Nederland vierde Koninginnefeest H. M. Koningin Wilhelmina radiorede van de M1NISTER-PKESIDEMT WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1948. zal zelf de Troonswisseling aankondigen DOODVONNIS VOLTROKKEN WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Daling van temperatuur. Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Later hier en daar weer opklarend. Meest matige wind uit richtingen tussen Z. en W. Vooral in de namiddag lagere temperatuur dan giste ren. I Frankeriiig hij Abonnement: Terneuzen E VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 899- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P- I- van de Bande Terneuzen Advertentieprfl» per mm 10 et.; mi ui mum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties 6 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 oent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal Op" Zaterdag 4 September a.s. te 11-30 uur op het Koninklijk Paleis te Amsterdam zal H- M. de Koningin, in het bijzijn van H.H. K.K. H.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard, afstand doen van de Kroon. De eenige aanwezigen bij deze plechtigheid zullen zijn de voor zitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, de Ministers, de Vice-President van, den Raad van State, de leiders en leden van de deputaties uit Indonesië, Surina me en de Nederlandsche Antil len, de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, de Burgemeester van Amster dam en de Directeur van het Ka binet der Koningin, die de acte van afstand mede zullen onder teekenen. Klokslag 12 00 uur verschijnen Koningin Juliana en H-K.H- Prin ses Wilhelmina met den Prins der Nederlanden op het balkon van het Paleis, waar Prinses Wil- helinina en Koningin Juliana eenige woorden zullen spreken- LAATSTE BEZOEK VAN II- M. KONINGIN WILHELMINA ALS REGEREND VORSTIN AAN DE RESIDENTIE EN DE HOOFDSTAD. Alom grootse manifestoes van trouw aan Oranje. Op onvergetelijke en spontane wijze, als nooit 'te voren, heeft heel Nederland gisteren de laatste verjaardag gevierd die H. M. Koningin Wilhelmina als regerend Vorstin temidden van Haar volk doorbracht. Hoe diep de liefde voor de Landsvrouwe in de harten Har er onderdanen verankerd is, bleek hij deze gelegenheid eens te meer en de laatste dagen zijn geworden tot een grootse mani festatie van trouw aan het geliefde Huis van Oranje. En dat deze liefde en aanhankelijkheid bij de as. troonswisse ling ook op H. M. Koningin Juliana zal overgaan, daaraan twij felt niemand, al zal dan ook de herinnering aan de regerings periode van H.M. Koningin Wilhelmina en aan Haar Persoon onuitwisbaar in de harten der Nederlandse bevolking staan ge schreven. Moge God geven, dat Koningin Juliana in de voetsporen van Hare Doorluchtige Moeder mag treden en ons land op eenzelfde wijze besturen, zulks in en voor het belang van het gehele Nederladse volk, dat zich zo onverbrekelijk aan Oranje verbon den gevoelt. Eerbiedig voegen wij onze gelukwensen toe aan de talloze, die H M op deze verjaardag mochten hereiken, daarop de vurige wens uitsprekend, dat-Zij nog vele, vele jaren temidden van ons volk mag verblijven. w i.j«4- Unor CTocjDfinriPn De Minister-President, de heer r. Drees, heeft Dinsdagmiddag W. L/1CT70, - .,roT ln het nationale programma over beide Nederlandse zenders de vo, gen.de rede uitgesproken: Deze 3te Augustus, de vijftigste sinds H. M. de Koningin Wilhel- to de Regering aanvaardde, de dag waarop Nederland zich op- vriakt om een in ons land uniek Jubileum feestelijk en luuste^rpk te gedenken, is tevens ten dele eer afscheid, omdat het °okde laatste verjaardag zal,zl^'r'vaacfle? Koningin Wilhelmina de Draagster Het jubileum en het komende tijdperk van Haar Regering, maar leerln het hijzonder over db late re jaren, waarin Koningin en Volk zo zwaar werden beproefd. Toen aan de aanvang der halve eeuw waarop wij l f_ ö-in Wilhelmina op 18-jange lee tiid plechtig werd ingehuldigd, kon hit schijnen alsof een weg van wiecXe ontwikkeling, m het vooruitzicht was voor Haur voor het Koninkrijk der Neclerian den Europa doorleefde een peno hp van vrede, waarvan in onze da gen ^oor een geschiedschrijver werd geconstateerd, dat bet de - „erste is geweest, die dit wereld- dSPotft heeft gekend. In eigen land ontbraken politieke ■Tellingen en sociale spanningen niet, maar zij kondenopnormale mvHw toi uiting komen en de weg naar dringend nodige veranderin gen in de maatschappelijke ver houdingen was in voldoende mate begaanbaar om ook de binnenland se ontwikkeling met een zeker vertrouwen te beschouwen. Wii weten nu voor welk een gans Konten Wljh» gesteld is geweest dan ach toen voor de nog jonge Vorstin liet voorzien Wereldoorlogen, crisis sen en revoluties hebben tijdens Haar bewind Europa, ja de wereld uit haar voegen gelicht, btaten zhn weggevaagd. Volkeren van hun vrijheid beroofd, machtige Pvnastiën te gronde gegaan:Ne derland zelf was 5 jaar lang m de macht van vreemde overweldigers. En in de Overzese gebiedsdelen iet de oorlog een nasleep van moeilijkheden achter als waarvoor het Koninkrijk nooit tevoren heeft gCN^' ons Staatsrecht is voor alles wat vanwege de Kroon ge schiedt een Minister, niet de Vorpt of Vorstin verantwoordeü^^maar o-een staatsrechtelijke bepaling, hSTjutet en hoe waardevol ook, kan de Draagster der Kroon ont- heffen van het gevoel van verant woordelijkheid in bogere staatrechtelijke zin yoor het lot van Haar Volk. Abe™ ust ee Vorstin als Koningin Wilhelmina is En zo heeft Zij in de halve eeuw van Haar bewind, dat m den beginne door de zon- van voorsnoed we?d ^schenen, tenslotte een ver antwoordelijkheid te dragen g had, voor menselijk vermogen bijna te zwaar. Wij weten, dat Haar gespannen medeleven met het lijden van ons Volk en daarna met zijn moeiza me worsteling omhoog, diepe spo ren heeft achtergelaten, die! de wens1 verklaarbaar maken aan het einde van deze halve eeuw. na de door heel het Volk gewenste viering van Haar Jubileum, de periode van Haar bewind af te sluiten en Zich terug te trekken in een rust, die aan Vorsten pleegt te zijn ontzegd. Maar wij weten ook, dat Zij in deze stormachtig bewogen tijd Zich getoond heeft een van de grote Oranje Vorsten, die, wanneer alles in gevaar was of verloren scheen, moed en ver trouwen in de toekomst wisten te doen herleven en die in de strijd voor Land en vrijheid, vrees noch weifeling kenden. Koningin Wilhelmina is langer aan het bewind geweest dan eni ge Koning of Stadhouder uit het Oranje Huis. In dat bewind, waar onder het Nederlandse Volk lange tijd geleidelijke en verheugende vooruitgang heeft gekend en ten slotte, hoe zwaar ook geteisterd, de grootste zegen, de vrijheid, heeft herwonnen, is ook de ver bondenheid sterker geworden dan ooit. Het Stamhuis, dat in de 16e eeuw onder Willem de Zwijger, de Vader des Vaderlands, tegenover de Spaanse overheerser de vrijheid van de Nederlandse Staat vestig- de. dat onder Stadhouder Willem III de dreiging van een Franse overheersing wist af te weren, dat na de Napoleontische tijd met Ko ping Willem I werd geroepen tot de Kroon van de vernieuwde Staav, heeft een waardige nazaat van zijn grootste Zonen gevonden in de eerste Vrouw, die tot de Regering van het Koninkrijk geroepen werd, Koningin 'Wilhelmina, Moeder des Lands, Moeder van het Verzet. Zij vertegenwoordigde) tegenover de Duitse geweldenaar de éénheid van ons Volk en wist de besten te be zielen tot weerstand tot het uiter ste. Zij heeft overeenkomstig de eed 50 jaar geleden afgelegd, de onafhankelijkheid en het grondge bied van de Staat met al Haar vermogen verdedigd en bewaard en de algemene bijzondere vrijheid en de rechten van alle Hare on derdanen beschermd. Zo is de tfonstitutionele Monarchie onder het Huig van Oranje ook in deze grote worsteling een waarborg der volksvrijheid geweest. De Kroon, die nieuwe glans heeft gewonnen in de wijze waarop zj door Koningin Wilhelmina werd gedragen, zal bij de wording vac nieuwe verhoudingen tussen de delen van het Koninkrijk, Neder land Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, nieuwe ver houdingen, waarin een synthese zal moeten worden gevonden van zelfstandigheid en samenwerking op voet van gelijkheid, een binding van zeer bijzondere betekenis blij- ken ^0 Straks gaat Koningin Wilhelmi na de Kroon overdragen aan Haar Dochter, dan Koningin Juliana. Aankomst van Hare Majesteit te 's-Gravenhage- Maandagmorgen 10.51 uur ar riveerde Hare Majesteit de Ko ningin met de Koninklijke trein aan het Staatsspoor te 's-Gra venhage, om als Koningin der Nederlanden Haar laatste bezoek aan de residentie te brengen. Reeds lang voor het tijdstip van aankomst had een talrijke menigte zich voor het station en langs de route, die de Koningin in een open auto door de stad zou volgen, opgesteld. Een extra po litiemacht was op de been geroe pen om de enthousiaste mensen langs het afgebakende wegge deelte in bedwang te houden. Tot het perron hadden velen zich via een perronkaartje toe gang verschaft. Een luid „hoera' weerklonk toen de trein stopte en Hare Majesteit vergezeld van Haar Dame du Palais, Mevrouw De Beaufort, geboren Baronnesse Van Hardenbroek uitstapte. Hare Majesteit was gekleed in een paars gewaad en een parel grijze hoed. Zij werd welkom ge heten door de hoofdinspecteur van de Nederlandse Spoorwegen uit Rotterdam, de heer M. H. Claringbould en door de chef van het Staatsspoorstation de heer W. Lutgert. Daarna begaf de korte stoet zich naar de uitgang, waar dui zenden mensen juichend en zwaaiend met oranjevlaggetjes de Vorstin hartelijk welkom heet ten. Hierop begaf Hare Majes teit zich met Mevrouw De Beau fort in de gereedstaande open Bij Kon. Besluit is afwijzend beschikt op het gratieverzoek van Maarten Kuiper, tot de doodstraf veroordeeld bij sententie van het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam Het doodvonnis is Maandagmor gen voltrokken. Kuiper was tij dens die oorlog agent van politie en arresteerde talloze Joden en onderduikers. Deze gedachte werkt in op de ge voelens van deze dag. En terwijl wij thans allereerst het Jubileum vieren in een een heid, die voor deze dag alle ver schillen terugdringt, die ons vrije Volk kenmerken, en aan de Ko ningin de gelukwensen aanbieden van heel het Volk, moge ook reeds gezegd worden, het oog gericht op de 4de September, die wij' zien I komen, dat als straks Koningin Wilhelmina, na een halve eeuw een lichtend voorbeeld te zijn ge weest tan onbegrensde toewijding en hoge plichtsvervulling, naar eigen wens terugtreedt en weer als Prinses der Nederlanden wil worden beschouwd, de heilwensen en zegebeden van tallozen Haar zullen vergezellen, beden, dat nog een rijk gezegende levensavond1 moge volgen, waarin Zij Land en Volk.' ja, gezegd mag worden de Landen en Volkeren, die onder Haar Kroon waren verenigd en die Haar zo lief zijn, tezamen mag zien opbloeien in een eindelijk weer werkelijk tot vrede weder kerende wereld. auto en zij reden langzaam weg in de richting van de Rijnstraat. De Hagenaars die te voet de route door de stad toch niet kon den volgen kozen de kortste weg naar het Malieveld, waar dl aubade gehouden werd. De politie had handen vol werk om het ver keer te regelen en voetje voor voetje vorderde men naar het Malieveld. Koortsachtig was Maandag morgen nog gewerkt om de laat ste versieringen aan te brengen. Spéciaal waar deze uit leveride bloemen bestond had men tot de laatste dag gewacht. Zo lag Den Haag, met alle vlaggen uit of in top, versierd met bloemen en guirlandes onder de stralende hemel en juichte de Landsvrouwe toe. Koningin onverwacht uit- gereden. Na de aubade, tijdens het ver blijf van de Koningin in het Pa leis aan de Voorhout heeft een grote menigte Hagenaars staan roepen, zingen en juichen. Liedjes als „Oranje boven" deden opgeld. Kort na twee uur verscheen H. M. voor één der vensters en wuifde demenigte toe. Enige minuten voor half drie kwam onverwacht de Koninklijke auto voorrijden. De Koningin stapte in en liet Haar wagen door de menigte langzaam naar de Denneweg rijden. De politie, dié •.net deze route geen rekening had gehouden, zag geen kans de men senmassa onder controle te krij gen. Omstuwd door duizenden juichende mensen konden de auto's van de Koningin en Haar gevolg slechts langzaam vorderen door de nauwe straten, welke de stoet op haar tocht naar het Pompsta tion Wittebrug waar vandaan de Koninklijke trein om half vier naar Amsterdam vertrok. De aankomst van H. M- in Amsterdam. Een wolkenloze hemel, waarin een stralende zon, overkoepelde Maandagmiddag' de hoofdstad toen de Koninklijke trein 't Am- stelstation binnenreed. Het grote moment was aangebroken, waar op H. M. Koningin Wilhelmina voor de laatste maal als Koningin Haar intrede deed in de hoofdstad des lands, die Haar zo lief is en die Haar zo lie.f heeft. Amster dam had des morgens de aller laatste hand gelegd aan de ver sieringen en er was schier geen huis in de hoofdstad dat niet op enigerlei wijze, al was het maar met een simpel vlaggetje, of een paar bloemetjes voor de ramen, aan de feestelijke versiering deel nam. Al om twee uur des middags waren de straten, waarlangs H. M. de Koningin zich naar hec Palcis zou begeven, door rijen mensen omzoomd. Er zal wel niemand zijn, die ooit een zo spontane en overwel digende hulde aan een lid van ons Vorstenhuis gebracht, zal hebben bijgewoond. Het Amstelstation in feestdos gestoken. Het Amstelstation was geheel in feestdos gestoken. Om half vijf stonden de Mari- nierskapel der Kon. Marine en de erewacht van matrozen op het perron aangetreden. Om precies twee minuten over vijf reed de Koninklijke trein versierd met een dubbele Koninklijke standaard, de overkapping van het Amstel station binnen. Terwijl de Mari nierskapel de eerste strophen van het Wilhelmus speelde, verliet Hare Majesteit met Haar gevolg, het Koninklijke rijtuig. Het dochtertje van Burgemees ter, Olga d'Ailly, kwam naar vo ren' en bood de Landsvrouwe een bouquet lila orchideeën aan. Hare Majesteit inspecteerde, terwijl de Marinekapel het Wil helmus speeld, de erewacht van matrozen en begaf zich daarna naar de hal, waar Burgemeester d'Ailly, die de Koningin reeds op het perron had begoet, de wethou ders van de stad Amsterdam en het Comité Kroningstad aan haar voorstelde. Staande in de hal voor de rij aldaar opgestelde stoelen, luister de onze Vorstin vervolgens naar een begroetingsrede, die Burge meester d'Ailly uitsprak. Nadat H. M de Koningin Bur gemeester d'Ailly beantwoord had, schreed Zij door de hal van het station gevolgd door de aanwezige gasten langzaam Wet oranje-zonnetje, de kronimgsstad en de juichende duizenden tege moet. Op het Julianaplein. Toen H. M. de Koningin naar buiten kwam klonk onmiddellijk het Wilhelmus uit 300 kelen, ge zongen door de gemengde koren onder leiding van de dirigent Fred J. Roeske. Hare Majesteit hoorde geroerd deze zanghulde aan. Bij het inzetten van het tweede lied, „Wiit heden nu treden", overhandigde de voorzitter van het koor Apollo, de heer A. Renes, de Vorstin een tekstboekje en met in Haar linkerhand de lila orchi deeën en haar schildpadleren tas bladerde de Koningin in het boek je en zong af en toe enige woor den mede. Bij de eerste maten van het vrolijke: „Wij leven vrij. wij leven blij" schudde Zij op de maat van de muziek heel even Haar hoofd mede. Drie couplet ten van dit laatste lied werden gezongen. Toen klapte de Ko ningin in Haar handen en riep: „de heer Roeske". Ontroerd stapte de grijze diri gent van zijn rode dirigenten- stoel en terwijl 'hij zij.n manchet ten nog even in orde bracht, liep hij op de Vorstin toe, Die hem hartelijk de hand drukte en hem vroeg alle leden van het koor te willen bedanken. Dit beloofde de heer Roeske en hij zei tevens: „Ook vijftig jaar geleden heb ik voor gedirigeerd, Majesteit". En de Koningin antwoordde, niet minder bewogen: „Dat ben Ik niet vergeten". Onze Vorstin liep naar Haar gereedstaande Cadil lac, waarvan de achterkap was opengeslagen en onmiddellijk sloegen de motoren van het bege leidende escorte in met een ge weldig geronk en de rit kan be ginnen. Voor de auto van de Koningin strooien duizend kleine ouderloze kinderen de bloemen, die zij urenlang in hun mandjes had den bewaard voor dit zo grote ogenblik. Op de Dam- Op de Dam hadden zich reeds vroeg in de middag dikke hagen van belangstellenden gevormd en bij het naderen van het uur, waarop H.M. zou aankomen, dreigde de menigte zo groot te worden, dat de politie een deel van het plein moest afzetten. In middels was het Prinselijk gezin incognito op het Koninklijk Pa leis gearriveerd en omstreeks half zes vertoonden de kleine Prinsesjes zich voor de ramen, luide toegejuicht door de grote menigte, niet alleen op het plein zelf, maar in alle omliggende ge bouwen, tot zelfs in de dakgoten verzameld. Precies tien minuten voor zes kondigde het luide ge juich op het Rokin de nadering van de Koninklijke stoet aan. Het gejubel dat de stoet had om geven bereikte zijn hoogtepunt toen H.M.'s auto voorreed. H.M. verliet Haar auto en be gaf Zich na een korte inspectie van de erewacht der Studenten- weerbaarheid, in het Paleis. Even later gingen de deuren van het balcon open en versohenen Hare Majesteit Koningin Wilhelmina in gezelschap van het gehele Kroonprinselijk gezin op het bal con. Pimses Juliana droeg de kleinê Marijke op Haar arm en dit was het sein voor een donde rende ovatie van de voor het Pa leis verzamelde menigte. Kort daarop begaf het gezel schap Zich naar binnen en de in middels gehesen Koninklijke standaard toonde, dat de jubile rende Vorstin "Haar Paleis in de hoofdstad had betrokken. Amsterdam op Koninginnedag. Amsterdam ontwaakte gisteren morgen al vroeg, onder de tonen van talrijke muziekkorpsen, die taptoes en fanfares blazend de be volking-, voor zover dat nog nodig was, aan het heuglijk feest herin nerden. Omstreeks half tien, anderhalf uur voor de aubade een aanvang zou nemen, waren de trottoirs langs de Dam al door dikke rijen mensen bezet, en was de hele om geving van het plein opgepropt met jeugdige zangertjes, die in 'n uitbundige stemming verkeerden. Axelse estafettelopers boden oorkonde aan. Om kwart voor tien boden de estafettelopers uit Axel hun oor konde aan het Paleis aan. Deze stoere groep van Zeeuwse athle- ten was Maandagmiddag om 2 uur uit Axel vertrokken en had 20 uur gelopen met him oorkon de, die een groet van de Axelse bevolking aan Koningin Wilhel- mina inhoudt- Gisterenmorgen omstreeks 6

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1