Nieuw onderhoud op Kremlin aangevraagd Veelvuldiger botsingen in Oost-Java MAANDAG 13 SEPTEMBER 1948. Prinses Wilhelmina nam afscheid van het personeel van Het Loo Vonnissen te Praag Nog 8 a 9 duizend Europeanen in Republiek De zuiveringsgolf in Hongarije DE TOESTAND IN BERLIJN. Dr Friedenburg doet beroep op de burgers Plechtigheid te Rome Loopt Tito Stalin na? Brief van Gen-Majoor j Baay Verspreide stakingen in Frankrijk Belgisch Minister op doorreis te Amsterdam Dr. Beel naar Indonesië vertrokker De Gaulle te Toulont. Geruchten over Sovjet- commandant te Wenen De wederopbouw van West Duitsland WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Regen, later opklarend. Aanv. nog zwaar bewolkt met regen, later van het W. uit brekende bewolking met plaats, enkele buien. Matige tot krach tige, in de kuststreken tijdelijk harde wind aanvank. Z., later draaiend naar W. of N.-W. Iets lagere tempertuur dan Zondag. Frankering by Abonnement: Temeuzen DE VRIJE 4e Jaargang No- 909- Advert entieprön: per mm 10 ct.minimum per advertentie l,B0i Inzending advertentie! tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties. 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschtynt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- De drie Westelijke afgezanten hebben om een nieuw onderhoud op het Kremlin verzocht om de kwestie-Duitsland te bespreken op instructie van hun regeringen, zo wordt in gewoonlijk welingelichte Westelijke kringen te Moskou meegedeeld. Men gelooft, dat het volgende onderhoud vermoedelijk reeds heden zal plaats vinden. Tevoren meldde Reuters cores pondent William Hardcastle uit Washington, dat belangerijke be sluiten betreffende de politiek der Westelijke Geallieerden ten aan zien van de Berlijnse crisis in de maak schijnen te zijn. Te Wa shington is Zondag een serie con ferenties gehouden tussen de Brit se Ambassadeur, Sir Oliver Franks, senator Vandenberg en ,,Een halve eeuw Slotvrouwe van Het Loo,," dat was eigenlijk het thema van de hulde, welke Zater dagmiddag aan H. K. H. Prinses Wilhelmina op de bassecour van het Koninklijk Paleis „Het Loo" werd gebracht door allen, die daar op enigerlei wijze aan verbonden zijn. Een kleurige landelijke stoet met verscheidene fraai opgetuigde wagens, bestaande uit het voltal lige personeel van de intendance de concergerie, de Koninklijke boerderijen, de bloemmisterij de moestuin en de houtvesterijen Gor- tel en Hoog Soeren, alsmede tal rijke kinderen van personeels leden en een groot aantal gepen- sionneerden, trok gedurende een half uur langs de Prinses, die ge zeten was op de bordes van het Paleis, in gezelschap van Haar Dame du Palais, mevr. L. <je Beau fort, en de opperhoutvester, de beer Brantsma. Twee muziekcorpsen zorgden voor de muzikale opluistering. Een detachement van de Paleiswacht besloot de stoet. Een stortbui, welke tijdens het défilé neerkwam, was niet in staat tot ernstige storing. Prinses Wil helmina en Haar gevolg bleven rustig toekijken en het défilé werd voortgezet. Duizenden toeschou wers sloegen het schouwspel gade en juichte H. K. H. bij herhaling toe. In de bioscoopzaal van het Paleis werd na het défilé een toepasselijk spel voor H. K.H. op- gévoerd door de kinderen van de school te Hoog Soeren. Het hoofd der school, de heer Ten Broeke, had dit spel geschreven en leidde het. Deze bijeenkomst had meer nog dan het défilé een huiselijk karak ter en toonde hoe groot de gene genheid var, Haar personeel voor Koningin Wilhelmina was. Een gevolg van de bijna moederlijke wijze, waarop Koningin Wilhelmi na steeds in woorden en daden medeleven heeft getoond en van de wijze waarop Haar de sociale verzorging steeds ter harte ging. Dit manifesteerde zich in het bijzonder toen Prinses Wilhelmina na afloop van het spel op het podi um verscheen en allen dankte, daarbij de hoop uitsprekend nog vele jaren temidden van de ge hele Loo-bevolking te mogen door brengen. Een onvergetelijk ogenblik was het voor de vele ouderen toen H. K. H. hen ten afscheid persoonlijk de hand drukte. Door een Praags militair ge rechtshof zijn vonnissen uitgespro ken over drie TsjecluwSlowaakse hoofdofficieren, die door het hof schuldig zijn bevonden van het doorgeven van militaire geheimen als functionnarissen van de Tsje- cho-Slowaakse nationale socialis tische partij. Zij hadden geheime inlichtingen verstrekt aan leden der partij omtrent plannen van de veiligheidsdienst. Het zijn Divisie-Generaal Mllus Zak, die veroordeeld werd tot een iaar militaire gevangenisstraf met eens per maand een dag een zame opsluiting, de Staf-Kapiteins Nemecek en Tjchman, die tot acht jaar gevangenisstraf met dwang arbeid en verlies van rang en bur gerlijke rechten werden veroor deeld. De beschuldigden hadden bewust de veiligheid der republiek in gevaar gebracht, aldus het Hof. de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, George Mar shall, en diens adviseurs inizake Sowjet-aangelegenheden. Men gelooft hier in vele welin gelichte kringen aldus de corres pondent, dat de volgende bijeen komst op het Kremlin er een zal zijn van „de kaarten op tafel". Naar verluidt zullen de afge zanten te Moskou worden geïn strueerd Stalin te verzoeken een geheel bevredigende verklaring te geven, niet alleen voor de klaar blijkelijke verschillen tussen de door het Kremlin gegeven verze keringen en het optreden van Maarschalk Sokolofsky te Berlijn, maar ook voor andere ontwikke lingen te Berlijn, die, zo meent men te Washington, de pogingen der militaire gouverneurs om tot een vergelijk te komen „hopeloos in de war hebben gestuurd". Volgens persberichten te Wa shington zou Maarschalk Stalin verzocht worden hevel te geven tot opheffing van de blokkade. Zo niet, dan zouden de Westelijke Ge allieerden de onderhandelingen geheel afbreken. Er was geen officiële bevesti ging van deze berichten, maar er waren aanwijzigingen die het ge loof steunden, dat een duidelijk antwoord van Stalin het enige is, dat de besprekingen gaande kan houden. In een onderhoud van Aneta met de heer S. van Schie, hoofd van het informatiebureau van 't Nederlandse Rode Kruis in Indo nesië, schatte deze het aantal Europeanen en Indo-Europeaneim in de republiek thans nog op acht tot negen duizend. Tussen 28 April en 20 Augustus van dit jaar, werdemi nog in totaal 5681 perso nen geëvacueerd. De evacuatie van kinderen is niet geworden wat men zich daarvan voorstelde, daar de meeste opgegeven adres sen onjuist bleken, terwijl de pleegouders van vele alleenstaan de kinderen weigerden om deze kinderen af te staan. De zuiveringsgolf, die over de verschillende- organisaties van het land gaat, van de arbeiderspartij tot aan de Evangelische of Her vormde Kerk toe, breidt zich thans uit tot de boerenverenigin- gen. De boeren vereniging van de partij der kleine eigenaars, is Vrij dag ontbonden. Bijgevolg heeft de voorzitter van de partij der kleine eigenaars, de Minister van landbouw, de „democratische leden der vereniging" uitgenodigd toe te treden tot de nieuwe communis- tisch-gezinde eenheidsfederatie van landbouwers, die pas is opge richt. INDONESIË. De plaatsvervangende burge meester van Berljjn, Dr. Ferdinand Friedensburg, heeft een beroep gedaan op de burgers om geen personeel of eigendommen der be zettende mogendheden nadeel of schade toe te brengen. Ook zei hij, dat zij de politie van de Oos telijke sector niet mochten aan vallen, daar deze politie door een der bezettende mogendheden was ingesteld. De vooruitzichten voor het herstel van de stad, zo zei hij, hangen voor een groot deel van deze mogendheden af. Een communiqué van het Britse militaire bestuur in Duitsland be schuldigt Sovjet-soldaten van ..provocerend optreden" gedurende de demonstraties, die Donderdag op de grens van de Britse en de Oostelijke sector hebben plaats gehad. Dit zou tot tweemaal toe zijn voorgekomen en Britse mili taire politie had de Sovjet-solda ten bijstand moeten bieden. Voorts wijst het Britse militaire bestuur de beschuldiging van de hand, dat zij niet verhinderd zou hebben, dat troepen Duitsers de Oostelijke sector binnentrokken. De Britten menen, dat de onge regeldheden in de Sovjet-sector veroorzaakt zouden kunnen zijn door „communistische agenten" of door verkeerd optreden van de politie in de Oostelijke sector. Toen eenmaal op de menigte gevuurd was, had de Britse poli tie grote moeite de menigte te verhinderen de Sovjetsector bin nen te dringen" om soldaten en politie in die sector aan te vallen. Volgens onbevestigde berichten in Westelijke politieke kringen zou het militaire Sovjet-bestuur de politie der Oostelijke sector van Berlijn gaan bewapenen met tom- m'yguns, dit naar aanleiding van de incidenten van Donderdag. Van Sovjet-zijde is geen bevestiging van deze berichten verkregen. Vijftien sociaal-democraten gearresteerd. Volgens het te Weimar ver schijnende blad „Abenpost" (Sov- pet-Licentie) zijn vijftien leden der Westelijke sociaal-democra tische partij gearresteerd, die spionnage bedreven zouden heb ben. Zij zijn aan een militair Sovjet-tribunaal overgeleverd. De „Telegraph", het onder En gelse controle verschijnende Ber lijnse dagblad, meldt, dat in het doorgangskamp ,Fuerstenwald' voorbereidingen worden getroffen om een transport van 5000 uit Rusland terugkerende krijgsge vangenen voorlopig op te nemen. De bijzondere aard der voorberei dingen wijst er op, dat ditmaal een bijzondere categorie Duitsers wordt verwacht. Het blad weet mede te delen, dat op 13 Septem ber 5000 leden van het comité „Freies Deutschland" die in de zogenaamde „Paulus-Armee" en in propagandascholen der Sovjet- Unie hun opleiding hebben geno ten, in het kamp zullen aankomen. De 5000 man zullen in hun geheel in de volkspolitie van de Oostelij ke zone worden ingeschakeld. De politie-uniformen zijn voor een deel reeds geleverd, terwijl in het land Brandenburg in verschillende plaatsen kazernen in orde zijn gebracht om de nieuwe politie- troepen. onde dak te brengen. Zij zullen volgens de „Tele graph" worden uitgerust met machinegeweren en granaatwer pers. In zijn toelichting op dit bericht zegt het blad, dat deze aanvulling van de politie in de Oostelijke zone nodig is in ver band met de zuiveringsactie, die in de laatste maanden door de Russische bezettingsautoriteiten is uitgevoerd en op grond waar van duizenden politie-ambtenaren, wier politiek verleden geen vol doende waarborg scheen te bie den, werden ontslagen. Vólgens de „Telegraph"'zijn bijna 75 pet. van alle agenten en politie-ambte naren in het kader van deze zui-" vering uit hun functie gezet. BESPREKINGEN TE BERLIJN Men verwacht dat de vierlah- denbesprekingen volgende week worden hervat. De Britse opper bevelhebber Generaal Robertson, die thans een inspectiereis in zijn zone maakt, zou Zondag in zijn hoofdkwartier terugkeren. Gene-, raai Clay en Generaal Koenig zijn te Berlijn gebleven met hun poli tieke, economische en financiële adviseurs. De twee punten waar over het grootste meningsverschil bestaat zijn het muntsysteem en de economische- en handelsbetrek kingen tussen Berlijn en de Sov jetzone, Berlijn en de Westelijke zones, de Sovjetzone en de Wes telijke zones. De 250.000 Jonge Katholieken, die thans in de Italiaanse hoofd stad zijn bijeengekomen,, hebben Vrijdagavond bij toortslicht een plechtige Kruisweg afgelegd. Radio Belgrado heeft hekend gemaakt, dat Maarschalk Tito, Joego-Slavisch premier, in een artikel ter gelegenheid van de Joego-Slavische vlootdag, aan- faande Maarschalk Stalin der owjet-Unie heeft verklaard, dat deze „de grootste strijder van het mensdom" is. Tito schreef voorts, dat de Joego-Slavische vloot „geprofiteerd heeft van de waardevolle ervaring en schitte rende traditie van de Rode vloot." Verder was Tito van mening, dat Belgrado niet bevrijd zou zijn als Stalingrad het niet uitgehou den had. Volgens door Antara uit Kediri ontvangen berichten worden de botsingen op Nederlands gebied in Oost-Java veelvuldiger., Ver scheidene ^plaatsen, o.m. Bagii, Probolinigo, Klakah, Djember en Rampiboedji zijn door de Neder landse autoriteiten "gesloten" verklaard en onder sterke mili taire bewaking geplaatst, terwijl strenge verordeningen zijn afge kondigd onder bedreiging van straffen. De dienst Legercontacten heeft de brief van generaal-majooi Baay, commandant der Neder landse troepen in Oost-Java, aan de Republikeinse commandanten aan de andere zijde van de status quo-lijn, gepubliceerd. Deze briei werd Vnjdag door Antara een „ultimatum" genoemd. De teksi. van deze brief luidt: „Aangezien vijandelijke benden uit Republikeins geóied tegen woordig regelmatig in Neder lands gebied optreden, hetwelk heeft geleid o.a. tot de dood van sergeant-majoor Brum, wor^ majoor Pullen verzocht zijn tus senkomst te verlenen en de Re publikeinse autoriteiten nogmaais dringend te instrueren binnen 48 uur een einde te maken aan deze misdadige activiteifen. Ingeval de Republikeinse auto riteiten geen gevolg geven of kunnen geven aan dit verzoek, zal ik onmiddellijk de legercom mandant vergunning vragen om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om een einde te maken aan deze vijandelijkheden." De brief was op 8 September aan majoor Pullen doorgegeven. De Legervoorlichtingsdienst zegt voorts, dat deze brief geheel in overeenstemming is met deze verklaring van de stafchef Gene- raal-majoor Buurman van Vrede op 7 Augustus j.l., waarin hij ge zegd had, dat in verband met de toenemende belangrijke inciden ten in de Nederlandse militaire zones, veroorzaakt door benden Overal in Frankrijk doen zich verspreide stakingen voor. In het merendeel der gevallen dienen deze bewegingen om de eisen tot aanpassing der lonen te steunen. Gemeld wordt, dat het gemeente- personeel van Ivry en Votry en dat van de autobusmaatschap pijen in het Oosten van' het land het werk hebben hervat, terwijl de ^metaalarbeiders te La Rochelle met grote meerderheid besloten hebben de staking voort te zetten, tiet personeel van de bedrijven te Issoire heeft eveneens het werk neergelegd. Te Toulouse heeft de OGT een meeting op touw gezet, waaraan 2000 manifestanten deelnamen. Te Calais is een duizendtal werklozen .naar het stadhuis ge trokken, waar zij de burgemees ter een lijst met hun eisen over handigden. Het werk is geduren de een uur neergelegd in de mees te bedrijven van het „Departement Ducher". Door een staking, die Zaterdag L in de „Messageries Hachette" is j'uigebroken, ondervond de distri- fcutie der Parijse kranten' vertra- ging. Volgens een communiqué van de „Messageries Hchette," eisen de stakers de uitbetaling van de buitengewone premie van 2500 frank benevens de premie van 4000 frank, die reeds einde Augustus aan het personeel was uitbetaald en waarover »de werk gevers- en arbeidersvakbonden het eens waren in afwachting van een herziening der lonen. Op doorreis naar Argentinië heeft de Belgische Minister van Economische Zaken J. P. Duvieu- sart met de heer Everaerts te Velp van zijn ministerie de nacht in het Amstelhotel te Amsterdam door gebracht. Zondagochtend zijn de heren per K.L.M.-D.C. 6, de „Prinses Marijke" om 9.12 uur naar Zuid-Amerika vertrokken. De Minister zal in Argentinië be sprekingen voeren in het kader van het Benelux-programma. uit Republikeins gebied, de Ne derlandse autoriteiten gedwongen zouden worden aan hun militaire commandanten orders te geven om de noodzakelijke maatregelen te nemen, indien door het optre den van deze benden ernstig ge vaar zou ontstaan. Zondagochtend om 6 uur ia j_.r L. J. M. Beel met het K.L.M.-lijn- toestel, de FH-PQH (Holland) naar Batavia vertrokken om daar als gedelegeerde van het opper bestuur zijn nieuwe taak te aan vaarden. Er was zeer veel belang stelling op het vliegveld. Behalve talrijke familieleden en de Minis ters Mr J. R. H. van Schaik, Mr J H. Maarseveen en L. Götzen waren vele hoge ambtenaren van het ministerie van Overzeese Ge biedsdelen bij het afscheid van de cud-Minister President aanwezig. Generaal De Gaulle, heeft te Toulon tegenover 'n menigte van ongeveer 8.000 personen critiek uitgebracht op de „opeenvolgende ministeriële cliques, die de verkie zing van een nieuwe nationale ver gadering wensen uit te stellen. De ze cliques zullen Frankrijk ner gens heen leiden". Tegelijk met zijn rede.werd te Toulon 'n com munistische tegendemonstratie ge houden, waaraan ongeveer 1.000 personen deel namen. Volgens deGeneraal was het systeem verkeerd. Het volk moest zijn wil kenbaar maken1, dan zou hij met zijn volgenlingen het land naar herstel leiden. Als het volk besloten had door welke mannen en door welke re gering het geleid wenste te wor den zou er een sfeer van vertrou wen ontstaan en zou er geen plaats zijn voor dubbelzinnigheid. „Daar onze bestemming zeker is, moet Frankrijk spreken. Men kan de stem van een grote natie niet smoren. Wij wensen het land vooruit te helpen en maken, dat Frankrijk hier, in de Franse Unie en elders gerespecteerd wordt", zo besloot De Gaulle. Hij was ervan overtuigd, dat Frankrijk een beter lot wachtte. Van welingelichte Oostenrijkse zijde wordt verklaard, dat Majoor Landa-Darlew, de plaatsvervan gende Sowjet-commandant van Wenen, op mysterieuze wijze is verdwenen, nadat hij op 1 Septem ber zijn flatwoning' verlaten had om zich naar zijn "kantoor te be geven. Sindsdien zou men hem niet meer hebben gezien, zo wordt verklaard. Twee uur nadat hij zijn flat verlaten had, zouden twee Russische officieren zijn vrouw naar het station Oost hebben ver gezeld en zou later zijn Oosten rijkse bediende gearresteerd zijn. De bediende zou 9 dagen onder vraagd zijn over de betrekkingen, die Majoor Landa-Darlew onder hield met Oostenrijkers en buiten landers, aldus wordt gezegd. Volgens de diplomatieke corres pondent van het Engelse Zondags blad „The People" heeft Sir Staf ford Cripps zijn instemming be tuigd met een Amerikaans ver zoek. dat West-Duitsland in het kader van het plan-Marshall we- deropgericht wordt als belangrijk industrieland. Dit besluit is genomen tijdens 't jongste bezoek aan Londen van de Amerikaanse ambassadeur voor 't plan-iMarshall, Harriman. Volgens de correspondent heeft Cripps aan de Amerikaanse voor stellen toegegeven, „omdat men er niet op kan rekenen, dat de Franse industrie, nu de eerste maanden geen soliede Franse re gering te wachten en haar begro ting hopeloos onevenwichtig is, de extra middelen en uitrusting zal kunnen verschaffen, die nodig zouden zijn, indien de eisen van Duitsland werden afgewezen".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1