m Politie van Westelijke sector in Berlijns Gemeentehuis gearresteerd Twee waarnemers der V.N. vermoord door Arabieren Wmm WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1548. Regering Schuman verslagen Waardigheden van Hare Majesteit Koningin Juliana Oe afkondiging van de Grondwetswijziging De huldiging van H.M, de Koningin door de Staten-Generaal Vier Prinsesjes maken boottocht De herziening der Sociale Verzekering Prins Boudewijn van België 18 jaar Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSV ERWACHTEVG medegedeeld door het K N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Warmer- Plaatselijk wat ochtendnevel. Overdr. wolkenbanken. Droog weer met hogere temperaturen. Tijdelijk vrij krachtige, overi gens zwakke tot matige wind tussen Zuid-West en West. 4e Jaargang No- 905. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advert entleprfla per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 et., iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. Nederland heeft een nieuwe Ko ningin. Zaterdag 4 Sep tember 1948 om 12 uur precies verschenen Wil- helmina, nu Prin ses der Neder landen en Julia na, de nieuwe Koningin der Ne derlanden, op het balcon van het Paleis op de Dam om de bevolking van Nederland mededeling te doen van de t roouswisseling. Prinses Wilhel- mina brengt aan het einde van haar rede een „Lang leve Ko ningin Juliana" uit op de nieuwe Koningin. Zes en veertig politiemannen uit de Westelijke sectoren, die, bij de demonstratie vóór en in het Berlijnse raadhuis van Maandag, ,,hun toevlucht hadden gezocht" In het bureau der 'Geallieerde verbindingsofficieren, gevestigd in het Berlijnse raadhuis zijn door politie van de Oostelijke sector ge arresteerd en, naar Reuter meldt, met de boeien aan, v/eggevoerd. De politie van de Oostelijke sector moest hiertoe een deur openbre ken. De 46 Westelijke politieman nen waren omgeven door een cor don van leden der Duitse politie uit de Sovjet-sector Tevoren hadden de Sovjet-autoriteiten ver zocht de papieren van de ge- isoleerde Westelijke politiemannen te mogen controleren om na te gaan, of er „misdadigers bij wa ren". De Amerikaanse autoritei ten stonden dit toe maar deelden mee, dat zij legervrachtanto's zou den zenden om de 46 man op te pikken, wat ook het oordeel der politie in de Oostelijke sector mocht zijn. Een politie-officier verklaarde daarop, dat de betrok kenen in elk geval ondervraagd zouden worden en verlangde ver der, dat ieder, die eeri Geallieerd uniform droeg het gemeentehuis zou verlaten. De Amerikaanse verbindingsofficier Majoor Davis- son weigerde. De Britse verbin dingsofficier had van zijn supe rieuren opdracht te protesteren maar desnoods aan het bevel ge hoor te geven. De twee vrachtauto's die de Amerikanen hadden laten aan rukken, werden door de politie van de Oostelijke sector naar het Sovjet-hoofdkwartier gereden. De (Duitse civiele beambten, die met de vrachtauto's waren meegeko men, werden vastgehouden maar de Amerikaanse soldaten, die de chauffeurs vergezelden, werden op vrije voeten gesteld. Een hoofdofficier van de Duitse politie in de Sovjet-sector heeft •verklaard, zo wordt nader bericht, dat hij met toestemming van de Sovjet-autoriteiten beval had ge geven tot het openbreken van de deur, waarachter zich de 46 Wes- lijke politiemannen bevonden. De achter de deur gelegen kamer be hoorde tot de suite, waar de Ame rikaanse verbindingsofficier zit ting heeft. Naar Reuter verder meldt, heeft de politie uit de Oostelijke sector, na de 46 politiemannen der Wes telijke sectoren, die in burger wa ren, weggevoerd te hebben, „Ame rikaanse documenten onderzocht".' De Franse verbindingsofficier verklaart, dat „een Rus" hen had verzocht het gebouw te ver laten, hetgeen hij geweigerd had. De ander had hiertegen geen be zwaar. maar verzekerde, aldus de Fransman, dat de Westelijke po litiemannen, „die in elk geval door Westel. mogendheden beschermd worden", gearresteerd zouden worden. In het bureau hebben volgens Reuter twee Russen de Ameri kaanse, Britse en Franse verbin öingsofficieren ervan beschuldigd „misdadigers te herbergen". De Britse verbindingsofficier pro testeerde krachtig, zeggende, dat hij zo'n beschuldiging jegens {ie Westelijke Geallieerden niet kon toestaan. De Franse verbindings officier meende, dat „zij zich ge droegen als de nazi's, toen zij Frankrijk binnenvielen." Toen een politie-officier uit de Oostelijke zone zich later bij Ma joor Davissqp (V S.) meldde en vroeg, of er nog meer „Westelijke politiemtsdadigers" in het gebouw verborgen waren, antwoordde deze, dat de andere kamers in zijn afdeling al dagen lang gesloten waren'en dat hij niet van zins was ze te openen. Daarop verzocht hij de politie-officier zich te willen terugtrekken. Naderhand werd gemeld, dat politie uit de Oostelijke sector met duplicaat-sleutels alle kamers in het gemeentehuis opende om na te gaan, of zich daar nog leden van de Westelijke politie bevonden Reuter weet voorts te melden, dat nog twee lokalen van het gemeen tehuis vol politie uit de Westelijke sectoren zouden zitten. 'De Amerikaanse verbindings officier heeft verklaard, dat de V. S. zouden protesteren tegen de „door de Sovjet-autoriteiten goed gekeurde handelingen" van gister. Een protest der regering werd niet uitgesloten geacht. Het A.N.P. verneemt, dat zes en dertig van de zeven en veertig politiemannen uit de Westelijke secteren, zich Maandagavond laat nog bevonden zouden hebben in het kantoor van de Amerikaanse verbindingsofficier, onder wier bescherming zij zich zouden heb ben gesteld. Ruim voorzien van levensmidde len zijn Engelse, Franse en Ame rikaanse verbindingsofficieren Dinsdagnacht in het Berlijnse ge meentehuis gebleven om enkele politiemannen uit de Westelijke sectoren, die aan de arrestatie door de politie van de Oostelijke sector zijn ontkomen, te bescher men, aldus meldt Reuter uit Ber lijn. Deze politiemannen bevinden zich achter gesloten deuren in het aan de V. S. toegewezen gedeelte van het gemeentehuis, terwijl de Sovjets voor het gebouw een ge wapende wacht hebben geplaatst en voortdurend vier met tommy- guns gewapenden in 'n jeep laten patrouilleren De Amerikaanse verl indingsofficier Davisson heeft verklaard, dat hij in het gemeen tehuis zal blijven, totdat de Sov jets him wachten hebben terug getrokken. Uit officiële bron wordt verno men, dat de Westelijke militaire gouverneurs „aanzienlijk in ver legenheid gebracht zijn" door deze gebeurtenissen. Men zou het bin nenlaten van politie uit de Weste lijke sectoren §n de daaropvolgen de moeilijkheden „onbezonnen" achten. Graaf Bernadotte heeft Maan dag een boodschap aan de Vei ligheidsraad gezonden, waarin hij verklaart dat de beide Franse waarnemers, die 28 Augustus in de vlieghaven van Gaiza zijn ge dood, door ongeregelde troepen uit Saoedi-Arabië „op beestach tige wijze vermoord zijn gewor den". Laatstgenoemde troepen ston den onder bevel van een Egypti sche eenheid. Een zekere verant woordelijkheid rust op de organi sators van het bestand der V. N. Eten telegram, waarin de aan komst van het vliegtuig wordt gemeld, is niet te Gaza ontvan gen. En het feit, dat het toestel der beide Franse waarnemers ever een verboden gebied heeft gevlogen, waar het door het af weergeschut werd beschoten, wordt toegeschreven aan het ge brek aan instructies, aan de vlie geniers te Haifa gegeven. De Egyptische autoriteiten dra gen ook een grote verantwoorde lijkheid. Graaf Bernadotte heeft eveneens aan de Veiligheidsraad de tekst gezonden van een door hem aan Nakrasji Pasja, de Egyptische eerste-Minister ge richte brief, waarin hij zegt dat de in koelen bloede op twee on gewapende mannen bedreven moord „een uiterst ernstig feit vonmt in de geschiedenis van de betrekkingen tussen de waarne mers van de V. N. en de strijd krachten onder Egyptisch bevel." Hij hoopt dat de Egyptische rege ring de verantwoordelijkheid hier voor wel zal willen aanvaarden, en de geschikte maatregelen tref fen. In de Franse algemene vergade ring is (je regering Schuman Dins dagavond met zes stemmen ver slagen. De eerste daad van Hare Ma jesteit Koningin Juliana als Ko ningin was het toekennen van het besluit, waarbij Prinses Wilhel mina benoemd werd tot Ridder der eerste klasse van de Militaire Willemsorde. Deze onderschei ding wordt hoogst zelden toege kend. Tijdens de gehele regerings periode van Hare Majesteit Ko ningin Wilhelmina is dit slechts drie maal geschied Gouverneur- Generaal Van Heutz was de enige Nederlander aan wie deze hoge onderscheiding te beurt viel, na melijk in 1903. In Juli 1946 benoemde Koningin Wilhelmina Koning George V van Engeland tot Ridder Grootkruis en zoals me® zich nog zal herinne ren werd de onderscheiding in 1948 posthuum toegekend aan President Roosevelt bij het bezoek dat mevrouw Roosevelt aan Ne derland bracht. Thans is, zoals blijkt uit de passage in de acte van afstand, volgens welke Koningin Wilhel mina afstand doet van Haar Ko ninklijk gezag en waardigheid in het Koninkrijk en van al de rech ten daaraan verbonden aan Julia na, Prinses der Nederlanden, de laatste bij het aanvaarden van hei Koninklijk gezag Grootmeesteres van de Militaire Willemsorde ge worden. Tevens zijn onafscheide lijk aan (je Kroon der Nederlanden verbonden de „orde van de Neder landse Leeuw", de Orde van Oranje Nassau en de Huisorde van Oranje. Bij het overnemen van het Ko ninklijk gezag werd Koningin Juliana presidente van de Raad van State, van Welk college Zij sinds 1927 reeds lid was. De versierselen behorende bij de Willemsorde der eerste klasse van Prinses Wilhelmina zijn evenais het Grootkruis der Militaire Wil lemsorde van Koningin Juliana aoor edelsmeden te Utrecht ge-i maakt. Ook de versierselen, behorende bij de Willemsorde der eerste klasse van de Koning van Eiige- land zijn juist dezer dagen gereed gekomen en zullen de Koning spoedig met een geealligrafeerd Ridderdiploma worden overhan- digd. De wetten tot verandering in de grondwet zullen 8 September in het Staatsblad verschijnen. Nog deze week is in het Staats blad voorts te verwachten de pu blicatie betreffende de plechtige afkondiging van de vastgestelde veranderingen in de Grondwet. Deze plechtige afkondiging zal geschieden op Maandag 20 Sep tember des namiddags half drie wettelijke Nederlandse tijd, en wel tegelijkertijd in Nederland, Indo nesië, Suriname en de Nederland se Antillen. De wetten worden op het boven genoemde tijdstip voorgelezen: in Nederland in een plechtige open bare zitting van de Hoge Raad der Nederlanden, van elk der ge rechtshoven en der arrondisse mentsrechtbanken in Indonesië in een plechtige openbare zitting van het hoogste rechterlijke col lege te Batavia; in Suriname in een plechtige openbare zitting van het Hof van Justitie en in de Nederlandse Antillen in een plech tige openbare zitting van het Hof van Justitie. Bij vorige grondswetsherzienin- gen werd de publicatie betreffen de de plechtige afkondiging afge lezen in Nederland: in iedere ge meente van de pui of voor de deur van het huis der gemeente. Ditmaal en ook in den vervolge zullen de burgemeesters ook de gewijzigde artikelen zelf in hun geheel voorlezen De Minister van Binnenlandse Zaken zal aan de burgemeesters voorstellen deze voorlezing te doen geschieden in een buitengewone zitting van de gemeenteraad. Dit zal echter fa cultatief zijn. Vijf leden der Staten-Generaal zijn Maandag niet aanwezig ge weest in de verenigde vergadering der beide Kamers van de Staten- Generaal. Deze leden hebben dus de plechtige verklaring van de voorzitter, waarin namens H. M. de Koningin wordt ontvangen en gehuldigd, niet kunnen beëedigen of bevestigen. Dit brengt geen wijziging in hun positie als Kamerlid. Deze eed of belofte behoeft niet alsnog te worden afgelegd. Bij de inhuldiging van H. M. Koningin Wilhelmina in 1898 wa ren eveneens enige leden afwezig, o.w. Dr. A Kuyper, die zich toen in Amerika bevond. Geheel onverwacht hebben de vier Prinsesjes in gezelschap van hun gouvernante, mevr. M. A. Pennink, in een politieboot, onder commando van de kapitein der waterpohtie Holthaus gistermor gen een tocht door de grachten te Amsterdam gemaakt. De boot heeft aangelegd bij het tuinter ras van het Amstelhotel, waar de Prinsesjes uitstapten en een kort bezoek aan hun Oom Prins Asch- win brachten. Daarna is (je tocht voortgezet. De Prinsesjes waren gekleed in licht blauwe jurkjes. Zoals men weet kwam in April j.l. het rapport van de pers in zake de herziening van de sociale verzekering, uitgebracht door een commissie, bestaande uit verte genwoordigers van de Minister van Sociale Zaken en de Stichtng van de Arbeid, onder leiding van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken, Mr. Dr. A. A. van Rhijn. In dit rap port werden de grondslagen neer gelegd volgens welke naar de mening der commissie de algehele regeling der sociale verzekering dient te worden herzien. Thans heeft de Minister van Sociale Zaken in overleg met de Stichting van de Arbeid aan deze oommissie verzocht de arbeid te hervatten om op basis van haar rapport wetsontwerpen voor te bereiden. Gisteren is Prins Boudewijn van België achttien jaar geworden. Prins Boudewijn, Hertog van Bra bant en erfopvolger van Koning Leopold, zou in geval van troons afstand van 2ijn vader, nu hij deze leeftijd bereikt heeft, automatisch Koning worden. De Belgische Minister-President iSpaak heeft Koning Leopold zijn gelukwensen per telegram doen toekomen. ireakenden". In de rabrieaen u<r ^"Toestand. I tenlandse politiek stond onder Peugeot, te Sochau, is de staking fiteren van de moe j - j communjstiSChe jinvloed. De hou- llermont-Ferrand schuldigde hen san te hebben met de Te koop: 8 vurenhouten Winkelladen, pl-m- 1- 0,85, br. 0.75, hoog 0.26 1L IVvrx/i.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1