Sprong uit het raam om te ontvluchten De BESPREKINGEN tejïMoskou Nieuwe ongeregeldheden te Berlijn VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1948. NIEUWE SAMENKOMST OP HET KREMLIN? Vergadering van Berlijnse Gemeenteraad voor Mevrouw Kasyenkina legt verklaring af De Rode-Kruiszone in Jeruzalem onbepaalde tijd verdaagd De sMjd in China f)c toestand ïn Solcstma Schendingen van het Bestand x Frankering bij Abonnement: Terneuzen DE Verschtynt dadelijks 4e Jaargang No- 895- Drukkery N.V, Firma P- van de Sande Terneuzen Advertentieprfl*: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. In diplomatieke kringen te Mos kou verwacht men binnenkort nog een vergadering van "de drie Wes terse afgezanten met Molotof. Aan de journalisten werd mede gedeeld, dat dit nieuwe onderhoud misschien Vrijdagavond zou plaats vinden, doch als gewoonlijk werd cr voorzichtigheidshalve aan toe gevoegd, dat het ook wel Maan dag zou kunnen worden. De drie Westerse afgezanten te Moskou zijn gistermiddag op de Britse ambassade bijeengekomen. Waarnemers menen, dat deze be spreking gearrangeerd is nadat de drie diplomaten nieuwe instruc ties hadden ontvangen en dat zij thans een onderlinge regeling wil len treffen alvorens een nieuw onderhoud, ditmaal waarschijnlijk met Molotof, aan te vragen. Bevin, de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, bracht giste ren aan Minister-President Attlee, die in het ziekenhuis een behande ling ondergaat, een bezoek om rapport uit te brengen over de vooruitzichten van de besprekin gen te Moskou. Welingelichte kringen te Londen hebben verklaard, dat Maarschalk Stalin en de drie Westerse afge vaardigden Maandag tijdens hun conferentie te Moskou tot alge mene overeenstemming zijn geko men over de valutahervorming voor Berlijn. Een verdere samen komst op het Kremlin, die waar schijnlijk Vrijdag of Zaterdag plaats vindt, zou hoofdzakelijk zijn voor de bespreking der détails. ken overeenkomst moet ondub belzinnig gesteld zijn, zonder mo gelijkheid van ontduiking: of ver schil in interpretatie. Over de in terpretaties moet men het vol ledig eens zijn voordat de over eenkomst uiteindelijk wordt aan vaard. 5. Iedere vier-mogendheden- bespreking over het vraagstuk aangaande Duitsland als een ge heel, moet voorafgegaan worden aoor de opheffing van de blok kade van Berlijn. Voorts moet overeenstemming worden bereikt over de agenda van een even tuele vier-mogendhedenconferen- tie waarbij uitgesloten is, dat een nieuw onderwerp ter sprake wordt gebracht. Reuter meldt uit Parijs, dat men in kringen van hoogeplaatste diplomatieke personen optimisti scher is dan ooit over het resul taat van de besprekingen te Mos kou. In deze kringen verwacht men, dat een vier-mogendheden- bespreking gehouden zal worden op ministeriële basis en wel tegen September te Parijs. In deze kringen verklaart men, dat er bij alle betrokken partijen de ernstige wens heerst om tot een overeenkomst te geraken, „daar een alternatief een cata- strafe zou betekenen." Uit Berlijn wordt gemeld, dat hardnekkige maar onbevestigde berichten hebben gecirculeerd in geallieerde kringen, dat de confe rentie te Moskou had besloten, een vier-mogendheden-commissie in te stellen in Berlijn om de geld- situatie in de stad te bestuderen. Uit gewoonlijk betrouwbare bron werd gemeld, dat instruc ties hieromtrent de vier militaire gouverneurs reeds hadden bereikt. Generaal Robertson en Generaal Clay, zo werd verklaard, hadden hun bezoek aar het Ruhrgebied, dat op 27 en 28 Augustus zou plaats hebben, uitgesteld nadat zij deze orders hadden ontvangen. Geen bevestiging of ontkenning van deze berichten kan van offi ciële Britse zijde worden ver kregen. Donderdagmiddag heeft het Britse kaJbinet onder voorzitter schap van de Minister van Bui tenlandse Zaken, Ernest Bevin, een speciale zitting gehouden. Men neemt aan, dat de jongste rapporten over de besprekingen te Moskou daarbij 'behandeld zijn. DE STRIJD IN GRIEKENLAND. De informatiediénsten van Gene raal Markos melden, aldus het nieuwsbureau Tanjpeng.i dat de eenheden van het „democratische leger" gisterochtend de stad Tri- ka>3 zijn binnengedrongen. Tijdens de slag werden 200 soldaten van net Regeringsleger kuiten gevecht gesteld. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond: Minder wind. In het Zuiden overwegend droog weer. Matige wind uit richtingen tussen West en Noord. Koel. Na de laatste besprekingen te Moskou. Functionarissen te Washington blijven weigeren inlichtingen over de besprekingen te Moskou te verstrekken. Uit persberichten en gesprek ken met functionarissen valt ech ter het volgende op te maken, aldus Reuter. De Westelijke vertegenwoordi gers nemen het standpunt in vol gens hetwelk: 1. De Westelijke* mogendheden wensen, dat de Sowjet-Unie er kent, dat de Westelijke mogend heden het wettelijke recht nebben deel te nemen aan een vier-mo- geridhedenbestuur van Bèrlijn en dat zij de Sowjet-verldaring, als zou Berlijn deel uit maken van de Sowjet-zone, van de hand wijzen. 2. Dit houdt in, dat tij gebruik mogen maken van de verbindin gen over land met de stad zonder inmenging door de. Sowjet-Unie. 3. Ieder soort valuta in Berlijn waarover men het eens zou wor den, behoort onder een vier-mo- gendhedenbestuur te staan. 4,. Iedere eventueel te Iberei- Naar van Joodse zijde verklaard wordt, hebben de Arabieren het bestand in Jeruzalem in de afge lopen drie dagen 52 maal geschon den. De militaire commandant van Jeruzalem, Dr. Bernard Joseph, gaf dit cijfer op aan de voorzitter van de consulaire wapenstilstands commissie, de Amerikaanse con sul-generaal, MacDonald. Het Is raëlische legercommuniqué van Donderdag meldt, dat de Arabie ren in de nacht van Woensdag op Donderdag verschillende Joodse districten van Jeruzalem ünet zwaar geschut bombardeerden. Er vielen geen slachtoffers. Verbiedt Bernadotte Joodse immigratie van weerbare mannen? Naar van betrouwbare zijde te Tol Aviv wordt vernomen, heeft Graaf Bemadotte aan de Israëli sche Regering alle immigratie van Joödse weerbare mannen met in gang van 2 September verboden. Men verwacht, dat de Israëlische Regering de order niet zal aan vaarden. John Readman. de -be langrijkste vertegenwoordiger van Bernadotte zou Zondag een onder houd met de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken, Mosje Sjertok, hebben Naar van be trouwbare zijde verluidt zullen zij de immigratie van weerbare man- Mevrouw Oksana Kasyenkina heeft in haar bed in het Roose- velt-ziekenhuis voor het eerst een verklaring voor de pers afgelegd. Zij deelde mede, dat zij uit het raam sprong om te ontsnappen, niet om zich van het leven te be roven. Zij gaf tevens te kennen, zo gaat Reuter voort, dat zij niet naar de Sowjet-Unie wenst terug te keren. Zij voegde er aan toe, dat de „Sowjet-ambassadeur Aleksander Bnajoesjkin en de consul-generaal Jacob Lomakin haar beiden ver telden, wat zij tegenover journa listen moest zeggen" op een pers conferentie in het Sowjet-consu- laat, de dag, dat zij terug was gehaald van de boerderij van Wit- Russiscihe uitgewekenen te Val ley Cottage. „Door mijn boodschap zou ik een heldin worden", zeiden zij. „Ik wist, dat, aangezien -men mij niet toestond het consulaat te verlaten, ik ook in de Swjet-Unie niet zou kunnen ontkomen". Op een vraag, wat in de brief stond, die zij van de boerderij naar Lomakin zond, antwoordde zij, dat zij haar gehele levensge nen hespreken „in het licht van de order van Bernadotte." Men kan gevoegelijk aannemen, aldus Reuter, dat Sjertok weige ren zal een beperking- der immi gratie te aanvaarden, „daar dit niet in overeetfstemmiiïg is met de rechten van een soevereine Staat." Men nfeent echter, d-at Berna dotte hoe langer hoe -bezorgder wordt over de „handhaving van het evenwicht van de macht," in dien de Joden voort -blijven gaan met het binnenlaten van weerba re mannen en over de moeilijkheid 'te verzekeren, dat de mannen niet getraind zullen worden voor de militaire dienst. Naar waarnemers van de V. N. verklaren, was een gedeelte van de veiligheidszone van het Rode Kruis in het Zuidelijke deel van Jeruzalem Dinsdagavond nog door Joodse troepen bezet ondanks de belofte het tegen Maandagavond te ontruimen. Een woordvoerder der V. N. noemde deze houding een „fla grante schending van het be stand." Graaf Bernadotte en Mosje Sjerok de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken, waren beirvan op de hoogte gesteld, zo zeide hij. schiedenis in de Sowjet-Unie daarin beschreven had en dat zij verzoöht had ais onderwijzeres ontslagen te worden en zich naar een hotel te mogen begeven. „Daar ze mij dit niet toestonden, besloot ik het zelf te doen." Zij wenste „met de Russen als met menselijke wezens te spreken, maar dat waren zij niet. Ze ar resteerden me achteloos weg". Reuter voegt er aan toe, dat de inhoud van de brief door een tolk voor de pers werd gepara- phraseerd. Mjevrouw Kasyenkina zei voorts dat Panjoesjkin niet met haar had willen spreken, maar haar had opgedragen bepaalde dingen te-gen de reporters te zeggen. Op de vraag, waarom zij niet terug wenste te keren, antwoord de zij, dat zij de Sowjet-Unie wenste te ontvluchten, omdat men haar echtgenoot „gegrepen had" in 1937. Zij wist niet, waar hij heen was gegaan. Daarop, zo -ging zij verder, heeft zij Slo- viansk in de Oekraine verlaten om haar zoon in Moskou te bezoe ken. Hij was eerstejaarsstudent. Bij het uitbreken van de oorlog was hij noch militair, noch jong- communist „noch lid van eniger lei politieke partij". Daarom zou hij, volgens mevrouw Kasyenkina, door de regering als een staats vijand beschouwd zijn en werd hij „zonder enige vooroefening" bij de stormtroepen ingedeeld. Hii sneuvelde in 1942. Reuter citeert mevrouw Kas yenkina verder: „Ze hebben mijn gehele leven vernietigd, daar ik mij geheel aan mijn zoon en mijn man wijdde. Geen van beiden deden aan politiek. Ik ben het niet eens met de politiek van Jo zef Stalin. Ik heb mijn volk en mijn land lief, maar' ik kan het niet eens zijn met het Sowjet- regiem." Het onderhoud duurde 21 mi nuten. Er werd een gramofoon- plaat van gemaakt, die per radio uitgezonden zal worden. Een se cretaris van het ziekenhuis, twee verpleegsters en een politie-agent waren bii het onderhoud in de localiteit aanwezig. Mevrouw Kas- yenjkina droeg een grijze zieken huisjapon en een geel lint in haar haar. Naast haar waren de felle lampen voor het maken van film- joumaalopnamen neergezet. Op haar tafel stond een afbeelding van de madonna met het kind. Er werden slechts vier vragen gesteld. De aanvankelijke bedoé- Iing was 13 vragen te stellen over de gebeurtenissen in het consu laat en elders. Gedurende het gehele onder houd scheen mevr. Kasyenkina te kampen te hebben met uitputting. De dag tevoren had men het in terview moeten aflasten wegens vermoeienis van mevr. Kasyens- kina. De Berlijnse gemeenteraad, die gisteren bijeên zou komen, heeft de vergadering voor onbepaalde tijd verdaagd, aldus verklaarde een woordvoerder van het ge meentebestuur -gistermiddag. Hij zeide, dat dit geschied was van wege de protest-demonstratie waarmede de communisten ge dreigd hadden en die op touw ge zet was door de S.E.D. -De com munisten bleken later hun demon stratie te hebfben afgelast. Kort na 13.30 uur plaatselijke tijd verzamelden zich toch een paar duizend demonstranten bij het bureau van Dr. Ferdinand Friedensburg de waarnemende burgemeester. Zij zongen de In ternationale en droegen rode spandoeken mee, waarop stond: „Weg met het gemeentebestuur" en „weg met de splitsers var Berlijn". De tot de Eenheidspartij beho rende leden van de gemeenteraad zeiden geprotesteerd te hebben tegen het uitstellen van de ver gadering. Friedensburg had, al dus zeiden zij, de vergadering doen uitstellen omdat het hulp programma van de Eenheidspa: Voor de a.s. winter op de agenda stond en de „pro-Westerse" par tijen dit niet wilden bespreken. Friedensburg verklaarde, dat een „loyaal lid van de Oost-Ber- lijnse politie aan de autoriteiten had medegedeeld, dat de demon stranten van plan waren het ge meentehuis te bestormen. De ver gadering was uitgesteld, zeide hij, omdat de autoriteiten geen her haling van de incidenten van 23 Juli wensten. Te 14.10 uur bestormden onge veer 200 demonstranten het ge meentehuis. Zij waren gewapend met stokken en bijlen, braken de hoofdingang binnen en drongen de trappen op. Een menigte van 10.000 man nen, vrouwen en kinderen, buiten op het plein, vuurde de bestor mers aan. De bestorming van de ingang werd uitgevoerd toen de politie de ijzerdraadversperring had wegge haald om een delegatie binnen te laten. De in het gemeentehuis binnen gedrongen demonstranten vulden weldra de vergaderzaal van de raad. Hier sprak Paul Like, de vice-voorzitter van de Eenheids partij, de menigte toe. Hij zeide, dat de Duitse gemeente-autoritei ten door te nauwe samenwerking met de Westelijke Geallieerden dt- eeonomsiche toestand van Berlijn ontredderd hadden. Litke verklaarde: „MeeT dan 100.000 Berlijnse arbeiders zijn werkloos en zijn paupers gewor den als gevolg van het beleid van de gemeente-autoriteiten." Hij verlangde het ontslag van het stadsbestuur en de afwerking van een nood-programma, vol gens hetwelk de Berlijners hun voedsel uitsluitend van Sowjet- zijde ontvangen. Er was luid ap plaus, toen hij verklaarde: „Laat ons deze scheurmakers er uit zet ten en werkelijke socialisten er voor in de plaats nemen." In de vergaderzaal werden geen politic-agenten opgemerkt ter wijl Litke zijn rede hield. Intus sen groeide de menigte buiten aan, doordat nieuwe groepen, die kwamen aanmarcheren, zich er bij voegden. Zij zongen de inter nationale, riepen en juichten en wuifden met rode banieren. Litze zei verder, dat een dele gatie zou trachten het bureau van Friedensburg te toereiken. Hij deed een beroep op de demon- Volgens regeringsberichten heb ben de troepen der centrale Chi nese regering Sjangnan veroverd. Sjangnan ligt 160 km ten Zuiden van Sian, de hoofdstad van de provincie, Sjensi. Het beheerst de enige straatwegverbinding met Noord-Hoe peil en West-Honan. Door de onder communistische leiding vechtende legers is het dikwijls gebruikt als uitgangspunt voor uitvallen naar Honan en Hoepeh. De centrale-regerings troepen hebben tevens de steden Angkang en Paiho ingenomen, die vitaal zijn voor de verbindingen te land ep op de rivier met Hoepeh. stranten in de vergaderzaal om geen incidenten uit te lokken. Terwijl de demonstranten het stadihuis bestormden, werd in de Britse sector een massabijeen komst gehouden, georganiseerd dobr het bestuur van de Berlijnse afdeling der Sociaal-Democrati sche partij als protest tegen „de communistische pogingen om de stedelijke autoriteiten te terrori seren". De Berlijners werden aange spoord deze demonstratie vóór de ruïnes van het Rijksdaggebouw bij te wonen, deze plek ligt op on geveer 100 meter afstand van de Brandenburger Poort, waar de Sowjet-sector begint. De bijeenkomst in de raadszaal is na een half uur beëindigd met het zingen van de Internationale en andere socialistische liederen. Tegen 3 uur, plaatselijke tijd, was de toestand kalmer en had den de meeste demonstranten de zaal verlaten. Velé duizenden luis terden huiten naar de toespraken van de leiders der Socialistische Eenheidspartij. Ooggetuigen hebben verklaard, dat er weinig politie op de been was en dat zij niet ingreep noch verthinderde, dat de bestorming plaats had. Een delegatie van de Socialisti sche Eenheidspartij heeft een on derhoud gehad met de waarne mende tweede burgemeester van Berlijn, Dr. Ferdinand Friedens burg. Na een uur verliet de dele gatie het bureau van de magi straat. Tevoren had de woord voerder der delegatie in de raads zaal van het Berlijnse stadhuis in een toespraak tot de menigte verklaard: „Er zullen in de ko mende dagen beslissende dingen gebeuren. Als het huidige stads bestuur u uw rechten niet laat, zal het moeten verdwijnen". Na het onderhond met Frie densburg zei de woordvoerder der delegatie: „We hebben langs el kaar heèngesproken. Friedens burg heeft ontwijkende antwoor den gegeven en bleek buitenge woon slecht op de hoogte te zijn van de werkelijke stand van zaken in Berlijn. Hij heeft gezegd, dat hij enige van onze klachten zou bestuderen." Toen omstreeks 16 uur plaatse lijke tijd een zware regenbui los brak, werd de demonstratie bij het raadhuis beëindigd. Friedensburg heeft naderhand de pers in zijn bureau ontvangen. Hij verklaarde, „dat het Berlijnse stadsbestuur in functie zou blij ven en op normale wijze zijn werk zou verrichten". Hij deelde verder mede, dat de Berlijners uit de Westelijke sec toren volkomen vrij moesten zijn om hun rantsoenen in de Ooste lijke sector te betrekken. Maar, zo zeide hij, de meeste West- Berlijners wensen dit niet. Hij had de delegatie voorts meegedeeld, dat hij het nood-pro gramma van de „door communis ten geleide Socialistische Een heidspartij" niet kon aanvaarden, aangezien ,,de gemeenteraad met zijn sterke anti-communistische meerderheid Haar zeker niet zijn goedkeuring aan zou hechten". De organisator van de politieke actie der Socialistische Eenheids partij' tegen het gemeentebestuur, Litke, heeft gisteren een Berlij.ns volksdemocratisch bestuur geëist. Hij heeft verzocht, dat men een comité van volkswelzijn zou aan wijzen, bestaande pit 9 gemeente raadsleden en 9 Berlijnse burgers. Dit comité zou het gemeentebe stuur moeten vervangen en on derhandelingen aanvatten met de economische commissie der Sow- jet-zóne. Litke heeft verklaard, dat de Socialistische Eenheidsfractie van de gemeenteraad besloten had op te treden, omdat de zogezegde democratische partijen besloten hadden tot oprichting van een ge meenteraad voor de Westerse sec toren op het stadhuis te Schoen berg. Men denkt, aldus Litke, dat wij geweld willen plegen, maar dit is niet waar. Wij willen een nieuw democratisch en vrede lievend bestuur, dat met de Oos telijke landen samenwerkt aan de verwezenlijking van het twee jarenplan. De liberaal democrati sche en Christelijk democratische fracties hebben de voorzitter van de gemeenteraad, Dr. S. Uhr, verzocht de raad bijeen te roepen voor een buitengewone bijeen komst op gisteravond

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1