s i SPORTNIEUWS BIM „IN KOMETEN VAN HOLLYWOO Uil d« Srottincic KANTONGERECHT HOEDEKENSKERKE- III V J5HD UISTERING VAN 3000 GULDEN. Be* handelsvertegenwoordiger uit Terneuzen, een zekere R-, is aldaar op verzoek van de politie te Deventer in hechtenis genomen, verdacht van verduistering van een b drag van circa ƒ3000, welk geld hij op quitanties in ontvangst had genomen voor zijn patroon, de koopman De L. uit Deventer, De politie in Deventer heeft aan gehouden de 25-jarige B. en De 30 "ige mej. V., die in de nacht va 23 op 24 Juli j.l. te Middel burg een zekere De W. van zijn portefeuille hadden beroofd. Bei den zijn naar Middelburg overge bracht. TEBNEUZEN. De Feestelijkheden- De feestcommissie deelt ons mede, dat in het kader der jubi leumfeesten in het Concertgebouw vanaf Vrijdag e.v. dagen zullen worden vertoond de speciaal ver vaardigde film „Moeder des Lands" en „De Kroningsplechtig heid" en de feestelijkheden daar omheen, en dat de trekking van de jubileumverloting zal plaats hebben in het Concertgebouw op Donderdag, 16 September a.s., des namiddags 8 uur. AXEL. De Feestelijkheden. De „sportmiddag". De belangstelling voor de zuiver plaatselijke sportwedstrij den Maandagnamiddag overtrof werkelijk de verwachtingen. Het begon met baankoersen (3 maal ronde van Axel). De uitslag daarvan voor heren was als volgt 1. H. Groothaert; 2. A Veree- cken; 3 J. Verhelst; 4. H. Le grand; 5. W. v. d. Casteel. Voor juniors (zelfde traject), 1. W. Mieras; 2. J. Meesen; 3 A. Strijdonck; 4. Buijze; 5. Ver- l.nde; 6. Audenaerd. Koers voor bakfietsen. 1. C. Vos; 2. J. Bakker; 3. A. Vos. (Het was jammer dat door de geweldige belangstelling velen verschillende nummers athletiek en hardlopen onvoldoende" konden volgen. De held van de middag was ongetwijfeld „Charlie Chap lin" die in verschillende mummers zijn ..sprint-kunst" en acrobatiek tot stijgend vermaak van de feest vierende menigte vertoonde. In de avonduren werden de feesten besloten door concur.en der plaatselijke muziekverenig - gen, waarbij de belangstelling zienderogen verminderde. Maar als een feest "ook een week geduurd heeft...... De verschillende onderdelen van het programma zijn bijna zonder uitzondering alle volkomen ge slaagd. HOEK. De Feestelijkheden. On de openingsdag, Maandag, had' te 9 uur in de Ned. Herv Kerk een herdenkingsbijeenkomst plaats, waarin de heer Hoolhorst Directeur van het Lyceu i te Oostburg in een gloedvolle rede de grote betekenis van het Huis van Oranje voor Nederland uit eenzette. Te 11 uur vond de officiële ope ning van de feestelijkheden p]aats door de voorzitter van het feest comité, de heer J- D. Haak, waar na de Burgemeester herinnerde Voor de aanvang van de gewo ne strafzitting van gisteren heeft d e Kantonrechter-plaatsvervanger Mr H. van de Belt, bij ontstente nis van de Kantonrechter, met een kort woord herinnerd aan de troonswisseling, welke dezer da ger. heeft plaats gehad. De langdurige regeringsperiode van onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina, thans prinses der Ne derlanden, heeft, aldus spreker, thans een einde genomen. Dankbaar gedenken wij de voor beeldige trouw, waarmede en de voortreffelijke wijze waarop Zij 50 jaren lang, vaak onder zeer moeilijke omstandigheden, ons land heeft geregeerd en ons volk heeft geleid. Van Haar zegenrijke arbeid is in de laatste tijd op velerlei wijze getuigenis gegeven. Wij hopen van harte, dat Zij door de goede gunst onzes Gods nop vele jaren gespaard moge blijven voor Haar kinderen, klein kinderen en voor ons volk. De leiding van 's lands zaken is nu overgegaan op Haar koninklij ke Dochter, Koningin Juliana. Aan onze nieuwe Vorstin bren gen wij eerbiedig hulde. God geve, zo besloot spreker, dat Zij tot in lengte van dagen en op dezelfde wijze als Haar Moe der, haar hoge en verantwoorde lijke taak ten bate van ons volk moge vervullen, in .gebondenheid aan de Koning der Koningen en de Heer der Heren, met Wie Haar grote Voorzaat een vast verbond gemaakt bad en dat in Haar Naam nog vele jaren moge wor den recht gesproken, ook door dit Kantongerecht. aan het 50-jarig jubileum van H. M. Koningin Wilhelmina en de inhuldiging van Haar Dochter, thans Vorstin der Nederlanden. Hierna volgde een aubade van alle schoolkinderen, met begelei ding van het muziekgezelschap „Elk naar zijn krachten". Te 2 uur maakten de wagens, waarop voorstellingen uit hei Openluchtspel, een rondgang door de gemeente en volgde van 6 7 uur een concert van het muzic.it- gezelsohap, hetwelk veel belang, stelling trok. Te half acht werd onder bege leiding van de muziek vanaf de Markt gemarcheerd naar de weide van de heer P. Dieleman, waar te 8 uur het openluchtspel aanving. De in vlot tempo elkaar opvol gende taferelen werden met in tense aandacht door de 6 a 700 bezoekers gevolgd en het hartelijk en welverdiend applaus golden zowel de samensteller van het openluchtspel als de medewerken den- Met grote voldoening kunnen dan ook allen op hun arbeid terug zien. Inmiddels was een commissie, bestaande uit de heren R. Plat- teeuw, H. Ribbens en J. de Bruijme, uit Terneuzen, aan de arbeid voor de beoordeling van de winkel-éta lages en de straatversdering. De uitslag hiervan was als volgt: Etalagewedstrijd: le pr. W. Oosterling, Noordstraat 10; 2e pr. P de Ridder, Oud Vlissingen la; 3e pr. M. M Robijn, Molendijk 17. Straatversiering: le pr. Keizer straat- 2e pr. Koudepolderstraat 3e pr.'Willemstraat; 4e pr. Oud Vlissingen. Voor de erepoort op het Mau- ritsfort een eervolle vermelding. Vervolgens was aan de beurt de groep van 29 jaar en jonger, welke vijfmaal het parcours moest afleggen. Al bij de eerste ronde w as er tekening in het veld, want aan de kop gingen met een 100 m voorsprong P. Meeuwsen en Joz. Haak Pz., gevolgd door als enke ling G. Kramer, waarna zich twee peletons hadden gvormd. Het was nu maar de vraag of de twee eerst,genoemden hun tem po zouden kunnen volhouden, het geen inderdaad het geval bleek te zijn en bij elke ronde werd de voorsprong groter zodat het er nu maar om ging, wie uiteindelijk op de vierde plaats zou eindigen. Waren er tijdens het rijden van de eerste groep 7 premies uitge loofd, thans kreeg de jury handen vol werk om tijidig de 17 uitgeloof de premies aan de Hoekse ren ners bekend te maken. De uitslag wasle pr. P. Meeuw sen, 2e pr. Joz. Haak Pz., 3e pr. G. Kramer en 4e pr. D. P. Wie and. Op de gehoorzaal reikte ae feestcommissie de behaalde prij zen en premies uit. Het was inmiddels al laat ge worden en de trek naar de weide van de heer Dieleman voor het bijwonen van 't openluchtspel be gon, na afloop waarvan, een volks hal in de openlucht plaats vond Hedenavond besluit het concert van de Kon. Harmonie van Bier vliet de feestdagen. Omhoog gevaren. Dinsdagmorgen liep het Pana- mees stoomschip „Perla" aan de grond. Bij opkomend water kwam het stoomschip des middags op eigen kracht weer vlot en heeft de reis voortgezet. Toen de trein midden op 't baanvak stilstond,, vermoedde Geoffrey Wicked onraad. Nauwe lijks echter had hij zich op de ganig vertoond of hij zag de echte Chaplin in gezelschap van Bim. En nu was het Wickeds beurt om over de daken van de wagons te vluchten, achtervolgd door Bun en de echte Chaplin. „O wat angstig, o wat grieze- dag j.l. ook feest gevierd. Om 10 uur 's morgens marcheerde de muziekvereniging „Nut en Ge noegen", vooraf gegaan door het lig" gilde Wicked terwijl hij van de ene wagon op de andere sprong Bij de locomotief van de goederentrein, die de personen trein voortduwde aangekomen, aarzelde Wicked een ogenblik. Maar het krijgsgeschreeuw van de woedende Bim klonk al dicht achter hem en Wicked slaagde erin ook over de locomotief te klauteren. Daarna werd het weer huldigd was. 's Namiddags organiseerde het Oranjecomité een volkskoers en talrijke volksspelen. Voor deze NTEUWVLLET. Jubileumfeest- In het kader van de Jubileum feesten heeft Nieuwvliet Donder- schoolkinderen en vele dorpsge noten naar (het feestterrein 0nder het spelen van pittige marsmu ziek. Aldaar hield de loco-burge meester. de heer A. Luteijn, een toespraak, waarna de muziekver eniging het Wilhelmus ten ge hore bracht. Vervolgens werden de kinderspelen uitgevoerd, na afloop waarvan de kinderen zich naar de school begaven voor het in ontvangst nemen van een trac- tatie. 's Namiddags trok een optocht van praalwagens, versierde rij wielen, enz. door het dorp, waar voor veel belangstelling bestond. Daarna stond het feestterrein wederom in het middelpunt van belangstelling voor de diverse volksspelen. Tengevolge van de grote animo voor deelname aan deze spelen, zowel door dames als heren, en de beschikbare tijd voor de verdere afwerking van het programma, moesten noodge dwongen enkele spelen vervallen. Tot besluit der volksspelen werd een baankoers voor Sinte- pierenaren met gewone rijwielen gehouden, waarvoor eveneens grote belangstelling bestond. In de groep voor personen beneden de 30 jaar waren 19 deelnemers, terwijl er in de groep voor oude ren 12 renners aan de start ver schenen. De uitslag was als volgt: le groep: 1. Ant. Fremouw, 2 P." Faas, 3. Iz. v. d. Lijcke; 2e groep: 1. Ko Wille, 2. J. Fre mouw, 3. J. de Reu. 's Avonds vond een muziek- en zanguitvoering plaats op de tent in de Dorpsstraat, waarna rond gang met de muziek door het dorp, waarbij wederom een ge zellige feestdrukteheerste. Tenslotte dient nog te worden vermeld, dat de mooie verlichting der Dorpsstraat met aan weers- èinden daarvan een keurig ver sierde erepoort, alsmede de prach tige verlichting der kerktoren des avonds h'et dorp een echt feestelijk aanzien gaven. Dank zij de goede organisatie door het Oranje-Comité kan men thans op een schitterend geslaagd feest terugzien. SAS VAN GENT. Viering Nationale Feestdag. Ter gelegenheid van de Natio nale Feestdag hield de gemeente raad een plechtige raadszitting, waarin de burgemeester aankon digde dat Koningin Juliana inge- WIELRENNEN. RONDE VAN SAS. Dinsdag j.l. organiseerde het comité „Ronde van Sas" een koers voor 'beroepsrenners over 125 km, verdeeld over 7 grote en 26 kleine ronden. Er was een talrijke opkomst van renners en niet minder dan 57 deelnemers, w.o. 60 Ji 70 pet. Nederlanders, gaven acte de pre sence. Ook een talrijk publiek was langs het parcours aanwezig. Door openstelling der grenzen waren onder de toeschouwers ook talrijke Belgen. Tijdens het parcours werden talrijke premies gegeven, die voor een groot deel door de Aus traliër Arnold gewonnen werden. Ook de Zeeuws-Vlaamse renner Jan van Gelderen reed een mooie koers. We zagen hem wel niet bij de kopgroep, maar bij het peleton deed hij flink zijn best. Zijn 12de plaats getuigt daar ook van. Nadat de grote ronden verreden waren, kwamen na enkele kleine ronden de verschillende groepen bij elkaar te liggen en zodoende met 7 renners op kop werd de laatste ronde ingezet. In de sprint won glansrijk de Australiër Strom. De uitslag is als volgt: 1. A. Strom (Australië); 2. K. Blomme (België)3. F. v. d. Zande (Ned.) 4. B. Francken (Ned.); 5. G. van Beek (Ned.) 6. W. Cleemput (Bel gië)7. P. Evers (Ned.); 8. J. de Jager (België); 9. De Wannema- ker (België)10. A. v. d. Heijden (Ned.); 12. J._v Gelderen (Ned.). ZWEMMEN. Ronde van Sas. Zaterdag j.l. organiseerde de Sasse Zwem- en Poloclub „De Bruinvis" haar twaalfde ronde van Sas over een afstand van 2 km. De uitslagen waren als volgt: Heren: 1. J. F van Rijk, D.J.K. (Amsterdam), 31 min. 28 sec.; 2. J. L. Kooi. D.Z.V. (Delft), 31 min. 29 sec.; 3. J. Bogaert, G.Z.V. (Gent), 31 min. 29 twee tiende seconde; 4. H. Bouwmeester, Z.A. R. (Amsterdam), 31 min. 38 sec.; 5. W. de Lombaert, G.Z.V. (Gent), 31 min. 52 sec.; 6. J. C Scheffer, D.J.K. (Amsterdam), 31 min. 57 sec. Dames: 1. A. Veldhuijizen. Rob ben (Hilversum), 32 min. 56 sec.; 2. G. de Hooge, R.D.Z. (Rotter dam), 34 min. 16 sec.; 3. R. Ver- gauwen, Bruinvis (Sas van Gent), 35 min.; 4. L. Peil, G.Z.V. (Gent,* 38 min. 45 sec.; 5. J. Claeijssens, Bruinvis (Sas van Gent), 40 min. 32 sec.; 6. M. Claeijssens, Bruin vis (Sas van Gent), 40 min. 56 sec. stelling om de plaatselijke vedet ten aan te moedigen. De uitslag was als volgt: 1. de Martelaerev. d. Velde;; 2. v. d. VeldeVan Hurck; 3. J. Donze Van Bellegem; 4. De Clereq —Ver schelde (Westdorpe) op 1 ronde. 5 JanssensAllouisius; 6. Bam- bostMechelynck (Westdorpe); 7. JanssensBorghsteijn (Axel). Hierna werden talrijke volks spelen gehouden, waarvoor grote belangstelling bestond. Jubileum- Zaterdag j.l. herdacht Ir. A. H. L. de Bel het feit, dat hij 25 jaar geleden in dienst trad als direc teur der N.V. Nieuwe Nederland se Maatschappij tot vervaardigen van spiegelglas, glazen voorwer pen en chemische producten. 's Morgens om half tien vond de receptie plaats voor het per soneel. Aanwezig waren de fami lieleden van de heer De Bel, de Raad van Beheer der N.V., tal rijke ingenieurs van St. Gobam en het personeel der beide afdelingen van de fabriek te Sas van Gent. De heer L. Janssens sprak de tubilaris toe namens het perso neel, daarna nam de President van de Raad van Beheer, Baron Thenard het woord. In zijn rede voering kondigde hij de benoe ming aan van Ir. de Bel tot Al gemeen Directeur der N.V. en van Ir. Horstmann tot Technisch Directeur dei' beide afdelingen. Namens de Raad van Beheer overhandigde Baron Thenard de jubilaris diens prachtig geschil derd portret aan. De heer Remery sprak hierna de jubilaris toe en bood hem na mens het gezamenlijk personeel enkele prachtige geschenken aan. De heer De Bel dankte hierop de sprekers en allen, die op eni gerlei wijze hun medewerking tot deze huldiging hadden ver leend.» Tert zeerste was spr. verrast over het muziekcorps, gevormd door personeel van de fabriek, dat voor de opluistering zorgide. Des middags vond een lunch plaats, waaraan tal van autori teiten uit officiële en handels kringen aanzaten. Bij een der gehouden tafelreden deelde de vertegenwoordiger van de Franse Ambassade mede, dat de jubilaris was voorgedragen voor de onderscheiding van Rid der van het Legioen van Eer. Des namiddags had een recep tie plaats, waaraan talloze offi ciële personen en vooraanstaan den uit handel en industrie, han delsbetrekkingen, benevens vrien den van de jubilaris gebruik maakten om hun gelukwensen aan te bieden. Een schat van bloemen had de ontvangstzaal in een ware bloe mentuin herschapen. SLUISKIL. Jubileumfeesten. En zo kwamen we dan aan de laatste feestdag, de dag van de inhuldiging van Koningin Juliana en het moet wprden gezegd, dat deze dag de kroon zette op het werk van het ijverige Feestco mité. 's Morgens maakte de Sluis- kilse Harmonie een rondgang door het dorp, waarna om 9 uur een H. Mis werd opgedragen. Half elf begonnen de door Ka- lomid geregelde volksspelen in het Strodorp. Aan het nummer waterslag werd door de jongens met veel animo deelgenomen, terwijl ook de meisjes met meer of minder geluk op de kronkel weg rond de flesjes fietsten. In de namiddag werden de volksspelen voor volwassenen verlegd naar de Louisa-, Spoor- en Middenstraat. Kwade Trien deed haar naam eer aan en be strafte veel hoofden met een fer me (klap. Het kofferrijden per fiets verwekte veel hilariteit en de meest uiteenlopende costuums, van pyama tot gasmaskeruitrus- ting werden in recordtijd aan- en uitgetrokken. Het tonnetje ste- makkelijker. Maar plutseling stond Wicked, wiens vermomming door de vlucht in het ongerede was geraakt oog in oog met Basli. Met een rauwe kreet begon de detective grote stukken si eenkool naar de booswicht te werpen. Wicked wankelde en viel in de kolenwagen voor de voeten van de speurder! ken gaf de meeste deelnemers een flinke douche. 's Avonds gaf de Harmonie een concert in het Huizinga- plantsoen. Dat dit steeds voor uitgaande muziekgezelschap de belangstelling heeft van de inwo ners, getuigt wel de werkelijk enorme opkomst. Toen het ijs was gebroken, nam een^viertal toe hoorders het initiatief om door de menigte te hossen en het duurde niet lang of een grote kring van vrolijk hossende en zingende jeugd van de eerste tot de derde graad slingerde zich «jnd het plantsoen. Dit was Sluiskil op zijn bast en de oudere garde be weerde met nadruk, dat een der gelijke jool het laatst was ver toond bij de opening van de eer ste grote Lely-brug, ten tijde van de opbouw der cokesfabriek. De serieuze nummers werden met grote aandacht aangehoord. Na net laatste stuk arriveerde de edelaehtib. heer Burgemeester van Terneuzen ipet mevrouw Teile gen. De Burgemeester overhan digde, staande op het podium, de verschillende prijzen van de gevel- versiering, spelen en wedstrijden en maakte ook de namen van de dorpelingen bekend, die de stem biljetten voor de étalagewedstrijd hadden ingevuld es de beslissing van de jury het meest nabij kwa men. De heer Colsen voerde enige malen het woord en deed de ver rassende mededeling, dat St. Ni- colaas voor de tweede keer had gereden. Een grote firma heeft namelijk aangeboden, het nog ontbrekende geld voor de te bou wen muziekkiosk bij te passen, zodat met zekerheid kan worden gezegd, dat na de bouwvergun ning het volgend jaar de kiosk er zal zijn. Voorts deelde hij mede, dat de tijdens de muziekuitvoe ring gehouden collecte ten bate van de geblesseerde voetballer 92,56 had opgebracht, dat dit bedrag door het Comité zou wor den aangevuld tot ƒ100 en dat de gezamenlijke elftallen in de straten-competitie de door hen gewoqnen prijs van ƒ25 ook voor het góede doel zouden afstaan. Na de sluiting met het Wil helmus werd de bevolking ver zocht in de buurt te blijven voor het vreugdevuur, doch eerst moesten de benen wat tos worden gemaakt en begon het openlucht bal. Ging het in het begin wat stroef, het herhaaldelijk stopzet ten van de luidsprekersinstallatie met de verplichting nieuwe paren binnen te halen, maakte het ge heel al spoedig tot een bal. Ook de Burgemeester en Mevoruw begaven zich in de kring en dans ten met de dorpelingen. Het werd tijd voor het vreug devuur en een grote schaar ver trok naar het einde van de Louisastraat, waar een vuurzee tot ver in het rond zichtbaar, ge tuigde van het feit, dat Sluiskil feest vierde. Dit vuur werd per soonlijk door de Burgemeester aangestoken De brandweer was paraat en hield een oog in het zeil, echt jaloers, dat ze dit brand je niet kon blussen. Bij terugkeer in de stille Spoor straat werd een nieuw plaatje op gezet en gaf een tweetal meisjes, dat begon te dansen het sein voor de hervatting van het bal. Direct daarop kwamen namelijk de feestgangers terug, die even een Kanaaltje hadden genomen. De pret nam nu eerst recht toe. De bezemdans vierde hoogtij en tot zelfs de hoki-poki werd door een wijde kring in ere hersteld. Aan alles wat pleizierig is, komt een einde en zo gingen de danslusti- gen uiteen om zich voor te be reiden voor de nieuwe werkdag." Toch was het niet geheel stil in de Spoorstraat vöor half drie, toen de laatste gasten van het toneel verdwenen. Wij' hopen later nog een korte nabeschouwing te geven. P v g< Reddingsploegen hebben de bevroren lichamen gevonden van 4 jonge Zwitserse bergbeklimmers, die door lslecht weer waren over vallen toen zij dit weekend van de top van (je Matterhom afdaalden. trekkenden" in tte Peugeot, te Sochau, is dTXkfng meren TaiTde moeilijke toestand tenland.se politiek stond onder communistische invloed. De hou- Premier, Chifley, schuldigde hen san te hebben met de Te koop: 8 vurenhouten Winkelladen, pl-m- 1- 0,85. TE KOOP:

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3