Zegetocht d7è Jordaan r~ DE TOESTAND IN SIAM Axelse oorkonde .J DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1948. Kroonprinselijk Paar vliegt boven de Lichtstad Koningin naar Ruige Hoek Het Engels verdwijnt in India De De strijd op Malakka Besluit tot arrestatie van Bulgaarse parlementsleden v„ Marshall over Koningin Wilhelmina Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Later enige regen. Toenemende bewolking en aan vankelijk droog weer, maar la ter enige regen of motregen. Matige, in het N. van het land au en dan vrij krachtige Wes- .elijke wind. Ongeveer dezelf de temperatuur als gisteren. 4e Jaargang No- 900- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V,. Firma P. J van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Rijtoer van de Koningin door volkswijken. Om vijf uur precies klonken gis terenmiddag commando's over de Dam en ging de erewacht van de marine in de houding staan. Even later kwam H. M. de Koningin, gevolgd door H. K. H. Prinses Juliana en de drie oudste Prinses jes naar buiten, waarna het ge hele gezelschap plaats nam in de gereedstaande open auto. Onder het gejuich van de dui zenden, die steeds maar weer ge duldig op het historische plein staan te wachten, zette de stoet zich in beweging en zwenkte de Mozes en Aaronstraat in. Voorop gingen de grijze open wagens van de hoofdcommissaris van politie, de heer H. A. J. G Kaasjager en de Burgemeester van Amsterdam, Mr. A. J. d'Ailly, dan dp slanke wagen met de Koninklijke Fami lie, nog enkele auto's met leden van de hofhouding en tot slot weer de motorpolitie. Rijen dik stond het publiek langs de Nieuwe Zijdsvoorburg wal, toen de Koninklijke stoet "via de Amsterdamse krantenwijk de tocht begon. Door de smalle straatjes van de Jordaan, waar het lijkt of de spitse geveltjes van de huizen el kander raken en waar thans door de overkapping van dennegroen en oranjslingers het daglicht de toe gang practisch is ontzegd, reed gisterenmiddag een karavaan van auto's. Door de tegen de grijze muren opgepropte bewoners van de Hazenstraat, de Tweede Lau- rierdwarsstraat, de 2e Rosen- awarsstraat en de le Bloem- dwarsstraat baande de stoet zich langzaam 'n weg tussen de men sen, onder het groen en over de pittoresque bruggetjes. Koningin Wilhelmina en Haar Dochter, de Prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet keken hun ogen uit en beantwoordden enthousiast de van de straten, uit de ramen en de lantaarnpalen geschreeuwde groeten. Nauwelijks waren de agenten in staat het talrijke grut, dat poogde de Koninklijke wagen te achterhalen aan de arm te trekken en hen voor gevaarlijke capriolen in deze volkrijke buurt te behoeden. Elven keken de heide Konink lijke vrouwen verrast op toen zij plotseling in de 2e Rozendwars straat een zonderlinge versiering boven Haar hoofd zagen dwarre len: een meterslange Gelderse worst. In de nauwe Leliestraat weer klonk onverwacht hij .de doortocht het Wilhelmus uit talrijke luid sprekers. Overal In de Jordaan was giste ren de feestverlichting reeds bij daglicht ontstoken om het effect van de voor de Jordaan zo grootse gebeurtenis te verhogen. De ene smalle straat was moge lijk nog voller dan de andere. Zo was reeds de le Bloemdwars- straat een opeenhoping van Jor danees, die hun afscheidnemende Koningin en de nieuwe Vorstin toejubelden en hen op vele plaat sen met confetti overgoten. Moe ders tilden hun kleintjes hoog boven het gewoel uit om hen een glimp van hun kleine landgenoten in die glimmende wagen en die twee vriendelijk wuivende dames te doen opvangen. Met een tempo, dat de 10 km per uur nauwelijks overschreed, liet de Vorstelijke stoet de Jor- Gisteravond kwart voor negen verlieten Prinses Juliana en Prins Bernhard het Koninklijk Paleis om zich naar Schiphol te begeven. Te 9.29 steeg de Dakota een t der particuliere vliegtuigen van de Prins van Schiphol op. Het vliegtuig werd bestuurd door de Kapitein-vlieger van Zijn staf G. Sonderman. •Om 3 minuten voor 10 landde de Dakota weder op de luchthaven. Terstond na de landing vertrokken Prinses Juliana en Prins Bern hard naar Amsterdam, waar het Kroonprinselijk Paar te ongeveer half elf op het Koninklijk Paleis aankwamen, luide toegejuicht door de enorme menigte, die onafge broken het nationale plein vult. daan bij kruising van de Binnen- Oranjestraat en de Haarlemmer dijk achter zich en begaf zich in dé richting van de Amsterdamse eilanden. De aangetreden wacht van het gepavoiseerd opleidingsschip „Pol lux" stond stram in de houding bij het voorbijrijden en in een lang gerekte riji stonden enige honderden meters verder op het marine-établissement de matrozen met hun vrouwelijke collega's, de Marva's met hand aan de muts Nauwelijks was de Koninklijke wagen hen genaderd of door hun rijen plantte zich de yells voort, die tegen de wanden van de ma rinegebouwen weerkaatsten. Via het Kadijksplein,* waar de bevolking der eilanden naar toe was gestroomd ging het naar de Oostenburgergracht. Hier, voor het wijkgebouw van de Neder lands Hervormde Gemeente hield de auto stil. De 88-jarige me vrouw Boon, die Koningin Wil helmina heeft zien opgroeien op Paleis Soestdijk, waar zij in een nabijgelegen villa in haar jonge jaren dienstmeisje was, bood de Vorstin een tuil roze en witte An jers aan met een lint, dat het op schrift droeg: Aangeboden dooi de ouden van dagen van de eilanden. Zij deed dit namens de honderden oudjes, die de evange list der Hervormde Kerk op de eilanden, de heer Jac. de Graaf f, in allerijl met behulp van de mo torpolitie en een scheepsroeper had opgetrommeld. Evenals me vrouw Boon onderhield hij zich enige ogenblikken met Hare Ma jesteit. Hij zeide tot de Konin gin, dat het -niet mogelijk was geweest alle kinderen der eilan den hier te verzamelen, maar dat hij toch kans had gez'en alle ouden van dagen en invaliden uit deze buurt og tijd bijeen te krij gen oim de Landsvrouwe een af scheid toe te juichen Voor de kazerne Kattenburger- gracht stonden de brandweerlie den met glimmend gepoetste hel men aangetreden, doch nauwe- liiks was de auto voorhij of zij snelden naar binnen om 't alarm sein, dat reeds weerklonk bij de nadering der stoet te beantwoor den. Voorts ging het via de Mau- ritskade in een iets sneller tempo door de Dapperbuurt, langs het viaduct bii de Van Swindenstraat, die voor deze gelegenheid door de jeugd was veroverd. Rijen dik stand ook in deze buurt de ent housiaste bevolking langs de straten met oranje en rood-wit blauwe vlaggen. Zo kwam het einde van deze 75 minuten duren de tocht in zicht. Langs de Mui- derpoort, de Cavalleriekazernes in de Sarphatistraat, het Frederiks- plein, het Rembrandtsplein, over Munt en Rokin ging het huis waarts. Eenmaal in het Paleis dwong de samengestroomde me nigte tot een opnieuw verschijnen op het met planten omstrengelde balcon. De regering van Siam heeft gisteren belangrijke versterkingen van politie, leger, vloot en lucht macht naar de grensgebieden van Siam en Malakka gezonden ten einde de groeiende opstand der communisten te onderdrukken, Koningin Wilhelmina zal zich, na haar vertrek uit Amsterdam op 6 September a.s. begeven naar de Ruige Hoek. waar Hare Ma jesteit, dan als Prinses der Neder landen, gedurende een week zal vertoeven. De regering van India heeft be sloten langzamerhand het Engels alg voertaal bij het onderwijs aan de universiteiten af te schaffen. Gedurende een overgangsperio de van vijf jaar zal voor het be halen van .een graad de Engelse taal nog vereist zijn. Dan wordt zij vervangen door de landstaal. Onlangs besloot de regering op de scholen eveneens het Engels af te schaffen. aldus wordt uit gezaghebbende bron te Bangkok vernomen. Naar verluidt zou de regering hiertoe hebben besloten op grond van een voorlopig rapport aan het kabinet van de Minister van De fensie. Men verwacht, dat het kabinet Zaterdag op een speciale vergadering zal besluiten in de vier grensgebieden in het Zuiden de noodtoestand af te kondigen. Volgens de dagbladen van Bangkok hebben op verschillende plaatsen aan de grens botsingen plaats gevonden tussen Siamese politie en Chinese communisten. Bij de grens van Kedah, aldus deze berichten, vielen 300 gewa pende communisten een groep politiemannen aan. 10 Communisten werden gedood, verschillende politiemannen ge wond. Gisteravond gebeurde te Am sterdam een ernstig ongeluk, dat weer bewijst hoe gevaarlijk het is dubieuze stukken ijzer op te rapen en mee naar huis te nemen Een jongen van 14 jaar vond Woens dag te Zandvoort een stuk ijzer, dat hij meenam naar zijn zolder- kmear. Met een klap plofte het stuk ijzer, dat een projectiel bleek, uitelkaar en doodde de jongen, De tekst van de ten Pa- leize op de Dam door de Axelse estafettelopers aan •H. M. de Koningin overhan digde oorkonde luidde als volgt ,,De gehele bevolking der gemeente Axel, dankbaar en erkentelijk voor Uiwer Majesteits 50-jarige zegen rijke regering, verzoekt U hare hartelijke gelukwen sen te willen aanvaarden. Zij betuigt Uwe Ma jesteit bij vernieuwing haar hechte verknochtheid aan U en Uw Doorluchtig Huis en bidt U Gods zegen toe. Namens de bevolking van Axel, De Burgemeester, P. L. D. J. VAN OEVEREN. Omtrent de uitvoering de zer buitengewoon artistieke oorkonde zij nog medege deeld, dat de gesymboliseer de heraldiek omvat, historie, koninkrijk, gewest en stad, uitgedrukt in de diverse wa pens van Nederland, Zeeland, Axel en van Willem van Oranje, laatstgenoemd wa pen met het devies: .Sevis tranquilles in undis" (Rustig te'midden der woedende ba ren) deze allen omkranst door lauwertakken en oran je appels. Het hcofd der oorkonde is op lichte fond, de tekst is aangebracht met ultra-ma- rijnblauw op een blauwgrijs paneel, afgesloten van het hoofd door een golvende lijn, van hoven naar beneden uit lopend van donker naar lich te tint. Als sluitstuk ,is op een golvend veld aange bracht: „Deze oorkonde is op 31 Aug. 1948 per estafette loop overgebracht van Axel naar A'dam door leden van de Ver. „Olympia" te Axel". Het geheel is uitgevoerd in spuittechniek op ivoorkleurig koperdiepdrukpapier. Links onderaan is de oor konde doorsneden met 2 lin ten van rood-wit-blauw en oranje, samengevoegd en verzegeld met het lakstem- pel der gemeente Axel, sym boliserend de verbondenheid van het Huis van Oranje met Nederland. Onze stadgenoot de heer Joh. J. Hoebé heeft zich met het ontwerpen en uitvoeren dezer oorkonde een waar kunstenaar getoond. 1 Op hét feiland Penang is het lqk van een Chinese arts, die be kend stond als voorstander van de Britse campagne tegen de op standelingen op Malakka, gevon den met kogelwonden in het hoofd. Penang werd tot dusver be schouwd als vUi van activiteit der opstandelingen. Vele Europese vrouwen en kinderen zijn naar het eiland geëvacueerd. Gisterenmorgen is in het gebied van Koeala Loempoer een lucht en grondoffensief begonnen tegen de opstandelingen. Dit valt sa men met de dag, waarop volgens het communistische „bevrijdings leger" de mobilisatie zou zijn vol tooid. Volgens het blad „Straits Tices" vormen 1500 goedgewapen de Chinese communisten in Sia mese kampen bij de grens van Siam en Malakka een ernstige bedreiging voor Malakka. Yordan Tsjobanof, secretaris van het presidium der Bulgaarse nationale vergadering, heeft Dins dag in de nationale vergadering bekend gemaakt, dat het presi dium zijn toestemming heeft ge geven tot de arrestatie en berech ting van zeven leden der nationale vergadering wegens „anti-natio nale activiteit". Het onderzoek is nog aan de gang, de aanklacht zal spoedig worden gepubliceerd, aldus Tsjo banof. De namen dezer leden zijn: Kosta Loeltsjsef, Christo Poenef, Petko Tarpanof, Petar Bratkof, Iwan Kropinkof, Dr. Peter Dert- lief en Dr. Georgei Petkof, welke la&rste zich in. Turkije zoü bevin den. Verleden maand werd uit Sofia gemeld, dat Loeltsjef, leider van de oppositiegroep der Bulgaarse socialistische partij, verdwenen en naar men geloofde gearresteerd was. Op een vraag van Aneta, of hij zijn mening wilde geven bij het aftreden van Koningin Wilhel mina, verklaarde de Minister van Buitenlandse Zaken der Verenig de Staten. Marshall: „Het is mij persoonlijk een groot genoegen, uiting te geven aan mijn gevoe lens van bewondering voor het geen Koningin Wilhelmina heeft gedaan in de lange regerings periode van vijftig jaar, welke zij zo juist heeft volbracht, bewon dering ook voor de maatstaven, welke zij steeds heeft aangelegd en voor de verheven idealen, welke zij aan de wereld heeft voorge houden." W-M mé JUBILEUMSPEL „IN NEERLANDiS TUIN''. Bij de aanvang van het Juhileumspel ,,In Neerlands Tuin", dat Dinsdagmiddag in het Olympisch Stadion te Amsterdam werd gegeven als hulde en afscheid van H. M. Koningin Wilhelmina, werd een grote kroon als symbool van de'eenheid dea volks, het stadion binnen gedragen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1