Distributienieuws Kerknieuws Wat brengt de Rad»? SPORTNIEUWS Muziekleven in Zeeuws-Vlaanderen BINNENLANDS NIEUWS BIM IN „KOMETEN VAN HOLLYWOOD'' VAN DE PAUS TOT JONGE KATHOLIEKEN. DOORTRAPPER. Het Bonds-korps-concours in 1949 te Axel Afdacnmlng Hollandse IJsel Eerste „wereldburger" 'Waarschuwing van Tsjecboslowaakse Minister 1 Een springlevende dodem „Herkent U mij uit de kran^ ten?" had Snop aan de haven autoriteiten gevraagd. De heren meenden zich zijn ge zicht wel te herinneren. Nu kwam dit niet omdat hij zo be roemd was, maar meer omdat er vrij veel ingebeelde mannen met hoornen brillen rondlopen en In kranten staan. Zo liet Snop zich naar de „Noor- 1 •"licht" brengen. Plechtig beklom hij het schip, i ..Sen historisch ogenblik", mom pelde hij in.zichzelf. „Ben belang rijk mens beklimt een deugdelijk i oud schip". Snop moet wel een voortreffe- j lijk zeiler zijn want een half uur I later had bet schip al zee geko- 1 zen. De „Noorderlicht" was ech ter nog duidelijk te zien, toen een racende motorboot de golven door kliefde. Wicked zat zelf achter het stuur. ,,Ik ben nieuwsgierig wie de trutaliteit heeft gehad, met dit schip te vertrekken zonder de nieuwe eigenaar", dacht Wicked. Hij voelde zich sterk, met de eigendomsbewijzen op zak. Noorwegen heeft in principe een voorstel van de Deense rege ring voor een gemeenschappelijk Scandinavisch parlement goedge keurd. Vruchtenbrood vrij in prijs. Behalve voor het zuiver wit brood is met ingang van heden ook de prijs van vruchtenbrood vrijgelaten. Onder vruchtenbrood wordt brood verstaan, waarin an dere vruchten zijn verwerkt dan rozijnen en krenten. De prijs van krenten- en rozijnenbrood is dus niet vrij. Prijzen van vruchtensappen- De maximum-verkoopprijzen van roodbessensap en frambozen- sap zijn met een kleine verhoging vastgesteld op resp. 70 en 81 ct. per fles van 380 cc. de maximum prijs van zwartbessensap is op 81 ct. gehandhaafd. Flessen met 'n andere inhoud hebben een prijs naar verhouding. Bonaanwijzing vaste brand stoffen voor het stookseizoen 1948—1949- Met ingang van 15 September a.s. worden geldig verklaard de bonnen 03 en 04 van de brandstof - fenkaart TA 806. Elk dezer bonnen geeft recht on het kopen van 3 eenheden vas te brandstoffen. Om de handel tiidig te kunnen bevoorraden is het noodzakelijk, dat de aange wezen bonnen zo, spoedig moge lijk, in ieder geval vóór 1 October a.s., bij een leverancier worden ingeleverd. Er wordt op gewezen, dat het tekort aan anthraciet nog steeds zeer groot is, zodat de ver bruikers er genoegen mede zul len moeten nemen, dat op de bon nen ook ditmaal ten dele andere soorten worden geleverd. Hieruit blijkt dat de in omloop zijnde ge ruchten over het binnenkort vrij komen van eierkolen en gascokes ongegrond zijn. Het ligt niet in het voornemen, voor het stook- seizen 19481949 een verdere bonaanwijzing te doen geschieden. De brandstoffenkaart TA 806 moet evenwel zorgvuldig worden bewaard. Met betrekking tot de brand- stoffenkaarten voor kamerbewo ners volgt een nadere publicatie. CHR- GEREF- KERK. Beroepen te Urk Ds. J. C. van Ravenswaaij te Zaamslag. Afscheid Ds- G- A- Zijderveld- Ds. G. A. Zijderveld, vroeger predikant bij de Chr. Geref. Kerk te Zaamslag, hoopt Donderdag 16 Sept. afscheid te nemen van zijn gemeente te Zwijndrecht, wegens vertrek naar Grand Ra pids (Michigan, Amerika). TOESPRAAK „Wij zijn thans getuige van een geweldige beroering, die ernsti ger gevolgen kan hebben dan des tijds de val van het Romeinse Rijk" zo verklaarde de Paus in een toespraak tot 50.000 jonge Katholieken, die ter gelegenheid van de sluiting van het congres der Katholieke jeugdactie op het St. Pietersplein waren verza meld. „De politieke machten zijn on der de volken geheel en al gewij zigd", zo ging de Paus verder. „Dictaturen, die gedroomd had den de wereld voor duizend jaar te kunnen overheersen, zijn ten val gebracht, gehele contingenten gaan naar de afgrond of richten zich op. De maatschappelijke in stellingen ondergaan grondige wijzigingen, maar een instelling blijft stevig, verandert niet, blijft steeds gelijk aan zichzelf maar nochtans altijd nieuw en aange past aan de werkelijkheidszin van ieder tijdperk: De kerk van Chris- hus, met de macht van de waar heid en van de genade waarvan zij de bezitster, de aankondigster en de uitdeelster is: met de stand vastigheid van geloof en ziel ha- rer zonen." Pius XII zette voorts de zen ding uiteen van de Katholieke jeugd. Het geloof van de jeugd zo verklaarde hij is een overwinning die drie aspecten moet hebben. 1. Het moet een overwinning zijn op de ontkenning van God, ODdat deze ontkenning uit de we reld zal verdwijnen. 2. Een overwinning op de stof om deze dichter bij de geest te brengen. 3. Het moet tenslotte een overwinning zijn op de maat schappelijke ellende, opdat deze bestreden zal worden met de macht der rechtvaardigheid én der liefde. Na de Katholieke jeugd te heb ben aanbevolen, een front te vor men tegen de haat, „zowel tegen de nationale als tegen de klassen haat", verklaarde de Paus, „de haat kan enkel vernielen, de lief de bouwt op". De Paus gaf vervolgens zijn ze gen aan de Italiaanse Katholieke jeugd en aan die van de gehele wereld. WOENSDAG 15 SEPTEMBER. HILVERSUM I: 8.15 Gewijde muziek; 8.30 Gram.; 9.00 Bij onze jonge zieken; 9.30 Symphonisoh morgenconcert; 10.30 Morgen dienst; 11.00 Pianorecital; 11.30 Lichte morgenklanken; 12.00 An- oora trio; 12.33 Zang; 1.00 Nws; I.15 Orgelspel; 1.45 Gram.; 2.30 Blaaskwintet met piano; 3.00 Jeugdconcert; 4.00 Voor postze gelverzamelaars; 4.15 Voor jon gens en Meisjes; 5.30 Tenor en piano; 5.50 Gram.; 6.00 Muziek; 6.30 Voor de strijdkrachten; 7.00 Nieuws; 7.15 Zang; 7.15 Het ac tueel geluid; 7.45 Gram.; 8.00 Nieuws; 8.15 Radio Philh. orkest; 9.20 Lezing; 9.40 Kerkkoor; 10.10 Sans Souci; 10.45 Avondoverden king; 11.00 Nieuws; 11.30 Gram. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws; 8.18 Nieuw Mayfair Orkest; 8.50 Voor de huisvrouw; 9.00 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Kook- praatje; 10.30 Voor de vrouw; II.00 Gram.; 12.00 Malando en z'n Tango-Rumba-orkest12.33 Voor het platteland; 12.38 Orgel; i 1.00 Nieuws; 1.15 Metropole-or- 1 kest; 2.00 Lezing; 2.15 Kamermu ziek; 3.00 Hoorspel; 3.35 De Re genboog; 4.00 De Roodborstjesj 4.15 Het stond ,in de krant; 4.45 Vragen staat vrij; 5.15 Miller- sextet; 6.00 Nieuws; 6.20 Gram.; 7.00 Lezing; 7.15 Nieuws uit In- dië; 7.30 Voor de jeugd; 7.45 Le zen in de bijbel; 8.00 Nieuws; 8.15 Operaconcert; 9.15 Hoorspel; 9.55 Cabaret: 10.45 Van boek tot, boek; 11.00 Nieuws; 11.15 Gram. KORFBAL. ScampoloEendracht 02. Scampolo speelde Zaterdag j.l. haar laatste competitiewedstrijd tegen Eendracht uit Tholen. Na de aanvang zag men direct, dat het bij Scampolo niet boterde. Er werd slecht en slordig geplaatst, terwijl ook het tempo niet zo hoog was als dat we in vorige wed strijden van Scampolo gezien heb ben. Van deze gelegenheid maakte Eendracht dankbaar gebruik en wist nog voor de rust de stand op 02 in haar voordeel te brengen. Na de rust klopte het bij Scam polo iets beter en wisten zij zelfs een veldmeerderheid te forceren, maar ook de tweede aanval wist de mand niet te vinden. Het laat ste kwartier kwam Eendracht er bijna niet meer aan te pas. Schot op schot werd op de Eendracht- korf gelost, doch geen van allen trof echter doel. Het einde kwam dan ook met de eerste nederlaag voor Scampolo in deze competitie. Scampolo is nu uitgespeeld en staat nog steeds boven aan de ranglijst. Eendracht heeft nog één wedstrijd te spelen, wint zij I deze dan kan zij nog met een ge lijk aantal punten met Scampolo uit de competitie komen en zal een beslissingswedstrijd tussen bovengenoemde clubs uit moeten maken wie er promotie voor de eerste klasse zal mogen spelen. WIELRENNEN. In. een korte periode zijn wij in staat geweest, Van Gelderen's prestaties na te gaan in 3 wed strijden, n.l. te Terneuzen, te Sas van Gent en te Ossendrecht. Over z'n verrichtingen te Ter- neuzen lopen de meningen uiteen. We denken hierbij aan: Een pro feet isenz. Psychologische factoren veroorzaakt door pech spraken hier een woordje mee. Te Sas van Gent, reed hij een goede wedstrijd en eindigde als no. 12. Te Ossendrecht passeerde hij weer als no. 12 de finish. Afstand 145 km, 35 ronden. Na 14 ronden ontsnapte hij, in gezelschap van v. d. Zande en v. d. Heijden. Na 27 ronden bedroeg hun voor sprong 1 minuut. Het was een harde course, in plensende regen en veel wind. Door de naar onze mening te vroeg ingezette aanval kregen Van der Heijden en Van Gelderen een inzinking. Van As en Evers zagen kans bij te benen en lieten beiden achter zich. In het verdere verloop hield Jan evenwel stand en eindigde als no. twaalf. Evenals „De Vrije Zeeuw" schrijvende over de Ronde van Terneuzen zijn we van mening, dat Jan nog tot goede verrichtin gen in staat zal zijn. Hij heeft de kracht in z;n be nen... maar moet enigszins ver anderen van tactiek, waarbij de hersens ingeschakeld moeten worden. Jan hangt niet graag in de wie len, wat in de aanvang van iede re course te veel van z'n krachten vergt. Immers de meeste cour ses worden pas gemaakt als de eerste 100 km er op zitten. Het seizoen der wegwedstrijden loopt ten einde. Hoewel Jan niet tot de uitblinkers behoorde kan hij terugzien op een goed seizoen. Moge Hulst 5 October een goe de finale zijn. En dan tot volgend jaar! De traditie getrouw hield de Bond van Muziekver. in Z.-Vlaan- deren j.l. Zaterdagmiddag een al gemene vergadering- te Philippine. Van de 26 aangesloten verenigin gen gaf het grootste deel acte de présence. Ook talrijke bestuursle den en directeuren van verenigin gen waren aanwezig. De vergadering, die een zeer omvangrijke agenda te verwerken kreeg, stond onder leiding van de heer P. A. Ocké uit Hoek. Als belangrijkste besluiten vielen te noteren het met algemene in stemming genomen besluit 't vol gende muziekconcours (in 1949) onder Bonds-auspiciën te Axel te organiseren, naar alle waarschijn lijkheid op 26 Mei, Hemelvaarts dag, zulks naar aanleiding van 'n verzoek van „Concordia". Axel heeft n.l. nog nooit een muziek concours gehad. Het volgende Solisten-concours in Januari e.k. zal op een nog na der aan te duiden plaats in het Westelijk deel plaats vinden. De concoursen zullen zoveel mogelijk in federatieve zin worden georganiseerd, al besloot de Bond z.h.s. haar zelfstandigheid voor alsnog niet prijs te geven en met de restrictie dat in alle afdelingen slechts "1 verplicht nummer zal worden uitgevoerd. Een punt van zeer ingrijpende aard vormde 't om studie-redenen in uitzicht gestelde voornemen van de Bondssecretaris, de heer H. L. Willenasen te Terneuzen, kenbaar gemaakte voornemen het secreta riaat voor één jaar neer te« leg gen. De algemene verdiensten van deze functionaris bleken echter van dien aard te zijn dat door de vergadering een votum werd uit gebracht dat zijn aanblijven werd gewenst geacht. -Echter zal de heer Willemsen voor een groot deel van zijn werk zaamheden worden ontheven door de Bondspenningmeester, de heer A. Th. 't Gilde, met name o.a. de concoursadministratie. De heer 't Gilde bracht daarop verslag ujt over de ontvangsten en uitgaven van het muziek-con- cours te Groede. De voorlopige cij fers waren 1606,59 aan ontvang sten en 1450,90 aan uitgaven, al zo een goed saldo van 155,69. Na schorsing der vergadering en onderzoek door de commisie werd na heropening de penning meester voor zijn beleid gedéchar- geerd. Grote lof werd door de voorzit - In een gisteren te Den Haag gehouden vergadering van de Nederl. vereniging voor landaan winning deelde de Hoofding.Di- recteur van de Rijks-Waterstaat, Ir. De Vries. mede. dat er plan nen bestaan om de Hollandse IJsel bij Krimpen a/d IJsel af te dam men, Het zoetwater-reservoir, dat daardoor zal ontstaan, zal water gaan leveren aan Delfland en Schieland. Ook de Brielse Maas wordt af gedamd. Verder overweegt men de afsluiting van het Haringvliet. De eerste „wereldburger" heeft zich gisteren van het internatio naal gebied van de V. N. aange meld. Hij zou gastvrijheid ge nieten in het palais Chaillot, waar hij in het restaurant ver blijf zou hebben gekozen. Het gaat om de Amerikaan Gerry Davis, die op spectaculaire wijze zijn hoedanigheid van bur ger der Verenigde Staten heeft prijsgegeven en onlangs zijn pas poort op het Amerikaanse con sulaat te Parijs heeft afgegeven, om zich „wereldburger" te pro clameren, ten einde de aandacht van de openbare opinie te ves tigen op de dringende noodzake lijkheid van een wereldregering. ter toegezwaaid voor de grote gastvrijheid die Groede t.o.v. de Eond aan de dag had gelegd. Verder bsloot men de herinne ringsmedailles te doen vervallen. Voortaan zullen medailles worden uitgereikt met inscriptie der be haalde prijzen. haar campagne voor verhoogde productie niet zou blijven vol staan met waarschuwingen Kopecky zei, dat het geduld var de arbeiders uitgeput was. „Vanuit het Westen verspreidt zich een oorlogspsychose maar er is niets te vrezen omdat het ge tal van de soldaten beslissend is en niet de hoeveelheid wapens of atoombommen. De socialistische organisatie van het volk gaat in de hele wereld voort, zodat ,aiae prijzen. Daar de samenstelling van het f111 wet lang mogelijk is oor- bestuur niet volkomen beant woordt aan een doeltreffende ver tegenwoordiging der gehele streek besloot men z.h.s dit met 2 leden uit te breiden. Gekozen werden daarop met grote meerderheid de heren A. Gossye te Oostburg en F. Ivens te Hulst, zodat het be stuur thans uit 7 leden bestaat. Bij de rondvraag kwamen enige aangelegenheden van organisato- risch-huishoudëlijke aard aan de orde. Als immer had de vergadering, dank zij de zeer correcte en des kundige leiding van de voorzitter en vlot, geanimeerd en van le vensvatbaarheid getuigend ver loop. 1 log te maken front" In een tijdens het weekend te Praag gehouden rede heeft de Tsjecho-Slowaakse Minister van Voorlichting, Taclav Kopecky, verklaart dat „strenge maatrege len getroffen zullen worden tegen saboteurs en provocateurs". Ko pecky voegde er aan toe dat de Tsjecho-Slowaakse regering in tegen het vredes- j De 83-jarige Colijns, wo- J H nend te Evere nabij Brus- g g sel, trachtte Donderdag j.l. h m door verstikking een einde 1 aan het leven te maken, g M Een ter plaatse geroepen ge- 1 neesheer stelde vast, dat de W m dood was ingetreden en dies J j§ werd het stoffelijk over- 1 schot naar het dodenhuisje S jj overgebracht. Toen de be- *g 1 grafenisondernemers even- g m wel Zaterdagmorgen tot de g g kisting wilden overgaan, g g bleek de dood gewaande g M springlevend in het lijken- n 1 huisje op zijn kist te zitten s Hij verklaarde zeer hon- S gerig te zijn en begaf zich g geheel alleen naar huis, g waar de familieleden intus- m sen de overlijdingsaankondi- g gingen hadden verstuurd en jj waar de kransen reeds ge- 1 reed Lagen. SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniHiiiiuiiiiiNiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin .ONDERZOEK NAAR OORZAAK VAN BRAND IN AMSTERDAM „Het politie-onderzoek naar de oorzaak van de grote koelhuis- brand in Amsterdam heeft nog niet uitgewezen, waardoor deze enorme brand ontstaan is", aldus verklaarde de heer P. L. van Boven, hoofdinspecteur van het brandweerwezen en hoofd van het bureau brandweer van het Mi nisterie van Binnenlandse Zaken in een onderhoud met een ver slaggever van het A.N.P. Men zoekt de oorsprong van de brand in de nieuwe met pek geplakte kurkinstallatie, die juist was aan gebracht. Ook werd neg niet vastgesteld, waardoor de brand zo een grote omvang heeft aan genomen, want het is niet bekend in welk stadium brand gemeld werd. Het is heel wel mogelijk, dat het vuur reeds uren lang heeft liggen smeulen. Daarom wordt ook nagegaan, welke in structies de nachtwaker en de in bet lokaal aanwezige machinist ontvangen hadden met betrekking tot de controle in het gebouw. Hoofdinspecteur Van Boven ver klaarde, dat het blussingswerk zeer belemmerd werd door de moeilijke toegang tot het ge bouw. Alle deuren waren voor de isolatie en als beveiliging te gen diefstal afgesloten en aan de binnenkant nog met een ijzeren slaaf gebarricadeerd. De brand weer heeft deze deuren dan ook moeten forceren. Vol lof sprak hoofdinspecteur Van Boven over het blussings werk van de Amsterdamse brand weerlieden. Door hun optreden hebben zij de machinekamer naast het koelhuis „Amerika" en het koelhuis „Australië" weten te behouden, hoewel de deuren in de brandmuur tussen beide koel huizen, niet zoals behoort, geslo ten waren. Door deze open deu ren ondervond de brandweer veel hinder van de rookontwikkeling- in het koelhuis „Australië". Zij hebben de deuren later met levensgevaar gesloten. Ook kon het vuur langs het dak niet over slaan. Daarin hakten brandweer lieden en brede gleuf waarlangs het water naar beneden gespoten werd. De hoofdinspecteur van Boven was van mening, dat door een verdere compartimentering van het verwoeste koelhuis de brand nooit een dusdanige om vang had kunnen nemen. Hij noemde deze brand een waar schuwend voorbeeld en deed een dringend beroep op directies van grote bedrijven om toe te zien, dat in hun fabrieken en opslag plaatsen preventieve maatregelen 'tegen brandgevaar genomen wer den. Een voortdurende controle, goede bewaking en eenvoudig blusmateriaal zijn noodzakelijk om het brandgevaar te bestrijden. Plaatselijke brandweren en de brandweerinspecties zijn bereid de bedrijven te controleren. In 1947 leed ons land door brand een totale schade van ruim ICO mil- lioen gulden. Het laat zich aan zien dat dit bedrag over 1948 nog groter zal zijn. DODELIJK ONGEVAL. Op de Rotterdamseweg te Rijs wijk, ter hoogte van de Speed- waybaan, is Zondagmiddag de 8- jarige jongen J. R. Alkema uit de Deimanstraat te Den Haag, door onvoorzichtig oversteken van de weg, door een taxi aangereden. De taxi was afkomstig uit Rot terdam. De jongen liep een' schedelbasisfractuur op en brak het linkeronderbeen. Gisteren ochtend is de knaap aan zijn ver wondingen overleden in het St. Hippolytusziekenhuis te Delft. TWEE DAMES SLACHTOFFER VAN GASVERSTLKKING. Zondagavond deden omwonen den, die reeds de gehele dag geen levenstekenen hadden waargeno men, in een villa aan de Albertus Parkstraat te Hilversum een droevige ontdekking. Een tweetal bejaarde dames, de 84-jarige weduwe A. H. B. en de 69-jarige Amsterdamse verpleeg ster A. G., bleken door gasver- stikking om het leven te zijn ge komen. De overige familieleden, be halve een tweeling van 7 maan den, die in een bovenvertrek aan getroffen werd, vertoefden met vacantie in Zuid-Limburg. Door dat een raam van deze kamer onen was, zijn de kinderen aan de dood ontsnapt. Wel waren zij enigszins bedwelmd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3