Het Palestijnse vraagstuk Paul Reynaud vecht voor Frankrijks leven Gros der Indonesische delegatie voor Jubileumfeesten aangekomen Franse regering besnoeit begroting DE TOESTAND IN DUITSLAND DE BESPREKINGEN TE MOSKOU ZATERDAG 28 AUGUSTUS 1948. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Wijziging grondverdeling in Hongarije Veroadering van Berlijnse cemeenteraad cpnleuw uitgesteld De Berlijnse geldkwestie BELGIË Hittegolf Irr deJV.S. Britse [vlooicnanoeuvres in Het Kanaal De ontploffing bij I. G. Farben De strijd in Birma Amer. dreigde met slui ting Sowjet-consulaten Italië en de Donaucor»feren're Deze week advies Interimregering in Nederland? Willen" de Arabieren onderhandelen rechtstreeks met de Joden ffer' Het bezoek van John Foster Dulles aan Nederland Vervroegde bijeenkomst vergadering V. N. Geen vrije berichtgeving over strijd in Malakka Spaak onderbreekt zijn vacantie VerMezirqstoesprsken 'uit vüecmschines Frankering by Abonnement: Terneu/.en WEERSVERWACHTING. medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Droog weer. Droog en op vele plaatsen vrij zonnig met, behalve in het N. van het land, iets ho gere temperatuur. Zwakke tot matige wind uit richtin gen tussen Noord en Oost. VRIJE ZEEUW Onder Redacncneie leiding van P. L. D. J. van Oeveren ^edactle-aarea: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukker!) N.V. Firma P J. van de Sande Terneuzen 4e Jaargang No. 896- Advertentieprijs per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kt advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN 1948 Zon Aug. Opk. >0nd. Opk. Ond. 28 5.44 19.37 22.48 15.40 29 5.46 19.35 23.38 16.54 30 5.48 19.33 17.54 31 5.49 19.30 047 18.39 Sept. 1 5.51 19.28 2.13 19.10 2 5.52 19.26 3.47 19.32 3 5.54 19.24 5.23 19.49 4 5.56 19.21 656 20.04 Neg steeds worstelt Frankrijk met grote economische moeilijk heden. Einde vorige maand beleef de het land zijn zoveelste Rege ringscrisis na de bevrijding. De redenen, die hiertoe leidden zijn minder belangrijk dan het feit zelve. Want een van de grootste euvelen, waaraan hef hedendaag se Frankrijk lijdt, is de onstabili teit van de Rederingen. Een vast omlijnde politiek kan zodoende niet gevolgd worden. Steeds gen nieuwe mannen als Minister de*" kans de problemen op te los sen, maar als zij er enige maan den mee bezig zijn, hun plannen hebben gemaakt en juist begonnen zijn deze uit te voeren, moeten zij, gedwongen door een weerbar stige volksvertegenwoordiging,, weer plaats maken voor anderen. Het gelukte tenslotte aan André Marie een nieuw Kabinet te vor men en hierin waren twee grote verschillen met het vorige. In de eerste plaats werd de bewindsman van Buitenlandse Zaken, Georges Bidault, vervangen door de vorige Premier, Robert Schuman. Dit is te merkwaardiger, daar juist Bi dault gedurende vier jaren zijn ambt heeft weten te behouden. Vele crises heeft hij weten te door staan. Maar juist de laatste tijd werd de oppositie tegen zijn bui tenlands beleid steeds sterker. Dat zijn opvolger echter een ga- heel andere koers zal gaan varen, is miet aan te nemen. Dit feit doet zich wèl voor bij de tweede ver andering. Want als Minister van Financiën en Economische Zaken koos André Marie de reeds van vóór de oorlog bekende Paul Rey naud. Het kostte de Minister-Pre sident heel wat moeite en strijd met de regeringspartijen om dit door te zetten. En dit bewijst al wel hoe het partijbelang in Frank rijk de voorrang heeft boven het landsbelang. Want Paul Reynaud geldt algemeen als 'n zeer krach tig man. Zelfs wordt hij door vele Fransen beschouwd als de enige die de benarde financiële en eco nomische toestand, waarin het land zich bevindt, in betere banen kam leiden. Maar Reynaud is te genstander van de financiële en economische politiek, zoals die bijvoorbeeld door de socialistische partij wordt voorgestaan. Zo wa ren -er verschillende stemmingen nodig vóór de fractie van deze partij zich ïnet een meerderheid uitsprak voor .opneming van Rey naud in de Regering. Inmiddels ig deze krachtige 70- jarige\ grijsaard, die vier jaren gevangenis en kampleven in Duits land en Frankrijk tijdens de be zel tirng glansrijk doorstond, met een aantal sterk ingrijpende voor stellingen gekomen, die er op ge richt zijn Frankrijk weer gezond te maken. Deze voorstellen omvatten o.a een herziening van de belastingen, bezuinigingen op ambtelijk en mi- htair gebied en het opwekken van de spaarzin der Fransen. Reynaud wil, het kost wat moet, een slui tende begroting. Voorts een ver betering van de toestand in bui tenlandse betaalmiddelen. Zeer terecht heeft Reynaud ge wezen op het feit, dat de Marshall hulp op een goede dag ophoudt en dat dan Frankrijk, en geheel West-Europa, op eigen benen zal moeten staan. Exporteren of ster ven is ook zijn leuze. Minder im porteren en meer exporteren. Hiertoe zal de productie moeten worden opgevoerd. Voorts sprak Reynaud voor de Nationale Vergadering een zin uit, die in zekere mate ook voor ons eigen land geldt: De landbouw moet Frankrij'k's grootste indu strie worden, want anders ziet het er donker voor het land uit, zo zeide htf. In dit verhand moet gewezen worden op de nog veel te geringe De Hongaarse regering heeft een speciale bekendmaking ge daan, volgens welke alle koop en verkoop van land voor het ogen blik wordt verboden en bouwland verpacht kan worden. Men neemt aan, dat de staat voortaan zijn rechten, zal doen ge'den op "de eerste keuze voor •rik stuk land, dat te koop is ten einde coöperatieve landbouw door boeren, die niet over een stuk land beschikten te bevorderen. Een ander besluit betreft de op richting van een aantal nieuwe economische staatsondernemingen. Volgens het landbouwdecreet zal in de toekomst bouwland in de eerste plaats verpacht worden aan die landbouwers, die bij de landbouwhervorming van drie jaar geleden geen stuk land heb ben kunnen krijgen. Naar ver luidt betreft dit 160.000 personen. De nieuwe decreten zijn van Ibtfeondere betekenis in het licht van de jongste critiek van de Cominform op de landbouwpoli tiek in Joego-Slavië, zo voegt Reuter hieraan toe. Volgens één dezer beschuldigingen- hadden de Joego-Slaven vrije koop en ver koop van land toegestaan. Dit 'is tot nog toe ook in Hongarije in zekere mate mogelijk geweest doch de Hongaarse leiderg wijzen: er op, dat de linkse partijen slechts kortgeleden hun macht „gecomsolidteerd" hebben, terwijl de Joego-Slavische communisten sinds het eind van de oorlog on betwist de macht hebben. opbrengsten, die de Franse boer aan zijn akker weet te ontworste len. Wel is er dit jaar een prach tige tarwe-opbrengst, maar zeifs deze dekt nog niet geheel de be hoefte aan broodgraan. Importen moeten in de verdere behoefte, voorzien en deze kosten onnodige dollars. Een eerste vereiste voor hogere opbrengsten, die slechts het ge volg kunnen zijn van uitbreiding van het graanareaal, van ratio nelere arbeidsmethoden en inten sievere bewerking, is een redelij ke beloning van de boer. Hiertoe werd de tarweprjj® ver hoogd van 1850 francs tot 2300 per 100 kg. Maar ook deze ver hoging zal wel onvoldoende blij ken, daar de landbouworganisa ties een minimum van 2450 francs eisten. Een en ander zal wel opnieuw verhoging van vele prijzen met zich brengen. En ziehier het vooi - naamste euvel, waaraan Frank rijk mank gaat Steeds worden de prijzen verhoogd en het gevolg hiervan zijn nieuwe looneisen. De lonen komen met hun verhogin gen achteraan en de arbeidersbe volking is natuurlijk ontevreden. Vooral dh communistische leiders der arbeiders-organisaties maken hiervan een dankbaar gebruik om politieke winst te behalen. De voorstellen van Reynaud, die na heel wat discussie en met en kele wijzigingen, werden aangeno men, beogen in deze chaos verbe tering aan te brengen, maar zij hebben het bewaar, dat zij voor langere termijn zijn opgesteld. Hetgeen ook niet anders kan. Het is nu maar zeer de vraag, of hij de gelegenheid krijgt een en ander uit te werken. Waar schijnlijker is, dat ook dit Ministe rie ten prooi valt aan het min derwaardige politieke spel van de veie verpolitiekte tegenstanders. Twee sterke groepen zullen in ieder geval al hun best hiertoe doen. Naast de communisten, de partij van Gemeraal De Gaulle. Want ook deze tracht, ten koste van alles, ja zelfs van Frankrijk zelve, aan de macht te komen. En reeds vele Fransen redeneren, dat, als humi laatste hoop, Paul Rey naud, het ook niet gelukt, men het dan maar met de Generaal moet proberen. Een zeer gevaar lijke geesteshouding, die echter begrijpelijk is, daar men de on zekerheid meer dan moe is. Men wil eindelijk een krachtig bewind. Het oude Frankrijk, met zijn rijke geschiedenis en zijn vele eco nomische mogelijkheden, beleeft, dank zij zjjn door en door verpoli tiekte leiders, wel zware tijden. West-Europa kan dit niet onver schillig laten, wamt nog steeds is dit land een van de voornaamste steunpilaren van onze Westerse beschaving. Daarom is het te hopen, dat Paul Reynaud slaagt. De voorzitter van de Berlijnse gemeeneraad, Dr. Otto Suhr, heeft de raadsleden, die gisterenmorgen bijeengekomen waren voor 't hou den van de uitgeschreven raads vergadering, medegedeeld, dat de vergadering voor onbepaalde tijd zou worden uitgesteld vanwege de Donderdag plaats gevonden de monstratie en het feit, dat zich gisteren wederom demonstranten bij het raadhuis verzameld had den. Dr .Suhr voegde aan zijm mede deling toe, dat hij niet wilde, dat de raad hijeen zou komen onder pressie van demonstranten buiten. "Hij zeide, het zeer te betreuren, dat de viermogendheden-komman- datura ontbonden was alvorens het verzoek van de gemeenteraad behandeld te hebben om neutraal- verklaring van het raadhuisge- bied. De verklaring van Dr. Suhr werd mede aangehoord door drie Sowjet-Russische officieren, in uniform doch ongewapend, op de gereserveerde tribune. Er was slechts een Britse functionnaris in civiel aanwezig. Er waren geen Amerikaanse en Franse waar nemers. Kleine groepen: personen wisten zich toegang tot het raadhui? te verschaffen en drongen binnen in de kamers van de fracties der Westerse partijen. Zij vonden deze echter ledig. Daarna dron gen zij door tot de vergaderzaal en namen daar plaats op de pers tribune. Andere demonstranten met rode vlaggen en borden met slagzinnen bevolkten trappen en g»ngem van het gebouw. Er werd geen melding gemaakt van gewelddadigheden. Vanaf de perstribune is de thans ontruimde vergaderzaal sprak Karl Latke. de voorzitter van de eenheidsparij in Berlijn, voor de microfoon van de onder Sowjet-controle staande radio Berlijn. Hij beschuldigde de pro-Wester se meerderheid van de gemeente raad van lafheid „ten overstaan van de verontwaardigde Berlijnse arbeidersbevolking" en verklaarde dat de Socialistische Eenheidspar tij, in tegenstelling met de andere partijen, bereid was terstond een raadsvergadering te houden Te kwart over tien was het raadhuis geheel door demonstran ten bezet. De meeste afgevaardigden van de Westerse fracties waren door de achterdeur weggegaan voordat de demonstranten binnendrongen; verschillende echter waren teza men met de afgevaardigden vn de Eenheidspartij in het gebouw ge bleven. De demonstranten trokken tegen het middaguur weg nadat Karl Maron, de leider van de fractie der Eenheidspartij, op hen een beroep had gedaan naar het werk terug te keren. „Het ge meentebestuur van Berlijn is ten einde en thans is het uw beurt." aldus verklaarde Maron tot de demonstranten. Onder geroep van „wij komen terug" verlieten de demonstran ten de zaal. Dr. Friedensburg zeide, dat de demonstranten het gebouw had den kunnen binnenkomen, doordat de Sowjet-Russische verbindings officier, majoor Ordlisjef, er op stond door de hoofddeur, die op, slot gedaan was, uitgelaten tè worden, terwijl de demonstranten aan de buitenkant er tegen op drongen. „Ik verzocht de majoor een zij-uitgang te gebruiken, al dus Friedensburg, doch hij be schouwde dit verzoek klaarblijke lijk als een: gebrek aan respect' ten opzichte van de Sowjet-Russische bezetting." Friedensburg zeide verder nog, er van overtuigd te zijn, dat de volgeflde gemeenteraadsvergade ring „zeer spoedig" gehouden zou worden en dat het gemeente- stuur als gewoonlijk het werk zou voortzetten in het raadhuis. Van betrouwbare zijde verneemt Reuter, dat de voorzitter van de Berlijnse gemeenteraad. Dr. Suhr, aan generaal-majoor Kotiof, Sow- jet-commandant van Berlijn:, een brief heeft geschreven, waarin hij vraagt om onmiddellijk optreden tegen „communistische demon stranten, die een inval in het ge meentehuis hebben gedaan." Men zegt, dat de brief tevens 20 uur plaatselijke tijd als uiter ste termijn steldé, anders zou de gemeenteraad genoopt zijn een an dere vergaderplaats te zoeken, buiten de Sowjet-sector De Sowjet-regering heeft de Westerse mogendheden een „po sitief voorstel" gedaan, wat be treft de oplossing van de Berlijn se geldkwestie, aldus de gewoon lijk welingelichte diplomatieke correspondent van de „New York Times", James Reston. Alhoewel de Verenigde Staten het voorstel op dit moment niet geheel acceptabel vinden, wordt het beschouwd als een stap voor waarts, zo bericht hij. Het be richt zegt verder, dat Stalin, naar verluidt, in, zijn gesprekken met de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk, instemming had laten blijken piet een gedeeltelijke con trole van de Westerse mogend heden over het nu circulerende Sowjet-geld in de Duitse hoofd stad. De Westerse mogendheden zouden er in toegestemd hebben, dat het te circuleren geld alleen uit Sowjet-Marken zal bestaan, mits er een behoorlijk plan wordt gemaakt wat betreft de controle. De besprekingen hierover zul len waarschijnlijk worden voort gezet, zo gaat James Reston ver der. „Er is echter een verschil van opvatting onder onze eigen ambtenaren wat betreft het al of niet bevredigend zijn van het Sowjet-voorstei". De ambassa deur, Bedell Smitfy, die Molotof en Stalin heeft ontmoet, zou het voorstel gunstig hebben gevon den. Er heerst een optimistische stemming over de besprekingen in Mjoskou, zo zegt James Res ton. KLOKKE ROELAND WORDT NIET HERGOTEN. Toen klokke Roeland na heel veel moeite uit het Belfort te Gent was gehaald, rees van alle zijden protest tegen het hergieten van de gebarsten klok. Thans is beslist, dat „Roeland", wegens zijn historische waarde, niet her goten zal worden, maar overge bracht in een Gents museum. Men heeft deze beslissing kun nen nemen doordat een Gente naar, die onbekend wenst te blij ven, de kosten wil dragen voor een nieuwe klok voor het Belfort. •DOEKOE INTERNATIONALE VLAAMSE JAARBEURS TE GENT GEOPEND. Donderdagmorgen is de derde internationale Vlaamse Jaarbeurs geopend. Nederland was bij de opening vertegenwoordigd door de Consul te Gent, de heer Ha- merltnck. Tegelijk, met de Jaar beurs zijn de drie nationale ten toonstellingen, n.l. een textielten- toonstelling, een tentoonstleling „werkkleding en veiligheid" en een land- en tuinbouwtentoonstel ling geopend. In de Verenigde Staten heerst op het ogenblik een hittegolf, die alle records schijnt te gaan slaan. In New-York was de temperatuur gistermorgen vroeg boven de 100 graden Fahrenheit. In Connecti cut stond de thermometer Don derdag op 112 graden Fahrenheit, te „Cold Point" in Pennsylvania op 100 graden, en te „Furnaece" in Kentucky op 105 graden. De Britse admiraliteit heeft medegedeeld, dat eind September in het kapaal gecombineerde vloot- en luchtmanoeuvres gehou den zullen worden. De manoeu vres zijn bedoeld als verdedigings oefening tegen luchtaanvallen, onderzeeërs en motortorpedobo ten. Er zal ook een „treffen" plaats vinden tussen twee vloot- eenhedeji bij dag. Onder andere zullen deelnemen het slagschip „Duke of York", 3 vliegdekschepen, 3 kruisers en meer dan een dozijn torpedojagers en hulpvaartuigen. Kolonel Weiss, die volgens de Sowjet-radio was omgekomen bij de ontploffing in de I.G. Farben- fabriek, heeft Donderdag een persconferentie gegeven, zo meldt het Duitse persbureau D.P.D. (Britse zóne). Weiss sprak de Sowjet-berichten tegen als zou den er ondergrondse voorraden van de explosieven zijn geweest. De Franse autoriteiten vermoe den, dat zonnestralen op aethei de oorzaak van de ontploffing zijn geweest. De Franse Nationale Verga dering heeft met 407 tegen 183 stemmen (de communisten) het wetsontwerp goedgekeurd, waar bij de begroting der militaire uit gaven wordt vastgesteld met een verlaging van 12 milliard op de oorspronkelijk ggvraagde cred e- ten, welke verlaging reeds door de regering werd aanvaard. De Birmese regering strijdt thans op drie fronten: Tegen ds communistische opstandelingen, de dissidente volksvrijwilligers- organistatie en tegen desenteurs uit het leger. Alle drie partijen hebben het gemunt óp omverwerping v&n de regering van Thakin Noe. De volksvrijwilligers en de de serteurs vechten voor een geme ne zaak. Zij komen beide voort uit het leger, dat onder Aoeng San, die in 1947 werd vermoord, tegen de Japanners gevochten beeft. In sommige stréken zijn deze twee groepen met de com munisten tot een werkovereen- komst gekomen, doch zij hebben zich niet algemeen aan de zijde der communisten geschaard, al dus Graham Barrow, Reuter's correspondent. Volgens de regering -maken' de deserteurs vijf procent van de gewapende macht uit. De Birmese vloot bestaat, be halve een voormalig Brits fregat van 1460 ton, uit kleine boten. De luchtmacht telt zestien ma chines, waaronder Spitfires. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft be kend gemaakt, dat Walter Bedell Smith, de Amerikaanse ambassa deur te Moskou, de Sowjet-Rus sische regering reeds had meege deeld, dat de V. S. de Sowjet- Russische consulaten te New York en San Francisco zouden kunnen sluiten, voordat de Russen hiertoe hadden besloten. Bedell Smith had de waarschuwing geuit, dat de mogelijkheid bestond, dat de consulaten gesloten zouden wor den;, indien de Russen „voortgin gen met het aan banden leggen van de bewegingsvrijheid en het optreden van Amerikaanse fumc- tionnarissen in hun land". Volgens Modermott, woordvoer der van, het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken, heeft het ministerie ook herhaal delijk het sluiten van het Ameri kaanse consulaat te Wladiwostok overwogen, omdat het „van geen enkele waarde" voor de V. S. is In 874 gevallen werd tot inbe slagneming van goederen overge gaan. Onder meer werden in be slag genomen: 10.555 kg granen, zaden en peulvruchten, 4639 kg vlees en spek, 28.425 stuks eieren, 15 runderen en 85 varkens. De Italiaanse gezant te Belgra do heeft nameng de Italiaanse re gering het secretariaat van de Donauconferentie in een memo randum meegedeeld, dat Italië zich als ondertekenaar van de Donauconventie van 1921 alie desbetreffende rechten voorbe houdt. Volgens het memorandum is het een grondbéginsel van het inter nationaal recht, dat een conven tie tussen staten niet kan worden opgézegd of gewijzigd zonder 'tóe- stemming van alle contracterende partijen. Overeenkomsten tussen andere partijen kunnen Italië niet beroven van de reehtne, die het verkregen heeft als ondertekenaar van internationale verdragen be treffende de Donau, aldus het memorandum. Het gros van de Indonesische delegatie, die de jubileumfeesten en de inhuldiging zal bijwonen, is Donderdagavond omstreeks 9 uur met een Constellation op Schiphol aangekomen. Ter begroeting waren onder meer aanwezig de Ministers Mr. E. M. J. A. Sassen en L. Götzen, de secretaris-generaal van het departement van Overzeese Ge biedsdelen, de heer J. M. Kiveron. De chef-kabinet Mr. B. Th. A .Westerouen van Meeteren, kolo nel W. J. van Gulik en Dr. J. P. Bannier. Even talrijk als de begroeten- den was het gezelschap, dat de reis uit de Oost heeft aanvaard en uit- 22 personen bestond, onder wie zich vele echtgenoten bevon den. De leider van de delegatie is Prof. Dr. P. A. Hoesein Djajadi- ningrat, secretaris van Staat voor opvoeding, Kunsten enWeten schappen van de voorlopige fede rale regering. Sultan Hamid II, die zo langzamerhand een vaste gast in ons land is geworden, was met zijn echtgenote wederom mee gekomen Hij zal, in tegenstelling tot de overige deden van de dele gatie, die voor het merendeel korf na de inhuldiging weer naar Indo nesië zullen vertrekken, ruim an derhalve maand in Nederlhnd vertoeven. Voorts behoren tot het gezel schap afgevaardigden o.a. uit Oost-Indonesië, Oost-Sumatra, Borneo, Riouw en Billiton. Teunkeu Dr. Mansoer, het staatshoofd van Oost-Sumatra komt rechtstreeks uit Bandoeng, waar een conferentie is gehouden, die advies zal uitbrengen over het voorlopige ontwerp van een inte rim-regering. Dr. Mansoer heeft de conferen tie wegens zijn vertrek naar Ne derland kort voor het einde moe ten verlaten. Hjj heeft dan ook het advies niet hij zich. Dr. Mansoer deelde ons echter desgevraagd mede, dat het advies uiterlijk Woensdag, is klaarge komen. Hij verwacht het advies nog deze week in Nederland. Op een desbetreffende vraag zei Dr. Mansoer, dat hij de tijd voor de instelling van een interim-rege ring stellig thans gekomen acht. Hij wilde hetzelfs nog sterker uit drukken. „De tijd is daarvoor thans kritiek'» aldus het staats hoofd van Oost-Sumatra Het talrijke gezelschap hield zich enige tijd op in de fleurig met bloemen versierde aankomst barak van Schiphol en begaf zich tegen half tien met de Ministers naar 's Gravenhage. De eerste leden van de deputa tie kwamen reeds Woensdag op Schiphol aan. Radio Beiroet, waarop de Li banese staat controle uitoefent, heeft in een verklaring, die giste ren in Tel Aviv werd opgevangen, gezegd, dat directe onderhande lingen met de Joden tot een „re delijke oplossing" van het Pales tijnse vraagstuk zouden kunnen leiden. In Tel Aviv gelooft .men, dat dit standpunt voor het eerst vqn officiële Arabische zijde kenbaar gemaakt ia. De door de radio Beiroet uit gegeven verklaring zegt o.m.: ,de Arabische leiders moeten zonder druk van de Westelijke mogend heden besluiten tot het openen van directe onderhandelingen met de Joden of tot de strijd voor de bezetting van geheel Palestina De Arabieren kunnen geen na deel ondervinden van directe on derhandelingen. Er is kans op een redelijke oplossing en jonge leven? die anders op het slagveld verlo ren zouden kunnen gaan, zouden ei' door gespaard worden." Een Libanese commentator, die In het Arabisch sprak, zeide, dat de Arabische leiders hun volk niet zouden verraden als zij besloten tot rechtstreekse onderhandelin- Aan de an lere kant zou de po ging om geheel ralestma te ver overen de Arabische Staten dui zenden mensenlevens kosten, al dus de commentator. Een Israëlisch woordvoerder te Tel Aviv verklaarde naar aanlei ding van de verklaring van radio Beiroet, dat zij getuigden van wer kelijkheidsbesef. Indien de verkla ring gebaseerd was op werkelijke overtuiging, zou ztj kunnen bij dragen tot stabilisatie van de toe stand in het Midden-Oosten, al dus de woordvoerder. De toestand in Jeruzalem wordt slechter. Waarnemers van de Verenigde Naties in Jeruzalem hebben een telegram gezonden naar de be middelaar der V. N„ Graaf Folke Bernadotte, die zich in Zweden bevindt. Zij delen hem mee, dat de toestand te Jeruzalem „over de gehele linie slechter wordt." Op Rhodos meent men, dat Ber nadotte vóór 2 September a.s. naar zijn hoofdkwartier aldaar terug zal keren. Om zeventien uur plaatselijke tijd hebben zich de drie Westelijks afgevaardigden naar 'net Kremlin hegeven voor hur: achtste ondeij houd met de Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken, Molotof. Vol gens waarnemers betreft het niet de laatste bijeenkomst. Even na 8 uur hebben de drie vertegenwoordigers van de Wes terse mogendheden gisteravond het Kremlin verlaten. Roberts ver klaarde bij zijn vertrek, dat er geen communiqué zal worden uit gegeven. De drie vertegenwoor digers kwamen vervolgens in de Britse Ambassade bijeen. DE VOLGENDE CONFERENTIE TE MOSKOU. Politieke waarnemers in Mos kou hebben gezegd, dat een ver zoek om een volgende conferentie op het Kremlin mef Molotof en mogelijk ook met Stalin, door de drie Westerse afgevaardigden ge daan zou worden. Men gelooft, dat de drie afgevaardigden Don derdag de laatste instructies van hun regeringen hebben besproken op de Britse ambassade. Lang zamerhand wordt er veronder steld dat de volgende vergadering een beslissing zal brengen ir. de vorm van een communiqué van de vier mogendheden, vermoede lijk een bijeenkomst van de raad van Ministerg aankondigend. Donderdag is de heer John Fos ter Dulles te New York erugge- keerd van zijn bezoek aan Neder land Hij verklaarde, dat de toe stand in Nederland er „veelbelo vend" uitziet en dat er ongetwij feld tengevolge van het E. R. P. een belangrijke verbetering tot stand is gekomen. Dulles, die naar algemeen verwacht wordt. Minister van Buitenlandse Zaken zal worden, indien Dewey tot pre sident wordt gekozen, deelde mede, dat hij met autoriteiten van de Nederlandse regering de ontwikkeling van de Benelux- unie had besproken, welke hij zeer bemoedigend noemde. Sir Alexander Cadogan. de hui dige voorzitter van de Veiligheids raad is te Londen aangekomen teneinde overleg te plegen met Bevin, de Britse Minister van Buitenlandse.Zaken, over het pro gram voor de zitting van de al gemene vergadering der V. N. te Parijs, welke de volgende maand een aanvang zal nemen. Als voorzitter vam de Veilig heidsraad is hij verantwoordelijk voor het vaststellen van de datum van de volgende vergadering van de raad. In welingelichte kringen te Londen meent men, dat" de bij eenkomst van 21 September ver vroegd zal worden tot 15 Sept. I of misschien zelfs eerder, indien de internationale toestand en de bestandsschendingen in Palestina hiertoe nopen. Reuter's correspondent meldt, dat „het achterhouden van nieuws over de operaties tegen- de gue- rilla-strijders voortgang vindt on danks de verklaring, die de fede rale regering Donderdagavond heeft afgelegd en waarbij aan de pers volledige faciliteiten zijn toe gezegd." De enige bron van in formatie, zo gaat Reuter voort, is een kort communiqué, dat de voorlichtingsdienst nu en dan uit geeft. Volgens een politic-rapport is een aanval van veertig verzets lieden op een rubberplantage na bij Panang afgeslagen. De Franse regering heeft een reeks drastische bezuinigingen op de begroting goedgekeurd, zo verneemt Reuter van gezagheb bende zijde. Naar wordt vernemen heeft een groot gedeelte der bezuinigin gen betrekking op de militaire begroting. Deze bezuinigingen vormen de eerste stappen der stabilisatie van Frankrijk's toe stand, zoals de Minister van Fi nanciën, Paul Reynaud heeft voorgesteld. *Door deze maatregelen is men van plan Frankrijk een gezond stelsel van voedselvoorziening te geven waarbij de welstand der boeren wordt gehandhaafd en de arbeiders verlost worden van de vrees, dat de kosten, van het levensonderhoud verder zullen stijgen. De maatregelen zijn bestudeerd door een regeringsraad waaraan bijna alle ministers deelnamen. De zitting begon Donderdagmid dag en duurde zes uur. Naar verluidt zou een raad van minis ters onder voorzitterschap van Auriol de maatregelen gisteren uiteindelijk goedkeuren. Ter stimulering van de land bouw heeft de regering hogere graanprijzen toegestaan, hetgeen bij afwezigheid van een subsidie,' zijn terugslag vindt in een hogere broodprijs. Men verwacht, dat de regeringsraad de broodprijs zal vaststellen voor de tijd na 1 September. Dan zal tevens het broodrantsoen van 250 gram per nersoon per dag verhoogd wor den tot 300 gram, waarbij de kwaliteit tevens verbeterd zal worden. De prijs zal naar men verwacht 10 fr. per kilo stijgen. Voorts heeft de regering - de boeren een verhoging van 20 tot 25 procent voor de melk beloofd. Dit, evenals de verhoging van ae broodprijs, zal de gezinsinkom sten treffen. 2 Augustus heeft de regering bij wijze van proef de groothan- delsprijzen van vlees vrijgegeven. Het gevolg hiervan was. dat de winkelprijzen sterk stegen. Deze feiten hebben de vakver enigingsleiders van alle schake ringen er toe gebracht op een snelle actie der regering aan te dringen teneinde de arbeiders meer werkelijke koopkracht te bezorgen. Teneinde de druk op het ge zinsinkomen te verlichten zouden de gezinstoeslagen verhoogd kun nen worden of de Inkomstenbe lasting verlaagd. De moeilijkheid blijft dan echter fondsen te vin den voor de aanvulling van de landsbegroting. De Belgische Minister-President en Minister van Buitenlandse Za ken, Paul Hehri Spaak, zal zijn vacantie in het Zuiden van Frank rijk eerder dan zijn plan was be ëindigen en Zondag naar Parijs reizen om besprekingen te voeren met de Belgische delegatie bij de organiastie voor Europese samen werking. Voor de eerste maal in Europa zal een vliegtuig deelnemen aan een verkiezingscampagne. Vlieg tuigen zijn in het verleden vaak gebruikt voor het afwerpen van pamfletten, maar het laatste snufje is een vliegmachine, die uitgerust is met 'n uiterst krach - tige luidspreker, waarmede korte toespraken tot de mensen kun nen worden gehouden. De Zweedse Conservatieve Par tij heeft een vliegtuig gecharterd om voor dit doel over geheel Zweden te vliegen. De motoren worden op een hoogte van onge veer 1500 voet afjgezet en de luid spreker komt in actie. Proefne mingen hebben bewezen, dat het geluid op de begane grond uit stekend is te verstaan over eën gebied van verscheidene vierkan te kilometers. DE STAND VAN DE GEWASSEN IN ZEELAND. De vrij hooggespannen ver wachtingen omtrent de stand der gewassen in Zeeland zijn door de ongunstige weersomstandigheden niet in vervulling gegaan. De natte periode werd gevolgd door een korte hittegolf, waardoor de granen te snel afrijpten en de korrel over het algemeen te fijn bleef. Het buiige weer in déze maand bemoeilijkte de oogstwerk- caamheden, doordat de gewassen niet voldoende droogden en het plaatselijk moeilijk was op het land te werken. De oogstwerkzaamheden zijn overal ln volle gang of reeds be ëindigd, behalve voor de late haverpercelen. De stand van de tarwe in Zee land is goed, hoewel de korrel klein is en de verwachtingen met hoog meer gespannen zijn. De gerst vertoont een bevredigend beeld;, in Zeeuws-Vlaanderen is de zomefgerst echter matig. De veldbonen vertonen een matig tot vrij goed gewas. De erwten in Zeeuws-Vlaande ren zijn practisch mislukt. In Zeeland brengen de schokkers evenals „Zelka" viermaal zoveel op als „Unica" De opbrengst der stambonen is slechts matig. De handelsgewassen hebben in het algemeen in kwaliteit geleden door de natte zomer. De opbrengst van het vlag Is iets minder dan in Groningen en in Noord-Holland. Koolzaad en Blauwmaanzaad geven beiden een vrij goed gewas, al bleven van het laatste gewas in Zeeuws- Vlaanderan de dozen klein. De gunstige ontwikkeling van de hakvruchten zette zich voort. De aardappelen zijn vrij goed, de suikerbieten goed. In Zeeuws- Vlaamderen treedt in tegenstelling tot de rest van Zeeland, vrij veel vergelingsziekte op. Ook de uien staan er goed voor, hoewel op de voormalige inundatiegronden meer ziekte optreedt dan elders en er gevaar voor dikhalzigheid bestaat. De groei van alle soorten wei den Is zeer gunstig, zodat er mag worden gerekend op volop vee voeder.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1