in De stakingsbeweging Frankrijk m I ARGENTINIË gisteren en vandaag De rouwplechtigheden te Praag De stakingen in de Ver. Staten DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1948. Aanval van Prawda op Tito REGERING SCHUMAN TREEDT AF De kist met goudstaven in de woestijn Dr Van Mook en Premier Pasoendan naar Ned. De communisten in Australië Proces te Praag begonnen De Japanse krijgsgevan genen in Rusland De „Noordatlentlsche Unie" f)e f®estcsTO$i Wj StüJ©sfa«t«m Marshall naar Parijs? Üi Frankering bij Abonn WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K*N. M.I. te De Bilt, geldig tot Donderdagavond Vrij warm. Enkele overdrijvende wolken banken. Droog en voor de tijd van het jaar vrij warm weer. In 't N.W. van het land meest matige Zuidelijke wind .elders zwakke veranderlijke wind. Onder Redactionele leiding »an P. L. D. J. van Oeveren -tedaetle-adre*: Noordstr. 65-67, Temeuser Tel 2510 - Na 6 uur 207S. Hoofd agentschap voor vVest Zeeuwsdi-Vlaanderen Wlllemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 4». 'EEUW 4e Jaargang No. 906- Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,60. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Sep. Opk. Ond. Ond. Ond. 9 6.04 19.10 14.12 21.36 10 6.06 19.07 15.26 22.13 11 6.07 19.05 16.29 23.02 13 6.10 19.— 17.51 0.40 reieioon Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" - Verschat dagelijks Drukkerij N V. Firma P J- van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs 3.25 per kwartaal. KONINGIN JULIANA INGEHULDIGD. De Voorzitter van de Verenigde Zitting der S^at®^®n®gflNed™lanc!en inhuldigde. Dr. R. Kranenburg, tijdens zijn rede waarmede hij de nieuwe Koningin Het blad der Sowjet-communis- tische partij, de Prawda, schrijft, zo meldt Radio Moskou, dat „de groep van Maarschalk Tito" zich „in het nationalistische kamp" had begeven en ,,niet langer de meerderheid van de Joego-.Slavi- sche communistische partij ver tegenwoordigt". De bewering van „de politieke acrobaten" van het Joego-Slavi- gche communistische blad Borba, dat Tito's groep de meerderheid had in de partij was onjuist. „De groep van Tito is thans de fractie van Tito, die het staatsapparaat gebruikt om de wil van de inter nationalistische meerderheid van de partij te onderdrukken". Tito's fractie had zich van de partij ver wijderd toen zij „een gruwelijk schrikbewind begon te voeren bin nen de partiji". Tenslotte verklaarde de Praw da, dat „het nationalisme" van „Tito's groep" niet alleen af breuk deed aan de „algemene anti-imperialistische eenheid, maar ook aan de eigen belangen van Joego-iSlavië en de belangen van de Joego-Slavische communisti sche partij". Dat „nationalisme" had geleid tot „de afscheiding van de arbei dersklas van het internationale revolutionaire front en het ver lies van de beste bondgenoten van Joego-iSlavië. Het isoleert -Joego slavië en ontwapent het land voor 7ijn buitenlandse vijanden", aldus de Prawda. ste deel van de meer dan 50 0D0 kilometer rails van de Argentijn se spoorwegen in handen van hun oorichters, de Engelsen. Zowel in het centrum van het land, onge veer» tot aan Oordcyba, aan de voet van de Kordillere, in de wijnpro vincie Mendosa, in de steeds meer vooruitstrevende provincie stadjes binnen een straal van 1000 km van de hoofdstad, in de belangrijke Atlantische badplaat sen, waar zich het gedurende de gehele zomer door duizenden mensen bezochte luxe strand Mar del Plata met zijn beroemde ca sino bevindt overal reisde men er met Engelse treinen heen. Weliswaar bemerkte men dit sinds tientallen jaren niet meer, want het personeel, met uitzon dering van de hoge functionnaris- sen was reeds Argentijns, maar de hoofddirectie bevond zich nog altijd te Londen een toestand die het Argentijnse nationale ge voel niet onverschillig liet. En nu worden de spoorwegen eindelijk opgekocht; zij bevinden zich door de nu reeds tien jaar durende onmogelijkheid om vernieuwingen aan te brengen in een toestand, die grote verbeteringen binnen afzienbare tijd noodzakelijk maakt. Argentinië bouwt zijn eigen vloot. Slechts door weinig vak- uual QC uuuci nauucimge mensen zijn enige jaren geleden j later voortgezet worden, de eerste berichten opgemerkt, dat Argentinië begon te bouwen „Flota mercante Na twee en halve dag aan het bewind te zijn geweest is de rege ring van Schuman afgetreden. De leden van het kabinet boden de premier, die behoorde tot de repu blikeinse volksbeweging (de Rooms-Katholieke MRP) hun ont slag aan, waarna deze zich naai de President van de republiek, Vincent Auriol, begaf. Eten com muniqué maakt daarna het aftre den der regering bekend. Dit is de derde politieke crisis in Frankrijk in zes weken. Kort na het aftreden van de regering Schaman, heeft President Auriol een onderhoud van een uur gehad met Edouard Herriot voor zitter van de nationale vergade ring. De President verzocht Her riot officieus „om te zien naar een politieke leider, op wie tijdens de 11 kabinetsmislukkingen sinds de bevrijding nog geen smet is ge worpen en die toch voldoende ge zag heeft om aan het hoofd te staa» van een nationale unierege- ring". In parlementaire kringen wordt de veronderstelling geuit, dat Gaullistisch gezinden tot Minister gekozen zullen worden in een ka binet op breder basis. Herriot wil geen nieuwe regering vonuen. Toen Herriot het Elysée verliet, na een onderhoud van 25 minuten met de President, werd een com muniqué uitgegeven, waarin werd verklaard, dat Herriot had ge weigerd in verband met zijn slechte gezondheid en zijn consti tutionele verantwoordelijkheid als President van de Asserablée. De stakingsbeweging breidt zich uit. Het bevel tot een uur- staking dat door de CGT is gege ven, schijnt in het nijverheidsbek- keni van Lyon, bijna overal te zijn gevolgd. In alle grote metaal-, textiel- en chemische bedrijven is het werk stopgezet evenals in het transportbedrijf. In het Loiredepartement hebben de mijnwerkers Dinsdagochtend het werk voor 24 uur stilgelegd. De metaalarbeiders te La Rochel- le. La Pallice en Aytre. petten de Vrijdag aangevangen staking nog steeds voort, wat ook het geval is met talrijke arbeiders in het bouwbedrijf. Voorts heeft het personeel van de Forges d'Audin- court Dinsdagmorgen de staking uitgeroepen als protest tegen „de onvoldoende regeringsverklarin- ten gunste van de loon de sinds het begin der staking ge voerde besprekingen mislukt zijn. De arbeiders in de bouw- en houtbedrijven, hebben eveneens besloten opnieuw aan het werk te gaan. Reuter meldt, dat de Katholieke vakvereniging van gemeente-amb tenaren haar leden heeft geadvi seerd niet deel te nemen aan de staking van vier-en-twintig uur, waartoe het algemeen Frans Vak verbond CGT heeft opgeroepn. De bond van Franse werkgevers heeft verklaard, dat de firma's onmogelijk de deze week door de regering voorgeschreven bonus van 500 francs zullen kunnen be talen en tegelijkertijd de verwach te verhoging van belastingen en kosten het hoofd zullen kunnen bieden. Een woordvoerder van de C.G. T. verklaarde Woendagmorgen, dat de 24-urige staking van het personeel der openbare diensten in Parijs, dat lid is van de C. G. T., „volkomen succesvol verloopt". Dinsdag werd een oproep tot deze staking, die Woensdagmorgen vroeg is begonnen, uitgevaardigd, Onder de stakers bevinden zich Parijse vuilophalers, ziekenhuis personeel, beambten van de ge meentelijke administratiebureaux en de dienst van de watervoor ziening. Uiteenzetting van Pleven. De Gaullistische oud-Minister van Financiën, René Pleiven, heeft tegenover een correspondent» van Reuter verklaard, dat de nood zakelijke vorming van een rege ring van nationale eenheid, die alle groepen zou omvatten met uitzondering van de communisten, „volkomen mogelijk" was. Zijn eigen groep van' 27 afgevaardig den wilde concessies doen aan de MR.P. en de Socialisten, indien als tegenprestatie werd ingestemd met het houden van plaatselijke verkiezingen en „uiteindelijk het kiesstelsel werd veranderd met een stelsel van evenredige ver tegenwoordiging in dat van een directe meerderheid". Politieke waarnemers zijn alge meen van opvatting dat de foe- stand zeer ernstig ,is, daar tiet g zag op het ogenblik niet sterk ge- noeg is om aan een dreigende al- gemene staking het hoofd te me den. Ook de bedreiging van de financiële positie en de valuta is acuut. Dit vindt zijn terugslag in de voedselprijzen, voornamelijk wat het vlees in de grote steden betreft, waar de handelaren, die de markt beheersen, volledig pro hij door een aantal autoriteiten uitgeleide gedaan. Ook de premier van Pasoenaan, de heer Adil Poeradiredja, zal deze week naar Nederland ver trekken om zich te voegen bij de delegatie, die met de Nederlandse regering overleg zal plegen over het door de Bandoengse conferen tie opgestelde ontwerp voor de interim-regering. Het geheim van de kist met goudstaven, die Maandag nabij Heliopolis, in de huurt van Cairo in de woestijn is gevonden, is snel opgehelderd. Uit het onderzoek der politie is gebleken, dat de kist deel uitmaakte van een goud lading, die van Amsterdam per vliegtuig naar Saigon werd ver voerd. Het toestel had een lan ding gedaan te Cairo op 3 Sep tember en daarna zijn vlucht naar Indo-China via Delhi voortgezet. De onderzoekers trachten thar.s vast te stellen, hoe de gevonden kist clandestien tijdens de landing te Cairo ontvreemd is. Het kan de Europese couran tenlezers niet zijn ontgaan, dat in de laatste jaren en maanden de naam Argentinië met toene mende betekenis werd genoemd. Inderdaad is dit verschijnsel een afspiegeling van ae snelle ont wikkeling van Argentinië, dat met alle middelen probeert een grote mogendhedenrol te spelen. Hier volgen enkele van de be langrijkste courantenvermeldin gen, die de wereldpers publiceer de en die vaak intéressante com mentaren opleverden. Argentinië monipoliseert zijn uitvoer. Dit is wel een der meest omstreden stappen van de nieuwe regering geweest, lie een korte verandering teweeg brengt in de economische structuur, niet al leen van het land zelf maar ook met betrekking tot de staten, d;e zijn belangrijkste afnemers vormen. De wereld weet thans, dat de Argentijnse regering de graanproducenten hun oogsten afneemt tegen een gedwongen prijs en ze tegen een veelvoudig verhoogde prijs aan het buiten land verkoopt. De tussenwinsten bereiken fantastische bedragen en Het stoffelijk overschot van aan haar teleurstelling door te J j.\~KT-i-ï TTrillor-» "RoTVQC" PTl MPT President Benes is gisteren nacht van het gedenkteken der bevrijding, waar het was opge baard, naar het Pantheon op het Wensislausplein in het centrum der stad, overgebracht. Maandagavond werd de menig te verwittigd, dat zij niet meer langs de katafalk mocht defile ren. Deze maatregel veiwekte een zekere ontevredenheid. Er weerklonken uitroepen, terwijl de ordedienst de groepen, die tracht ten de versperringen te verbre ken, terugdrong. Man riep „wij willen Benes, wij willen de vrij heid, de politie met het volk". Tegen twee uur in de ochtend herhaalden zich soortgelijke to nelen voor 't Pantheon, toen aan de menigte werd medegedeeld, dat zij ook deze nacht niet langs de katafalk zou mogen defileren. De ordedienst moest de steeds aangroeiende menigte in bedwang houden. Deze laatste gaf uiting gen ten gunste van trekkenden". In de faibrieken malAl' iiïrAtoestand Peugeot, te Sochau, is de staking «teren van de moeilijke toestand. Xvolledis- en te Clermont-Ferrand rijden de trams nog steeds met. Voor Woensdag waren nog an dere stakingen aangekondigd: de staking van het personeel in over heidsdienst, waartoe door de CGT het hevel is gegeven en waartegen de bond van het overheidsperso neel zich gekant heeft. Eten alge mene waarschuwingsstakir.ig van 4 uur, waartoe <je departementale Unie-OGT-vakbonden van het Somme-departement besloten, als protest tegen „de ontoereikende wachtgeldregeling", die door de regering is aangekondigd, en ten slotte heeft de algemene secreta ris van de CGT-vakbonden van Al giers op een vergadering van het kader van het spoorwegvakver- bond aangezet tot staking „om de regering Schuman in moeilijkhe den te brengen." iDaarentegen hebben de vak- bondleiders bevel gegeven Woens dagochtend het werk te hervatten in de fabrieken Peugeot, hoewel jjjnr! Qujsaille President Vincent Auriol heeft thans Henri Queuille, een voor aanstaand radicaal uit de voor oorlogse jaren, verzocht een regerng te vormen. In het huidige stadium van de crisis, zo meldt Reuters corres pondent Harold King," was het aanbod aan Hepriot meer een formliteit. Hij wordt in werke- liikheil in reserve gehouden voor een „laatste kans" een regering te vormen, wanneer het laatste alternatief de onmiddelijke ont binding van het parlement zou zijn. De Luit-Gouv.-Generaal, Dr. H. J. van Mook, is gisterenochtend per vliegtuig naar Nederland ver trokken. Op het vliegveld werd De vroegere Australische pre mier, William Morris Hughes, heeft in het Australische Huis van Afgevaardigden verklaard, dat de campagne in Malakka „geïnspireerd is door Moskou en dat de Australische communisten opdracht hebben het vuur aan te wakkeren". De Australische bui tenlandse politiek stond onder communistische invloed. De hou- ding van de Premier, Chifley, tegenover de Sowjet-Unie was „absoluut hopeloos" Chifley's weigering om de Sowjet-Unie te helpen blokkeren was dezelfde politiek als die, welke onder de Australische vakverenigingen, welke de communisten de vrije hand lieten, gevolgd werd. Calwell, de Minister voor de Immigratie, zeide in antwoord op de verklaring van Hughes, dat het onderdrukken van communis ten in Australië zou betekenen, dat vijf- tot zesduizend Austra liërs geïnterneerd moesten wor den en dat voor hun bewaking een even groot aantal nodig zou zijn. Mensen als Hughes, die het communisme wensen uit te ban nen, moesten zich ervan bewust zijn, dat er dan concentratie kampen in Australië zouden ko men. De Australische Labour- regering had ruime middelen om zich te beveiligen en zou het be staan van minderheden niet ver bieden. roepen: „Wij willen Benes" en het volkslied te zingen. De Tsjecho-Slowaak.se nationale vergadering heeft op een bijzon dere bijeenkomst hulde gebracht aan de nagedachtenis van Dr. Benes. Alle leden der regering en vertegenwoordigers van het corps diplomatique woonden de vergadering bij. Mevr. Hann Benes, weduwe van de overledene, is gisteren in Praag aangekomen en heeft eni ge ogenblikken bij de baar van baar echtgenoot verwijld. Zij was vergezeld dor Dr. Alice Masaryk. zuster van Jan Masaryk, de voor malige Minister van Buitenland se Zaken. Reeds vroeg in de ochtend stonden ar al groepjes mensen voor het nationaal mu seum, waar gisterenmiddag de uitvaart zou beginnen. Voor het militaire Gerechtshof te Praag is een proces begonnen tegen 25 leden van het corps van de nationale veiligheid. Zij wor den er van beschuldigd samen gezworen te hebben om geheime inlichtingen te verkrijgen en een gewelddadige verandering in de regering voor te bereiden. Onder hen bevinden zich o.m. een hoge politie-functionaris, een kapitein van de staf, verschillende luite nants en inspecteurs van de poli tie. De militaire aanklager be schuldigde hen samen gezworen te hebben met de Tsjeoho-Slo- waak.se national? socialistische partij teneinde de Praagse radio- omroep in handen te krijgen en voorts de Praagse veiligheids dienst gesaboteerd te hebben. Zij hadden geheime inlichtingen aan Dr. Krajina, die kortelings bij verstek tot 25 jaar gevangenis straf is veroordeeld, doorgegeven. vormen naast de geweldige winst op zich zelf, de ruggegraat van de grote plannen tot industriali satie, die beogen werken van buitengewone betekenis, zoals waterwerken, fabrieksinstallaties, bergwerken alsmede toegangs wegen, e.a. uit te voeren. Het tijdstip yoor deze politiek was ge raffineerd gekozen: De uitgehon gerde wereld heeft alles nodig, wat Argentinië in overdadige hoeveelheden bezit, vlees, graan, mais, suiker, wol en leer. Zolang de wereld de Argentijn se uitvoerproducten nodig heeft, stromen steeds nieuwe, steeds grotere bedragen naar Buenos Aires, zoals ook de schepen van alle landen zijn haven binnen stromen, gemiddeld 80 per dag en er nauwelijks handen genoeg zijn om ze te laden. In de uitgebrei de complexen is reeds lang geen plaats meer om ze onder te bren gen zonder wachttermijn. De monopolisatie der uitvoel van vi tale artikelen brengt uiteraard een gevaar voor de binnenlandse politiek met zich mee: De stij gende trek naar de stad. De prijzen, die de regering aan de landbouwers betaalt, zijn geen prikkel voor hogere productie, integendeel eens te meer lokt de grote stad, waar nu steeds meer arbeiders in de nieuw opgerichte industrieën kunnen worden ge bruikt en naar verhouding goed worden betaald. Een terugslag in de oogsten zou het budget van Argentinië echter aan het wan kelen brengen, dat in de laatste jaren tot een veelvoud van de vóóroorlogse stand werd opge schroefd "en tengevolge waarvan een stijgende omloop van bank biljetten het gevaar van een „ech te" inflatie niet een door ge brek aan goederen veroorzaakte stijging der prijzen, zoals ze reed1- lang is waar te nemen in het zicht brengt. Deze inflatie zou bij iedere storing in de enorme Argentijnse uitvoer haast automatisch moe ten optreden, of ze nu wordt ver oorzaakt door een groeiende con currentie (Canada, Australië door een productievermindering, door te hoge prijzen of door een oorlog. Maai voorlopig zwem men de gegoede kringen van het land in het geld, de welstand is zichtbaar en overtreft door inten siviteit en lange duur alle vroe gere perioden van welstand. Argentinië koopt de in het land Uit Chicago wordt gemeld, dat de vereniging van arbeiders aan de communicatiemiddele:. a bond in het congres van indus triële organisatie CIO, 17 Septem ber heeft genoemd als datum voor een staking die de telefoondiens ten door de gehele Verenigde Sta ten zou lamleggen. Het onder werp van het |;eschil zijn de lonen en arbeidsvoorwaarden. In New- York was de voedsel-toevoer ver minderd en men vreesde een te kort aan melk, nu de volle uitwer king van een uitbreiding van de staking van de vrachtrijders, die reeds 6 dagen oud is, gevoeld be gint te worden. Verschillende soorten voedsel verdwenen uit de winkels en de melkdistributie werd bedreigd door een ophouden van de afleve ring. Tienduizenden chauffeurs, aan gesloten bij de Amerikaanse fede ratie van arbeid (AFL) met hun helpers doen sinds Woensdag niets en 4300 vrachtrijders in New Jersey, over de rivier de Hudson, hebben Zondag gestaakt. Eten conferentie tussen de Unie en het bestuur in New-York New- Jersey, is op niets uitgelopen, maar de onderhandelingen zouden aan zijn eigen del Elstado", zijn staatshandels- vloot. De eerste eenheden be stonden uit stoomboten van ver schillende naties, die gedurende de oorlog in de haven van Argen tinië achterbleven; de neutrali teit van het land, die zoals be kend tot enkele weken voor de af loop van de oorlog hardnekkig werd gehandhaafd en in de Ge allieerde landen niet weinig kwaad bloed zette, verzekerde zijn schepen belangrijke voorde len en de winsten In die eerste jaren waren reeds van grote be tekenis. Onmiddellijk na aflooD van de, oorlog kocht de regering nieuwe schepen en de grootste particulie re scheepvaartmaatschappij van het land, Dodero, die tot nu toe bijna uitsluitend het verkeer op de rivieren met het binnenland, met Uruguay» en Paraguay had onderhouden, sloot '.n belangrijke overeenkomst met de regering, volgens welke overeenkomst ook de nieuw te bouwen, beduidende handelsvloot door de staat voor vervulling van verschillende doel einden mag worden gebruikt. Heden ten dage is Argentinië op weg, een der grootste handelsvlo ten ter wereld te bouwen. De ontwikkeling in Argentinië heeft echter de bittere en doorslagge vende bijsmaak, dat alles onder een dictatuur en met het doel de rol van grote mogendheid te spe len, geschiedt. Men weet uit er varing, dat een schijnbaar stij gende ontwikkeling, die op zulke fundamenten is gebaseerd op zand, of erger nog op een kruit vat is gebouwd. Unicos Press. (Nadruk verboden). Eten woordvoerder van het hoofdkwartier van Generaal Mac Arthur, de 'Geallieerde opperbe velhebber in Japan, beschuldigt de Russen ervan, dat zij zich gedu rende 15 maanden achtereen niet gehouden hebben aan de bepalin gen yan een overeenkomst tussen het Geallieerde opperbevel voor Japan en de Sovjet-Unie betref fende de repatriëring van 50.000 Japanners per maand uit de Sov jet-gebieden. Volgens de woord voerder werden meer dan 500.000 Japanners nog steeds door de Sovjet-Unie vastgehouden en als „slavenarbeiders" gebruikt. Naar verluidt werden de Japanse krijgs gevangenen gebruikt in munitie fabrieken, voor de aanleg van vliegvelden e.d., aldus de woord voerder. „De Sovjet-autoriteiten hebben hardvochtig geweigerd het opper bevel enig cijfermateriaal te doen toekomen, dat betrekking heeft op Japanners, die in de Sovjet-gebie den worden vastgehouden", aldus de verklaring. -*■ 1 De Canadese Minister van Bui tenlandse Zaken Saint Laurent, heeft zich voorstander verklaard van een gewestelijke Noord-Atlan tische Unie, die de Verenigde Sta ten, Groot-Brittannië, Canada en de Westerse mogendheden zou om vatten. „Dit verbond", aldus de Minister, „zou de organisatie der V. N. verstevigen en een dam zijn tegen elke agressie tegen de Wes terse wereld". Bernadotte over gebeurtenis sen te Gaza. Graaf Bernadotte, de bemidde laar der V. N. in Palestina, heeft het hoofdkwartier van de V. N. telegrafisch medegedeeld, dat de Egyptische autoriteiten „zeer ern stige verantwoordelijkheid" dra gen voor de dood van 2 Franse militaire waarnemers te Gaza op 28 Augustus. Bernadotte had de Egyptische regering verzocht de daders te straffen en genoegdoe ning te geven. Eén uitgebreid onderzoek had aangetoond, dat Lt.-Kol. 'Geru en Kapitein Jeannel zonder aanleiding door Saoedi- Arabische ongeregelde manschap pen onder Egyptisch bevel dood geschoten werden op het vliegveld te Gaza, nadat zij uit hun toestel gestapt waren. Als verzachtende cftistandigheden kon o.m. worden aangevoerd het feit, dat Egytisch" Aisuuumc uc L «P soldaten de officieren der V. N. werkende paticuliere spoorwege pocgden te beschermen, waarbij en telefoonmaatschappijen op. Tot I vijf hunner gewend raakten, nu toe was verreweg het groot- j De Egyptische autoriteiten wa ren wegens gestoorde verbindin gen niet op de hoogte van de aan komst van het vliegtuig. Tenslotte verklaart Bernadotte, dat het vliegtuig over verboden gebied vloog en daarom door Egyptisch luchtafweergeschut beschoten werd. Cciyniiiiqué Arabisch Legioen. Volgens eoji gisteren uitgegeven communiqué van het Arabische legioen, werden „verschillende Arabische woningen door Joden, die onder dekking van zwaar mor tiervuur de sector Abutor binnen drongen, opgeblazen." De sector ligt in niemandsland in de Zuide lijke voorsteden van Jeruzalem. Verder werd volgens het com muniqué „de vijand in de sector van de berg Zion Dinsdagavond teruggeslagen. Een tweede aan val werd door een snelle tegen actie in de sector Wadi Rababa eveneens verijdeld. Het vuren duurde tot 5 uur in de morgen", aldus het communiqué. „Marshall zal zich naar Parijs begeven om de algemene vergade ring van de U.N.O. bij te wonen indien deze nog in de Franse hoofdstad wordt gehouden", zo verklaarde men in officiële krin gen te Washington, nadat het nieuwe ontslag van de regering Schuman bekend was geworden. In dezelfde kringen werd de hoop uitgesproken, dat er in Frankrijk „een betrekkelijk sta biele" regering zou bestaan op het ogenblik dat de vergadering van de V. N. werd geopend. OP HET BALCON. Op het balcon van het Paleis op de Dam neemt H- M- Koningin Juliana met Prins Bernhard en de drie oudste Prinsesjes de toejuichingen van het duizendkoppige publiek op de Dam in ontvangst- i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1