De besprekingen te Moskou De incidenten te Berlijn De subversieve actie op Semarang MAANDAG 23 AUGUSTUS 1948. Laatste foto van Prinses-Regentes DE TERUGROEPING VAN LOEMAKIN. Frankering b^j Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Wisselend bewolkt- Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. Wisse lend bewolkt met enkele ver spreid optredende buien. Wei nig verandering in tempera tuur. 4e Jaargang No- 891. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V„ Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprfle per mm -10 ct.; minimin^ per advertentie 1,50- Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. Volgens verklaring van een hoge Amerikaanse functionaris heeft Sowjet-Russische militaire politie Zaterdagmorgen bij de Potsdamerplatz twee politieman nen uit de Britse sector gearres teerd, van wie 1 er in slaagde te ontsnappen. Volgens Duitse ooggetuigen zou een Sowjet-Russlsche officier naar twee politiemannen, die op het Britse gedeelte van het plein pa trouilleerden, toegegaan 'zijn en hen bevolen hebben hem te vol gen, de Sowjet-Russische sector in. De poltiemannen weigerden, zeggend, dat de officier geen recht had in de Britse sector or ders te geven. Er kwamen toen, aldus de oog getuigen, nog twee andere Sow jet-Russische officieren bij, die de politiemannen over de sector grens begonnen te slepen, waar bij een der agenten kon ontsnap pen. Volgens nadere mededeling van het politiebureau in de Wes telijke sector werden de agenten met Tommyguns bedreigd. Volgens andere, onbevestigde berichten zouden in de Iood van Zaterdagmorgen verschillende po litiemannen uit de Amerikaanse sector bij de Potsdamerplatz door de Sowjets gearresteerd zijn. Volgens onbevestigde berichten van Duitse zijde zouden later op de morgen twee politiemannen uit de Westelijke sector bij een tref fen met Sowjet-Russische solda ten in de Stresemannstrasze op de grens tussen de Amerikaanse en de Sowjetsector bjj de Pots damerplatz gestoken zijn. De vier politie-agenten uit de Amerikaanse sector, die Vrijdag door de Sowjets werden gearres teerd, werden Zaterdag ondanks Amerikaanse protesten nog steeds vastgehouden. Volgens een Amerikaanse zegs man waren de twee politieman nen, die met de Sowjet-Russen in de Stresemanstrasze handgemeen werden in burger. Op het middaguur Zaterdag was het Potsdammerplein door het publiek verlaten. Sowjet-Rus sische soldaten, gewapend met Tompiyguns, waren over de ge hele breedte van het plein op post gezet en verschillende jeeps ston den met draaiende motor midden op het plein gereed. Een Amerikaanse persfotograaf, Gary Stindt van de Metro-Gold- wyn-^ournaals, werd door de Sowjet-Russische manschappen aangepakt, toen hij op de zóne- grens opnamen wilde maker:,. Toen men probeerde hem over de gren te trekken rukte hij zich los. Bij aankomst van Britse militaire politie hadden de Sowjet-Russi sche manschappen zich in hun sec tor teruggetrokken. Het Duitse persbureau ADN Sowjet-zone) meldt, dat de twee rechercheurs uit de Westelijke sector, die door Sowjet-politie ge arresteerd zijn, „pistolen en came ra's" bij zich hadden. Eerst na hun arrestatie, aldus het persbu reau, verklaarden zij politieman nen uit de Amerikaanse sector te zijn. De van Westelijke zijde af komstige berichten aangaande het steken of neerslaan der arrestan ten, worden „louter verzinsels" genoemd; Reuter meldt, dit ver nomen te hebben uit „verantwoor delijke Sowjet-kringen." Zowel ^le Britse en Amerikaan se als de politietroepen der Sow- jet-Unie zijn in Berlijn versterkt. Drie Sowjet-officieren, met een kapitein aan het hoofd, begaven zich naar d|e Amerikaanse sec tor en vroegen aan Luitenant-Ko lonel Kelly, waarom er zoveel Amerikaanse militaire politie op de heen was. De Sowjet-officie ren gaven te kennen, dat hun troepen „geen overtredingen had den begaan;" waarop de Ameri kaanse officieren een lijst toon den, waarop een reeks mogelijke inbreuken op de geldende rege lingen vermeld stonden. Zowel de officier der Verenigde Staten als die der Sowjet gaven te kennen, dat hun troepen zouden blijven, waar ze waren. Volgens Reuter ging de Sowjet-Kapitein daarop terug zonder te groeten. Twee Russische soldaten zijn Zaterdagmiddag de Britse sector van Berlijn binnengekomen bij de achtervolging van twee Duitse burgers, die, staande op het Brit se deel, van het Potzdammerplein een foto van de soldaten wilden maken. Zij gaven de achtervolging op, toen de Duitsers naar een pa trouille van de Britse militaire politie liepen. RUSSISCH DEMENTI. De Russische plaatsvervangen de commandant te Berlijn, kolo nel Yelisarof, heeft de berichten tegengesproken, dat politie uit de Sowjet-sector op zwarthandela ren heeft geschoten. Dit dementi is door ooggetuigen in de Weste lijke sectoren met verbazing ont vangen. Zij hebben gezien, dat Vrijdag vijf mannen en een vrouw werden aangeschoten. Kolonel Yelisarof noemt de be- De onder Sowjet-Russische contröle staande „T'ribuene" pu bliceert een telegram uit Moskou, volgens betwelk „de aanstaande bespreking" vein de Wesetrse af gezanten met Molotof, naar men verwacht, de belangrijkste sedert het begin van de onderhandelin- gen zal zijn. Als basis voor overeenstemming, aldus het tele gram, zal echter de status-quo voor het vastlopen der laatste conferentie van de Ministers van Buitenlandse Zaiken te Londen hersteld moeten worden en ook zullen de viermogendheden-on- denhandelingen over het Duitse probleeem in zijn geheel hervat moeten worden. Volgens gewoonlijk welingelich te kringen te Londen is het juist, zoals bericht werd, dat de door de Westerse afgezanten te Mos kou ontvangen instructies ten aanzien van de volgende bespre king op het Kremlin niet geheel overeenstemmend waren; men neemt echter aan, dat het ver- schii van inzicht tussen de Franse regering en de anderen slechts betrekking heeft op de manier, waarop de volgende bespreking gevoerd moet worden en niet op beginselkwesties. De Franse ambassadeur te Lon den, René Masaigli, heeft Zater dagmorgen een bezoek gebracht aan Bevin op het Foreign Office. richten dat er geschoten is „ver dichtsels en provocaties'. Hij ver klaarde, dat de razzia's zouden wordep. voortgezet „of het hoge beschermers der zwarthandela ren of niet." In antwoord op kolonel Yelisa- rof's verklaring hebben Ameri kaanse functionarissen op last van kolonel William Babcock, de Amerikaanse plaatsvervangende commandant, de namen vrij gege ven van drie van de zes gewonde personen. Hoofdkwartier van de Chr.- Democratische Unie bezet- Het Duitse persbureau Dena (Amerikaanse z/one) meldt, dat het hoofdkwartier van de Christe- lijk-Democratische Unie, in de Sowjet-sector van Berlijn, door de politie is bezet. De politie heeft verklaard, dat zij opdracht van de militaire Sowjet-autoriteiten had gekregen te voorkomen, dat documenten en dossiers zouden worden weggevoerd. Twee Britse en een Amerikaan se militair, die, aldus de Sowjet- Russische „Taglische Rundschau", naar de Sowjetzór.e van Duits land gedeserteerd zouden zijn, zijn bij de grenspost te Mariën- born aan de Britse en Amerikaan se autoriteiten uitgeleverd. De Britten zouden zijn een luitenant en een gewoon soldaat. De Ame rikaanse militair had volgens het blad sedert 15 Mei in de Sowjet- zane vertoefd De militairen zouden aan de Sowjets verklaard hebben, dat, als resultaat van „de Brits-Ame rikaanse oorlogsophitsing", vele van hun kameraden in het Britse en het Amerikaanse leger „er ern stig over dachten te deserteren". Zoals reeds bericht hebben is op 5 Augustus j.l. te Semarang door het ingrijpen van de politie een grote subversieve actie opge rold. Deze actie werd ontdekt nadat een Indonesische agent een handgranaat had gevonden in as rijstzak van e<en Indonesische vrouw. De vrouw bekende, dat zij meermalen op deze wijze hand granaten vervoerde. Bij een na der onderzoek in deze zaak wer den enkele ledenlijsten van een ondergrondse organisatie gevon den, hetgeen leidde tot enige tien tallen arrestaties. Instructies, die gevonden wer den, hielden o.m. in, dat in Sema rang een vijfde colonne moest worden gevormd, die bijzonder heden over aankomst en vertrek van de Nederlandse troepen in Semarang moest opgeven. Ook gegevens ten aanzien van het ma teriaal van de Nederlandse troe pen in dit gebied moesten door de colonne worden doorgegeven. De instructie zeide, dat zoveel mogelijk wapens gestolen moesten worden, doch het sein om over te gaan tot een actie zou nog door de Republiek gegeven worden. Enerzijds werd gezegd, dat het Moslemfeest „Labaran" gunstig zou zijn om over te gaan tot een actie tegen de Nederlanders, an derzijds werd het uitbreken van een derde wereldoorlog als gun stig tijdstip aangegeven. De op dracht aan de jongelui van de on dergrondse actie was veelomvat tend. Er moesten bruggen en goe- dangs met levensmiddelen ver nield worden en munitie, draden, telefoon en telegraaflijnen moes ten worden gesaboteerd. Enkele jongelui hadden zelfs kans gezien bij de Semarangse politie te komen, doch zij zijn thans gearresteerd. De grote meerderheid is thans achter slot en grendel, doch het is mogelijk, dat enkelen naar de Republiek zijn uitgeweken. In het algemeen wordt aangenomen, dat de actje thans door het ingrijpen van de politie is lamgeslagen. TREINAANSLAG OP JAVA, Zaterdagavond heeft een bende een goederentrein tot ontsporing gebracht tussen Poerwakarta en Bandoeng. Drie van de achttien Indonesiërs, die de trein hemar- den. werden daarna doodgescho ten terwijl er, zeven gewond wet Van de zijde van het Franse Ministerie van Buitenlandse Za ken is Reuter medegedeeld, dat er geen reden bestaat om te ver onderstellen, dat er bij de Mos- kouse besprekingen enig me ningsverschil bestaat tussen Frankijk enerzijds en Engeland en de V. S. anderzijds. Reuter meldt nader, dat een lei dende figuur van de C. D. U het bericht heeft tegenegsproken. De iSowjet,-(politie bemoeit zich niet met personen, die het gebouw be treden of verlaten. Na hun bezoek aan de Britse Ambassade hehBen de drie Wes telijke afgevaardigden Zaterdag middag besloten een nieuw onder houd met Minister Molotof aan te vragen: het zevende. Gewoonlijk welingelichte krin gen menen, dat de Westelijke mogendheden bereid zijn op bre de basis te onderhandelen.. Uit Parijs wordt gemeld, dat Maarschalk Stalin nog heden de vertegenwoordigers zal ontvaln- gen. DE TOESTAND VAN MEVROUW KASYENKINA. Volgens 'n bulletin van het Roo- sevelt-ziekenhuis te New-York, waar de Sowjet-onderwijzeres Ka- syenkina, die uit een venster van het New-Yorkse Sowjet-consu- -aat is gesprongen, is opgenomen, gaat zij gestadig vooruit. Zij is Zaterdag geschrapt van de lijst der in levensgevaar ver kerende patiënten. De behandelende geneesheer van mevr. Kasyenkina, Dr. Grant Pen- noxer, heeft Lomakin geschreven, dat niemand van het Russische consulaat haar zou mogen opzoe ken, „op uitdrukkelijk verzoek van mevr. Kasyenina zelf." Het ziekenhuis, waar mevrouw Kasenkina (deze spelling met a dus, is volgens Reuter de officiële die ook door de Russen gebezigd wordt) verpleegd wordt, heeft twee door consul-generaal aange wezen artsen, die hem zouden vergezellen bij een bezoek aan mevr. Kasenkina, geweigerd, daar zij geen chirurg zijn, zoals be paald was. De Sowjet-Russische vice-con sul Sjot Tsjepoernich heeft ver klaard dat de Sowjet consul-gene raal Lomakin, wiens terugroeping door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken i.s geëist, naar zijn mening zal blijven. Hij wilde de pers verder niet mededelen. Een Attaché van het consulaat'zeide, dat Lomakin on geveer 2 maanden geleden" reeds passage besproken had. Hij kende uan Lomakin's' terugkeer geen bijzondere betekenis tóe. Het was een normale 'gang van zaken. De New York Times en de New York Herald Tribune melden dat de Sowjet-Russische consul- generaal in New-York, Jacob Lo makin, om wiens terugroeping dooi de Amerikaanse regering is verzocht in verband met het ge val-Kosenkina, passage heeft ge nomen voor vertrek uit New York op Zaterdag aanstaande. Volgens at krantenberichten zou Lomakin met zijn echtgenote en twee kin deren vertrekken met het op Zweden varende passagiersschip „Stockholm". r den. Naar men aanneemt werden er bovendien acht Indonesiërs ont voerd. Een tiental kilometers bui ten Poerwakarta was de spoor baan over een afstand van 40 m opgebroken. De twee locomotie ven van de trein, een tender en een wagon, stortten in een ravijn Aneta meldt nader, dat in to taal vijf leden van het trein- en bewakingspersoneel gedco.t zijn. Zeven zijn er geyond, terwijl do overige dertien vermist worden. Een brugpeiler is beschadigd doei het materieel, dat in een twin* i°' meter diep ravijn gestori is. De groep, die de overval pleeg de, bestond uit ongeveer twintig (l dertig man. Zij had de kampbe volking bevolen in de huizen te blijven en liet een boodschap ach ter, waarin Nederlandse milita'- ren bedreigd worden. Fr zijn mi litaire tegenmaatregelen geno men. Voorts is een grote hoeveel- he:d hulppersoneel aangevoerd voor het opruimings- en her>+"'- werk. De schade wordt op drie millioen gulden geschat.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1