DE STRIJD IN GRIEKENLAND De inhuldigingsplechtigheid Republikeinse delegatie naar Djogja DINSDAG 24 AUGUSTUS 1948. DE TOESTAND IN BERLIJN. Am. superforten laar China Het Joods Wereldcongres De besprekingen te Moskou Attlee voert militaire besprekingen TJechoslowaakse grens wordt strenger bewaakt De toestand op Malakka De toestand in Birma Huweiijksraae in de V.S. De toestand in Palestina Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K, N.M.I, te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Plaatselijk enige regen. In het Zuiden van het land: Aanvankelijk zwakke tot mati ge Zuid-Westelijke wind, later veranderl. wind. Meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Weinig verandering in temperatuur. AdvertentieprtjB per mm 10 Ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere Verschijnt dagelijks 4e Jaargang No- 892- Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. In reeds aansluiting aan hetgeen is gepubliceerd over de Vorstelijke stoet welke om elf uur 's morgens van het Fa.cis naar de Nieuwe Kerk zal g-aan en over het ceremonieel der inhuldiging ir het kerkgebouw kan nog het vol gende worden medegedeeld: Zes September, half tien zullen de leden der Staten-Generaal, die wensen deel te nemen aan de ge- zamcn.i/ke opgang van het Paleis naar de Nieuwe Kerk, de Raad van State, de vertegenwoordigers van oost en West en de Ministers zich in het Paleis verzamelen. In dezelfde volgorde verlaten zij het Paleis aan de Damzijde, de leden der Staten-Generaal om 9.55 uur, de overigen om 10.10 uur. In de Kerk worden zij naar hun plaats geleid o.a. door de griffiers en de commiezen-griffier der Staten- Generaal. Te 10.20 uur zullen ten Paleize aanwezig zijn de Vorstelijke per sonen die de plechtigheid zullen bijwonen, met hun gevolg en de Nederlandse eredienst. Zij zullen het Paleis aan de Damzijde bin nengaan. De Vorstelijke gasten met hun gevolg zullen te 10.40 uur uit het Paleis vertrekken en zich door de pergola naar de Kerk begeven, voorafgegaan door de Kamerheren Jhr. Mr. W. M. de Brauw en Mr. J. F. Baron van Heasholte. De leden van de bijzondere mis sies worden om 10.20 uur in de Niewe Kerk, ingang N.Z. Voor burgwal ontvangen. De Móéder van onze nieuwe Vorstin, H. K. H. Wilhelmina, Prinses der Nederlanden, verge zeld van de Prinsesjes Beatrix en Irene en H. D. H. Armgard, Prin ses van LippeRiesterfeld zal om 10.50 het Paleis aan de Damzijde verlaten en zich per auto naar de Nieuwe Kerk, ingang N.Z. Voor burgwal, begeven. In het gevolg zijn mevrouw L. Th. de Beaufort, geb. Baronesse van Hardenbroek en mej. J. C. M. M. Geldens. Zo dra de Vorstelijke personen in de Kerk plaats hebben genomen, wordt het orgel bespeeld. Zoals gemeld zal Koningin Ju liana zich om 11 uur naar de Kerk begeven. Sedert de vorige opgave heeft,, de stoet van H. M. nog en kele wijzigingen ondergaan; de volgorde wordt aldus: De Herauten van Wapenen, Ritmeester G. A. van Borssum Buisman en Mr. Th. Graaf van Lynden van Sandenburg met hun trompetters; de Koningen van Wapenen, Kolonel A. C. de Ruij- ter van Steveninck en reserve- Kolonel Jhr. P. J. Six; de Cere moniemeester van de Koningin, de Kamerheren van H. M., gaan de drie aan drie; res-Lui te nant-Kolonel W. A. van den Wall Bake, Mr. K. P. van der Mandele, Jhr. Mr. E. W. Roëll, Jhr. A. D. Daman Trip, Mr. J. H. L. J. Ba ron Sweerts de Landas Wyborgh, W. Graaf van Eimburg Stirum. Jhr. F. J. E. van Dennep, Jhr. Mr. J. Th. M. Smits van Oyen, Mr. E. D. M. H. Baron Speyart van Woerden, W. A. A. J. Baron Schimmelpenninck van der Oye, R. L. J. H. M. Graaf de Marchant et d'Ansemhourg en Jhr. H. J. Repelaer van Driel; de hoofden der departementen van de Ko ninklijke Hofhouding, gaande drie aan drie: Ir. S. G. van Geuns, W. F. K. Bischoff van Heemskerek, W. Brantsma, Jhr. Ir. P. F. O. R. Sickingh, Jhr. Mr C. Dedel en Mr. J. C. Baron Baud; de Groot- Officieren van de Kroon, in één rij: Jhr. V. E. A. Boreel van Ol- denaller, E. H. Juckema van Bur- mania Baron Rengers van War- menhuizen, Mr. W. C. Baron Snouckaert van Schauburg; het Rijkszwaard, ontbloot gedragen door de Luitenant-Generaal, chef van de generale staf Mr. H. J. Kruis, begeleid door twee subal terne officieren van de Konink lijke Landmacht; de Standaard van het Koninkrijk, gedragen door Luitenant-Admiraal, bevel hebber der Zeestrijdkrachten, C. E. L. Helfriöh, begeleid door twee subalterne officieren van de Ko ninklijke Marine; de vaandels van het regiment „Prinses Irene" en het korps Mariniers, gedragen door respectievelijk de comman dant van het regiment en een Hoofd-Officier der Marine; de vaandels van het regiment Gre nadiers en het regiment Jagers, gedragen dor de resp. regiments commandanten, gevolgd door het vaandel van het Kon. Ned. Ind. Leger, centrum in Nederland, ge dragen door een Hoofd-Officier van dat leger; de Opperceremo- niemeester van de Koningin, Mr. G. C. D. Baron van Hardenbroek; H. M. de Koningin, vergezeld van Z.K.H. Bernharc! Prins der Ne derlanden, de Adjudanten van H.M., dragers van de Koninklijke mantel; de Grootmeesteres van de Koningin, C. M. Baronesse van Tuijll van Serooskerken, geb. Jonkvrouwe Boreel, mevrouw L Verbrugge van 's Gravendeel, geb. Baronesse Prisse; Jonkvrou we C. E. B. Roëll, de chef van het Militaire Huis van H.M., Schout bii Nacht Rost van Tonningen; de Adjudanten van Prins Bern- hard; de Adjudanten in buitenge wone dienst van de Koningin; de Vlag- en Opper-Officieren. Alle autoriteiten zijn in ambts costuum, in gala, de officieren zijn in ceremonieel tenue. Bij de ingang van de kerk wordt H.M. ontvangen door de inmiddels samengestelde commis sie van in- en uitgeleide uit de Staten-Generaal. De volledige commissie volgt in de stoet de Opperceremoniemeester en gaat voor H.M. uit. Van de plechtige inhuldiging die zich daarna in de kerk vol trekt, is de ceremonie reeds ver meld. Gisterenochtend in de vroege morgenuren vertrok wederom een delegatietrein naar Djogja, dit maal echter alleen met (Republi keinen, te weten ongeveer vijftig leden en adviseurs van hun dele gatie. Van de leden der Commis sie van goede diensten en van de Nederlandse delegatie is niemand vertrokken. De C. V. G. D. hand haafde haar reeds eerder geno men besluit om de verplaatsing van de conferentie een week uit te stellen, aangezien men blijkbaar nog geen zekerheid had betreffen de de bruikbaarheid van het vlieg veld van Djogja. Aneta verneemt, dat de C. V. G. D. een telegram naar Djogja heeft gezonden om bevestiging te vragen, dat het vliegveld gedu rende de onderhandelingsperiode bruikbaar zal zijn voor een dage lijkse verbinding. Indien dit ge garandeerd kan worden, zal de C. V. G. D. volgende week Maan dag per trein of per vliegtuig naar Djogja vertrekken. In Batavia circuleren geruch ten, dat de Nederlandse overheid overweegt om de faciliteiten van de Republikeinse vertegenwoor digers, die naar Batavia komen, «als behorend tot de Republikeinse delegatie, aan een nader onder zoek te onderwerpen en slechts diegene toe te laten, die uitslui tend voor het delegatiewerk Ba tavia bezoeken. Deze maatregel zou moeten worden gezien in ver band met de opiumsmokkel- affaire. Betreffende de voortzetting van de onderhandelingen over de uit voering van het militaire bestand verneemt Aneta, dat ook Dr. Lei- mena gisteren met de delegatie- trein is vertrokken met de in middels teruggegeven stukken, die door de Nederlanders in be- Weer een incident op Pots dammerplein. Op het Potsdammerplein heeft zich gisterenmiddag vroeg op nieuw een incident voorgedaan toen 8 met Tommyguns gewapen de Sowjet-militairen de grens van de Amerikaanse sector overschre den cn een Duitser arresteerden. De Duitser verzete zich, doch werd de Sowjet-sector binnenge sleurd. Een patrouille var. de Ameri kaanse militaire politie, die het consigne had de Sowjet-sector niet binnen te gaan, stond mach teloos toe te zien. Volgens een ooggetuige betra den de Sowjet-militairen eerst de Amerikaanse sector, terwijl ande re soldaten en Duitse politie van de Sowjet-sector zich achter hen in een grote halve cirkel opstel den. Daarna vroegen zij een Duitser met hen naar de Sowjet- sector mee te gaan. Deze weiger de, waarna hetzelfde aan een an dere Duitser werd gevraagd. Deze weigerde eveneens en ren de weg, maar kwam te vallen en werd toen meegesleurd. Na het gebeurde arriveerden verscheidene jeeps met Amerikaanse M. P.'s ter plaatse. Ook zij hadden op dracht de Sowjet-sector niet bin nen te gaan, Een groepje Duitse zwarthandelaars op het plein ging verder met zaken doen. Thomas Headen en Erdman vrijgelaten. Het Duitse Nieuwsbureau Dena (Amerikaanse zóhe) maakt be kend, dat Thomas Headen, plaats vervangend directeur van een af deling van de Amerikaanse inlich tingendienst, die Zondag op het Berlijnse Potsdammerplein door politie uit de Sowjet-sector ge arresteerd was, Maandag, kort na dertien uur, is vrijgelaten. Hij is één-en-twintig uur in hechtenis geweest. Volgens Dr. Friedensfourg, loco burgemeester van Berlijn, die be kend maakte dat Erdmann was vrijgelaten, verklaarde Erdmann, dat de „ongegronde arrestaties" van een aantal politieagenten uit de Westelijke sectoren. wSarvan hij was beschuldigd, waren uitge voerd op last van de Sowjet-auto- riteiten in Berlijn. slag waren genomen. De kwestie zal te Djogja worden besproken en een woordvoerder van de Com missie van goede diensten gaf als zijn verwachting te kennen, dat de Republiek in de loop van deze week haar plannen hieromtrent aan de C. V. G. D. zal mededelen, De indruk werd gegeven, dat het incident te Pengansaan-Oost niet als geslotenzal worden be schouwd, zolang ook niet het be treffende pand, dat als secreta riaat van de Republikeinse dele gatie dienst doet, is teruggegeven. Twee eskaders Amerikaanse superforten zullen binnenkort van Goeam op de Marianen naar de Amerikaanse marinebasis te Tsingtao aan de Noord-Oostelijke kust van Sjantoeng overgebracht worden, zo meldt het Chinese na tionalistische blad Sjoenpao van Amerikaanse zijde vernomen te hebben. Het vroegere Japanse militaire vliegveld te Tsjengjang, ongeveer 32 km van Tsingtao, zal worden vernieuwd om de Ameri kaanse reuzen vliegtuigen te kun nen herbergen, aldus het blad. Er werd geen reden opgegeven voor de verplaatsing van de vliegtui gen. (Op het Joodse wereldcongres te Genève is gisteren de beschul diging geuit, dat Egypte een „Hitleriaans terreurregiem" tegen de Joden voert. Alexander Eas- terman, secretaris van het con gres voor politieke zaken, zeide, dat honderden Joden in Egypte waren vermoord en duizenden ge vangen gezet „met medeweten en soms met goedkeuring en steun van de Egyptische regering". Easterman protesteerde tegen het uitstellen van de discussie over de rechten van de mens door de economische en sociale raad der V. N. Dit betekende zo zeide hij, dat Joodse Machten over de behandeling van '800.000 Joden in Arabische landen niet aan de orde souden komen vóór de volgende bijeenkomst in Februari. Men neemt aan, dat de Weste lijke afgevaardigden geen verkla ring zullen afleggen over de in houd van het besprokene. Indien er een overeenkomst te melden valt, zal dat gebeuren in de vorm van een gezamenlijk communiqué in de 4 hoofdsteden. De afgevaardigden hebben geen blanco-volmachten en moeten over elk stadium der onderhan delingen overleg plegen met hun regering. Onmiddellijk na terugkomst van het Kremlin zullen de afge vaardigden in de Engelse of Amerikaanse ambassade een bij eenkomst hebben, waar een spoedrapport voor de drie hoofd steden zal worden opgesteld. Regeringstroepen ingesloten. In West-Macedonië, zo wordt van Griekse regeringszijde ge meld, zijn regeringstroepen in gesloten door 1500 guerillastrij- ders, n.I. bij Kaminades, onge veer 15 kilometer ten Noorden van Nestorion. Daar de verbin dingen tussen Athene en Kozani in Noord ^Griekenland verbroken zijn, kunnen geen verdere offi ciële mededelingen over de ge vechten gedaan worden. In de Noordelijke sector zijn Zondag de gevechten voortgezet en hebben Griekse regeringstroe pen de guerillastrijders aange- valen bij de Aliakmanbrug, al dus een communiqué van de Griekse generale staf. Reuter voegt er aan toe: In Griekse militaire kringen wordt verklaard, dat de samenvoeging van de regeringstroepen nabij de Albanese grens niet het einde van de campagne tegen de gueril lastrijders in het Grammos-ge- bergte van Noord-Griekenland beduidt. Volgens deze kringen was langs de Grieks-Albanese grens de voornaamste tegen stand van. de guerillastrijders weliswaar gebroken, maar voor de regeringstroepen bleef de taak over, de passen af te sluiten, waardoor Generaal Markos niet alleen op Albanië terugtrok, maar ook weer Grieks grondgebied be trad, waarbij hij sterke verzets- centra in het bosachtige gebergte vormde. Volgens Griekse .berichten, zou een sterke groep guerillastrijders nabij de Albanese grens na hevi ge tegenstand „naar Albanees grondgebied vluchten". Zware ge vechten worden gemeld uit het gebied van de Slemnitza-pas. De Griekse Minister van Oorlog be weerde tegenover journalisten, dat de slag om het Grammosge- bergte in feite geëindigd is. Dank zij de sucecssen van 't nationale leger, zo zei hij, was men bevrijd van „het gevaar der guerilla strijders". In de herveroverde ge bieden zou de orde hersteld wor den, en „Meine groepen guerilla strijders" vernietigd worden. Van Griekse militaire zijde werd gisteren verklaard, dat 3000 guerillastrijders, die de veld slag in het Grammosgelbergte De premier van Groot-Brittan- rdë, Clement Attlee, heefti Maan dag gedurende meer dan twee uur besprekingen gevoerd met hoof den van de gewapende diensten en verschillende Ministers. Naar men meent, vormde de vertraging der demobiisatie een der besproken punten. Thans worden 20.000 man per maand gedemobiliseerd, doch tij dens de laatste zitting van het parlement heeft Bevin, de Minis ter van Buitenlandse Zaken, ver klaard, dat deze kwestie opnieuw bezien moest worden, indien de toestand te Berlijn niet verbeter de. Onder anderen waren bij de be spreking .aanwezig: Maarschalk Montgomery, chef van de impe- fiale staf, Admiraal Sir John Cunningham, chef van de marine staf, Sinwell, Minister van Oorlog, en Henderson, Minister van lucht vaart. Volgens de Duitse grenspolitie zijn door de Tsjecho-Slowaken wachttorens op de grens langs de Amerikaanse zone van Duitsland opgesteld, zo seint Reuters cor respondent. (Hun oprichting vormt een onderdeel der maat regelen om te voorkomen dat vluchtelingen de grens passeren. Een Tsjecho-Slowaakse vluchte ling heeft verMaard, dat hij twee Tsjechische grenswachten in Duit se uniformen heeft gezien Vol gens andere vluchtelingen zijn strenge veiligheidsmaatregelen getroffen in de grenssector, die het dichtst bij de urniummijnen van Jachymov ligt. In deze mij nen zouden Duitse krijgsgevan genen onder leiding van Sowjet- mijningenieurs werken. De mijnen waren „militair beschermd ter rein." hebben overleefd, uit een door de regeringstroepen opgestelde val zijn gevlucht naar Albanië. Voi- gens een communiqué van de Griekse generale staf zijn de ge vechten ten Westen en Noorden van de Grammos-keten practisch ten einde door de verovering van Sleimnitza in het Zuid-Oosten. In de guerila op Malakka is nu een periode van rust ingetreden, die nu en dan verstoord wordt ■tioor botsingen, maar niet door acties van grote omvang, Britse troepen versterken hun patrouil les, terwijl de organisatie van de politie en het militaire aparaat meer en meer verstevigd wordt. Het eerste bataljon „Inniskil- ling Fuseliers", dat onlangs uit Hongkon naar Singapore werd overgebracht, nam Zondag voor het eerst deel aan een grote ope ratie met het doel de oerwouden van de Oost-kust van Johore „uit te kammen". De actie maakt deel uit van maatregelen, die verzetslieden moeten verhinderen uit Malakka bij groepjes naar het eiland Singapore over te steken. Vliegtuigen van de R.A.F. onder namen Maandagmorgen aanval len op doelen in het heuvelgebied achter Sipoeteh en Poeing, 16 km ten Zuid-Westen van Ipoh, die werden voortgezet door land strijdkrachten. Twee Chinezen, die gesommeerd werden stil te staan en aan deze sommatie geen gehoor gaven, werden Zaterdag avond nabij Rawing in de staat Selangor doodgeschoten. Beaufighters van de Britse koninklijke luchtmacht hebben ten Zuiden van Ipoh in de staat Perak de door de communisten aange voerde guerilla-strijders bestookt met raketten en bommen. In de staat Kedah hebben Spitfires bij zonsopgang een tweede luchtaan val op de guerilla's gedaan. Deze tweede aanval geschiedde in sa menwerking met landstrijdkrach ten. In Perak paste de aanval in het kader van een „politie-plan tegen een gebied, dat als schuilplaats voor communisten bekend stond." Volgens Sao Ohoen Chio, waar nemend Minister van Buitenland se Zaken van Birma, zijn de op standige communistische troepen in vele districten reeds bedwon gen en is de regering de situatie meester, hoewel het nog enige tijd zal duren, voordat het gehele land tot rust is gebracht. ..Birma zal zich nooit aan 't communisme overgeven", aldus verklaarde Sao Ohoen Ohio, bij aankomst te Bangkok, waar hij als hoofd van een missie officieel nota's met de Siamese regering zal uitwisselen alvorens tot het vestigen van di plomatieke betrekkingen zal wor den overgegaan. De Vrijdag door President Tru man afgelegde verklaring, dat gehuwde mannen van dienst plicht vrijgesteld zouden worden, heeft overal in de Verenigde Sta ten een huwelijksrage ontketend. Zaterdag moest in Brooklyn de politie een queue van jonge lie den in bedwang houden, die zich voor het bureau van de burgerlij ke stand begonnen te verdringen toen het bureau zijn deuren* open de. De politie sloot de deuren nogal vroegtijdig en tientallen paartjes zwermden toen naar het bureau van de burgerlijke stand in Manhattan, dat nog geopend was. Een woordvoerder van het Is raëlische leger heeft verklaard, dat er belangrijke oorlogsvoorbe reidingen in de Transjordaanse militaire basis Mafrak worden ge troffen. Gedurende de laatste week waren manschappen, voer tuigen, wapens en uitrustingstuk ken aangevoerd. De woordvoerder beschuldigde voorts de Irakezen ervan het be stand aan de rand van de Arabi sche driehoek in centraal-Pale- stina geschonden te hebben door Raselein te beschieten. De Jood- •se strijdkrachten hadden het vuur niet beantwoord.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1