomen. Volgens radio-Haiderabad ech ter zijn de Indische troepen in het Zuiden en Noord-Westen tot staan gebracht en hebben de In dische troepen die uit Sjolapoer, in het Westen, optrekken, 250 man aan doden en gewonden ver loren. den dezelfde angstige blikken als Charlie en Jacques. Zij schenen ook tot elkander te zeggen: „Al les precies als met mevrouw!" Bermond liet zich in een fau teuil vallen. Zijn gedachten wa ren zo onsamenhangend, dat hij niet wist, op welke veronderstel ling hij voort moest bouwen. „Heeft juffrouw Flory vanmid dag geen enkele boodschap ge kregen?" vroeg Stone, die het onderzoek alleen voortzette. „Heeft zij niemand ontvangen, die haar bewogen kan hebben om onverwachts uit te gaan". „Niet zover wij weten," zei een der bedienden. „Laat in de mid dag, scheen de juffrouw nogal op gewonden te zijn, vooral toen zij vernam, dat mijnheer niet thuis zou dineren. Zij heeft zelfs gete lefoneerd naar het Stone's Office, om mijnheer te verzoeken vroeg thuis te komen. Gedurende het diner heb ik gemerkt, dat de juf frouw zeer opgewonden was en angstig leek." „Herinner jij je niet het mmste voorval, dat 'de juffrouw angstig heeft kunnen maken?" „Neen, mijnheer... tenzij de juf frouw ongerust was over hetgeen de metselaar haar verteld heeft." „Welke metselaar? Wat wilde hij?" „Hij kwam vragen of hg en de anderen morgen konden terugko men om hun werk af te maken. „Was het een der metselaars, die de steengroeve moesten dicht- maken Dat weet ik niet, mijnheer. Die metselaar heeft lange tijd met de juffrouw gesproken. Mijnheer be grijpt wel, dat ik niet geluisterd heb. Toen de man weg was, bleef de juffrouw nog geruime tijd in de vestibule nadenken. Daarna, nog voordat de man het hek was uitgegaan, heeft juf frouw Flory hem weer ingehaald en sprak toen weer met hem.' „Dan heeft juffrouw Flory toch niet lang nagedacht, anders was de metselaar reeds buiten het hek geweest!" De knecht aarzelde ën bekende toen, onder de door dringende blik van Charlie: „De metselaar ging niet dadelijk heen, hii bleef in de tuin praten met.,, met..." Hier zweeg de bediende verlegen. wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2