Antwoord Kotikof aan Howiey over de MARSHALL-HULP De~ plechtige afkondiging van de veranderingen i/d Grondwet Israels verzoek om erkenning De financiële toestand van Frankrijk Prins George over de historische dagen VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1948. Mr Van Hoogstraten Rede van President Peron van Argentinië DE TOESTAND IN BERLIJN. Onderhandeling over de nieuwe Franse Regering De strijd op Maiakka Demonstraties te Berlijn Hongaarse hulde aan Koningin Wilhelmina De stakingsbeweging in Italië De toestand in Palestina Frankering by AbonnementTemeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Vrij warm weer. Enkele overdrijvende wolken banken, maar droog en over het algemeen zonnig wper. Zwakke tot matige wind uit Z.-O. richtingen. Ongeveer de zelfde temperatuur als gisteren. 4e Jaargang No- 907- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V„ Firma P. van de Sande Temeuzen Advert entieprï* per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie» tot des namiddags 4 uur Rubriek kL advertenties! 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- IN1DONESIE. Mr. J. E. van Hoogstraten, se cretaris van Staat voor Economi sche Zaken, heeft tegenover Ane- ta verklaard: „De dollarhulp in het kader van Ihet plan-Marshall, waarin Indonesië thans als „dependen territory" mededeelt, komt op een zeer gelukkig moment tege moet aan de grote deviezenlbe- hoefte van dit land. Wil de exportcurve een stijgen de lijn blijven vertonen, zoals thans het geval is, dan dienen op grote schaal grondstoffen voor het bedrijfsleven, machinerieën en transportmiddelen te worden ingevoerd." De heer Van Hoogstraten ver klaarde met nadruk, dat het grootste economische probleem van het na-oorlogse Indonesië het deviezenprobleem is. De rehabili tatie van de bedrijven en onder nemingen, welke sedert het be gin van de oorlog geen gelegen heid hadden hun apparatuur op peil te houden, is afhankelijk van de mogelijkheid om industriële goederen te importeren. Hoe gro ter de1'import hoe sneller stijging van de export. „Er moet nog een grote klove overbrugd worden en tot nu toe moester, wij teren op onze reserves. Weliswaar had In- Generaal Juan Peron, President van Argentinië, heeft in een rede een beroep, gedaan op de Argen tijnen, die „het land niet aan vreemde trusts wensen te verke pen." De Generaal sprak ter gelegen heid van ,,boeren-dag". Hij dreig de zijn politieke tegenstanders te laten ophangen en karakteriseer de hen als „de rijken", die niet werken, de beroepspolitici en zij, die de belangen van buitenlandse kapitalistische trusts verdedigen." Hij betoogde, dat de tegenstan ders der grondwetswijziging, die Peron aangebracht wil zien, immer de schenders dier grondwet zijn geweest en beschuldigde hen van verkoop van nationale waarden aan vreemdelingen. Hij betoogde voorts, dat „de gelegenheid om vrij te worden slechts éénmaal in het leven van een volk optrad" en dat de Argentijnen de vrijheid ,,nu of nooit" zouden hebben. donesië de laatste maanden een positieve handelsbalans, doch deze kon alleen maar bereikt worden door het betrachten van de uiter ste zuinigheid bij de import. De Marshallhulp opent de mogelijk heid van import op grote schaal, die beter tegemoet komt aan de behoeften van dit land". Indo nesië is in de eerste plaats inge schakeld bij de Amerikaanse hulpverlening aan de zestien Europese landen in verband met de nauwe economische en finan ciële verbondenheid van dit land met Nederland, maar voorts ook omdat Indonesië goederen voort brengt, die voor de reconstructie van West-Europa van belang zijn. Als derde gewichtige reden geldt dan nog, dat bij een op gang ge brachte Indonesische export, het dollarverkeer tussen Nederland en de Verenigde Staten geleidelijk weer in normale banen zal kun nen worden geleid. „Reeds voor de oorlog", aldus de heer Van Hoogstraten, „was hier in wezen sprake van een driehoeksverho- ging". Nederland investeerde ka pitaal in- en verleende diensten aan Indonesië. Indonesië betaal de dit kapitaal en deze diensten terug door export van goederen, waarvan de opbrengst in dollars Nederland in staat stelde, in Amerika aankopen te doen. Desgevraagd bevestigde de "heer Van Hoogstraten, dat in de voor waarden bij de verlening van de Marshall-hulp een clausule voor komt, dat in principe de helft van de aankopen, die in de Verenigde Staten zullen worden gedaan, met schepen van de Ver. Staten naar de landen van bestemming zullen worden vervoerd. Tenslot te deelde de heer Van Hoogstra ten mede, dat met de Import- en Exportbank onderhandelingen gaande zijn over een dollarlening. „Ik heb redelijke verwachtingen over de resultaten van deze on derhandelingen", aldus besloot de heer Van Hoogstraten. De Sovjet-commandant in Ber lijn, Generaal Kotikof, heeft giste ren het protest van de Amerikaan se commandant, Kol. Howiey, in zake de ongeregeldheden om en in het stadhuis in de Sovjet-sec tor, afgewezen. In een brief aan Howiey beschuldigt hij de Ame rikaanse autorieiten van' „onbe hoorlijk optreden" en zegt: „Ik sta er op, dat het Amerikaanse militaire personeel in Berlijn in het vervolg zich zal houden aan de regels van correct optreden en zich niet zal bemoeien met zaken, waarin zij niet bevoegd zijn". Howiey bracht Woensdag een bezoek aan Kotikof om te pro testeren tegen het in hechtenis ne men van politie-agenten uit Wëst- De nieuwe Franse kabinetsfor mateur, de radicaal-socialist Hen ri Queuille, heeft gistermorgen zijn beraadslagingen voortgezet op het Ministerie van Openbare Werken met politieke leiders, teneinde te geraken tot de samen stelling van een nieuwe Franse regering. Verwacht wordt, dat hij President Auriol in de loop van de dag verslag zal uitbrengen. In het begin van de week is de bijzondere gezant van de staat Israël, Dr. M. Weissman, te Brussel aangekomen. Hij is door de staat Israël bij de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse re geringen afgevaardigd om deze voor te lichten over de ontwik keling van de Palestijnse kwestie en om de medewerking der drie landen in te roepen voor de er kenning van de jonge staat en voor zijn toelating als lid van de Ver. Naties. Donderdagmiddag is de heer Weissman door Minister Spaak ontvangen. Hij heeft reeds be sprekingen gevoerd met de voor zitters van de Belgische Soc. par tij en de Liberale partij. In een interview met Belga heeft de bijzondere gezant yan Israël verklaard: „Het verzoek om erkenning door de Benelux- la,nden is gebaseerd op het feit, dat de staat Israël werd opge richt krachtens een resolutie van de V. N„ dat hij zich, In de oor konde, waarmede zijn oprichting werd bevestigd, plechtig verton den heeft de politieke en cultu rele rechten van de andere ge meenschappen te eerbiediger, de heilige plaatsen te beveiligen, vrijheid van godsdienst te verze keren, geen onderscheid te maken tussen rassen, godsdienst en ge slacht en alle door het Handvest der Ver. Naties opgelegde ver plichtingen na te komen". De heer Weissman voegde er aan toe: „De staat Israël is vre delievend en als hij oorlog voert, dan is dit omdat de oorlog hem werd opgedrongen.. Hij streeft geen krijgsroem na, doch integen deel een opbouwende arbeid" Weissman bracht nog in her innering dat Graaf Bernadotte in een verslag aan de Veiligheids raad heeft geschreven: „In een gedeelte van Palestina bestaat er een voorlopige Joodse regsring, die steeds door meer lande i wordC erkend. Deze regering oefent alle functies en maohten uit die uit haar souvereiniteit voortspruiten, het recht om oorlog te voeren in begrepen". „Het ligt daarom voor de hand" zo besloot de gezant van Israël, „dat de Belgische regering deze politieke werkelijkheid in over weging neemt en er haar conclu sie uit trekt door de nieuwe staat te erkennen. H£t zal niet alleen een daad van rechtvaardigheid zijn, maar tal van economische belangen zullen wederzijds ge diend worden. Birmaanse regeringstroepen heb ben, aldus een regeringscommuni- qué, Paoengoe, 48 kilometer ten Zuiden van Prome, het grote ver bindingscentrum ten Noordwesten van Rangoon, bezet. Er was geen tegenstand". Het communi qué maakte melding van het eer ste treffen tot nu toe, in de Sjan- staten in Boven-Birma, tussen troenen en verzetslieden Dit had plaats op 31 Augustus, toen zeven tegenstanders werden gedood in een strijd die vier uur duurde in de huurt van Panglong, 160 km Noord-Oost van Mandalay. „Der tig opstandelingen werden gedood en meer dan zestig gewond in een hevig gevecht bij Henzada, in het Deltagebied", zo vermeldde het communiqué. Berlijn, die in de laatste dagen in of in de huurt van het stadhuis werden gearresteerd en tegen de arrestatie van zijn plaatsvervanger Kol. Babcock door de Russen. Kol. Babcock werd later vrijgelaten. Volgens Kotikof waren de klachten van Howiey „onredelijk en ongegrond". „Ik geloof, dat het mogelijk is, dat u het slacht offer bent van provocateurs, die v op schandelijke wijze ingelicht hebben om wantrouwen tussen ons te zaaien. Als u zich de moeite getroost had om zelf de ware fei- In het Staatsblad van gisteren is opgenomen de publicatie van 8 September 1948 betreffende de plechtige afkondiging van de vastgestelde veranderingen in de Grondwet. Daarin is bepaald, dat de plech tige afkondiging zal geschieden als volgt: De wetten van 3 September 1948, houdende verandering in de Grondwet, zullen op 20 Septem ber 1948, des namiddags half drie uur, wettelijke tijd in Nederland, worden voorgelezen: In Nederland: In een plechtige openbare zit ting van de Hoge Raad der Ne derlanden, van elk der Gerechts hoven en der Arrondissements rechtbanken; In Nederlands-Indië In een plechtige openbare zit ting van het hoogste rechterlijke college te Batavia; In Suriname: In een plechtige openbare zit ting van het Hof van Justitie; Demonstranten hebben tijdens massademonstraties' te Berlijn de Sowjet-vlag, die de grens aangeeft van de Sowjet-sector, naar bene den gehaald. Dr Otto Suhr, voor zitter van de Berlijnse gemeente raad, zeide tot de voor het Reichs- tag-gebouw demonstrerenden, dat de stad nieuwe verkiezingen zou houden, „om de wereld te laten zien hoe Berlijn denkt." Hij vervolgde: „Hij, die bang is gcuuuot IIOAJ ZjV. LL Vit. WdiC AC1" j "V -j- - ten te achterhalen, zoudt u geen voor een volksbeslissing door een reden gehad hebben om mij een brief te schrijven", aldus Generaal Kotikof. Naar Kotikof verklaart hadden officieren van de Westelijke Geal lieerden „in nauwe samenwerking met agenten in burger uit West- Rerlijn" de demonstranten op 6 September geprovoceerd. Ziji had den Berlijnse arbeiders aangeval len, „die alleen gekomen waren om hun gerechtvaardigde eisen aan het stadsbestuur kenbaar te maken." Verder spreekt Generaal Koti kof er zijn verwondering over uit, dat de Amerikaanse autoriteiten in Berlijn hadden getracht het ge meentebestuur in bescherming te nemen, zo zeide hij, „zich on machtig getoond had om de billij ke eisen van Berlijners in te wil ligen enzelfs poogde een breuk in het Berlijnse gemeentebestuur te veroorzaken." In kringen van de Westelijke sectoren verklaart men, dat het antwoord van Kotikof, dat op een in het oog springende wijze is af gedrukt in het officiële Sovjet orgaan in Berlijn, de „Taegliche Rundschau", slechts betrekking heeft op de incidenten op 6 Sep tember bij het raadhuis en geen weerlegging bevat van de klach ten van Howiey als zodanig naar aanleiding van de gebeurtenissen die plaats hadden op 7 September. Reuters correspondent Harold King meldt, dat de bankstaat van de „Banque de France" aantoont, dat er op 2 September voor een bedrag van ruim 32 milliard frans aan toankbiljeten meer in omloop was dan in de vooraf gaande week. Het cijfer van de voorlopige voorschotten aan de staat was 8,7 milliard hoger. De positie van de Franse schat kist wordt steeds critieker, zo gaat de correspondent voort. Spoedmaatregelen zullen noodza kelijk zijn om tegen het einde van de maand over voldoende contan ten te kunnen beschikken, o.m. ter betaling van de salarissen der talrijke ambtenaren. De intekening op schatkistpa pier met korte looptijd staat prac- tisch stil in de laatste dagen van politieke onzekerheid. Een nieuw beroep op de „Banque de France" met de daaraan verbonden ver groting van het inflatiegevaar, schijnt onvermijdelijk, doch hier- stemming, heeft een slecht gewe ten." Verder zeide hij tot de 250 duizend aanwezigen: ..We willen niets anders dan met rust gelaten te worden, zodat we In vrede kun nen werken. We willen niets an ders dan vrijheid, opdat we voor vrijheid kunnen vechten in Duits land en in Berlijn." Suhr beschuldigde de Sowjets er van „de weg geëffend" te hebben voor de incidenten in het stadhuis. Hij zeide, dat Generaal Kotikof, de Sowjet-commandant, een ver zoek had geweigerd om een neu trale zone om het gebouw te vor men. Sowjet-militairen, zo meldt Reu ter, vuurden met tommyguns op de menigte na het neerhalen van de Sowjetvlag. Volgens Duitse be richten werd de vlag neergehaald door demonstranten, die aan de Britse zijde van de sector-grens op de Brandenburger poort waren geklommen. Afgevaardigden van de Berlijn se spoorwegarbeiders zeiden, dat de communisten „die over de rug gen van de Sowjet-bezettings- troepen naar de macht waren ge klommen, nu al hun best deden om van Berlijn een communisti sche stad te maken". „Zij rekenen op Generaal Honger en Generalis simo Winter om ze te helpen, maar ons geduld is uitgeput en we zullen de strijd winnen". toe is het bestaan van een rege ring vereist. Queuille poogt, zo gaat de cor respondent voort, een regering van „politieke wapenstilstand' te vormen met een program om de franc te redden. Een vergroting van de inkomsten uit bAastingen acht bij, noodzakelijk. Terwijl de socialisten weifelen, aldus Harold King, neemt de agitatie, die ten doel heeft de communistische par tij in de regering te doen terug keren, toe. Gisteren werden proteststakin gen gemeld in een twaalftal grote provinciesteden als St. Etienne, Rouaan en Nantes. De onrust te Marseille, waar het werk Woens dag is neergelegd in staal- en chemische bedrijven, de bouwvak ken en transportondernemingen, duurt voort. De 24-uur staking, die gisteren door de C.G.T. te Amiens en in het gehele departe ment Somme is uitgeroepen, heeft naar gemeld wordt, gedeeltelijk succes, zo besluit Reuters corres pondent. In Curasao: In een plechtige openbare zit ting van het Hof van Justitie; De wetten worden, op het tijd stip hiervoor genoemd, tevens voorgelezen In Nederland: In iedere gemeente voor of in het huis der gemeente; In Nederlands-Indië: Voor of in het Paleis te Bata via van de Gouverneur-Generaal; In Suriname: Voor of in het Paleis van de Gouverneur; In Curacao: Voor of in het Paleis van de Gouverneur. Indien voorlezing van de wet ten in het huis der gemeente of in een der genoemde paleizen plaats vindt, zal dit geschieden op een voor het publiek toegan kelijke plaats. De bij voormelde wetten vast gestelde bepalingen vormen van het ogenblik der plechtige afkon diging af, met de onveranderd gebleven hoofdstukken en artike- kelen, de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden. Prins George van Griekenland heeft zijn toestemming gegeven tot publicatie van zijn indrukken over de achter ons liggende historische dagen, welke hij zo goed was aan een onzer redac teuren (A-N-P.) mede te delen: De Prins heeft hogelijk ge waardeerd! in deze historische dagen, de prachtige loyaliteit van het Nederlandse volk jegens zijn edele Souverein. De Prins heeft zich buitenge woon gelukkig geprezen uit naam van de Koning der Heile- nen deel te nemen aan deze unie ke gebeurtenissen in, 't nationale leven van 'n dapper volk en Ge allieerde. De Prins wenst alle mogelijke voorspoed en grootheid aan Hare Majesteit de Koningin der Ne derlanden en aan Haar loyale volkeren. Naar eerst thans bekend wordt, heeft ook de Hongaarse Republiek H. M. Koningin Wilhelmina bij Haar 50-jarig Regeringsjubileum een telegram gezonden, waarin hij Haar de gelukwensen van 't Hon gaarse volk overbracht. Hongarije, zo besloot dit tele gram, zal nooit vergeten, welke hulp Uwe Majesteit en het Ne derlandse volk Hongarije in moei lijke tijden heeft geboden. De stakingsbeweging schijnt zich in Italië uit te breiden, aldus AFP. Zo is in de gehele provin cie Reggio een algemene staking afgekondigd uit protest tegen het ontslag van talrijke arbeiders. Anderzijds is te Venetië overal, behalve bij de overheidsdiensten, het werk gedurende 10 minuten stilgelegd om de aandacht der directie van verscheidene fabrie ken op de eisen van hun personeel te vestigen. Voorts is een alge mene staking afgekondigd in de gehele provincie Mantua in ver band met de arrestatie van onge veer 50 personen, beschuldigd van gewelddaden na de aanslag op Togliatti. Ariq Bey Afriki, de bevelheb ber der ongeregelde Arabische strijdkrachten in het gebied van Jeruzalem, heeft te Amman een ontmoeting gehad met waarne mers der V. N. Naar verluidt werd het terugtrekken der Ara bische strijdkrachten van de berg Zion en de sector van Aboetor aan het Jeruzalemse front be sproken. Afriki verklaarde tegen over Reuter, dat de Arabieren deze sectoren niet zouden verla ten, tenzij de Joden zich van de gehele berg Zion terugtrokken. Inmiddels doet Graaf Berna- dotte pogingen om de joden dit voorstel te doen aanvaarden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1