OPENBAAR LYCEUM m Jubileumfeesten Terneuzen NIWIN RIBBENS EK? vdBerq. Gemeenteraad van Sluis EIGEI LL JAARD INSPECTEUR Luxe Damesrijwielen rë.V.V. Luxe Auto K. L. Wasmachines GROTE SERIEWEDSTRIJD VLIEGTUIG kaarten - Th.J.L. AUSTIN RUILMOTOREN Jongens- en Meisjesboeken Dorpscommissie Terneuzen ll Grote Levensverzekering-Maatschappij Taxi nodig? INLIJSTEN JAARBEURSVLUCHTEN Reis naar de Jaarbeurs K.L.M. 2 a 3 medereizigers er -1 Wegens huwelijk een bekwaam Stoffels-Risseeuw qjianm Kleine Advertenties i It lil G*br. CAPPENDIJK gehele dag GESLOTEN N A. J. Een mooie herinnering! die RijmprentI A. J. V.AN AKEN N.V. AUG. DE MEIJER ZONEN'S A. J. Stoffels-Rlsseeuw MET EXTRA BATEN VOOR DE KL00STERZANDE ■i ot 'eefl Ie l] wa4i De notulen van de vorige ver gadering werden ongewijzigd vastgesteld, terwijl de verschillen de ingekomen stukken voor ken nisgeving werden aangenomen. De gemeente-rekening over 3946 werd na eten korte toe lichting vastgesteld met een tekort van 14.130, Op een verzoek van de Vereni ging tot bevordering van Christe lijk Onderwijs te Sluis, om mede werking overeenkomstig art. 72 van de L.O.-wet 1920 voor ver vanging v.an banken, lessenaars en stoelen werd gunstig beschikt. Op vergoek van de N.V. Water leiding Mij te Terneuzien wordt door Burg. en Weth. een voorstel gedaan tot wijziging van de Alg. Politieverordening. Een paar nieuwe artikelen zouden moeten worden opgenomen, waarbij o.a. wordt bepaald dat het gebruik van leidingwater is verboden voor het reinigen van stoepen en stra ten en besproeien va,n tuinen an ders dan met gieters, tenzij hier voor een speciaal abonnement met de waterleiding is gesloten. Verder wordt bij de nieuw op te nemen artikelen bepaald dat alle reeds door de Waterleiding Mij genomen en nog te nemen maat regelen betreffende beperking van het waterverbruik zullen worden toegelaten. De heer Wage vindt deze bepalingen nog al bezwaarlijk, vooral ten opzichte van woningwetwoning-bewoners, daar deze geen andere water voorzieningen, als regerioaiv en welput, hebben. De lieer Van M,t- zljk ondersteunt dit en vindt de tweede bepaling nogal ver gaand, aangezien hiermede alle zeggen schap over beperking van water verbruik uit handen wordt ge geven. De heer Wage stelt voor deze kwestie eerst te bespreken in een vergadering van burgemeesters, secretarissen en ontvangers en te informeren hoe in andere ge meenten in deze wordt gehan deld. Aldus wordt besloten. Met algemene stemmen worden goedgekeurd een wijziging van de begroting 1947,de rekening van 1947 en de begroting voor 1949 van het Algemeen Armbe stuur van Heille. Aan het Jubileum-comité 1948, dat bij de feestelijkheden ter ge legenheid van het bezoek van de Koningin aan Sluis, een tekort boekte van circa ƒ115,wordt een bjjdrage toegekend tot een gelijk bedrag. Ook het verzoek van de heer J. Bodderij te Sluis om toeken ning van een premie voor woning verbetering' wordt gunstig ont haald. Overeenkomstig het voorstel van Burg. en Weth. wordt voor de gemeentewerklieden een nieu we salarisverordening vastgesteld welke een billijke salarisverbete ring Inhoudt. Een wijziging van de gemeente begroting 1947 wordt onveran derd vastgesteld, terwijl de be groting voor de dienst 1948, zoals deze door Burg. en Weth. wordt aangeboden, ongewijzigd wordt vastgesteld met een geraamd te kort van 13.676, Bij de rondvraag verzoekt de heer Dusarduijn de Lantaarn, staande voor het Hesdo-huis te herstellen en weer te doen bran den. De Voorzitter antwoordt dat juist een schrijven aan de Gasmaatschappij is gericht om alle kapotte lantaarns in Sluis te i doen herstellen en te doen bran den. De heer Van Mazijk vraagt om de straatjes tussen de noodwo ningen, welke vrij bol staan, weer glad te doen leggen, terwijl ook de heer De Wandel vraagt om ciUetermg van andere gebreken in genoemde straatjes. De ge vraagde verbeteringen en her stellingen worden toegezegd. Hierna wordt de vergadering gesloten. VROUW DOOR PISTOOLSCHOT IN DE HALS GETROFFEN. Maandagavond ontstond er op het Hofwijkplein te 's Gravenhage een vechtpartij, waarbij een twee tal rechercheurs van politie en een 15-tal burgers betrokken waren. Eién der rechercheurs loste tijdens de ontstane worsteling een paar waarschuwingsschoten. Een der andere politiemannen, die even later gedwongen was het pistool te trekken, werd op hetzelfde ogenblik door de 32-jarige vrouw J. van H. besprongen. Hij kreeg daarbij een slag of stoot tegen de arm, tengevolge waarvan het schot afging. Dit trof de vrouw in de hals. Zij moest naar het zikenhuis aan de Zuidwal worden overgebracht. Haar toestand ie niet levensgevaarlijk. De vechtpartij ontstond op het ogenblik, dat twee rechercheurs aldaar een minderjarig meisje ar resteerden, dat uit een stichting in Hoensbroek was ontsnapt. Door de korpschef uit Hoensbroek was opsporing, aanhouding en terug brenging verzocht. Het meisje bleek bij haar stief moeder en vader te vertoeven. Toen het meisje in hun gezelschap op het Hofwijkplein was, werd zij aangehouden. Stiefmoeder en vader gingen zich verzetten, waar na zich ook het publiek in de zaak mengde. Zo ontstond de vecht partij, waarvan tenslotte de stief moeder het slachtoffer werd. Het meisje werd op transport naar Hoensbroek gesteld. Gedurende de maand 3ep- tember zal Gibraltar de verzamel plaats zijn van ongeveer 50 Britse en Amerikaanse oorlogsschepen, vermoedelijk de grootste Brits Amerikaanse vlootconcer.tratie sinds het uitbreken van de oorlog. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje, ELISABETH MARIA. A- MEERSEN J- MEEUWSEN— MOERMAN. Hoek, 4 Sept. 1948- Langestraat 87- Tijdelijk: Ziekenhuis Sluiskil- 501 Heden behaagde iiet de Here plotseling van on ze zijde weg te nemen» onze geliefde Man en Vader JOZIAS KOSTER, in de ouderdom van ruim 66 jaar- De diepbedroefde Familie, Wed. JOZ. KOSTER- VAN LANGEVELDE P. C. KOSTER C- KOSTER J. KOSTER Temeuzen, 4 Sept. 1948 Van Bovenstraat 4. Onze hartelijke dank voor de vele bewijzen van sympathie, ontvangen op 4 September. J. DE HAAS-VAN DUKE Temeuzen, Sept. 1948- Vlooswijkstraat 15- Uit voorraad te leveren: voor Vrachtwagens en Personenwagens BEDFORD RUILMOTOR voor Vrachtwagen. Temeuzen, Tel- 2030 m N.V. Fa P- J- v .d. SANDE Noordstraat Terneuzen Met blijdschap ge ven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje JOZINA HENDRIKA. P. VERHAGE T. E. VERHAGE— DEN TOOM Terneuzen, 7 Sept. 1948. Van Bovenstraat 22. Tijdelijk: Ziekenhuis Ter neuzen. Zo de Here wil en zij leven hopen Vrijdag 10 Septem ber a-s- onze geliefde Doch ter en Schoonzoon, Ouders, Behuwd- en Grootouders WILLEM DE JONGE en FRAN5OISE DE BOKX hun 40-jarige Echtvereni ging te herdenken- Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van Hun dankbare Moeder, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Terneuzen, 8 Sept. 1948- Hogendijk 8- TERNEUZEN. Aanvang der lessen voor de cursus 1948'49 9 September, 9.15 uur. DE RECTOR- Opgave voor Bietenrooien en andere landbouwwerk- zaamheden vóór of op 11 September bij de Voorzitter L- HUIJSSEN of de Secretaris M- DE BRUIJNE- zullen DONDERDAG 9 SEPTEMBER as- beide zaken de zijn- p FA 1 YSEBAERT-TEMMERMAN - TERNEUZEN zoekt in haar Volksverzekeringsinspectie, omvattende de Provincie Zeeland. Gegadigden moeten over een ruime ervaring beschikken en zowel organisatorisch als pro ductief de nodige bekwaamheden bezitten. Voor energiek persoon prettige werkkring met goede salariëring en provisievoorwaarden. Pre- mievrij pensioen- Leeftijd niet boven 40 jaar- Brieven onder No- 48, Bureau van dit blad- UIT VOORRAAD LEVERBAAR: liiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiii ook in kleuren en enkele HERENRIJWIELEN Telef. 41, ZAAMSLAG Terneuzense Best uurder sbond maakt bekend, dat de Ad viseur van het Bureau voor Arbeidsrecht, zijn maandelijks spreekuur zal houden op heden Woens dag 8 Sept. 's avonds om 8 uur, ten huize van de Cor respondent, IJsbaanstr.' 2, Temeuzen- BEL OP: TELEF- 2055 Dag en Nacht- Binnen- en Buiteriland Beleefd aanbevelend, W. KOEVOETS, Grenulaan 40, Terneuzen REIST per Jaarbeurs Utrecht Autobedrijf A- A- DEES Tel- 2035, Terneuzen Maar laat U deze plaat dan door ons keurig in een goud lijstje- Ook andere platen, foto's, diploma's, schilderijen enz- worden door ons ingelijst- Glas wordt weer bijge leverd. Drukkerij en Boekhandel „DE SCHELDE" Brouwerijstr. 2 Temeuzen Een ieder, die iets te vorderen heeft van de Jubileum- Commissie, wordt dringend verzocht, rekeningen in te dienen vóór Zaterdag a-s. bij de Penningmeester, de heer J- C- LEUNIS, Tramstraat 26- DE JUBILEUM-COMMISSIE 7 t/m 16 SEPTEMBER (uitgezonderd Zopdag) Tarieven: (Inclusief toegang Jaarbeurs en busvervoer van Bergen op Zoom naar en van Lucht vaartterrein, evenals van Luchttvaarteri'ein Soesterberg naar en van Utrecht (Jaarbeurs) Enkele reis 14,50; Retour 24,50- Dienstregeling: Bergen op Zoom Heen Terug (Stationsplein) v- 8-05 a- 19 00 Utrecht (Jaarbeursgeb.) a- 9.50 v. 16 55 Inlichtingen - afgifte plaatsbewijzen EXPEDITIE AGENTUUR MIJ Tel- 2341—2342, TERNEUZEN Weet U dat wij U kunnen leveren een prima ELECTRISCHE WASMACHINE reeds vanaf ƒ200,met 1 jaar garantie- Keuze uit 8 verschillende modellen. Thans speciale prijzen. Doet nu Uw voordeel Telef 41, ZAAMSLAG Door de zeer grote aanvraag schakelen wij nog een tweede bus in voor de op MAANDAG 13 SEPTEMBER a-s. Hiervoor nog enkele plaatsen beschikbaar- Deelnemers kunnen zich opgeven bij: H.' DE VRIEZE, Markt, Temeuzen, Telef. 2437 Garage „CITO", Telef. 21, AXEL. GRATIS VLIEGTOCHTEN PER VOOR DE WINNAARS U ONTVANGT BIJ AANKOOP VAN ƒ5,— ONZER ARTIKELEN a CONTANT, EEN VLIEGTUIG- KAART CADEAU! GRIJPT DE KANSEN voor bekleding van muren in keukens, badkamers, scholen, laboratoria, fabrieken, winkels, gewoonweg ideaal. Enorm hard, daarom ook voor werkbanken, toonban ken, tafels etc. niet te overtreffen. Uitvoerige prospecti en monsters verkrijg baar bij Lange Nieuwstraat 14 Tel. Kruispolderhaven no. 7 Schiedam Rotterdam Amsterdam Haarlem gevraagd (per auto). Jaar beurs Utrecht A A. DEES, Telef- 2035, Temeuzen Van 15 regels 60 cent; iedere regel meer 12 cent- (Maximum 8 regels)- Brieven aan het Bureau van dit Blad 10 cent meer- Terstond gevraagd Loop jongen, ook voor magazijn- werk- VAN STRIEN. Brouwerijstr-, Temeuzen- Kan geplaatst worden: een Leerlingnaaister. Firma W- SCHELLINKHOUT. Ter neuzen, Noordstraat 66- frte taia- rsren 13; err ae ressen 'oorjjnderwijzeres bij het voorber. ;:-,npn Zaterdag 11 Sentemher fiangiiie v «xii «ex;* ïuigcii uic vxjxjL i. o aimcni -xirxo uc itci tijd van 16 jaar moeten hebben bereikt worden vóór TERNEUZEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4