1 ROl o;: Nehroe over toestand in Hyderabad ft )f ft-3 I! -J. De stad onder degrond Distributienieuws Wat brengt de Radio? N k If i - I i p 1 I t i d gel Port 1 ant m Ongevallenbalans van Maandag^ sgggiaa De bestandsschendingen in Jeruzalem Persconferentie wan Luit."Kolonel Tokajef Toespraak De Gasperi Qe staking in Frankrijk Benzine in Frankrijk Manoeuvres in Frankrijk Brits woordvoerder over toestand te Berlijn Ds G. H. Kersten overleden Commandanten Westelijke sectoren van Berlijn bijeen Jaag die Rheumatische pijnen uit Uw ledematen 1 ii h Ml ior J Hit zoiyi Pan (1 z is F y l ii a Het spreekt vanzelf, dat de on geëvenaarde drukte, die in de hoofdstad heerste, haar slacht offers heeft geëist. Bij de enorme mensenmassa's, die de Amsterdamse straten bevolk ten mag het wel een wonder heten dat er geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. De reusachtige men senmenigten, die zich onafgebro ken als een grote vloedgolf in het centrum voortbewoog en vaak zelfs onwrikbaar vastliep, gaf de Amsterdamse politiemannen een zware taak. Vooral langs de rou tes, die de Koningin volgde heer ste een drukte zoals de hoofdstad wel zelden gekend zal hebben Vele feestvierenden hadden zich reeds vroeg in de ochtend de meest ondememenden zelfs Zon dagnacht op de centrale pun ten, die de stoet zou volgen, op gesteld. Op de verschillende hulpposten, welke de geneeskundige dienst langs de routes en op tal van pun ten in de binnenstad had inge richt zijn in totaal over de gehele dag en nacht gerekend 355 mensen geholpen. Daarnaast zijn de zie kenauto's 35 maal uitgerukt om op andere punten hulp te bieden. 'Geen van de patiënten behoefde in een der ziekenhuizen opgeno men te worden aldus de G.G.D. Dinsdagmorgen. Het totaal aantal reizigers dat Maandag arriveerde biji het C. S. was 178.000. Dinsdagmorgen ver oorzaakten de reizigers, die de stad weer wilden verlaten een dus danige drukte, dat de plaatskaar- tenbureaux deze niet konden ver werken. Omstreeks half negen was men gedwongen de hall, waar zich de loketten bevinden, te slui ten om eerst de rijen, die zich voor de loketten hadden gevormd, weg te helpen. Extra politieversterking was nodig om de „thuiskerenden" die ook buiten het station lange rijen vormden, in bedwang te houden en intussen reden overvolle trei nen naar alle richtingen steeds maar weer af, niet bij machte echter een opstopping te verhin deren. Generaal Lundstrom de staf chef van Graaf Bernadotte, heeft Dinsdagochtend op een te Jeru zalem gehouden persconferentie verklaard, dat sedert de aanvang van het bestand in de Heilige stad zes schendingen zijn gerappor teerd. Drie daarvan worden aan de Joden toegeschreven. Een en kele, <jie waarvan een soldaat van het Franse consulaat het slacht offer is geworden, wordt aan de Arabieren toegeschreven. De bei de overige, die klachten van Jo elen tegen de Arabieren behelzen, ziin door de waarnemers verwor pen. Uit goede bron wordt vernomen, dat Graaf Bernadotte heden door Koning Abdullah te Amman ont vangen zal worden. Luitenant-kolonel Tokajef, die zich aanduidt als een expert op bet gebied vari luchtvaart en raketten in de Sow jet-Unie en die naar Groot-Brittannië is uitgewe ken, heeft op een door zijn litte raire agent georganiseerde pers conferentie de Sowjet-Unie aan gevallen. Hij verklaarde, dat zijn wouw en kind thans »P een °<?ei" derij nabij Londen wonen, ^estien jaar was (hij, naar hij zeide, lid geweest van de communistische naxtxj en hij had een reeks func ties in het Rode leger bekleed. Zijn politiek standpunt defmeer de hij als „afkeer van alle poli tieke regiems". Tokajef heeft ook aan de Britse regering een verklaring overge legd, waarvan hij thans een sa menvatting gaf. Hij verklaarde, .dat^ het uit 14 personen bestaan de politieke bureau van de com munistische partij der Sowjet- Unie „een derde wereldoorlog voorbereidde" en beschuldigde de U.S.S.R. van expansionistische en imperialistische politiek. De zwa re offers, die zijn land had moe ten brengen, zo zei hij, eiste een radicale politieke reconstructie. Hij meende voorts, dat de bui tenlandse politiek der Sowjet- Unie de rechten van andere lan den „met voeten trad" en hij had dit altijd gemeend. Hij was radi caal in oppositie tegen de ,,ruwe methoden van Sowjet-diplomaten on internationale conferenties". De Sowjet-afgevaardigden, die op de persconferentie tegenwoor dig waren, maakten Tokajef uit voor een „verrader". Amerikaan se en Britse reporters protesteer den tegën deze „interrupties". Roman door CHARLES FOWLEY Vrii vertaald en bewerkt door Mr. W. d'OBERON (Nadruk verboden.) Ik gelpof u gaarne, juffrouw Flory," zei Charlie met een zucht van verlichting. „Can heb ik er geen bezwaar meer tegen, dat iedereen in huis gewekt wordt. Ondervraag wie u wilt. Ia ver trouw u dit onderzoek toe. Ber- mond zal de tuin nogmaals nauw keurig inspecteren. 'Ik zelf zal dan de politie-agenten gaan on dervragen, die vanavond hier sur veilleerden." Stone voegde hier niets meer aan toe maar een warme blik dankte Nmet e zii hem van een kwellende last hid bevrijd. Charlie ging naar vet hek en stapte op de agent toc, wiens silhouet, ondanks de mist, zeer goed zichtbaar was. De man herkende de zakenkoning en sa- luierde beleefd „Heb j% iemand uit mijn huis zien komen „Neen mijnheer, memand heeft uw huis verlaten." Tijdens zijn bezoek aan de in- dustriebedrijven in de provincie Vicenza heeft de Gasperi, de Ita liaanse premier, in een toespraak tot de arbeiders, hulde gebracht aan de vooruitgang der weder opbouw Hij zei dat dit resultaat werd verkregen dank zij de sa menwerking der leiders en arbei ders. Anderzijds betreurde de Minister-President, dat in andere gebieden van Italië de klassestrijd aanleiding had gegeven tot een economische toestand waarvan de gevolgen nadelig zijn gebleken voor de arbeiders. De stakingsbeweging, die sedert enkele dagen heerst, hier cö daar voortgezet of beëindigd wordt om elders weer op te komen, remt nee economische leven in Frankrijk. In het kolenbekken van de depar tementen Nord en Pas de Calais is het werk nog steeds niet her vat. Te Brest hebben de arbeiders der werven gevolg gegeven aan de oproep van de C.G.T. en der Christelijke vakhonden om het werk te staken. Te Nantes, Tar- bas en in de Rhone- en Maas- departementen zijn stakingen uit gebroken, waarhij of alle arbei ders, of slechts enkele industrieën betrokken zijn, hoewel de stakin gen hier echter meestal van be perkte duur zijn. Het Franse Ministerie van Toe risme heeft een oplossing gevon den, aldus de K.N A.C., voor het vraagstuk op welke wijze aan bui tenlanders benzinebonnen kunnen v/orden verstrekt op dagen, dat de daarvoor aangewezerj banken zijn gesloten. Er is n.l. een aantai bureaux buiten de zogenaamde droge zóne aangewezen, waar bui tenlanders op Zaterdagen, Zon dagen en andere dagen waarop de banken zijn gesloten toch hun reis- chèques kunnen innen en op grond van die chèques gratis 'n toewij zing voor benzine bonnen kunnen verkrijgen. Voor het eerst sedert de bevrij ding hebben in de omstreken van het kamp van Mourmelon grote militaire manoeuvres plaats. Zij zullen tot 8 Sept. duren. Legercorps Generaal Reers, hoofd van de algemene legerstaf zal de belangrijkste operatie "bij wonen. De manoeuvres zullen ver der in hun geheel bijgewoond wor den door talrijke buitenlandse mi litaire attaché's. Om bezuinigingsreden zullen: de strijdkrachten, die aan de manoeu vres deelnemen, beperkt zijn tot twee divisies, terwijl de pantser troepen tot een volstrekt mini mum zijn beperkt. De eerste Minister van India, Pandit Nehroe, heeft gisteren in het parlement verklaard, dat de onmiddellijke en grootste zorg van de regering van Indië „de toe nemende golf van geweldpleging en anarchie in de staat Hydera bad" betrof. „Sinds het begin van de provo catieve geweldcampagne", aldus Nehroe, waren 70 dorpen in Hy derabad aangevallen, 150 keer de grens van India geschonden. 100 t-ersonen gedood en een grom aantal gewond, vele vrouwen ont voerd, 12 treinen aangevallen, eigendommen ter waarde van 1 millioen ropijen geroofd en waren honderduizenden gevlucht naar de aangrenzende provincies van India. Geen beschaafde regering aldus Nehroe, „kan gedogen, dat dergelijke wreedheden in het geo grafische hart van India gepleegd kunnen worden zonder ongestraft te blijlven". India had voor de „laatste keer" geëist, dat de Nizam zijn Razakars (militante Mohammedanen onmiddellijk zou Een woordvoerder van bet Britse Ministerie van Buiten- landse Zaken heeft verklaard, dat men te Londen de toestand te Berlijn ernstig opvatte,. Voor het „achteruit gaan'' van de toe stand, was een partij, die minder dan 20 prooent bij de laatste ge meenteraadsverkiezingen behaal de verantwoordelijk. In diplomatieke kringen te Londen acht men het onvermij delijk, dat de „pogingen om het werk van de gemeenteraad te fnuiken" repercussies zullen heb ben op de besprekingen van de 4 militaire gouverneurs. „Hoe lang ben je hier op wacht?" „Van tien uur af! „Heb je dan misschien iemand raar binnen zien gaan Ja! Ik heb de auto van me vrouw Stone gezien. Daarna heb ik u nog thuis zien komen maar verder absoluut niets meer. „Dank je! Wil je misschien terwijl ik hier wacht, om het hek heen lopen, en aan al je coUega s deze zelfde vragen stellen? Breng mii hun antwoord precies over. Als een van hen iets heeft opge merkt, breng hem dan mee^ De agent verwijderde zich langs het hek en was weldra m de mist ver dwenen. Charlie bleef alleen v het hek staan. Hij durfde met meer na te denken. Bij zich zelf herhaalde-hij steeds weer de woor den die Janine gesproken haa. ..Ninette moet gelijk hebben. Beter dan alle redeneringen zal baar gevoel onis naar de waarheid lei dein"de nachtelijke stilte hoorde bii het geluid van stappen en dacht: „Zou de agent een collega meebrengen? Als er nu twee zijn dan wil dat zeggen, dat Eve lyne gezien, werd ontbinden en wederom de Indische troepen in de stad Secunderalbad zou toelaten. (De Indische troepen werden uit Secunderabad terug getrokken volgens de status-quo- overeenkomst, die geldig is van November 1947 tot November 1948). Wat het geschil inzake Kasjmir betrof zeide Nehroe, dat de fundamentele factor Pakistans agressie" op Indisch gebied was, „die tot zekere consequenties moest leiden". Ds. G. H. Kersten, oudwoorzit- ter van de Staatkundig Gerefor meerde Partij, is Maandag in de leeftijd van 66 jaar in Waarde, waar hij in verband met zijn ge zondheidstoestand verbleef, over leden. Ds. Kersten werd 6 Augustus 1882 te Deventer geboren. Hij studeerde eerst voor onderwijzer op de kweekschool te 's Graven- hage, waarna hij aan de Keuche- Viiusschool aldaar een betrekking kreeg. Daar hij zich echter meer tot het predikambt voelde aange trokken, ging hij theologie stude ren. In 1905 werd hij bevestigd als predikant der Gereformeerde Gemeente te Meliskerke. Van 1006'1912 was hij predikant in Botterdam, van 1912—1926 in Ier- seke, en van 1926 tot zijn dood in Rotterdam, waar hij tevens do cent was aan de school voor op leiding van predikanten der Gere formeerde Gemeente. Van 1922 tot de bevrijding was hij voor de Staatkundig Gerefor meerde Partij lid van de Tweede Kamer Ds. Kersten was voorts hoofd-redacteur van het orgaan van zijn partij „De Banier Hij was ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw en lid van het Zeeuws Genootschap voor weten schappen. De grijze silhouet kwam weer langs het hek de hoek om. De agent was alleen en zei, na zijn automatische groet: „Mijn colle ga's hebben niets gezien, mijnheer Stone! U kunt op hen vertrouwen als op u zelf!" Charlie antwoordde niet Zijn blik dwaalde langs de enorme gevel zonder licht, die somber en geheimzinnig uit de mist opdoemde. Welk drama had zich achter de stenen steilte afge speeld? Welk een verschrikke lijk geheim verborg die sinistere gevel, die scheen te grijnzen, als een geweldige sfinx? Een spoor het aanbreken van <je dag Charlie Stone,in de hall. Hij sprak met een klein blond mannetje, dat zeer gewichtig deed. Het was Patrick Zolm, de inspec teur van politie. Bermond was naar de bureaux gegaan, om en kele dringende orders te geven. Op verzoek van Charlie was Ja nine hij het onderhoud tegenwoor dig. Zolm somde alle verdwijnin gen op, die sedert zijin komst te Kowa hadden plaats gevonden Charlie leed zichtbaar onder al Omtrent de besprekingen van de militaire gouverneurs wordt geheimhouding betracht. Een Amerikaans nieuwsbureau berichtte echter, dat volledige overeenstemming was bereikt over de opheffing van de blokkade, en wel op de vergadering van Maan dagavond. De overeenkomst zou zijn bereikt op voorwaarde dat de Sovjet-Unie zou instemmen met een „bevredigende" regeling van de geldkwestie en de handel Een hoofdambtenaar van het Amerikaanse militaire bestuur verklaarde, dat men niet eerder dan Dinsdagavond kon vewachten over 't dode punt heen te komen. De Amerikanen zijn bereid, aldus deze zegsman, althans een ge deelte van de schuld aan <Je situa tie in het raadhuis aan de plaats vervangende burgemeester, Frie- densburg, die de Westelijke poli tiemannen in de Sovjet-sector bin nen liet, te geven, „daar hij wist, dat de Westelijke mogendheden niet in staat waren de politieman- ren de juiste bescherming te geven". Litke, de fractieleider der S.E.D.,, heeft tegenover de pers verklaard, dat de S.E.D. niet de bedoeling heeft een gescheiden stadsbestuur in de Sovjet-sector in te stellen. De persconferentie werd ge houden in 'n kamer, die slechts enkele meters van de ruimten ver wijderd was, waar de politieman nen uit de Westelijke sectoren „belegerd" worden. Litke zeide: ',Wij willen het stadsbestuur niet uiteen doen vallen. Wij hopen, dat de gemeenteraad zal beslui ten. de volgende zitting in het raadhuis te houden." MOORD TE HELMOND. Maandagmiddag 's te Helmond het lijk gevonden van de 44-jarige J v. S., vader van 3 kinderen. Na het eerste onderzoek bleek, dat de iman was overvallen en ten gevolge van een messteek in de hartstreek moet zijn overleden. Als verdacht van deze moord is aangehouden de 43-jarige M. K. uit Helmond. De beweegrede nen voor deze moord zijn nog niet bekend. AFSCHAFFING VAN DE KEUZEBONNEN. Sinds enige tijd zijn de vooruit zichten van de broodgraanvoor ziening zodanig verbeterd, dat de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening thans op de met ingang van 3 Januari 1948 genomen maatregelen tot 'beper king van het meel- en bloemver- bruik (instelling der z.g.m. keuze bonnen) kan terugkomen: het is bovendien mogelijk de productie van meel en bloembevattende ar tikelen te vergroten. Te beginnen met de distributie periode, die dp 11 September a.s. ingaat, zullen geen keuzebonnen meer worden aangewezen. Met uitzondering van brood, tarwe- griesmeel en tarwevlokken, zullen van die datum af de thans op de keuzebon beschikbare producten vrij kunnen worden verkregen, derhalve: vermicelli, macaroni, spaghetti, noedels, vermicellisago en mie: beschuit, biscyits. wafels, speculaas, koekjes, ontbijtkoek, taai-taai, korstjes, stroopwafels en gebak. Brood (ook wittebrood) blijft op de broodbon. Tarwegries- meel en tarwevlokken kunnen met ingang van 11 September as. op de bloembon worden betrokken tot een hoeveelheid, gelijk aan die voor tarwebloem. In verhand hiermede zal het vier-wekelijkse bloemrantsoen met ingang van 25 September a.s. worden verhoogd van 100 tot 200 gram. Het veer tiendaagse bloemrantsoen voor de babies (E-groep). van 500 gram ondergaat geen wijziging. Door ruimere bevoorrading met DONDERDAG 9 SEPTEMBER. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Voor de vrouw; 9.45 Gram.; 10.15 Morgens- dienst; 10.45 Geest el. liederen; 11.00 De Zonnebloem; 1145 Gram.; 12.03 Klaas van Beeck; 13.00 Nieuws; 13.20 Bariton, en piano; 13.45 Hors d'oeuvre; 14.00 Giaconda ensemble; 14.30 Casano va; 15.00 N.C.R.V.-koor; 15.30 Piano; 16.00 Bijbellezing; 17.00 Radio Jeugdjourn.17 30 Svmph. crk.; 18.15 Land- en tuinbouw; 19.15 Leger des Heils; 19.4,5 R.V. D.; 20.00 Nws.; 20.15 Plaatvaria; 21.00 Lezing; 21.20 Kerkconcert; 22.15 Vaart der volken22.45 Avondoverdenking; 23.00 Nieuws; 23 15 Gram. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws; '8.15 Gram.; 9.15 Morgenwijding; 9.35 Arbeidsvitaminen10.30 Van vrouw iot vrouw; 10.35 Gram.; 11.00 Orgelconcert; 12.03 Het Lyra trio; 12.33 In 't spionnetje; 12.38 Piano en orgel; 13.00 Nws.; 13.20 The Avroleans; 14.15 Solis tenconcert; 15 00 Voor zieleen en gezonden; 16.00 Symph. orkest; 17.00 Kaleidoscocp; 17.30 Doe het zelf; 17.35 Oude bekenden; 18.00 Nieuws; 18.15 Gram.; 18.35 Jonge Vedettes; 19.00 Een traditie her leeft; 19.25 Nieuws; 20.30 Piano; 21.00 Lezing overtocht van H. M. de Koningin; 2,1.40 Hoorspel; 22.10 Het Metropole orkest; 22.45 Lezing van de burgemeester van Pontianak; 23.00 Nieuws; 23.15 Gram. de grondstoffen bloem, suiker en vetten, wordt het mogelijk, dat de vrijkomende artikelen in redelijke hoeveelheden voor het publiek be schikbaar komen. Tengevolge van de opheffing van de keuzebonnen, kan het veer tiendaagse broodrantsoen van 11 Sept. a.s. af worden gesteld op: 1200 gram voor houders van E- kaarten; 2400 gram voor houders van ID-kaarten, 4800 gram voor houders van C-kaarten, 6400 gram voor houders van B-kaarten, 4000 gram- voor houders van A-kaarten. EEN EI OP DE BONN ENLIJST. Op de bonnenlijst van ai). Don derdag komt een bon voor alle leeftijdsgroepen voor, die recht geeft op het kopen van een ei. De ze eieren zullen op vele plaatsen niet aanstonds voorradig zijn. al dus deelt de afd. voorlichting van het ministerie van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening ons mede, aangezien de bevoorrading van de handel in hoofdzaak in de eerste dagen van de volgende week zal geschieden en wel met koelhuiseieren, waarvan de pnjs 2 cent hoger is dan die van verse eieren tengevolge van de kosten van opslag en extra bewerking. Dat kan! Met de eenvoudige bloed zuiverende Kruschen-kuur: Elke morgen de kleine dosis Kruschen Salts, zoveel als er op een cent gaat. De zes minerale zouten, waaruit Kruschen bestaat, zijn een wondere stimulans voor de bloedzuiverende organen. Lever, nieren en ingewanden hebben de opwekking nodig, die Kruschen geven kan. Ze gaan weer krach tiger werken, het bloed gaat snel ler stromen en voorkomt zodoen de dat schadelijke, pijnverwek- kende zuren zich gaan yastzetten in spieren en gewrichten en voortdurende oorzaak worden van Uw ondragelijke pijn. Niet zonder reden gebruiken millioenen man nen en vrouwen over de hele wereld sinds jaar en dag Kru schen. De heilzame gevolgen wor den alom erkend en er kan geen reden zijn, waarom ook gij er niet van zoudt profiteren. Vraag Kru schen bij Apotheker of Drogist. Ingez. Med. Bij stond dat nodeloze gepraat. Janine kon zich tenslotte niet meer bedwin gen en zei nerveus: ,.Ik verzoek u om voor het ogenblik van over bodige uitlegggingen over uw methode af te zien! Mynheer Stone is zeer opgewonden en on gerust. Wiij kunnen slechts naar feiten luisteren. Ter zake alstu blieft!" „Gode! U wilt dus niet met orde te werk gaan? Uitstekend. In dat geval kan ik kort zijin. Mijn mannen zijn de beste speurders die er bestaan! Zij hebben nie mand in het huis zien §aan en er is absoluut niemand uit het huis gekomen! Oordeel zelf!" Patrick Zolm nam een stramme houding aan en zei plotseling- Wel, verbergt u mij niets. Me vrouw Stone is een beroemde schoonheid. Zij had zeker wel be wonderaars. Heeft u merkte Ik zweer u geheimhou ding, mijnheer Stone! De waar heid moet ik weten! De waarheid. De zakenman herkreeg bij deze woorden al zijn kalmte weer en zei beslist„Als.u uw onderzMk in die richting leidt, zult u abso luut niets vinden! Mijn vrouw is van hoge geboorte en zeer trots. Haar gedrag is onberispelijk, en haar koude minachting hield zens de brutaalste op een afstand!" Er volgde een korte stilte. Jamne achtte het ogenblik geschikt om te zeggen wat zij ontdekt had. „Mevrouw Stone is niet uit vrije wil heengegaan, zij is ontvoerd geworden!" „Door de schoorsteen mis schien", zei Zolm op spottende toon, woedend bij 't idee, dat een vrouw een spoor zou hebben ge vonden, dat aan hem en zijn man nen ontgaan was! „Neen! Niet door de schoorsteen; door de pro visiekamers, de gang en de acy" terdeur!" De inspecteur luisterde niet eens meer. Mijnheer Stone echter zei: „Dat is mogelijk...... mijn vrouw kon op die manier in de tuin komen, zonder gezien te worden... maar... de tuin is om geven door de hekken!" „Kan men zich niet in de steengroeve verbergen?" vroeg Nine. Dit wee trof Charlie. „En waarom voor de duivel," zei de inspecteur woe dend „zou mevrouw Stone zich m een kvondtoilet en behangen met juwelen, in die steengroeve ver bergen (Wordt vervolgd. [•te (axu- a en nj en ae lessen (0J)nderwijzeres bij het voorber. men Zaterdag 11 gember /vangiue van ^eerungen cue voor 1 Januari 1949 de leef tijd yan 16 jaar moeten hebben bereikt worden vóór ouig, ueuiuraai no TERNEUZEN lei. Z153

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2