Wat wil de Republiek? België en het plan Marshall De stakingen in FRANKRIJK De toestand te Palestina VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1948. De toestand in Malakka Arrestatïes in Wamhi u Wa fI Vloot op^het V geïllumineerd Een persoonlijk advies van Minister Rutten Kesselring vraagt rev'sie De plannen tot uitgifte van obligaties Dreigende Havenstaking in de Ver. Staten Drie jongens bij brand omgekomen Samenwerking in het hotelbedrijf in West-Europa Frankering by Abonnement: Xemeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond: Tijdelijk krachtige wind. Wisselende bewolking met en kele plaatselijke buien, voorn, in het N.W.. Matige, in de kuststreken tijd. krachtige of harde wind tussen Z. en Z.W. draaiend naar W. tot N.W. Koel weer. DE VRIJE Verschijnt dagelijks 4e Jaargang No- 901. Drukkerij N.Vj. Firma P- J. van de Sande Temeuzen Ad ver tenUepr®» per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Verklaring van Mohammed Hatta. Volgens het Republikeinse nieuwsagentschap „Antana" heeft de Republikeinse premier, Moh. Hatta, gisteren voor het werk comité van het K.N.I.P. (Repu blikeinse parlement) een verkla ring afgelegd, waarin hij een be roep deed op de leden om het re geringsstandpunt, n.l. dat er mo menteel geen behoefte aanwezig is \oor kabinetshervorming en dat het huidige kabinet wordt toege staan aan te blijven, tot de ko mende algemene verkiezingen te ondersteunen Hatta verklaarde, dat het kabi net de laatste zeven maanden door verschillende psychologische factoren belemmerd is in de uit voering van het nationalisatie- en opbouwprogramma. Ten aanzien van de buitenland se politiek verklaarde Hatta, dat het ftandpunt van de regering is, dat de republiek geen onderwerp mag zijn van een internationaal politiek conflict. Zij dient vastbe sloten te zijn en is gerechtigd te vechten voor de verwezenlijking van haar eigen ideaal: onafhan kelijkheid van geheel Indonesië. Hatta sprak anderhalf uur in een geheel gevulde conferentie-, zaal, die door een sterke politie macht werd bewaakt. Na de speech van Hatta werd de zitting tot Maandag verdaagd, wanneer over de verklaring' van Hatta ge- debateerd zal worden. Ten. aanzien van de onderhan- Hatta naar de verklaring, die delingen met Nederland verwees Mohammed Roem voor het parle ment heeft afgelegd en naar de verklaring van Soekamo op de derde verjaardag van de Repu bliek. Hatta zette uiteen, waar om de Republikeinse delegatie de voorstellen van Critchley-Dubois heeft aanvaard; het plan is geba seerd op brede democratische idealen en stelt voor de vorming van een constituerend orgaan op democratische wijze gekozen door het gehele Indonesische volk. Het constituerend orgaan zou een voorlopige president kiezen, die een premier zou benoemen om een regering te formeren, die verant woordelijk Is aan het constitue rend orgaan. Hoewel volgens Hatta het Australisch-Amerikaan- se voorstel on verschillende pun ten ongunstig is voor de Republi keinen, werd het voorstel toch aanvaard als basis voor de onder handelingen. Naar aanleiding van de eis der Nederlanders om eerst de interim regering te vestigen, zeide Hatta, dat de Republiek bereid was in dit opzicht mee te werken, indien de interim-regering een nationaal karakter zal dragen. Over het incident van Pegan- saaR-Oost te Batavia zeide Hatta: „Wij krijgen de indruk, dat de Nederlanders opzettelijk trachten de politieke onderhandelingen te dwarsbomen, omdat zij zeiven reeds buiten de Republiek om een plan voor .de instelling van een interim bestuur hebben ontworpen. Het incident kan niet als een klei nigheid bescbowd worden, omdat de 'bezetting van het pand Pe- gangsaan-Oost 56, niet slechts een schending van de immuniteit betekent, doch ook een inbreuk op iets, dat voor de Oosterlingen hei lig is. In dit pand vond n.l. de on afhankelijkheidsverklaring plaats en het was de eerste officiële re sidentie van de president. Hatta zeide, dat de Nederlan ders hiermede hebben getoond, dat zij hun „rijksverband" idealer wr-er hebben opgevat. Sprekende over de huidige pre- federale regering wees Hatta er op, dat deze mogelijk door de Ne derlanders zal worden gebruikt om de „Indonesische Republiek te vermorzelen" en voegde hieraan Uit Koeala Loempoer wordt vernomen, dat een gecombineerde militaire- en politiemacht Woens dag hij een aanval op het dorp Pertang 54 Chinezen heeft gear resteerd. Tijdens en gelijktijdige aanval in het gebied van Kenoboi werd een Chinees doorgeschoten tijdens een ontsnappingspoging en werden 11 anderen gearresteerd. Buiten Koeala Loemoer zijn 118 personen voor ondervrag ng aan gehouden. toe „onze broeders in de Malino- gebieden en de andere bezette ge bieden zullen ertoe gebracht wor den de Nederlandse wil aan de Republiek op te dringen. De Ne derlanders voeren een verdeel en heers-politiek in optima forma. Hatta merkte voorts op, dat „de sterke positie van de Republiek in het buitenland ondermijnd wordt door de interne chaos; welke veroorzaakt wordt door toenemende controversen op poli tiek gebied". Ten aanzien van de politieke omzwaai van het democratisch front zeide hij: „van voorstander werd dit een tegenstander van Linggadjati en de Renville-over- eenkomst". Tot hen, die thans overlopen tot het communisme, zeide Hatta, dat in het huidige stadium de In donesische vrijheidsstrijd dient te worden verwezenlijkt van natio nalistisch standpunt uit, hoewel de structuur van de gemeenschap dient te worden opgebouwd vol gens socialistische richtlijnen. Ten aanzien van de elementen, die zich te huiten gaan aan wette loosheid, verklaarde Hatta, dat de democratie in haar kinderjaren aan kinderziekten lijdt. Zolang de kinderziekten van het radicalisme blijven, zal de regering geduldig zijn, ofschoon haar houding hier door zwak schijnt. Indien zich echter uitwassen voordoen, zoals anarchie, intimidatie en bedrei ging van de openbare veiligheid, zal de regering streng optreden en corrigeren met ijzeren hand. DEMONSTRATIE BIJ AANKOMST C. V. G. D. TE DJOGJA. De perschef der Commissie van goede diensten te Batavia ontving onderstaand telegram van de zij de der Commissie uit Djogja- karta: „De Commissie van goede dien sten arriveerde Woensdagavond in Djogja zonder dat zich onder weg incidenten hadden voorge daan. Aan het station te Djogja was zij echter getuige van een luidruchtige demonstratie van de jeugd. De demonstranten, die spandoeken droegen met anti- Nederlandse opschriften, overhan digden aan de voorzitter der Com missie, Crichley, een resolutie, waarin er bij de Republikeinse regering op werd aangedrongen de onderhandelingen uitsluitend te hervatten op basis van vol ledige souvereiniteit van de Repu bliek en algeheel terugtrekken van alle vreemde troepen van In donesische bodem". Het Franse persbureau meldt omtrent de demonstratie te Djogja nader, dat door de C. V G. D. een rapport over het ge beurde telegrafisch naar Lake Success is gezonden. Donderdagochtend werden in Frankrijk nieuwe stakingen ge meld. Zo schijnt het voor gisteren door de C.G.T. gegeven parool in de textielindustrie van JRoubaix ruimschoots te worden opgevolgd. Te Roubaix zelf telt men 15.600 stakers oo 16 000 arbeiders, daar entegen wordt te Tourcoing geen enkele staking gemeld. Er werd besloten 24 uur té staken. Voorts hebben zich nog stakin gen in het steenkolenbekken van het Noorden voorgedaan. In de Haute Garonne verzoeken de vakverenigingen de arbeiders van het departement heden te 17 uur het werk neer te leggen om aan protestmetings deel te nemen. De te Marseille door het alge meen vakverbond bevolen staking, schijnt een zekere omvang te heb ben. De aangesloten leden hebben te 11 uur het werk gestaakt en zullen eerst heden te 11 uur het werk hervatten. Heden zal tussen 13 en 16 uur geen enkel schip uit varen. In het centrum van de stad is het verkeer echter nor maal en de winkels zijn open. In de streek van Compiègne staken duizend arbeiders van de glasfabriek Chantereine te Tou- rotte. Te Clermont wordt ge staakt in de autobandenfabriek. Tenslotte staken op Corsiica se dert Zaterdag 180 arbeiders van de nationale spoorwegmaatschap pij te Propiano. De Franse Socialistische Partij heeft Donderdag besloten, niet deel te nemen aan de regering, die Schumann zal vormen. Op de laatste dag van de Vlaamse sociale week te Leuven heeft de Belgische Minister van Buitenlandse Handel Van der StraetenWaillet vA-klaard. dat zowel inzake het dollartekort ais betreffende het herstel van het traditionele Europese handelsver keer de Amerikaanse hulp een rol moet spelen. De Belgische deel neming aan het plan-Marshall is noodzakelijk om de Euopese een heid te bewerkstelligen. Tenslotte wees de Minister er op, dat de in voer in het kader van het Mars hallplan, in tegenstelling met het geen velen beweren, langs de par ticuliere handelswegen zal ge schieden. Volgens „La Nation Beige" zou de Belgische regering hebben aan- De Poolse politie heeft een overval uitgevoerd op de kantoren van het Rooms-Kathqlieke week blad „Tygodnik Warszawski" en heeft andere Katholieke instellin gen in hetzelfde gebouw aan een inspectie onderworpen. Na de overval zijn de bureaux van het blad verzegeld. Het is niet bekend, wanneer het blad opnieuw zal verschijnen. Het hoofd van de sectie buiten landse pers, Generaal Wiktor Grosz, heeft meegedeeld, dat een aantal personen .gearresteerd zijn na de inhechtenisneming van Mgr. Kaczynski. Ook Pawel Jasze- nicki van de redactiestaf van het blad zou gearresteerd zijn. Grosz meende, dat de arrestatie van Mgr. Kaszynski, die eveneens tot de redactie van „Tyigodnik Wars zawski" behoort, samenhangt met de uitgave van het blad, dat „cri- tiek heeft geoefend op de houding der Poolse regering tegenover de Rdoms-Katholieke kerk". Volgens het Tsjecho-Slo- waaks Nieuwsbureau is de toe stand van Benes, die sinds Woens dag bewuteloos ligt, verergerd. Er is nog geen nieuw bulletin uit gegeven. Overeenstemming bereikt. Door de bemiddeling van ver tegenwoordigers der V. N. zijn Arabieren en Joden het eens ge worden over een uiteindelijk staakt-het-vuren te Jeruzalem, aldus is officieel bekend gemaakt. Dezelfde vertegenwoordigers zullen heden over een uitbreiding van de neutrale zone in het ge bied van Jeruzalem onderhande len. Een groot aantal oorlogsschepen heeft voor de duur van de feestelijkheden in Amsterdam lig plaats gekozen in het Y, waar hun contouren 's avonds in het licht van tal loze gloeilampen en schijnwerpers tegen het donkere water afsteken. Ook de etablissementen en schepen van de gro te rederijen zijn ge- illumineerd Een overzicht van het Binnem-Y met links op de voor grond» de „Karei Doorman". De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen! ves tigt de aandacht op het volgende: Door de grote toeloop naar de Rijksuniversiteiten zijn de meeste colleges en practisch overvuld ge raakt. In het bijzonder in de fa culteiten der geneeskunde is' dat het geval. Door verschillende om standigheden is het niet mogelijk op korte termijn de nodige voor zieningen voor een regelmatig on derwijs te treffen. Er wordt daarom met nadruk op gewezen, dat er rekening mee moet worden gehouden, dat de medische studie dientengevolge vertraging kan ondervinden. In de practijik is gebleken, dat een groot percentage studenten na verloop van één of twee jaren de universiteit moet verlaten omdat zij niet in staat zijn om hoger on derwijs behoorlijk te volgen. IJet is raadzaam, dat slechts zij, die zich na kennisneming van de eisen, welke aan de medische stu denten worden gesteld volkomen in staat achten de universitaire opleiding te volgen en die hoven- dien de bijzondere roeping tot de uitoefening der geneeskunst ge voelen, zich voor de studie in een der faculteiten van geneeskunde laten inschrijven De gewezen Luftwaffe-maar- Echalk Albert Kesselring, die ver leden jaar wegens zijn, deelneming aan de moord op 32Ó Italiaanse gijzelaars tot levenslange hechte nis wag veroordeeld, heeft om de herziening van zijn proces ver zocht. De gewezen maarschalk, die als getuige a décharge op het proces van de gewezen ambassadeur bij het Vaticaan, Ernst von Weiz- sacker, is verschenen, heeft be vestigd dat bij de uitspraak van zijn vonnis door een Brits militair gerechtshof te Venetië in Mei 1947 er zich een meningsverschil heeft voorgedaan in de jury. An derzijds beweert hij, dat „de strengheid van de hechtenisstraf, waartoe hij veroordeeld is zelfs in geallieerde kringen op critiek is gestuit. Hij gaat er prat op Rome, ondanks alle militaire noodzaak te hebben gespaard. vaard in het fonds voor inter- Europese betalingen 200 millioen van de 250 millioen dollar te stor ten, die krachtens het plan-Mars hall voor 1948 aan België zijn toe gekend. Het blad voegt er aan toe dat de resterende 50 millioen als rechtstreekse hulp aan België zullen worden geschonken. Met betrekking tot de recente berichten omtrent onderhandelin gen, die door de Wereldbank ge voerd worden over de uitgifte van obligaties tot een bedrag van 10 millioen dollars in Nederland, heeft de Wereldbank Woensdag een communiqué gepubliceerd, dat de volgende verklaring van de directeur der Bank voor de emissies, Dunstan, bevat: „De Wereldbank houdt zich se dert enige maanden bezig met de mogelijkheid van het verkopen van obligaties in Europa, waartoe in verschillende Europese landen een onderzoek is ingesteld. Tijdens het bezoek dat ik onlangs aan Europa heb gebracht, zijn over deze kwestie enigè besprekingen gevoerd met enigszins bemoedi gende resultaten. Het is nog niet mogelijk op dit tijdstip concrete mededelingen te doen, daar de voorbereidingen nog niet voldoen de gevorderd zijn om een derge lijke verklaring te rechtvaardi gen". In het communiqué wordt voorts medegedeeld, dat Dunstan op 16 Juli j.l. naar Europa was vertrok ken om in verschillende landen, zoals Engeland, Frankrijk, Polen en België, de monetaire situatie en de beleggingsmogeïijkhedeh te onderzoeken. Voorlopige beëindiging van alle zeeverkeer langs de Westkust van de V. S. schijnt vrijwel zeker, nu de bond van havenarbeiders (Longshoremen's Union), aange sloten bij het vakverbond C. I. O., heeft bekend gemaakt, dat de on derhandelingen ter regeling van een Ioongeschil mislukt zijn. Ten gevolge van een uitspraak van een federale rechtbank heb ben de arbeiders tachtig dagen lang niet mogen staken. De uit spraak, die tot 2 September gold, was gedaan op grond van de wet van Taft-Hartley. Dinsdagavond om ongeveer 8 uur is tijdens afwezigheid van de oders, die naar de feestverlichting waren gaan kijken, door nog niét opgehelderde oorzaak brand ont staan in de woning van het gezin Dekker aan de Veenweg te Apel doorn. Toen de brandweer, door de buren gewaarschuwd, tot de brandhaard was doorgedrongen, vond zij 3 jongens, een vijfjarige tweeLing en een jongen van 8 jaar, zodat hier geen hulp meer kon baten. De inboedel werd gro.ten- depls door hec vuur vernield Op Donderdag 30 September zal te Namen in het „Hotel des Com- tes d'Harscamp" een voorberei dende vergadering worden gehou den in verband met de oprichting van een unie van hotel-, café- en restauranthouders van de Be- neluxlanden Hocarest). Aan deze vergadering zullen de vakgroepen van het hotelbedrijf in Nederland, Frankrijk, Luxemburg,. Zwitser land, de Scandinavische landen en België deelnemen, terwijl Groot - Brittannië de besprekingen waar schijnlijk eveneens zal bijwonen. Hoewel de Hocarest in zijn oor spronkelijke opzet slechts in een unie van hotelbedrijven in België, Nederland en Luxemburg voorzag, blijkt er thans naar gestreefd te worden deze uit te breiden tot alle landen van West-Europa

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1