Geen onderhandeling met Communisten Sowjets verzoeken Amerikanen om inlichtingen fjipfarine „4 Afscheid zonder tranen Stoffelijk overschot van Benes bijgezet De toestand in Achter-Indië ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1948. DE TOESTAND \H BERLIJN. Nieuwe prijs en samenstel ling Wittebrood De toestand in New York De distributie in België Nieuwe besprekingen? Vrije prijzen voor buiten landse wijnen De Communistische leiders in de V. S. ZLMÊËMmNJUnÊm Prijzen Naaimachines De stakingen in Japan De verdediging van de West-Europese unie Relletjes irt Parijs Nieuwe voorstellen der C. V. G. D.? Verklaring van Hoffman Vrijgegeven artikelen niet onbeperkt verkrijgbaar Graaf Bernadotte verzoekt voedselleveranties uit Indië De Schrijver bedreigd? Oe Marshall-hulp Marconi en de ontdekking van Radar Vulcanische uitbarstingen Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K. N. M; I. te De Bilt, geldig' tot Zaterdagavond. Minder warm. Vrij veel bewolking. Enkele plaatsel buien, hier en daar met licht onweer. Daling van temperatuur. Aanv. zwakke verand. wind, late zwakke tot matige wind tussen Z. en W. Onder Hcdacueneie leiding van P. D. D. J. van Oeverer -tednctie-adr**: Noordstr. 65-S7, TemeuME Tel 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen vVillemsweg 83, Schoondtpte Telefoon 48. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" - Verschijnt dagelijks DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 908. Drukkery N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 et.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties Lot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 et.; iedere regel meer 12 cent Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3.25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Sep. Opk. Ond. Ond. Ond. 14 6.12 18.58 19.15 1.30 15 6.14 18.56 19.46 2.14 16 6.15 18.53 20.08 3.25 17 6.17 18.50 20.25 4.30 18 6.18 18.48 20.39 5.50 19 6.20 18.46 20.50 7.02 De Sowjet-officier in het hoofd bureau der vier bezettende mo gendheden voor de luchtveiligheid heeft zijn Amerikaanse collega verzocht in het vervolg- alle bij zonderheden over vluchten van alle Amerikaanse vliegtuigen naar en van Berlijn- een uur voor de aanvang van enige dier vluchten aan de Sowjet-autoriteiten te doen toekomen, „opdat de veilig heid van Amerikaanse en Sowjet- vliegtuigen in de luchtcorridors wordt verzekerd." In de brief, die dit verzoek be helst, wordt gevraagd om de vol gende bijzonderheden over iedere vlucht: type toestel, niaam van de piloot, route en vlieghoogte, tijd van vertrek, roepletters en reden van de vlucht. Amerikaanse functionarissen hegrijpen niet waarom de brief is gestuurd, daar de gewenste bij zonderheden reeds werden ver strekt. In de brief wordt ten slotte nog gezegd, dat de Britse en Franse autoriteiten regelmatig inlichtingen verstrekten en zulks ook van de Amerikaanse auto riteiten werd gevraagd. Ben controle-officier der V.S. bij het centrum voor de luchtveilig heid te Berlijn, heeft binnen enkele uren na ontvangst het Sowjet-ver- zoek van de hand gewezen. Een hooggeplaatste Amerikaan se functionaris verklaarde, dat het Sowjet-verzoek „hoogs* onge woon" was, daar er van uitgegaan werd, dat de Amerikaanse toestel len met toestemming der Sowjet- autoriteiten naar Berlijn vlogen. „Het lijkt erop, dat een poging ge daan wordt de druk te verzwa ren", aldus deze zegsman Op het veiligheidscentrum kon niemand een schatting geven van het aantal Sowjet-gevechtsvlieg- tuigen en andere toestellen, die zich boven Berlijn of in de lucht - De gezamenlijke bakkerpa troonsorganisaties, verenigd in de contact-commissie delen mede: Uit een dezer dagen gepubli ceerd bericht zou kunnen worden geconcludeerd, dat nu, zij het in beperkte mate, brood van zuiver wittebloem, dus van zuiver witte kleur verkrijgbaar kan worden gesteld. Weliswaar zal het brood gebak ken van de thans ter beschikking te stellen bloem witter zijn dan het tot nu toe geleverde volks brood, doch geenszins de kleur vertonen van het brood van voor de oorlog. De uitmaling van het patent- meel zal Immers 80 pet. bedragen, dit was voor de oorlog 6566 pet. De geïmporteerde patentbloem zal hieraan weinig kunnen verbeteren, ook de kleur hiervan Is nog niet zuiver wit. De bakkerij zal voor 20 Septem- ber nagenoeg geen wittebrood kunnen leveren; voor die datum zal geen bevoorrading plaats vin den. Deze bevoorrading zal uiter aard ook niet van dien aard zijn, dat dan onbeperkt kan. worden geleverd. Dezelfde moeilijkheid doet zich voor in verband met het afschaf fen van de keuzebon, waarop tot nu tce gebak e.d. werd geleverd, de bevoorrading met suiker, vet ten e.d .zal, naar zich laat aan zien, nog enige tijd op zich laten wachten. Ook hier zal dus met vertraging rekening moeten wor den gehouden". Dg toestand te New-York ten gevolge van de toenemende sta kingen is thans als volgt: In de uitgestrekte stadsgedeel ten van New-York wordt tenge volge van de staking der chauf feurs van vrachtauto's slechts weinig thuis bezorgd. In sommi ge voorsteden zijn melk groenten, en andere bederfelijke artikelen bijna niet te krijgen. In de auto-industrie te Detroit zijn ongeveer 50.000 arbeiders werkloos, Crysler en Packard hebben ongeveer 25.000 arbeiders ontslagen wegens tekort aan auto onderdelen. Zes graanfabrieken in Minnea polis ondervinden de gevolgen van de staking van 1200 graanhande laren. De staking van 28.000 sjouwer lieden aan de Westkust "verkeert nog in hetzelfde stadium. Wegens staking van 15.000 arbeiders aan de Westkust zal de regering heden tijdelijk de export van benzine verbieden. In de Westelijke sta ten wordt benzinedistributie ver wacht. corridor bevinden. De Sowjet- functionarissen verklaarden dit ook niet te weten. Er werden evenmin bijzonderheden bekend gemaakt over de komende Sowjet- luchtmanoeuvres. Er werd slechts gezegd, dat toestellen van alle ty pen van 16 September af op de kieinste tot de grootste hoogte zouden vliegen. Memorandum van 3 politieke partijen in West-Berlijn. Thans zijn bijzonderhelen gepu bliceerd over het memorandum, dat vertegenwoordigers „van de 3 Westelijke politieke partijen" heb ben gezonden aan de vier militaire gouverneurs na de demonstratie van Donderdag te Berlijn. Het memorandum draagt het hoofd „Berlijn appelleert aan het geweten van de wereld". Er wordt o.m in betoogd, dat 1. Communistische leden van de „Socialistische eenheidspartij" en de „Vrije Duitse vakbeweging" met hulp en goedkeuring van de Sowjet-autoriteiten „georganiseer de terreur" uitoefenen om 't werk van het stadsbestuur te verhinde ren; 2. Het Sowjet-hestuursbureau de economische structuur van de Oostelijke sector der stad heeft gewijzigd en de absolute controle heeft over grondstoffen en halffa brikaten; 3. De grootste en belangrijkste industrieën in de Sowjet-sector van db Duitsers zijn afgenomen en veranderd in Sowjet-maatschap- pijen; 4. Industriële goederen ter waar de van 50 millioen mark, bestemd voor de Westelijke zones, in de Westelijke sectoren van Berlijn worden opgehouden door de blok kade; 5. De politie in de Oostelijke sec tor geoefend is in de methoden van de geheime Sovjet-politie en niet langer kan worden beschouwd als de beschermster der Berlijnse bevolking; 6. Scholen in de Oostelijke sector onder toezicht staan van speciaal uitgekozen personen, die zijn ge ïnstalleerd in het gebouw van het Sovjet-bestuursbureau, en dat on derwijzers om zuiver politieke redenen worden ontslagen. Eerste posttrein uit Berlijn in het Westen aangekomen- De eerste posttrein uit de Sov jetsector van Berlijn sedert het begin van de „blokkaxie" op 23 Juni j.l., is op het station Lehrte bij Hannover aangekomen. In België zal na September de suiker van de bon zijn. Brood zal dan het enige zijn, dat nog wordt gedistribuëerd. Volgens de diplomatieke corres pondent van de „Daily Tele graph" zullen Engeland, de V. S en Frankrijk waarschijnlijk in de komende 48 uur aan hun afgezan ten te Moskou instructies zenden over nieuwe besprekingen met Mclotof of Stalin. INDONESIË Het partijbestuur van de P.K.I. heeft de partijraden van de Mas- joemi en de P.N.I. (de partijen, waarop het kabinet-Hatta steunt) uitgenodigd voor een conferentie met het doel, een „nationale een heid" tot stand te brengen. In de uitnodiging siohrijft het hoofdbe stuur der communistische partij in de Republiek, dat „thans de tijd gekomen is, dat men moet be seffen, dat een krachtige eenheid nodig is om zioh te verzetten tegen alle eventualiteiten, welke van Nederlandse zijde kunnen worden verwacht." Naar aanleiding van dit bericht verklaarde een Republikeinse woordvoerder te Batavia aan „De Nieuwsgier", dat hij van een der gelijke conferentie geen nationale eenheid verwacht. Alle pogingen in de richting van nationale een heid zullen afstuiten op de eis van de communisten, oan enige hun ner voormannen in het kabinet te doen opnemen en zowel de Mas- joemi als de P.N.I. verklaarden onlangs, dat zij een wijziging van het kaibinet-Hatta niet nodig ach ten. Hij verklaarde voorts, dat de Masjoemi nog een andere reden heeft om de leider van de P.K.I. met wantrouwen te behan delen: De tegenwoordige commu nistenleider in de Republiek staat bekend als een „Islamietenvre- ter", die de felste anti-Moslimse campagne voerde. Zo juist meldt „Antara", dat de Masjoemi de uitnodiging tot deelneming aan de conferentie met de communisten heeft afge wezen. De Masjoemi accepteerde echter een uitnodiging "van de P.S.I. (Partij Sarekat Islam, Sedert 1 September zijn de prij zen van de buitenlandse wijnen, zowel voor consument als hande laar, vrij. In aansluiting hierop is thans het aantal dranken, waarvoor de prijs in de Horeca-bedrijven is vrijgelaten, zoals buitenlandse likeuren, whiskey en buitenlandse cognac, uitgebreid met wijn, zo wel per fles als per glas. De prijzen van de eenvoudige dranken (zoals koffie, thee, bier, limonade en jenever), blijven val len onder de bestaande regeling. De voorzitter van de Ameri kaanse communistische partij, William Foster en 9 andere com munistische leiders hebben Don derdag van een rechtbank toe stemming gekregen, zich vrij in de V. S. te bewegen om hun ver dediging te kunnen voorbereiden tegen de tegen hem ingebrachte beschuldigingen van samenzwe ring ter omverwerping van de regering. Het proces zal 15 Octo ber aanvangen. tweede Moslimpartij in de Repu bliek) om gezamenlijk een „Is- lam-front" te vormen. Onderhoud Dr. Van Mook met autoriteiten op viaiaKKa. De correspondent van Aneta te Singapore me'dt, dat Dr. Van Mook Donderdag, op verzoek van de autoriteiten te Singapore, zijn reis naar Nederland aldaar on verwacht gedurende een uur heeft onderbroken. Hij werd ontvangen door de gouvernementssecretaris de heer P. A. B. McKerron, de di recteur van economische zaken en Andrew Gilmour en de Neder landse consul-generaal, de heer Haverkorn van Rijsewijk. Naar vernomen wordt heeft het vlieg tuig waarmede Dr. Van Mook reist, hiervoor een speciale tussen landing gemaakt, daar Singapore niet op de route lag. Over het onderhoud zelf zijn geen bijzonder heden Dfckend. ugen punem en «w ao iabcetiïn 11 om (Ingez. Med.) Met ingang van 16 September 1948 zijn maximumprijzen vast gesteld voor naaimachines. Een handnaaimachine, voorzien van kap, zal 202,50 mogen kosten, een trapnaaimachine ƒ217,50, een inzinkmachine, voorzien van 3 la den, 287,50. Deze prijzen betreffen machines met schuitjesspoel; voor machine het ringspoel bedragen ze 245, 275 en ƒ345; voor het zig-zag- type CJ3. of met enkelvoudige rond lopende grijper 420, 450 en 520. De Japanse pers meldt, dat „on danks de arrestatie van een derde der stakende spoorweglieden, 1562 treinen op het eiland Mokkaido in 6e maand Augustus niet konden vertrekken"; de helft der stakers is „ondergedoken". Volgens de „Manitsji" hebben zij op het graf van een dor stakingsleiders een eed afgelegd om „de strijd voor de nationale onafhankelijkheid voort te zetten". Volgens het zelfde blad worden de stakers ge leid door „vertrouwensmannen van de communistische partij". De Londense correspondent van de New-York Times berichtte gis teren, dat „concrete plannen voor 'n militair „Atlantisch pact" in de afgelopen paar weken snelle vorderingen hebben gemaakt". Het pact zou volgens de cor respondent de hulpbronnen van de V. S. en Canada combineren met die van Engeland, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg in geval van oorlog. „Ondanks de geheimhouding, die de besprekingen over de ver dediging van de West-Europese Unie omhult, verluidt, dat gede tailleerde plannen voor een ge meenschappelijke defensieve actie in geval van nood hun voltooiing naderen", aldus de correspon dent. Gisterenochtenid werd op de pre fectuur van politie verklaard, dat 63 politieagenten en 10 manifes tanten Donderdagavond zijn ge wond tijdens botsingen tussen ar beiders van de Renaultfabrieken en de politie. Vier agenten zijn naar het zie kenhuis overgebracht en 5 beto gers gearresteerd. DE ZINKEN PASMUNT. Kort geleden werd in de dag bladen het einde van de geduren de de bezetting aangemaakte zin ken pasmunten aangekondigd en tevens werd bekend gemaakt dat deze door nikkelen geldstukken zullen worden vervangen. We ge loven niet, dat we ons ver-gissen, als we vaststellen, dat deze ver dwijning maar door weinig Ne derlanders zal worden betreurd, want bijzonder populair is dit? zin ken geld nooit geworden. Maar, nu het toch een afscheid betreft, is het wel interessant de geschiedenis van deze munten eens na te gaan, vooral ok, omdat daaruit eens te meer blijkt, dat onze N.S.B.-ers toch maar rare Germanen waren, die blijkbaar hun eigen geliefde symbolen maar half kenden. De voorgeschiedenis is alge meen bekend: Volgens onze be zetters was het voeren van zilve ren, nikkelen en koperen munten een absoluut overbodige weelde, waaraan zo vlug mogelijk een einde diende te worden gemaakt. Het zilver enz. verdween allengs uit de circulatie en werd ge bruikt ten bate van de Duitse oorlogsindustrie, die ongelooflijke hoeveelheden van deze metalen nodiig had. Inplaats van de zo zeer ingeburgerde kwartjes, dubbeltjes enz. kregen wij voortaan de in onze ogen zo foei-lelijke zinken munten in de hand gestopt. Aan het uitkomen van deze vervangingsmunten was echter het één en ander voorafgegaan! Mr. Rost van Tonningen, die de leiding van het Departement van Financiën in 1941 op zich had genomen, wiilde de nieuwe mun ten versierd zien met eerte en on vervalste Germaanse symbolen en hij had de Nederlandse S.S.-er Nico de Haas belast met het ont werpen hiervan. Gelijk met de ontwerpen diende hij een toelich ting in, waaruit het volgende ka rakteristiek is voor de waan, waarin die heren toen leefden: „Alle munten dragen een zon- nesymbool, als uitdrukking van ons aller hoop op de grote toe komst van ons volk en tevens van ons Godsvertrouwen. De beelde naar van de cent vertoont het steeds weer in onze volkskunst voorkomende rechtkruis, terwijl de zonnevogeltjes van bijzondere betekenis zijn voor het Franki sche deel van ons volk. In de halve stuiver is het oelelbord ver werkt, 't vermaarde Friese stam- symbool, terwijl de stuiver is ge wijd aan de derde stam van ons volk, de Saksen. Deze vertoont ri.l. het zinnebeeld van Saksen- land, het Saksenros. De boom op het dubbeltje is de „driekruinen- boom", zinnebeeld -van de kracht en de hoogheid van onze stam, terwijl het schip op de hoogste waarde het zinnebeeld is van onze speciale geaardheid als zeevarend volk en van het harde, maar on gebroken leven aan onze kusten." Men ziet: niemand en niets was vergeten! en Rost verklaarde zich dan ook zeer ingenomen met de hem vertoonde proefslagen. Met een haast een betere zaak waar dig, werd in September 1941 met het aanmunten begonnen, maar... er kwam een kink in de kabel. Heer Rost, tot zelfs in details een ondergeschikte der Duitsers, moest aan de Rijkscommissaris een proefexemplaar vanalle nieuwe munten voorleggen en deze keurde het dubbeltje, de halve stuiver en de cent af! De zó zeer bewonderde driekruinen- boom bleek niet Germaans genoeg te zijn, de in de halve stuiver aan- egebrachte doorboring moest ver vallen en de zonnevogeltjes op (Het was 11.15 uur toen het stoffelijk overschot van Eduard Benes ,door vier vrienden van de overledene naar de grafkelder in het park van de residentie van de President gedragen werd, terwijl een mannenkoor het volkslied „Ik wil in dit land leven en sterven" aanhief. Mevrouw Benes stapte achter de kist, een tuil rode rozen in de hand, vergezeld van Vojta Benes, broeder van de President, De Ministers, het corps diplomatique, afgevaardigden van de Tsjechi sche jeugd, de Sokols, de oud strijders, de gemeenteraad van Sezimovo Uti en van Taber, ston den rondom de grafkelder. Professor Bednar, van de theo logische faculteit, heeft daarna een afscheidsrede uitgesproken, waarin hij het Evangelie van Jo hannes aanhaalde en God dankte „deze zoon van een onderworpen Radio Djokjakarta meldt dat de leider der Belgische delegatie in de Commissie van goede diensten, Raymond Herremans, thans nieuwe voorstellen uitwerkt, die de NederlandsRepublikeinse be sprekingen weer op gang kunnen helpen. Radio Djokjakarta voegt hieraan toe, dat volgens politieke kringen in de Republikeinse hoofdstad, de voorstellen van de heer Herremans „veel minder gunstig" voor de Republiek schij nen dan die, welke in Juni door de Australische en Amerikaanse delegaties werden gedaan. Volgens de radio heeft de heer Herremans zich Woensdag met president Soekarno en eerste mi nister Hatta onderhouden. volk uitgekozen te hebben om er een bevrijder van te maken". Daarna had de godsdienstige plechtigheid plaats, opgedragen door Mgr. Beran, Aartsbisschop van Praag, en door de Bisschop van Budejo Vice. Te 12 uur terwijl de militaire mziekkapel het volkslied speelde, werd de kist langzaam in de kel der gebracht. Op dat ogenblik viel een lauwerkrans, uit een vliegtuig geworpen, op enkele meters van de kist. Mevr. Benes is daarna de grafkelder binnen gegaan en wierp de rozentuil op de kist. Dit gebaar werd her haald door alle aanwezigen, ter wijl een dodenmars weerklonk en de dorpsklok luidde. „Het plan-Marshall heeft West- Europa gered van een dreigende communistische overheersing en heeft ertoe bijgedragen, dat een industrieel productie-peil kon worden bereikt, dat aanmerkelijk boven dat van vóór de oorlog ligt", aldus verklaarde Hoffman, administrateur van het plan-Mar shall, Donderdag tegenover een aantal zakenlieden te Washing ton. Hoffman zeide vervolgens, dat Frankrijk en Italië zes maan den geleden „in handen van de communisten waren gevallen als zij hun hoop niet hadden kunnen bouwen op het plan-Marshall". „Indien Frankrijk en Italië in derdaad in handen van de com munisten waren gevallen, zou ge heel West-Europa in gevaar ge komen zijn. Het werkelijke be staan van het plan-Marshall heeft dat gevaar uit de weg geruimd. Indien echter een duurzame vrede moet worden verkregen, moet een redelijk welvaartspeil in de V.S. gehandhaafd blijven en Europa zich op bevredigende wijze her stellen." Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening deelt mede, dat nu de keuzebon voor gebakartikelen is afgeschaft bij velen de mening schijnt te heb ben postgevat, dat zij voortaan bij de bakkers elke gewenste hoeveel heid koekjes en gebak kunnen kopen. Dat is niet het geval. De bakkers krijgen weliswaar grotere grond- stoffentoewijzingen, maar deze zijn niet zo groot, dat zij aan elke vraag kunnen voldoen. Bovendien neemt de extra-bevoorrading met grondstoffen van het grote aantal bakkers en banketbakkers nog enige weken in beslag, zodat zij geleidelijk aan over ruimere voor raden komen te beschikken. Men zal zrjn keus ook niet een zijdig op koekjes en gebak kunnen vestigen, maar ook aandacht moe ten geven aan de overige vrijge komen producten als biscuits, be schuit en ontbijtkoek. Officieel wordt medegedeeld, dat Graaf Bernadotte de Neder landse regering heeft verzocht, in verbinding te treden met de Ned. Indische autoriteiten, om na te gaan, of Ned. Indië in staat is, om ten behoeve van de Palestijnse vluchtelingen 350 ton rijst en 250 ton suiker beschikbaar te stellen. Het is thans te voorzien, dat de eerste verscheping van suiker bin nen enkele weken door de Ned. Indische regering zal kunnen wor den geregeld, aldus het communi qué. Alhoewel eveneens de leve ring van 350 ton rijst technisch mogelijk is, moet hiervoor eerst vergunning worden aangevraagd bij de internationale noodvoedsti- raad. Tijdens een patrouilletocht ten Noorden van Ipoh doodde de po litie de Chinese voorzitter van een verboden vakvereniging, toen deze in het oerwoud trachtte te ont komen. In Noord-Perak werd een vuurgevecht gehouden met zwart geüniformeerde opstandelingen. Twee Chinese gewonden werden na een uur achtergelaten. Voorts werd een vrouw gevangen geno men in een hut, die opstandelin gen hadden verdedigd. Uit Bangkok wordt gemald, dat berichten omtrent de ontdekking vein een complot, gericht tegen de Siamese regering, officieel worden tegengesproken. Er waren geen belangrijke politieke leiders in dit verband gearresteerdi De berich- de cent noemde hij ronduit „kitsch". Inmiddels was er echter meer dan 157.000 kg van deze munten geslagen, maar niets hielp, ze moesten opnieuw worden versmol ten en Nico de Haas kreeg op dracht de drieikruinenboom te vervangen door een symbol, dat zuivert op de graat was. Ditmaal koos hij de driespruit, een. volgens hem zeer verbreid Germaans Nederlands zinnebeeld, dat in onze volkskunst „voor de oude man-rune staat en een heils- teken vormt, dat de kracht en de vruchtbaarheid van volk en bodem beduidt." Verder werden de zon nevogeltjes gesohrapt, zodat onze Franken het maar zonder hun Symbool moesten doen. Gelukkig voor Rost konden de nieuwe modellen genade vinden in het oog van Seyss en de aan munting kon weer ter hand wor den genomen. Tengevolge van dit Duits ingrijpen is er echter een tijdlang veel gebrek geweest aan pasmunt. Wat deze nieuw-munterij ons land heeft gekost, is niet zo een voudigweg te becijferen. Dat het een lieve cent zal zijn geweest, staat echter wel vast, als men weet, dat er in totaal bijna 683.000.000 stuks van deze zin ken mupten zijn geslagen en dat het gewicht van het daarvoor be nodigde zink bijna 2.000.000 kg heeft bedragen. Ondanks alle door De Haas, Rost en Seyss aan deze mifnten bestede zorgen, hopen we toch maar, dat ze 'inderdaad vlug uit het verkeer zullen zijn verdwenen en dat we zo gauw mogelijk weer de vanouds bekende beeldenaars zij het dan natuurlijk die van Koningin Juliana zullen terug zien. Van Saksenpaarden, driesprui- ten, oeleborden en hoe al dat fraais verder mag heten, hebben we reeds lang schoon genoeg. ten hieromtrent betoffen 'n aantal onder-officieren van politie en le ger, die om disciplinaire redenen waren gearresteerd. Uit Koeala Loempoer wordt ge meld, dat Generaal-Majoor Bou cher de algemene Britse bevelheb ber in Malakka, op een perscon ferentie heeft verklaard, dat de opstandelingen zich onlder druk naar het Noorden terugtrekken in een gebied aan weerskanten van de Siamese grens, „waar zij moei lijker te vatten zijn". De troepen waren in de staat Kedah op een nieuwe, legermacht van opstande lingen gestoten en men had troe len versterkingen daarheen ge zonden. Reuter tekent hierbij aan, dat ne „door communisten geleide guerillastrijders" zich thans het ..anti-Britse Maleise volksleger" noemen. Volgens andere woordvoerders op de persconferentie verwacht men in Johe verhoging der activi teit van. de opstandelingen. De Royal Air Force zou verder op nieuw een offensief beginnen. De kruiser „Londen" patrouil leerde nu langs de Westkust en een ander patrouillevaartuig had zich gevoegd bij de eenheden voor de Oostkust. Niets wees er op, ctat de opstandelingen wapens via zee in handen kregen. Met de autoriteiten werden met succes onderhandelingen gevoerd voor een nauwere samenwerking „ten einde de communisten tot staan te brengen". De grens zou voor het normale verkeer open blijven. Wawherson, secretaris voor binnenlandse veiligheid, ontkende, dat de Siamese regering opnieuw een vervolgingsactie tegen Mo hammedanen is begonnen in de Zuidelijke provinciën. In twee gebieden in de staar Perak was de toestand het ernstigst. In het geheel hadden politie en leger 38 man aan doden en 56 aan gewonden verloren, de opstandelingen 146 gedoden en 84 gewonden. Het aantal gedode burgers, was 134 en het aantal geiwonden 74. Volgens enkele dagbladen zou de heer De Schrijver, de voorzitter van de Belgische Katholieke Volkspartij dezer dagen dreigbrie ven ontvangen hebben, waarin hij beschuldigd werd, „zich niet te hebben gehouden aan zijn belof ten aan de politieke delinquen ten". In verband met deze bedreigin gen zal het huis van de heer. De Schrijver te Gent door gendarmes worden bewaakt. Het aandeel van West- Duitsland. Van onofficiële, doch betrouw bare zijde wordt vernomen, dat de raad van de organisatie voor Europese economische samenwer king er in heeft toegestemd, dat West Duitsland 100 millioen dol lars meer zal ontvangen' dan de 367 millioen dollars, die oorspron kelijk voor dit gebied als aandeel in de Marshall-hulp was bestemd. De Brits-Amerikaanse zone had om een bedrag van circa 450 mil lioen dollar als rechtstreekse hulp gevraagd. x Naar voorts wordt vernomen zal de extra-hulp aan West-Duits- land gedeeltelijk de vorm hebben van rechtstreekse hulp en gedeel telijk de vorm van een meer gun stige behandeling, die de andere Europese landen dit gebied zullen verlenen met betrekking tot de nadelige saldi van zijn handels balansen. „De ontdekking van de radar is hoofdzakelijk te danken aan de proeven, welke Guglielmo Marco ni in April 1935 heeft genomen", zo verklaart Luigi Solari, die een der voornaamste medewerkers van de Italiaanse geleerde was, in een door „II tempo" gepubliceerd artikel Op 16 Januari 1935 zou Marconi aan Solari hebben verklaard, voor nemens te zijn, proeven te nemen met een nieuw microsysteem dat de radio-goniometer van Bellini j Tosi, die reeds gebruikt werd voor 't opsporen van schepen en vlieg- tuigen, zou kunnen aanvullen. De proeven met het nieuwe toe- j stel geschiedden op 15 April 1935 j tussen Rome en Civitavecchia en i werden met succes bekroond. Dit I resultaat, werd aan de regering Mussolini medegedeeld. Daarna, 1 aldus Solari, zette Marconi met goedkeuring der Britse regering, zijn onderzoekingen in Groot-Brit- tannië voort. Deze onderzoekin gen leidden tot de ontdekking van de „radar". De Phllippijnse autoriteiten voe ren het tempo op van de evacua tie van het eiland Camiguin, waar een vulkaan reeds 10 dagen In eruptie is. Donderdagavond werd alle schepen in de huurt te legrafisch verzocht hulp te bie den. De regerings-vulcanoloog, Arturo Alcaraz, verklaarde, dat asregens een „noodtoestand" had den veroorzaakt. Philippijnse legervliegtuigen brengen voedsel aan voor de bewoners yan het ge teisterde eiland. Het Rode Kruis treft maatregelen voor de verzor ging van duizenden vluchtelingen. Men neemt aan, dat nog ongeveer 20.000 mensen geëvacueerd moe ten worden. Vijf en twintig ambtenaren van de Russische consulaten te New York en San Francisco zijn Donderdag met hefc Russische schip „Nikolaiev" uit de Verenig de Staten vertrokken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1