De Inhuldiging in de Nieuwe Kerk te, Amsterdam PROCLAMATIE van Koningin Wilhelmina PROCLAMATIE van Koningin Juliana De plechtigheid van de ondertekening van Afstand! DINSDAG 7 SEPTEMBER 1948. Dagorders aan de Strijdkrachten DE HERAUTEN VAN WAPENEN. Frunkeruig bij Abonnement: Terneuze» WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.|N. MX te De Bilt, geldig tot Dinsdagavond Onstandvastig weer- Weer toenemende bewolking met later op de dag, vooral in het W. van het land tijde lijk regen en aanwakkferende Z.-W. wind. Koel weer. Onder Redactionele leiding t-an P. L. D. J. van Oerveren Redactie-aarea: Noordstr. 56-67, Temeoeea Tel. 2510 - Na 6 uur 2078. Hoofdagentschap voor vVest Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 48. DE VRIJE Uitgave Stichting „De Vr«e Zeeuw" - Verschijnt dagelijks 4e Jaargang No. 904- Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uiur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent ZON EN MAAN Abonnementsprijs 5,25 per kwarta&L 1948 Zon Maar Sep. Opk. Ond. Ond. Ond. 7 6.01 19.14 11.23 20.48 8 6.02 19.12 12.49 21.09 9 6.04 19.10 14.12 21.36 19 6.06 19.07 15.26 22.13 11 6.07 19.05 16.29 23.02 13 6.10 19— 17.51 0.40 oningin Juliana, vorstin der {Nederland HEDEN, den vierden September 1948 des voormiddags te elf en een half ure op het koninklijk paleis te Amsterdam, heb ik, Wil helmina, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., in tegenwoordigheid van Mijn geliefde Dochter en Schoonzoon, bijeengeroepen de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal; de ministers; de vice-president van den Raad van State; de leiders en leden van deputaties uit Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen; de commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland; de burgemeester van Amsterdam; de directeur van het kabinet der Koningin; om in hun tegenwoordigheid in een plechtige verklaring uitvoe ring te geven aan het door Mij op den twaalfden Mei j.l. aan land en rijksgenooten medegedeelde voornemen Mijn langdurige regee ring te beëindigen en afstand van de kroon te doen ten behoeve van Mijn Dochter. Ik verklaar, dat Ik na langdurig en rijp beraad, buiten iemands invloed, geheel vrijwillig van dit oogenblik af. onherroepelijk af stand doe van Mijn koninklijk gezag en waardigheid in het ko ninkrijk en van al de rechten daaraan verbonden, deze overdra gende aan Mijn geliefde Dóchter en Troonopvolgster Juliana, Prinses der Nederlanden. Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., om door Haar en Haar wettige opvolgers bezeten te worden, overeenkomstig de bepalingen der grondwet van het Koninkrijk. Ik beveel, dat deze Mijn verklaring met Mijn handteekening, bekrachtigd en van het grootzegel van het Koninkrijk voorzien, nadat dezelve door Mijn Dochter en Schoonzoon, alsmede door alle autoriteiten thans bij Mij vergaderd, onderteekend zal zijn, in het kabinet der Koningin zal worden bewaard en dat authen tieke afschriften zullen verzonden worden aan de beide Kamers der. Staten-Generaal, aan den Hoogen Raad der Nederlanden en aan de Staten der provincies. WIJ Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Frflnses van- Oranje-Nassau, enz-, enz-, enz. Aan land- en rijksgenoten, Nu Ik heden het Koningschap heb aanvaard, wil Ik enige woor den tot U richten- Allereerst een woord van grote dankbaarheid. Van Mijn vroeg ste jeugd af hebt gij Mij omgeven met uw genegenheid. Uit alle delen van het Rijk, uit alle kringen der maatschappij, van oud en jong, ontving Ik steeds ontroerende blijken van gehechtheid. Nu Ik gereed sta Mijn nieuwe taak te aanvaarden, gevoel Ik sterk hoe grote steun die genegenheid voor Mij is- Na een regering van vijftig jaren, legt Mijn Moeder Haar taak 'necjr. Haar regeringsperiode, eerst staande in het teken van vreedzame vooruitgang op bijna ieder gebied, omvatte twee we reldoorlogen met een zware, economische crisis daartussen- Op een leeftijd, dat de meeste mensen aan rust denken, is Koningin Wilhelmina de bezielende leidster geweest in de strijd tegen mee dogenloze vijanden, die met grote overmacht ons land en Indo nesië hadden overweldigd. Overeenkomstig Haar eigen wens gaat Zij thans als Prinses Wilhelmina der Nederlanden in ons midden Haar welverdiende rust genieten. Wij kunnen-Haar nooit genoeg danken voor wat (Zij deed- Landgenoten, Hoewel de tijd, waarin Ik de regering aanvaard, vol is van moeilijkheden en dreigende verwikkelingen, is er toch reden tot vreugde, omdat ons land, ondanks verwoesting en verarming, innerlijk sterk genoeg bleek om zich met behulp van onze bond genoten spoedig te herspellen- Deze vreugde is echter vermengd met diepe weemoed om allen, die zijn heengegaan, en warm medegevoel met hen, die achter bleven, of wier have en goed vernietigd werd. Het leed aan ons volk in oorlog en bezetting aangedaan, zullen wij niet licht vergeten- Begrijpelijk en gerechtvaardigd zijn de daaruit ook tegen bepaalde Nederlanders voortspruitende gevoe lens. Wij moeten er ons echter rekenschap van geven, dat ook zij te eniger tijd weer in onze gemeenschap moeten worden op genomen. Volken van Indonesië, Tot U heeft Mijn Moeder in donkere dagen lichtende woorden gesoroken. die voor U en Nederland een groots werkplan ontvouw den, opdat gij en Nederland in vrijwillig samengaan een gelijk waardige en eervolle plaats zouden innemen in de rij der volke ren- Ik vertrouw, dat onder Mijn regering de nieuwe verhouding een harmonische vorm zal vinden, welke aansluit bij wat leeft en groeit in uw midden- Volken van Suriname en van de Nederlandse Antillen, Vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfstandigheid zullen in het nieuwe Koninkrijk uw onvervreemdbaar erfdeel zijn- In het vertrouwen, dat Ik zal mogen rekenen op uw aller steun, op welke trap der ambtelijke ladder en'in welke maat schappelijke werkkring gij ook arbeidt, en met de bede, dat God Mij moge sterken, aanvaard Ik de regering. Lasten en bevelen, dat deze proclamatie in de Staatscourant en het Staatsblad opgenomen en ter plaatse, waar zulks gebruikelijk is, aangeplakt zal worden. Amsterdam, 4 September 1948. JULIANA. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Drees- De Minister zonder portefeuille, J. R. H- van Schalk. De Minister van Buitenlandse Zaken, Stikker. De Minister van Justitie, Wijers- De Minister van Binnenlandse Zaken, J. H- van Maarseveen- De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Th. Rutten. De Minister van Financiën, De Minister van Oorlog, De Minister van Marine a- i„ P. Lieftinck. Schokking. Schokking. De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, J. in 'tVeld- De Minister van Verkeer en Waterstaat a- i., J. R. H- van Schaik- De Minister van Economische Zaken, Van den Brink. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Mansholt. De Minister van Sociale Zaken, A. M. Joekes- De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, E. Sassen- De Minister zonder portefeuille, Götzen. Zaterdagmorgen heeft Koningin Wilhelmina der Nederlanden in de Mozes-en-Aaronzaal van 't Paleis op de Dam, de acte van abdicatie getekend Daartoe was in deze zaal te half twaalf een klein ge zelschap van 26 personen bijeen gekomen, onder wie de veertien leden van het kabinet, de twee Kamervoorzitters, de vice-presi dent van de Raad van State, ge delegeerden van Indonesië, de Ne derlandse Antillen en Suriname, de Commissaris der Koningin in Noord-Holland, de burgemeester van Amsterdam en de directeur van het kabinet van de Koningin, mej. Teilegen. Te kwart over elf was dit gezel schap in de Mozes-en-Aaronzaal aanwezig en te half twaalf pre cies traden Koningin Wilhelmina met Prinses Juliana en Prins Bemhard binnen. Nadat men zich geschaard had om een lange tafel sprak Koningin Wilhelmina enkele woorden, waar na aan de directeur van het kabi net van de Koningin opdracht werd gegeven de acte van adbica- tie voorste lezen. De acte was geschreven op een vel zwaar perkament van groot formaat voorzien van een zegel, waarvan de voorkant het eigen riikszegel van Koningin Wilhel mina bevatte en waarvan de ach terzijde was opgedrukt met het rijkswapen. Na voorlezing van deze acte van abdicatie werd het stuk voor gelegd aan Koningin Wilhelmina. Op het zelfde ogenblik waarop Koningin Wilhelmina de pen op nam om haar handtekening te plaatsen werd zij geacht afstand te hebben gedaan. In haar kwali teit dus van Prinses der Neder landen plaatste Hare Koninklijke Hoogheid Wilhelmina haar hand tekening en daarna tekenden Ko ningin Juliana en de Prins der Nederlanden De acte werd daarna doorge geven naar het einde van de tafel, waar alle andere aanwezigen haar van hun handtekening voor zagen. Na de abdlcatieplcchtigheid ver liet de Koninklijke Familie de Mozes-en-Aaronzaal en begaf zij zich door de gele zaal naar de deuren van het balcon van het paleis. Daar wachtte men tot de klok in de koepel van het paleis de laatste van de twaalf slagen had laten klinken en toen traden Prinses Wilhelmina, Koningin Juliana en de Prins der Neder landen naar buiten. Het publiek, sloeg zoals was verzocht hun verschijning in doodse stilte gade. Prinses Wilhelmina: Tijdens deze plechtige stonde sprak Prinses Wilhelmina der Ne derlanden de volgende woorden: Ik stel er prijs op U zelf mede te delen, dat Ik zojuist Mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van Mijn Dochter Prinses Juliana. Ik dank U voor de toegenegen heid en de warmte, waarmede gij Mij steeds hebt omringd. Met vertrouwen zie Ik Uw toe komst tegemoet onder de zorgen de leiding van Mijn innig geliefd Kind. God zij met U en de Koningin. Ik acht Mij gelukkig met U allen te kunnen uitroepen: LEVE DE KONINGIN. Koningin Juliana:. Koningin Juliana antwoordde hierop met de volgende woorden: Ik dank U, lieve Moeder, dat Gij Mij op deze wijze hebt ingeleid. Ik voel het als een groot leed, dat Wij Uw wijsheid en Uw erva ring en bovenal U zelf voortaan zullen moeten missen als onze Ko ningin. Hoe moeilijk het ook zal zijn hieraan te moeten wennen, Ik weet, dat allen U van harte hun beste wensen meegeven voor deze levensperiode, waarin Gij als Prin ses Wilhelmina onder ons zult verkeren. Maar wij kunnen één ding voor U doen: de ideeën, waarvoor Gij pal hebt gestaan, blijven nastreven en verwerkelijken. Ik doe in het bijzonder een be roep op de jeugd, om te trachten zulk een toekomst voor ons allen te vormen, dat daarin de hoogste waarden in ere worden gehouden, waarvoor zovelen van de besten hun leven hebben gegeven. Vooras doe Ik voor mijizelf een beroep op uw aller vertrouwen, dat zelfde vertrouwen, waarmee Gij Mij in de vijf maanden, waar in Ik als regentes voor Mijn Moe der waarnam, tegemoet gekomen zijt. Tezamen gaan wij moedig voor waarts. LEVE HET VADERLAND. Elven voor twaalf uür is Zater-' dag voor het front van de troe pen de volgende dagorder van Koningin Wilhelmina voorgele zen: „Bij het neerleggen van Mijn regeering wensch Ik een persoon lijk woord van afscheid te rich ten tot U, strijdkrachten ter zee, te land en in de lucht. Gedurende de lange jaren Mij ner regeering heb Ik steeds staat op U kunnen maken. In den strijd, dien gij schouder aan schouder met onze bondge- nooten en Ik denk bovendien aan onze visschers en koopvaar ders hebt gestreden voor de bevrijding van ons vaderland en van Indonesië, hebben plichtsbe trachting en opofferingsgezind heid U gekenmerkt. Thans terwijl de opbouw van vloot, leger en luchtmacht nog lang niet is voltooid, wordt een zware 'taak verricht door onze strijdkrachten Ln Indonesië voor het herstellen en behouden van orde en rust. Ook deze taak is vol ontberingen en eisebt voort durend offers, doch ook hier geeft gij alles wat van U gevraagd wordt. Ik heb mij steeds één met U geweten. Uw verrichtingen heb ben Mij trotsch op U doen zii.n. Weest verzekerd, dat Uw lotge vallen Mijn belangstelling zullen blijven behouden. Ik vertrouw dat gij onder de regeering van Koningin Juliana het vaderland even trouw zult dienen, als tijdens Mijn bewind Moge Gods zegen steeds met U zijn. WILHELMINA". in aansluiting op deze dagorder is. na twaalf uur, voorlezing ge geven van de volgende dagorder van Koningin Juliana: Strijdkrachten van het Konink rijk, waar ter wereld Gij U ook moogt bevinden. Gedurende de regering Mijner Moeder hebt gij het vaderland steeds gediend op een wijze Ha- rer waardig. Vredelievend van aard, hebt gij getoond, dat gij verbeten kunt strijden voor vrij heid en gerechtigheid, indien dit nodig is, zelfs tegen een over- machtigen vijand. Wat ik van Mijn echtgenoot, die als bevelhebber der Neder landse strijdkrachten U aanvoer de bij de bevrijding van ons land, en nu als inspecteur-generaal 'n nauwe aanraking met U is, steeds over U hoorde, heeft Mij met trots vervuld. Nog altijd worden van U, strijd krachten in Indonesië, grote of fers gevraagd. Na de moeilijke jaren van oorlog en bezetting zijt gij thans voor geruiroen tijd ver van huis en gezin. Te meer waardering heb ik daarom voor Uw toewijding, zelfbeheersing en plichtsbetrachting bij het vervul len van Uw taak. Bij het aanvaarden van het Koninklijk gezag spreek ik de verwachting uit, dat alle strijd krachten in de toekomst, even als in he»t verleden, eensgezind en toegewijd hun beste krachten zullen geven voor de belangen van het Rijk. Ik reken op Uw trouw. JULIANA. Amsterdam, 6 September 1948. Na een halve eeuw, voor de vijf de maal in de geschiedenis van Nederland, kwamen de Staten- Generaal van ons Koninkrijk in bijzondere plechtige zitting bijeen in de hoofdstad des Rijks. In de geheel gemetamorphoseerde Nieuwe Kerk werd Koningin Juli ana als erfopvolgster van Konin gin Wilhelmina, ten overstaan van de volksvertegenwoordiging met het ceremonieel, dat Grondwettig is vastgelegd, protocolair is ge bonden en door de traditie is ge wettigd de eed op de Grondwet afgelegd en als Koningin der Ne derlanden ingehuldigd.. HET DAGBEGIN. Bij het aanbreken van deze histo rische 6 September klonk van de transen der kerktorens gewijde koraalmuziek. Van 7 tot 8 uur werden oude vaderlandse melodie- en door het Amsterdamse lucht ruim gedreven. Precies 8 uur dreunde de eerste doffe slag van de 101 kanonscho ten van het Koninklijk saluut, die de in het Y «gemeerde oorlogssche pen losten. Op hetzelfde ogenblik begonnen met het spel van het carillon alle torenklokken van de hoofdstad te galmen. Deze morgen werd in alle R. K. kerken, niet alleen in de Kronlngs- stad maar in het gehele land, de Votiefmis van de Heilige Geest gezongen om de genade van de Heilige Geest over Koningin Juli ana en heel de Koninklijke Familie af te smeken. Op de Dam, waar zich reeds Zon dagavond en gedurende de hele nacht honderden hadden opgesteld om zich van een plaatsje te verze keren en die om 6 u. in de morgen werd afgesloten en met touwen in vakken was verdeeld, verzamel den zich de militaire en de studen ten-corporaties, die de erewacht betrokken. De erewachten vóór het Koninklijk Paleis werden be trokken door het corps studenten weerbaarheid Adelborsten en cadetten flan keerden de pergola, waardoor de Koninklijke stoet naar de Nieuwe Kerk schreed. DE NIEUWE KERK. Deze van 1408 daterende Nieuwe Kerk, een laat-Gotische Kruisbasi liek, is door haar ouderdom, haar bewogen verleden als laatste rust plaats van Neerland's grootste zeeheld Michiel de Ruyter en van zijn prins der dichters Joost van den Vondel, een waardige omge ving voor deze plechtigheid. DE GENODIGDEN. Omstreeks 9 uur begon de kerk zich te vullen. Vertegenwoordigers en leidende figuren op maatschap pelijk en cultureel gebied behoor den tot de genodigden. De ruimte in de kerk biedt plaats voor ruim 3000 personen. In het zeer gedif ferentieerde gezelschap was het Nederlandse volk in al zijn scha keringen vertegenwoordigd. Aangezien de inhuldiging van de nieuwe Vorstin in een openbare verenigde vergadering der Staten- Generaal geschiedt, had de voor zitter dier vergadering, d-i. de voorzitter der Eerste Kamer, een aantal plaatsen in de Nieuwe Kerk ter beschikking van het publiek gesteld. In grote trekken moge een ver melding volgen van de genodigden. Vóór het Troonplatform aan de rechterzijde zijn de zetels opge steld van de voorzitter der ver enigde vergadering, Prof. Mr. R. Kranenburg, in ambtscostuum van hoogleraar, omgeven door 5 grif fiers der Staten-Generaal. Aan de linkervoorzijde van het Troonpodium staan de zetels van de vice-president Van de Raad van State, de president en de procu reur-gen ermal van de Hoge Raad, ae president en de procureur-fis caal van de Bijzondere Raad van Cassatie en de voorzitter van de Algemene Rekenkamer Ter weerszijden aan de buiten kant van deze groepen zitten de Ministers. De twee diepe vakken vlak vóór de Troon worden inge nomen door de leden der Eerste en Tweede Kamer der Staten-Ge neraal. Het corps-diplomatique beeft een plaats rechts van het gangpad. De hoofden van de bijzondere com missies hebben ter rechterzijde van de Troon een plaats gekregen. Aan de linkerzijde van dit gang pad zftten de leden van het Inter nationaal Hof van Justitie, de dragers van de Grootkruisen Orde van Oranje-Nassau en Huisorde van Oranje, de Commissarissen der Koningin in de verschillende provincies, het college van Gedep. Staten van Noord-Holland, het oudste lid van bovengenoemde col leges in de overige provincies, de burgemeesters der grote steden, hoofdsteden en voornaamsté plaat sen der provincies, benevens de burgemeesters van Apeldoorn, Baarn en Soestdijk, de voltallige gemeenteraad van Amsterdam, de secretarissen-generaal en de direc teurs-generaal van verschillende Departementen. Op dezelfde hoogte, aan de an dere kant van de Troon, zijn de zetels gereserveerd voor de leden van de Raad van State en van de Hoge Raad, voor de Algemene Rekenkamer, de Bijzondere Raad van Casatie, de Hoge Raad van Adel en het Hoog-Militair Ge rechtshof. Het vak ter linkerzijde der Ka merleden is gereserveerd voor de vlag- en opperofficieren van land en zeemacht, en voor de leger- en vlootpredikanten en de aalmoeze niers. Daar vlak bij, bevinden zich de plaatsen voor de Aartsbisschop van Utrecht, Johannes Kardinaal De Jong en de secretaris van Zijne Eminentie. Rechts van de Kamerleden zijn hoge civiele en rechtelijke autori teiten gezeten. Achter de plaatsen der Kamer leden is 'n groot vak gereserveerd voor de genodigden van de volks vertegenwoordiging en van oud leden der Staten-Generaal. Het tweede vak is bestemd voor hoge ambtenaren van de Departemen ten, hoge officieren van zee-, land- en luchtmacht, vooraan staande figuren uit de vakbewe ging en het sociale leven en gede legeerden van de Stichting van de Arbeid en de Stichting voor de Landbouw. Een belangrijke plaats is inge ruimd aan de uitgebreide verte genwoordiging van de Kerkgenoot schappen: de Generale Synode van de Ned. Herv. Kerk (moderamen), de Gereformeerde Kerken in Ne derland, de Chr. Gereformeerde Kerk, de Remonstrantse Broeder schap, de Doopsgezinde Gemeen te, het Rooms-Katholieke Kerkge nootschap is vertegenwoordigd door de Kardinaal en de Bisschop pen, het Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke cleresie, het Ned.-Israelietische Kerkgenoot schap, het Portugees-Isr Kerkge nootschap, de Commandant van het Leger des Heils en de Orde van Vrijmetselaren. De Ned. Hervormde Kerk in Am sterdam, gastvrouwe van de Sta ten-Generaal is in hoge mate ver tegenwoordigd. Verder zijn tal van vertegenwoor digers van het onderwijs, instel lingen van wetenschap en kunst, van de jeugdbeweging, studenten verenigingen, de kunstwereld en sportwereld, w.o. mevr. Fanny BlankersKoen en de aanvoerder van het Ned. voetbalelftal A. de Vroet. Natuurlijk heeft het voor malige verzet ook een aantal uit nodigingen ontvangen, evenals de oorlogsinvaliden van Mei 1940 en later. Het was een aardige ge dachte van de Ned. Jeugdbewe ging ook twee schoolmeisjes en twee schooljongens hiervoor uit te nodigen en zal het een grote das zijn voor Yvonne Verheusele uit Amsterdam, Tiny Kooy uit Den Haag, Dick Ammerlaan uit Sche- veningen en Hans Peters uit Am sterdam. Vanaf omstreeks 9 uur begon de kerk zich met genodigden te vul len. Het was een kleurrijke schare. Behalve het jaquet, voortgeschre- ven voor hen, die niet in ambts gewaad zijn, zag men van dit laat ste een bonte verscheidenheid. Velen waren getooid met de ver sierselen der Ridderorden of da kentekenen der middeleeuwse Or den, anderen droegen de ambts keten der burgemeester. En tus sen dit alles door schitterden de vele kleuren der lichte damesja ponnen. DE STATEN-GENERAAL. Precies 5 minuten vóór 10 verlie ten de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Gene raal het Paleis op de Dam om zich te voet onder de pergola door raar de kerk te begeven. Klokslag 10 uur ving de verga dering der verenigde Kamers aan Nadat de voorzitter Prof. Mr. R Kranenburg de vergadering ge opend had, werd het Koninklijk Besluit ter bijeenroeping van deze verenigde openbare vergadering voorgelezen en overgegaan tot het benoemen van een commissie van in- en uitgeleide der Koningin, welke bestaat uit de fractie-voor zitters van béide Kamers. De voorzitter van de Tweede Ka mer, Mr. L. G. Kortenhorst, werd tot voorzitter van deze commissie benoemd. DE MINISTERS, RAAD VAN STATE, EN VERTEGEN WOORDIGERS VAN OOST - EN WEST. Een kwartier na het vertrek der StatenGeneraai verliet de tweede groep het Paleis. Zij bestond uit de Ministers, de leden van de Raad van State en de vertegenwoordi gers van Oost ei West. BIJZONDERE MISSIES. Met grote punctualiteit versche nen vervolgen^ de andere deputa ties. De aide-oeremoniemeesters ontvingen te 1020 uur aan de N. Z. Voorburgwal de leden van de bijzondere missies. Zij bestonden uit: bijzondere missies der Ver enigde Staten; de bijzondere am bassade van Frankrijk; de bijzon dere missie van Mexico; de missie van de Heilige tSoel; de missie van Canada; de gezanten van Argen tinië, Brazilië, Italië, Zwitserland, Venezuela, Finland; de ambassa deurs van Portugal te Londen en van China. VORSTELIJKE GASTEN. Te 10.10 ure traden, begeleid door hun gevolg en de hun toegevoeg de Nederlandse erediensten, de talrijke Vorstelijke Gasten uit het Paleis om zich naar de ingang van de kerk te begeven. Zij wer den voorafgegaan door de Kamer heren Jhr. Mr. W. M. de Brauw en Mr. J. F. Baron van Haer3olte, en in de kerk door de ai de-cere moniemeesters naar de voor hen bestemde plaatsen gebracht. Aanwezig waren Kroonprins Gustav Adolf en Kroonprinses Louise van Zweden, in hun gevolg: N. F. L. de Rude- beck, Mile C. E. C, de Reutere- '.vard en Cap, de Corvette C. H. H. Henning; Kroonprins Olav en Kroonprin ses Martha van Noorwegen, met gevolg: Madame Ostgaard en Cap. de Corvette Th. Pettersen; Prins Axel en Prins Margaretha van Denemarken, in het gevolg: Kap. Ernst, Aide de Camp van Koning Frederik, en Freule De Neergaard. Hofdame van Konin gin Ingrid; Prinses Mangeret Rose, verte genwoordigende Zijne Britse Ma jesteit, met gevolg: de Duke of Beaufort, Countess of Halifax, Lady Margaret Egerton en Wing- commander Townsend. Haar bege leidden de Graaf en Gravin van Athlone, de vroegere Gouverneur van Canada en gastheer van Prin ses Juliana tijdens Haar verblijf aldaar; De Erf Groothertog Jan van Lu xemburg; Prins George van Griekenland; en Koningin Elisabeth van Bel gië met Albert, Prins De Ligne en Baron Papeians de Norchoven. H.K.H. WILHELMINA, PRINSES DER NEDERLAN DEN. Voor de N. Z. Voorburgwal ingang der kerk reden dan eni ge auto's aan en binnen trad de Moeder van de nieuwe Vorstin, Hare Koninklijke Hoogheid Wil helmina. Prinses der Nederlanden, om getuige te zijn van de Inhuldi ging van Haar Dochter. Prinses Wilhelmina was verge zeld van Haar twee oudste klein dochters H. K. H. de Prinsessen Beatrix en Irene, en van de Moe der van Prins Bernhard, Hare Doorluchtige Hoogheid Armgard Prinses van Lippe Biesterfeld. In Haar gevolg bevinden zich de Dame du Palais Mevrouw L. Th. de Beaufort Baronesse van Har- denbroek en mejuffrouw J. C. M. M. Geldens, particulier secreta resse van Prinses Wilhelmina Het Vorstelijk Gezelschap werd door twee aide-ceremoniemeesters ontvangen. In de rij achter de zetel van Prin ses Wilhelmina nam ook de broe der van Prins Bernhard, Z. ,D. H. Prins Aschwin plaats. Zodra zij in de loge ter rechter zijde hadden plaats genomen, zet te plechtig het orgel in, dat bleef klinken tot het tijdstip, dat de Ko ningin de kerk betrad. EREWACHT EN PERGOLA. Alle gasten waren thans aan wezig. Om 11 uur weerklonk het eerste schot van het eresaluut voor de Koningin. Het carillon van de kerk begon te spelen en over heel Am sterdam galmde het gebéier van de bronzen torenklokken. De Koninklijke stoet had het Pa leis verlaten. De erewachten on de Dam presenteerden het geweer. Bij het verschijnen van Koningin Juliana werd een couplet ven het Wilhelmus ten gehore gedacht. Stram stonden de adelborsten en cadetten ter weerszijden van de palen der pergola. Deze pergola is drie meter breed en gemaakt van de traditionele visnetten, zoals bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. DE KONINKLIJE STOET. Langzaam schreed de stoet over de brede loper onder de pergola Zij bood een indrukwekkend schouwspel. Een schitterende kleu renpracht van fluweel en goud borduursel, bont en veren, paar- len en edelstenen aan uniformen en ambtsgewaden, een pracht, passend bij deze gelegenheid en accentuerend haar plechtig karak ter, want dadr, het middelpunt van aller blikken, schreed de Ko ningin op Haar gang voor de be langrijkste staatkundige ceremo nie, de plechtige eedsaflegging. Voor deze gebeurtenis bij uitstek was het Koningschap in al Zijn glans vertegenwoordigd. SAMENSTELLING DER STOET. Voor deze gelegenheid was de samenstelling en vogorde van de stoet en de kleding der deelne mers dan ook aan vaste regels gebonden. Vooraf gaan de herauten van wapenen met hun trompetters. Het zijn de ritmeester G. A. van Borssum Buisman en Mr. Th.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1