Indische troepen rukken Haiderabad binnen Mg'* DINSDAG 14 SEPPTEMBER 1948. mÊmmi mmm.. Wm&i - - Com. Partij erkent geen overeenkomsten en bestandslijnen De besprekingen te Moskou Verklaring van Generaal Elsenhower Toespraak van De Gaulle Tjecho-Slowaakse militie onderdeel van het leger Broer van Goebeis veroordeeld Frarikerlug by AlMJuaement: Terneuzen WEE ItS VER W ACH TING medegedeeld door het K.NjM.I. te D.e Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Koel weer. Zwaar bewolkt met plaatse lijk enige regen, en later op klaringen Matige en vooral in de kuststreken tijdelijk krach tige wind tussen Z. en West. Koel weer. VRIJE 4e Jaargang No- 910- AdvertentiepilJH per mm 10 ct.minimum! per advertentie l,80i Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek ld. advertentie*: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. I van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal s'- %V' INtDONiESIË. Op een massa-bijeenkomst van de Republikeinse Communistische Partij (Partai Komunis Indone sia), gehouden op 8 September te Madioen, heeft Moeso in een rede betoogd, dat de leiding der repu bliek ih handen moet komen van de progressieve krachten, zoals de P.K.I. die o.a. oplevert. Hij zei- de: In deze revolutie zijn de Ne derlanders onze vijanden en als er onder ons volk personen zijn, die tegenwerken, zullen zij op één lijn worden gesteld met de Neder landers. Moeso betoogde verder, dat de arbeiders r,a afloop van hun werk moeten oefenen in de guerilla- voering. Wij erkennen geen enkele over eenkomst. Status-quo-lijnen be staan voor ons niet meer. Onze strategie is er in de eerste plaats op gericht, zoveel mogelijk Ne derlanders te doden en hun wape nen buit te maken. Moeso betoogde verder, dat voor de Mohammedanen thans het ogenblik is gekomen voor ,,de Heilige oorlog". Te Delhi is officieel bekend ge maakt, dat Indische troepen de staat Haiderabad zijn binnenge trokken. Zij trokken de staat van drie kanten binnen: In het Noorden van Chanda (centrale provincies) uit, in het Westen uit Sjolapoer en in het Z.O. te Bezwada. Plaat- seliike operaties begonnen in het Zuiden. Binnen twee uur hadden de troepen de belangrijke spoorweg- stad Ballarsjah, in het Noorden den van Haiderabad, bezet. De tegenstand werd „zwak" ge noemd. Van Sjolapoer trok een afdeling Indische troepen het gehied van de Nizam, 50 km binnen en be zette Naldroeg, een andere be langrijke stad aan de spoorlijn. Hier zouden de invallers ..aan zienlijke tegenstand" hebben ont moet. Zij maakten twee kanon nen buit. Naar gemeld wordt hebben de Indische troepen drie belangrijke bruggen aan de Zuidelijke grens veroverd. De Indische troepen die van Be zwada uit optrekken, hebben Bo- makaloe bezet. Het Indische garnizoen in Moe- nagala, de Indische enclave on geveer 16 km binnen de Z.O.- grens van Haiderabad, is opge trokken naar Secoenderabad, een vroegere Britse mliita re basis in Haiderabad. Haiderabad is de laatsoverge- bleven vorstenstaat in Voor-In- dia. Volgens een communiqué van de Indische regering is de actie ondernomen omdat de rege ring van Haiderabad geweigerd heeft de Razakars te ontbinden en de terugkeer van Indische tr-oepen naar Secoenderabad mo gelijk te maken voor het herstel van orde en recht in de staat. De Rakazars zijn militante Mo hammedanen. Over hun optre den in de voor 80 procent Hin doese staat en aan de grenzen van het overwegende Hindoese India is door India herhaalde ma len geklaagd. Luitenant-generaal Rajendras- inhji is de leider van de campag ne. Haiderabad ligt in het hart van het dominion India. De 62-jarige Nizam is Mohammedaan. De staat telt 17 millioen inwoners. Volgens een woordvoerder van het Engelse Ministerie van Bui tenlandse Zaken hebben Enge land, Frankrijk en de V. S. over eenstemming bereikt over de volgende stap, die gedaan zal worden bij de besprekingen met de Sovjet-Unie over de Berlijnse crisis. Naar men aanneemt zijn reeds instructies gezonden aan de drie Westelijke afgevaardigden te Moskou. De drie Westelijke vertegen woordigers zijn gisterenmorgen op de Amerikaanse ambassade te Moskou bijeen geweest om het rapport over de besprekingen van de militaire gouverneurs te Berlijn te bespreken, dat Seydoux liplomatiek adviseur van de mi litaire gouverneur Koenig, Zon dag uit Berlijn heeft meege bracht. Volgens welingelichte Westerse waarnemers zouden de vertegen woordigers, zo niet gisterenavond dan waarschijnlijk heden een be zoek aan het Kremlin brengen. Volgens diplomatieke waar nemers te Londen zijn de drie landen het er ook eens over ge worden, wat gedaan zou moeten worden in geval van het uitblij ven van een overeenstemming te Moskou. Ondanks de berichten, dat Frankrijk's houding omtrent een besprekin™ te Moskou van kaar ten op tafel", waardoor een mis lukking der onderhandelingen ge riskeerd zou worden, niet geheel zeker is, vertrouwt men er te Washington op, aldus Reuter, dat de Westelijke mogendheden in de komende dagen overeenstemming zullen bereiken omtrent de ko mende stappen te Moskou. Tijdens het afgelopen weekend, hadden te Washington besprekin gen plaats tussen Lovett, Onder- Minister van Buitenlandse Zaken der V. S., Charles Bohlen, des kundige op geibied van Sowjet- Russische aangelegenheden, en Franks, de Britse ambassadeur De laatste voerde telefoonge sprekkon met Londen en Parijs. Generaal Dwight Eisenhower, president van de Columbia Uni versiteit, vroeger Geallieerd op perbevelhebber in Europa, heeft verklaard: „De dingen die wij moeten doen om een oorlog te voorkomen zijn dezelfde als die gedaan moeten worden om een oorlog te winnen. Een nieuwe oorlog zou catastrofaal zijn, maar als wij sterk zijn kunnen wij met de wereld samenwerken Als we zwak zijn, kunnen wij slechts nederig- verzoeken". Eisenhower zei verder, dat de vrije onderneming, particulier ini tiatief, morele integriteit en mi litaire kracht ,,de noodzakelijke dingen zijn om de democratie te verdedigen." Te Nice verklaarde De Gaulle ir een rede o.m., dat hij en de zijnen op de macht afmarcheerden. Zij wilden „voor alle Fransen een nieuwe sociale atmosfeer schep pen." De werker, aldus De Gaulle, zou dan niet meer eenvoudig loon trekker zijn maar „compagnon in de onderneming, waarin hij deel had." In de overzeese gebieden zou de macht van Frankrijk gehandhaafd blijven. „De stem van Frankrijk zal weer zuiver en sterk worden." Aangaande de communistische partij, zei De 'Gaulle, dat daarin „uitstekende Fransen" zaten maar dat deze door de partijleiders „ge bruikt werden om een vreemde mogendheid te dienen, die haar dictatuur over de gehele wereld wilde vestigen". Frankrijk, zei De Gaulle, gaat cp het bankroet De export is minder dan de helft van de im port. Ook dreigde de slavernij, doordat het imperium in het Oos ten gevaar liep. Met de huidige coalities vervallen wij tot anar chie, bankroet en slavernij, aldus De Gaulle. Ik ben géén nieuwe Napoleon, voegde hij er aan toe. Degenen, die hem ervan verdachten, naar een dictatuur te streven, verlaag den zich door zulke beledigingen en moesten zich schamen. Tijdens een betoging van arbei ders en soldaten te Kladno, heeft de secretaris-generaal van de Tsjecho-Slowaakse communisti sche partij, Rudolf Slansky, ver klaard, dat de arbeidersmüitie een onderdeel zal worden van het leger. De militie vormde de „trots van het volk en de schrik voor de reactionnairen". Tijdens de begrafenis van Be- nes hadden reactionnairen in het land en elders datgene willen breken, waarin zij in Februari gefaald hadden. Dank zij de waakzaamheid der communisti sche partij en de arbeidendé, klas se, waren hun pogingen echter mislukt, aldus Slansky. Slansky maakte gewag van pamfletten waarin het volk tot opstand en een gewapender hand grijpen van de macht werd aan gezet. ,jWdj zullen echter niemand dulden, die op instructies van buitenlandse imperialisten en Su- deten-Duitsers tracht onze vrede te verstoren", zo besloot hij., Konrad Goebbels, een broer van de vroegere minister van propa ganda, is door een zuiveringshof te Darmstadt bestempeld als een „actieve nazi" en veroordeeld tot vier jaar dwangarbeid met af trek. Hij was tijdens het nazi regiem uitgever te Frankfort en wordt ervan beschuldigd ideëele steun aan de nazi's verleend te hebben. Konrad Goebbels heeft reeds twee en een half jaar van zijn straf uitgezeten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1