De Nizam van Haiderabad UIT DE PROVINCIE Destadonderdegrond De toestand In Palestina Franse regering in financiële moeilijkheden De verdeling van 11 millioen onder kleine zandboeren Verklaring van Minister van Marine der Ver. Staten - Reis om de wereld Aannemerscursus voor West-Brabant en Zeeland Bloemproducten duurder Amerikaanse manoeuvres in Duitsland hervat Wetenschappelijk onderzoek tijdens reis van orderzee boten Koning George richt ztch tot het Britse parlement Aan een verhaal van Keuter ever de Nizam ontlenen wij het volgende; De 62-jarige Nizam van Haide rabad heet de rijkste man ter wereld te zijn. Ondanks zijn rijk dommen, die op 375 millioen pond sterling worden geschat, leeft de wat verlegen Nizam zeer ingeto gen. Hii geeft gemiddeld een pond sterling per week uit, woont in een eenvoudig vertrek, gaat eenvoud'g gekleed en loopt ge woonlijk met te lange haren rond. De Nizam heeft geen schatkamer. Zijn rijkdommen "liggen overal in zijn paleis opgeslagen, tot in de garage toe. In halfvergeten hoe ken liggen zakken geld en juwe len letterlijk opgestapeld. Hoewel de Vorst 600 auto's bezit, geeft hij er de voorkeur aan een .pre historische rammelkast" te ge bruiken. Het bezoeken van races vindt hij geldverspilling en het naar de bioscoop gaan „een on vermengd kwaad". Wars van alle pracht en praal houdt hij boek van elke cent, die hij voor zichzelf uitgeeft. Hij is zeer pre cies en de hardste werker van de staatsdienaren. Zijn dagtaak be gint 's morgens om 6 uur. Als hij niet met staatszaken bezig is, be- Volgens berichten uit Joodse bron was de beschieting door de Arabieren van het Joodse deel van Jeruzalem, die Zondag plaats vond, de hevigste sinds het be gin van het tweede bestand op 18 Juli. Ten minste vijf personen werden gedood. Het vuur was in hoofdzaak geconcentreerd op de Joodse wijken in het Noorden van de stad. Volgens een officieel Joods communiqué hebben Joodse strijdkrachten het vuur beant woord en treffers geplaatst op Arabische militaire posities. De eerste bijeenkomst van het nieuwe Franse kabinet, die Zon dag werd gehouden, werd bijge woond door de directeur van de Banque de France en function- narissen van het Ministerie van Financiën. Het doel van deze bij eenkomst was zo spoedig moge lijk middelen te vinden om het ernstige financiële probleem, waarvoor de Franse regering zich gesteld ziet, zo spoedig mo gelijk op te lossen. Frankrijk heeft n.l. in de eerste acht maarn den van het lopende belasting jaar vrijwel de gehele schatkist uitgeput. Volgens de financiële pers beschikt de staat slechts over 30 a 40 milliard frs. in con tanten, terwijl de staatsuitgaven bijna 100 milliard frs. per maand belopen. Voor het efnde van het jaar zal over minstens 200 milliard frs. de beschikking moeten wor den verkregen. Bijna de helft van dit bedrag zal ongetwijfeld door middel van belastingverho gingen worden verkregen. De rest zal gedekt worden door leningen bij de Banque de France. Naar wij van de Stichting van de Landbouw vernemen is er een plan gereedgekomen volgens het welk de elf millioen gulden ver deeld zullen worden, die, zoals be kend, door de regering in het vooruitzicht zijn gesteld als com pensatie voor de te geringe be- drijfsuitkomsten voor de kleine bedrijven op de zandgronden over 148.9 Men wil niet volstaan met deze 11 millioen zonder meer té verdelen over de betrokkenen al naar de grootte van het bedrijf, doch het is tevens de bedoeling, dat dit geld besteed zal worden voor een blijvende verbetering van het kleine bedrijf. F oman door CHARLES FOWLEY Vrij vertaald en bewerkt door Mr. W. d'OBÉRON 30) (Nadruk verboden.) Janine plaatste de kaars dicht bij de opening en stak ook de tweede aan, om in het gat te kun nen kijken. Zij naderde de opening met de kaars in haar hand, maar de tocht doofde de vlam uit. ,,Dan zal ik de kaars aan de andere kant wel weer aansteken," dacht Janine. Voorzichtig daalde zij in de opening af, na met haar voet •gevoeld te hebben, dat de grond slechts langzaam daalde. Behoed zaam deed zij enige stappen en verdween langzamerhand geheel ir de opening. Een diepe duister nis heerste er onder de grond. Tegen de muur geleund, stak Ja nine de kaars weer aan en hield deze boven haar hoofd, om voor zich uit te kunnen zien. Zorgvul- steedt hij zijn tijd aan stud'e van Perzische en Oerdoese klassieken en het schrijven ven gedichten. Hij is dol op bloemen en vogels en geeft wat amusement betreft de voorkeur aan een eenzame wandeling in de paleistuin. De Nizam is onderscheiden we gens zijn particuliere steun aan Engeland in de eerste en tweede wereldoorlog. Tijdens de laatste wereldoorlog schonk ook zijn regering ruim 4.5 millioen pond sterling aan Enigeland. Ter g, legenlheid van de Geallieerde overwinning op Japan stichtte de Nizam een fonds van 375 000 pond, waacan de rente wordt ge bruikt voor studiebeurzen en voor de nagelaten betrekkingen van gesneuvelden. dig bekeek zij het binnenste van I de groeve, die slechts zeer ondiep scheen te zijn. Tot haar grote verwondering zag zij echter plot- seling tussen twee vooruitsprin- gende stenen wanden een nauwe doorgang. Men kon niets ?ien in deze galerij, want op een afstand van enige meters draaide deze weer met een rechte hoek en scheen zich verder uit te strekken 1 order de tuin. ,,Deze gang eindigt zeker weer in een andere steengroeve," dacht j Janine, ,,of misschien is er wel een uitgang, buiten de tuin! Ik zal onderzoeken waar deze gang 1 raar toe leidt, ik kan onmogelijk verdwalen." Het jonge meisje begaf zich in de nauwe gang en moest met haar hand de kaars tegen de tocht be- schermen Op de eerste kromming volgde spoedig een tweede. De gang was zó nauw, dat de minste instorting alles geheel zou afslui- ten. Bij deze gedachte schrok Ja1 nine geweldig. Een dergelijk on geluk zou haar hier levend begra- j ven! Vóór haar werd de gang De manoeuvres zullen Zaterdag eindigen. Zij dienen om uit te maken in welke mate een „vij and" kan worden verhinderd door de Amerikaanse zóne naar het Westen te trekken. Generaal-Majqjir Frank W Milbum, commandant van de eerste Amerikaanse infanterie divisie,' heeft aan de bij de ma noeuvres betrokken staf-officie ren meegedeeld, dat volgende maand de Britse en Amerikaan se bezettingstroepen in Duitsland zullen beginnen met de uitwisse ling van officieren en manschap pen voer oefendoeleinden. Het gebruik van de 1200 man Britse troepen bij de Maandag hervatte manoeuvres was een inleiding tot de toekomstige Brits-Amerikaan se training. bekend, is daar gebleken, dat gips een uitstekend middel "is om de structuur van de grond te verbeteren. Schou|wen heeft tekort aan landarbeiders. Nu de hogere opbrengst van aardappelen en uien en het gro tere areaal van deze producten zoveel werk meebrengt, heeft bijna iedere landbouwer op Schouwen-Duiveland tekort aan werkkrachten. Er werken hier dan ook geregeld oogstcolonr.es uit Noord-Beveland en Tholen, terwijl arbeiders die anders bij de D.U.W. tewerk waren gesteld, thans ook als landarbeider werk zaam zijn. menwerking met de volkeren van het Engelse gemenebest overzee en -met de V. S. „De marine van de Verenigde Staten is op alles voorbereid. Zij is thans gereed om alle inciden ten te voorkomen, die tot een openlijke oorlog zouden kunnen leiden", zo verklaarde de Ameri kaanse Minister van Marine, John Sullivan, Zondag ter ge legenheid van een plechtigheid ter nagedachtenis van John Bar- iy, „de held van de Amerikaanse marine". „Wij zijn niet van zins", zo voegde Sullivan er aan toe. „ons evenals na de eerste oorlog bloot te geven en aldus door onze zwakheid een nieuwe agressie mogelijk te maken". Hij beschuldigde de U.S.S.R. er van „zich tot uiterste doel te heb ben gesteld, de communistische leer aan de gehele wereld op te dringen". De Minister van Ma rine gaf voorts uiting aan de mening, dat „het Russische volk en de volkeren van Oost-Europa in een nabije toekomst het com munisme zullen laten varen." Als gevolg van een overeen komst tussen de „Northwest Air lines" en de K. L. M. is een luchtlijn om de werejd tot stand gekomen. De reiskosten voor de gehele tocht bedragen 1700 dol lar. De reis kan in 7 dagen wor den gemaakt. De route is compleet wanneer op 28 September door de K.L.M. de dienst AmsterdamSjanghai wordt geopend. Met de bestaande K.L.M.-dienst New-YorkAm sterdam en de dienst van de „Northwest Airlines"Sjanghai- New-York is de route rondom de wereld volledig. Zaterdag werd in de Markie- zenzaal van het Bergen op Zoom- se gemeentehuis de aannemers cursus voor West-Brabant en Zeeland officieel geopend, ter ge legenheid van de invoering van het derde leerjaar, waarmee de cursus compleet is geworden. „Deze aannemrs hebben de grote sociale teak de woningnood te helpen lenigen", aldus burge meester Witte, die de cursus offi cieel opende. Hij sprak de hoop uit, dat de aannemers hun taak zouden begrijpen en deze zullen uitvoeren zoals Nederland van hen verwacht. De verhoogde prijzen voor im- portbloem en daarmee gelijk te stellen inlandse witte bloem hebben mede tot gevolg, dat een aantal artikelen voor de consu menten duurder is geworden, zo deelt het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning mede. Met ingang van gis teren is kindermeel, geheel of grotendeels vervaardigd uit tar webloem ,per pakje van 150 tot 300 gram netto 3 cent duurder geworden. Kindermeel van rqsj of tarwe- gries blijft in prijs gelijk. Ge mengd meel, zowel los als ver pakt, wordt 2 cent per 500 gram duurder. Verpakte tarwebloem, zelfrij zend bakmeel en banketbakkers- poeder stijgen 2 cent in prijs per pakje of zakje van 200 gram. Op bovenstaande prijsverho ging betrekking hebbende wijzi gingen van prijsverordeningen van het bedrijfschap voor granen, zaden en peulvruchten zijn gepu bliceerd in het voedselvoorzie- ningsblad no. 77 van Zaterdag 11 September. het zwakke licht vóór Janine. De groeve was weer in de diepste duisternis gehuld. Janine bleef stilstaan, haar hart klopte heftig. Zou iemand mijn terugkomst afwachten?" dacht zij. Zij deed een energieke poging om deze gedachte te verjagen. Zonder verder te aarzelen begon zij weer te lopen en bereikte de nauwe gang, die naar het einde van de groeve leidde. Opeens voelde zij iets als de slag van een geweldige vleugel in haar gelaat en ging haar kaars uit. Verschrikt trad zij enige stappen achteruit. Met bonzend hart bleef ze staan en durfde nauwelijks adem te halen. Vechtend tegen de ontzetting en de angst, die haar geheel verlamden, maakte ze een beweging om een lucifer aan te steken. Dit verried de plaats, waar zij stond en deze keer kreeg zij enige slagen in het gezicht en tegen de borst. (Wordt vervolgd.) De toestand te Haiderabad. Volgens de Indische vertegen woordiger in de stad Haidera bad, met wie een correspondent van Reuter te Bombay telefo nisch heeft gesproken, was het op hét middaguur rog rustig in de stad. Luitenant-Generaai Rajendra- sinhji, de bevelhebber van de Zuidelijke legergroep van India, heeft zich in een proclamatie tot de bevolking van Haiderabad ge richt, waarin hij verklaarde dat de Indische troepen het land zijn binnengerukt „om een einde te maken aan de Razakar-ter-eur en om orde en rust binnen de stad en de veiligheid in het aan grenzende gebied te herstellen". Tegenover een correspondent van Reuter verklaarde de Gene raal, dat tot dusver „alles goed ging". „Wij hebben goede vorde ringen gemaakt", zo zei hij, „of schoon wii op tegenstand zijn gestuit". Hij noemde de operatie een „politie-actie". In zijn proclamatie beloofde de Generaal het volk van Haidera bad, dat het „zodra de taak ver- vuld is, in de gelegenheid zal worden gesteld over de toekomst te beslissen, zowel wat de inter ne regering betreft als aargaan- de de betrekking met India". De grootste Amerikaanse i legermanoeuvres in Dqitsland sedert de oorlog zijn Maandag, na een onderbreking van drie dagen, hervat. 12O0 man Britse troepen nemen aan de oefeningen deel. Zoals bekend vertrekken 15 September twee onderzeeboten onder commando van luit. ter zee le klasse Drijfhout van Hooff naar Curaqao, die in het komende voorjaar weer terug zullen keren. De Koninklijke Marine heeft er ir. toegestemd de heen- en terug reis voor wetenschappelijk onder zoek dienstbaar te maken; daar toe wordt de reis meegemaakt door G. Bruins, civiel-landmeter bij de Rijksdriehoekmeting en Drs H. J. a: Vesseur, wetenschappe lijk medewerker van het K.N. M.I., die met het slingertoestel van Prof. Vening Meinesz op zee zwaartekrachtswaarnemingen zullen verrichten. De reisroute kan aan dit doel worden aange past en dit geeft gelegenheid on derzoek te doen over de middel- Atlantische rug, over de Antillen, over de zeeën in de nabijheid van Suriname, dat op de terugreis wordt bezocht, in het gebied der Canarische eilanden en over tal van ldemere formaties; tijdens de gehele reis zullen tevens lodingen worden verricht. Hr. Ms. O 24, aan boord waar van de waarnemingen zullen ge daan worden is daarvoor door. de marine voorzién van ren aparte lodings-installatie. De boot staat onder commando van lu.it. t. zee 2e klasse R. van Wely. Verwacht wordt, dat deze"1 ex peditie, die door de rijkscommis sie van geodesie in in samen werking met het K.N M.I. en de dienst van het kadaster wordt georganiseerd, belangrijke resul taten zal afwerpen. FRANSE INTERESSE VOOR OPBOUW VAN WALCHEREN. De heren M. LambertRibot, voorzitter van de woningcommis sie van de nationale raad van Franse werkgevers en M. Slmon, technisch directeur van het Fran se nationale centrum voor wo- ïingeonstructies, hebben een be zoek gebracht aan Walcheren, waar zij zich op de hoogte stelden van de vorderingen in woning bouw en -constructie en de we deropbouw van Walcheren. S TERNETJZEN. Latere verbinding .via perkpolderhaven. Bij het bestuur der Chr. Reis- verenigirg „Voorwaarts" alhier kwam dezer dagen bericht bin nen, dat het Ministerie van Ver keer en Waterstaat had mede gedeeld, dat zodra de nodige bo ten hiertoe beschikbaar zullen zijn, een latere verbinding over de Schelde tot stand gebracht zal v/orden. AXEL. De Bevrijdings-herdenking. Door de onthulling van het aan de Polen op te dragen bevrijdings monument op a.s. Zaterdag, zal de jaarlijkse herdenkings-plechtig- SLUISKIL. Feestcomité. In de laatste vergadering van het feestcomité werd het verloop van de feesten nog eens onder de loupe genomen. Financieel zal de zaak vrijwel goed sluiten. Gecon stateerd werd, dat aan de uit voerige reportage in de pers nog enkële uitslagen ontbreken. Deze zijn als volgt: Van de 27 étala ges werden de eerste 10 door het comité geclasseerd in de volgorde 1. Lensen, 2. Dekker, 3. Cové, 4. Van Hoeve, 5. Gez. Meert, 6. Sehelstraete, 7. Kool, 8. Smies, 9 Splenter, 10 Kapsalon Tacq. Achttien inwoners kwamen op hun stembiljet de beslissing van de jury het meestnabij en ont vingen de door de winkeliers ge schonken prijzen. De eerste drie bekroonde étalages ontvingen een diploma. De uitslag gevelversiering was als volgt: 1. Ko Dhont, 2. Zieken huis, 3. Hotel Jacobs, 4. Van Avermaete, 5. De Witte, Kanaal? 6. Liebers, 7. NijssenGommers, 8. Café Faas, 9. Bracke,' Veld- straat, 10. Philipsen. VLISSINGEN. Asfalt in plaats van dakpannen. Bij da woningbouw te Vlissingen bestaaT op het ogenblik een zeer groot gebrek aan dakpannen. Teneinde de bouw n'et te stagne ren heeft thans de dienst der volkshuisvesting toestemming verleend tot het aanbrengen van een asfaltbedekking als noodop lossing. Voorts is er groot ge brek aan sanitair, doch deze schaarste is niet van die aard, dat daardoor stagnatie zal op treden. beid ditmaal een bijzonder karak- icr dragen. Zo zal Vrijdagavond te 7 uur door de Ver. „AxelPolen" bij het Poolse Kruis" een krans worden gelegd. Diezelfde avond zal de dichter Jan H. de Groot op de bo venzaal var; het „Gulden Vlies" een lezing met. lichtbeelden houden ever West-Polen. Zaterdag a.s. te 2.30 uur zal op de Algemene Begraafplaats door het Gemeentebestuur een Krans worden gelegd op de rustplaats der gevallen Poolse strijders, waar na te 4 uur de onthulling van het Bevrijdings-Monument aan de Zee straat zal geschieden. Een défilé met de genodigden en de te ver wachte Polen zal daarop volgen. In de avonduren zullen de plaat selijke muziekverenigingen con certeren en een muzikale omwan deling maken, terwijl er ook een voetbalwedstrijd zal plaats vin den. BRUINISSE. Schouwen koopt zelf gips. Nu van overheidswege geen gips meer wordt verstrekt voor de gronden, die geïnundeerd zijn geweest, heeft de aankoopvereni ging „iSchouwen-Duiveland", de landbouwcoöperatie voor het ge lijknamige eiland, voor eigen rekening gips aangekocht Zoals plotseling veel breder en eindigde in een soort vierkant portaal, waarop meerdere gangen uitkwa men. Bedachtzaam bleef Janine staan. Op dit ogenblik werd haar aan dacht getrokken door een eigen aardig, verward geluid, dat uit de galerijen scheen te komen. Dat geluid kwam van zeer ver en ge leek op het waaien van de wind in de bossen, of op het geruis van een enorme rivier. Van tijd tot tijd klonk het rammelen van me taal, dat uit de schoot der aarde s-cheen te komen. Soms scheen het, alsof een verward geroezemoes van vele stemmen, vermengd met het gesehuifel van een enorme mensenmassa, tot Janine door drong, nu eens zacht, dan weer plotseling hard en versterkt door duizenden echo's. „Zouden deze geluiden de hart slagen van het intense leven van het enorme Kowa zijn, duizenden malen versterkt door de geleiding der aarde?" vroeg Janine zich af „of ben ik slechts ten prooi aan een dwaze zinsbegoocheling Aan het eind van de derde zit ting van het Engelse parlement heeft Koning 'George zich bij monde van de Lord Chancellor in het Hogerhuis en van de speaker in het Lagerhuis tot het parle ment gericht. In de door de beide voorzitters voorgelezen rede ver klaart de Koning, dat hij een ge bed opzendt, dat „uit het hoopvol begin van het Brussels verdrag steeds groter eenheid tussen alle landen van West-Europa voort zal komen". De Koning gaf een overzicht van de wetgeving van het afgelopen jaar. Heden zal de Koning bij de opening van een nieuwe zitting persoonlijk spre ken. „Nauwe banden zijn gesmeed met onze naburen in West- Europa", aldus Koning George. Voor de coördinatie van de defen sie tussen Engeland, België, Frankrijk, Luxemburg en Neder land zijn permanente voorzienin gen getroffen en „bevredigende vooruitgang" wordt bereikt in zake de andere punten van het verdrag, aldus de Koning. Koning George sprak de hoop uit, dat uiteindelijk, ter bevorde ring van de doelstellingen der V. N„ deze landen met hun gemeen schappelijke erfenis van bescha ving en vrijheid een- gebied van vrede, voorspoed en geordende' vooruitgang zullen vormen in sa- Zij trachtte zich te beheersen en nadat zij zich had omgekeerd, haastte zij zich, de terugweg in te slaan. Zij verlangde er nu he vig naar, om Stone-House zo vlug mogelijk te bereiken. De terugtocht scheen haar ein deloos toe. Had zij werkelijk zo iang gelopen toen zij ging? Daar de luchtstroom de kaars weer dreigde uit de doven, moest Jani ne de vlam met haar beide han den beschermen en vorderde nog slechts zeer langzaam. Een laat ste wending en zij geloofde de vooruitspringende wanden te her kennen. Deze hoop bleek spoedig gegrond. Vóór haar scheen de duisternis minder diep. De zijwan den van de gang waren verlicht door een zwak schijnsel. „Dat licht komt zeker van de kaars, die ik op de steen achter gelaten heb," dacht Janine. Plotseling stootte zij met haar voet tegen een ijzeren voorwerp, dat zij tevoren niet was tegenge komen. Het rinkelende geluid werd sterk weerkaatst door de rotsige wanden. Onmiddellijk verdween

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2