Sowjet-Russiscii antwoord op Amer, nota De strijd in Griekenland Sluiting van de Consulaten der Sowjet-Unie in de Verenigde Staten DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1948. Amer. superfort verongelukt De Amerik. scheepvaartver bindingen met Antwerpen en Rotterdam Aankoopmachtigingen van de E.C.A. DE TOESTAND IN BERLIJN. De Duitse Inval inNoorwegen Hyderabad wendt zich tot de Veiligheidsraad De Amer. exportquota voor olieproducten De Amer. superforten in Engeland Kotikof beschuldigt Beriijnse gemeer-te-autoriteiten Frankering bij Abonnement :v Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Wisselende bewolking. Aanvankelijk nog krachtige, later afnemende wind uit Wes telijke richtingen. Wisselend bewolkt met, hoofdzakelijk in het N.-Westen van het land, enkele verspreid optredende buien. Iets lagere temperatuur. 4e' Jaargang No. 894. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vl Firma P- J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 et.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- De Sowjet-regering heeft op de Amerikaanse nota van 19 Aug,4 betreffende de gevallen Kasyen- kina en Samarin geantwoord, dat de Amerikaanse beweringen „on gegrond zijn en niet overeenstem men met de feiten''. Verder wordt in het Sowjet- Russische antwoord gezegd, dat de Sowjet-regering haar optreden en verklaringen zowel als die van haar officiële vertegenwoordigers in de Verenigde Staten betreffen de de gevallen Kasyenkina en Sa marin beschouwt als volkomen corresponderende aan de rechten van de Sowjet-Unie inzake het verdedigen van haar burgers tegen „misdadige aanslagen op hun vrijheid en burgerrechten." De Amerikaanse nota, aldus de Sowjet-nota, die reeds door de Sowjet-ambassade te Washington aan het Amerikaanse departe ment van Buitenlandse Zaken Is doorgezonden, „omzeilt de feiten, die in de dtae Sowjet-Rüssische protesten, eerder deze maand, zijn gesteld."1 „De nota van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken blijft niet alleen in gebreke licht te werpen op de duistere punten van het geval der ontvoe ring van Kasyenkina, Samarin, diens echtgenote en drie kinderen, doch maakt de opheldering van deze zaak nog moeilijker." Het Sowjet-Russische departe ment van Buitenlandse Zaken, al dus de Sowjet-nota, beschikt over voldoende gegevens ten bewijze van de ontvoering van mevrouw, Kasyenkina en Samarin, waar door het aandeel in deze zaak van de' ijWitgardistische bandieten organisatie, de Tolstoi-stiichting" en de betrekkingen van het fede raal recherche-bureau met deze zaak bewezen worden. Volgens berichten uit Honoloe- loe, die door New-Yorkse radio stations zijn omgeroepen, zijn 14 tot 16 leden van de bemanning van een Amerikaans superfort om het leven gekomen toen het vlieg tuig neerstortte bij een poging om een noodlanding te verrichten op een vliegveld op Honoloeloe. Volgens latere berichten zijn 16 leden van de bemanning om gekomen en de vier overigen ern stig gewond. Het vliegtuig vloog in brand onmiddellijk nadat een van de motoren onklaar raakte. Volgens het „Journal of Com merce" heeft de Black Diamond Steamschip Co. een nieuwe aan vraag ingediend voor subsidie op de routes naar Rotterdam en Antwerpen. De maatschappij heeft haar verzoek vergezeld doen gaan van het aanbod om voor de dienst 10 Victory-sohepen met een snelheid van 17 knopen aan te kopen. Door de aanvraag van de Black Diamond, welke werd voorafge gaan door een soortgelijke aan vraag van de Bernstein Shipping Corp is bijna een zelfde situatie ingetreden als vorig jaar. toen deze beide lijnen eveneens tracht ten subsidie te verkrijgen van de Maritime Commission. De beide maatschappijen ondervonden toen grote tegenwerking van dei-Uni ted States Lines en de Waterman Steamship Corp, welke beide laat ste maatschappijen diensten on derhouden op Antwerpen en Rot terdam, ronder dat zij subsidie cntvangen. De vorige winter heeft de Mari time Commission geweigerd sub sidie te verlenen voor de Noord- Atlantische diensten op de Ne derlandse en Belgische havens, doch zij liet de mogelijkheid open nieuwe aanvragen in te dienen. A.s. Maandag zal een hearing worden gehouden inzake de eer ste van de nieuwe aanvragen, welke door Bernstein werd inge diend. De Ë.C.A. heeft Dinsdag j.l. o.a. een aankoopmachtiging verstrekt voor vloeibare olieproducten ter waarde van 660.000 dollars uit Ned. West-Indië ten behoeve van Noorwegen. Uit copieën van brieven door mevrouw Kasyenkina aan Loma- kin geschreven op 5 Aug., de dag voorafgaande aan die, waarop zij door consulaire beambten van Read Farm, het toevluchtsoord van de Toistoi-stichting, werd weggehaald, en uit de brief van mevr. Kasyenkina aan haar fami lie, geschreven op 10 Juni, blijkt volgens de Sowjet-nota de „on waarschijnlijkheid van de bewerin gen, dat zij niet door de Tolstoi- groep ontvoerd zou zijn." Verder wordt in de Sowjet-nota gezegd: „Op het ogenblik wordt mevrouw Kasyenkina practisch gevangen gehouden in een zieken huis en aangezien haar geen vrij contact met Sowjet-Russiche ver tegenwoordigers wordt toege staan, kunnen de haar toegeschre ven verklaringen niet als be trouwbaar beschouwd worden, in het bijzonder wanneer men haar critieke gezondheidstoestand in aanmerking neemt." POST VOOR MILITAIREN ONDERWEG NAAR INDIË. Op 27 Augustus a.s. vertrekt, zoals reeds gemeld, het s.s. „Grote Beer" met militairen aan boord naar Batavia. Wil men de opva renden in, Port Said of direct bij aankomst in Batavia correspon dentie doen toekomen, dan dient deze uiterlijk resp. op 29 Aug. en 12 Sept. per post te zijn bezorgd. Het einde van de operaties van het Griekse leger in het 'Gram- mosgebied betekent niet, dat alle guerillastrijders vernietigd zijn, aldus heeft een woordvoerder van de Griekse generale staf ver klaard. Volgens de woordvoerder had Markos bij het 'begin van de ope raties der regeringstroepen op 21 Juni ongeveer 8500 man in het v-eld in het Grammosgehied. Deze strijdmacht was later aangevuld tot 16000 man. Tot 22 Augustus zouden de guerillastrijders in to taal 8845 man verloren hebben, namelijk 3129 doden, 589 gevange nen, 603 die zich overgaven en naar schatting 4525 gewonden en naar Albanië ge vluchten. TTet 'Griekse regeringsleger tel de 590 doden, 3130 gewonden en 36 vermisten. Naar schatting van de Griekse generale staf zijn ongeveer 7000 guerillastrijders aan de regerings troepen in het Grammosgebied ontkomen. 5000 zouden Albanië binnengekomen zijn. 1000 Zuid waarts zijn getrokken naar Thes- salië, terwijl de rest zich nog in de hossen en ravijnen bij de Gram mos zou bevinden. Volgeng deze woordvoerder be vinden zich elders in Griekenland ongeveer 13 000 guerillastrijders, waarbij gevoegd kan worden het aantal cvergenen, die naar Alba nië zijn gevlucht en thans terug keren. De guerillastrijders be schikken over meer automatisch wapenen dan de regering, aldus cipze woordvoerder. (Van de A.N.P.-correspondent.) Bestuurscrisis te verwachten? Generaal Kotikof de Sowjet- Russische stadscommandant van Berlijn, heeft burgemeester Dr. Friedensburg een aan Louise Schoder gericht schrijven overhan digd, waarin de Berlijnse magi straat ervan beschuldigd wordt in de laatste tijd maatregelen te hebben genomen, die rechtens on geldig waren, aangezien zij niet door de geallieerde besturen wa ren goedgekeurd. De Berlijnse magistraat wordt verder verweten, het bestuur der stad te hebben gespleten, waarbij in het bijzonder wordt gewezen op de schorsing van Paul Markgraf als hoofdinspecteur van politie en op de benoeming van Dr. Stumm tot commissaris en ledder van liet Berlijnse politie-apparaat. Ook de invoering van een tweede valuta in Berlijn door de Westerse geallieerden heeft de magistraat, volgens Kotikof in strijd met het viermogendheden- statuut ondersteund. De Sowjet-Russische generaal verklaart alle niet door de com mandant bevestigde verordenin gen en bepalingen van de magi straat voor onwettig en stelt de ambtenaren, die aan de uitvoe ring van deze maatregelen heb ben meegewerkt voor de gevolgen ervan verantwoordelijk. Dit schrijven van generaal Ko- j tikof aan de vooravond van de Berlijnse gemeenteraadszitting \an Donderdag wordt geacht ten doel te hebben een eventuële actie van de communisten in het stads- parlement bij voorbaat te legali seren. Uit de laatste zinsnede van het genoemde schrijven meent men in kringen der burgerlijke partijen te mogen afleiden, dat de politie van Markgraf volmacht heeft ge kregen, tijdens de vergadering van het stadsparlement op heden een aantal leidende persoonlijkheden te arresteren. De agenda van de gemeente raadsvergadering omvat niet min der dan 71 punten. Eén van de belangrijkste is een voorstel der O. D. U.-fractie, een commissie te benoemen, met de opdracht een onderzoek in te stellen naar de gedragingen van de communisti sche wethouder Schmidt, die ge weigerd heeft de onafhankelijke vakvereniging, die zich van de communistische vakbond heeft losgemaakt, te erkennen. Men verwacht, dat het voorstel om de communistische wethouder In brede kringen bereidt men zich voor op een ernstige crisis in het gemeentebestuur. In niet-officiële besprekingen is de mogelijkheid te berde gebracht, dat de gehele magistraat zal moe ten aftreden, waardoor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen nood zakelijk zouden worden. In de Oostelijke sector ondersteunen de Sowjet-bezettingsautoriteiten ech ter de wens der communisten, de verkiezingen uit te stellen tot de herfst van het volgend jaar. Speciale zitting Rerlijn's gemeentebestuur. Het Berlijn^ gemeentebestuur is Woensdagmiddag in speciale zit ting bijeengekomen om de brief van generaal Kotikof te bespre ken, die Dinsdagavond aan Dr. Friedensburg, plaatsverv. burge meester van Berlijn, werd over handigd Zoals hekend wordt het gemeentebestuur in deze brief er van beschuldigd, dat het 'n schei ding teweeg heeft gebracht in de Berlijnse politie en „vele andere flagrante schendingen der ge meentewet" toestaat. Politieke waarnemers te Berlijn beschouwen de inhoud van de brief als een mogelijke aanwijzing, dat de Russen nieuwe maatrege len zullen nemen tegen de ge meente-autoriteiten. Onderhandelingen tussen Rus sische en Amerikaasse autori teiten. In Berlijn zijn onderhandelingen aan de gang tussen Amerikaanse en Russische autoriteiten, die ge richt zijn op het vermijden van eventuële botsingen, aan de sec- torgreszen, aldus verklaarde een hoge Amerikaanse functionaris gisteren.. De Sowjets beloofden, dat generaal Kotikof. de Sowjet- commandant, in de loop van de komende 24 uur zich definitief zou uitspreken over het voorstel, de Sowjet-Russische en Ameri kaanse militaire politie uit het grensgebied terug te trekken en de beveiliging van het gebied aan de Duitse politie over te laten, zo werd verklaard. De onderhandelingen, die op laag niveau gevoerd worden, be gonnen Zaterdag toen een Rus sisch officier van de afdeling openbare veiligheid zeide, dat de bestrijding van zwarthandelaars in het ,,grens"gebied aan de Duit se politie moest worden overge laten. te schorsen, zal worden aangeno men. Aan de andere kant rekent men er op, dat een dergelijk be sluit gebrandmerkt zal worden als een schending van de voorlo pige Berlijnse grondwet en als een reden om de magistraat voor ont bonden te verklaren. WIJZIGING TELEGRAAFTARIEVEN. In het kader van de „Benelux" gedachte wordt het tarief voor telegrammen naar Luxemburg, met ingang van 1 September, ge lijk gesteld aan het tarief voor telegrammen naar België. Woensdagmorgen vroeg heeft de Sowjet-Russische regering de Ver. Staten medegedeeld, dat de Sowjetconsulaten in Amerika ge sloten zuillen worden en dat Was hington zijn eigen consulaat in Wladiwostok als „niet meer in functie" moet beschouwen. Deze Sowjet-Russische stap is gedaan in antwoord op de ver werping door de Ver. Staten van de Sowjet-Russische klachten over „ontvoering" van mevrouw Kasyenkina, Russisch onderwijze res, en van de Russische onder wijzer Samarin, en op de daarna gevolgde order tot vertrek aan de Sowjet-Russische consul-gene raal, Jacob Bomakin. Bovendien heeft Moskou mede gedeeld, dat de overeenkomst voor de opening van een Ameri kaanse consulaat te Leningrad thans als ongeldig moet worden beschouwd. De Sowjetregering blijft er op staan, dat aan de vertegenwoor digers van de Sowjet-Unie vrije toegang tot Kasyenkina en Sama rin verleend moet worden. De beschuldigingen van het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken tegen Loma- kin, dat hij misbruik gemaakt zou hebben van zijn prerogatieven en positie, worden door de Sowjet- regering als „geheel ongegrond en niet in overeenstemming met de feiten" verworpen. De Sowjetregering beschouwt in de huidige omstandigheden een normale werkzaamheid der Sowjet-Russische consulaten in de Ver. Staten als onmogelijk. Zii heeft daarom besloten terstond tot sluiting van de twee Sowjet- Russische consulaten in de Ver. Staten, gevestigd te New-York en San Francisco, over te gaan en is van opvatting, dat, volgens het beginsel van wederkerigheid, ook het Amerikaanse consulaat te Wladiwostok terstond gesloten moet worden, terwijl op dezelfde gronden de overeenkomst omtrent een Amerikaanse consulaat te Leningrad als vervallen moet worden beschouwd. Dinsdag is te Oslo het hoog- verraad-proces begonnen tegen Ulrik Stang, tot het uitbreken van de oorlog legatieraad bij het Noorse gezantschap tê Berlijn. Stang, die later naar de Quisling partij is overgegaan, had begin April 1940 van de militaire atta ché aan het Nederlandse gezant schap te Berlijn de waarschuwing ontvangen, dat Hitler van plan was een inval op Noorwegen te ondernemen en dat het begin van deze operatie binnen enkele dagen j moest worden verwacht. Ofschoon Stang, ook al was hij persoonlijk van de juistheid der informaties niet overtuigd, deze waarschu wing onder voorbehoud had moe ten doorgeven, weigerde hij zijn regering te verwittigen, met het noodlottig gevolg, dat Noorwegen, toen de Duitsers op 9 April het land binnenvielen, volkomen ver rast bleek te zijn. Waarschijnlijk zullen ook enige Nederlandse of ficieren als getuige naar Oslo worden gedagvaard. In een Dinsdag gepubliceerde brief heeft de Voor-Indische staat Hyderabad de Veiligheidsraad verzocht tussenbeide te komen bij het geschil met India. Zoals be kend eist India, dat Hyderabad zich bij India aansluit. Hydera bad deelde de Veiligheidsraad mede, dat het eventueel van zijn recht gebruik zou maken de zaak aanbangig te maken bij de alge mene vergadering van de V. N., die volgende maand te Parijs bij eenkomt. Hyderabad, op één na het grootste vorstendom in Voor-In- dië, heeft een bevolking van 17 millioen zielen, van wie de meeste Hindoe zijn. De Vorst (Nizam) is Mohammedaan. Hyderabad deed de Veiligheids raad weten, dat het de laatste maanden aan intimidatie en eco nomische blokkade heeft bloot gestaan. De grenzen waren door Indische troepen overschreden en een aantal dorpen waren bezet. Amerikaanse funcbionnarissen hebben als hun *mening te ken nen gegeven, dat de Sowjet-Unie van de sluiting der consulaten over en weer het meeste nadeel zal ondervinden. De Sowjetconsu laten te New-York en San Fran cisco, aldus genoemde functionna- rissen, vormden belangrijke bron nen van inlichtingen op handels- geibied_ en van andere aard voor de Sowjetregering. Waarnemers te Wash'ngton geven toe, dat de sluiting der consulaten een verslechtering' van de Amerikaans-Sowjet-Russische betrekkingen betekent. Er is ech ter tot nog toe geen aanwijzing van een algehele breuk in de di plomatieke betrekkingen. Minister Marshall heeft zich ongeveer in dezer voege tot de. pers gericht: „De sluiting van de Sowjet-consulaten in de Verenig de Staten en die van het Ameri kaanse consulaat te Vladivostok zijn weliswaar betreurenswaardig, doch zullen geen ernstige gevol gen met zich brengen." Het Amerikaanse departement van Handel heeft de exportquota voor olie-producten voor het der de kwartaal van 1948 vastgesteld op 14.575.000 barrels of 676.000 barrels meer dan in het tweede kwartaal. De toewijzingen voor de meeste landen bleven onveranderd. Voor Curacao werd een aanvullende hoeveelheid van 300.000 barrels gas- en distillaat stookolie toe gewezen, daar de olieraffinade rijen aldaar behoefte hebben aan distillaat voor de productie van een speciaal soort stookolie voor de Amerikaanse marine. De exportquota voor Nederland omvatten 25.000 barrels kerosene ep 220.000 barrels 0lie. Te Washington wordt verno men, aldus meldt Reuter's corres pondent aldaar, dat plannen wor den gemaakt, in Engeland een speciaal depót te vestigen voor grote revisies van de Amerikaan se superforten, die daar thans ge- stationneerd zijn. In welingelichte kringen ver wacht men, dat de superforten in Engeland zullen blijven, zolang de koude oorlog voorduurt. In het hoofdkwartier der Ame rikaanse luchtmacht legt men er de nadruk op, dat de superforten, die verleden maand in Oost-Enge- land voor het uitvoeren van een „oefeningsprogramma" begonnen aan te komen, nog steeds dezelfde opdracht hebben Een woordvoer der der luchtmacht gaf toe, dat dit programma bijna zeker de ge hele winter in beslag zal nemen. 'Generaal-majoor Alexander Ko tikof, bevelhebber van de Sowjet- zone van Berlijn, heeft in een aan de plaatsvervangende burgemees ter van Berlijn Ferdinand Frie densburg overhandigde brief de gemeente-autoriteiten beschuldigd van „herhaalde overtredingen van de Berlijnse gemeentewet". Friedensburg, die reeds meer dan 2 weken om een onderhoud naar het hoofdkwartier van het Sowjet-Russisch militair bestuur ontboden, waar hij niet door Koti kof werd ontvangen, doch door de Sowjet-Russische verbindingsoffi cier bij het gemeentebestuur. Kotikof beschuldigt in zijn brief de gemeente-autoriteiten van ver deling der Berlijnse politie, van het geven van toestemming tot het invoeren van aparte muntstel sels en tot het oprichten van wis selkantoren voor inwisseling van Westerse tegen Oosterse marken tegen zwarthandelskoers. Naar verluidt heeft Friedens burg geantwoord, dat hij zich niet geheel met de inhoud van de brief kan verenigen en een onderhoud met Kotikof persoonlijk op priis zou stellen. J

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1