Gondelvaart Jubileumfeesten te Zaamslag Gemeenteraad van Terneuzen PASAR-BEELDEN f Concert Kon. Militaire Kapel R.-K, Landbouwwinterschoo! - Hulst -„PERFECTA" - Nijmegen HAMELINK'S Zaadhandel Modevakschool Ensald ergens in Zuid-Sumatra Gemeente Terneuzen WWV K Bezoekt de BIM |N „KOMETEN VAN HOLLYWOOD' WATERSPORT- Slecht Hoorend? Jubïieumloten VERKRIJGBAAR DROOG BRANDHOUT PLEZIERTOCHTEN SINTELS 2. Nieuw procédé voor de vervaardiging van staal K^éê Jubileumfeesten Belangrijke Openbare Verkoping S. I .TROOSTWIJK De inventaris van het interneringskamp „St. Jozef" te Sluis Hoogst belangrijke,- zeldzaam voor komende veiling van landbouwwerk tuigen en tractoren, aannemers- en scheepsmaterialen S. I. TROOSTWIJK Landbouwwerktuigen en tractoren van d« dienst „Landbouwherstel" Aannemers- en Scheepsmaterialen van de Dienst Droogmaking „Walcheren" P. C. DE DOELDER Fa C. J. Schieman-Cappon Gehoor- Apparaten.... Zitting: Maandag 23 Aug. a.s. van 2—6 uur. Batterijen voor Ge hoorapparaten steeds in voorraad. Radio T azelaar Noordstr. 21 Tel. 2361 •Terneuzen R. R. VISSER Donderdag kwam de Raad dezer gemeente in vergadering bijeen. Afwezig wegens ziekte de heer Verhage. Na doorhameren van enkele agendapunten, w.o. vaststellen notulen vorige vergadering, in gekomen stukken, het verlenen van eervol ontslag op eigen ver zoek aan de heer A. W. Kaan als onderwijzer van bijstand aan School C, werden in de Commis sie van Advies inzake de onder steuning van behoeftigen benoemd de heren: Jac. Meeusen, D. M. Ol- löbek. M. A. Duine, R. F. de Waal, F. Dieleiman, P. van Strien en Mej. M. Jurrij. Stichting Schooltandverzorging. Het voorstel van B. en W. tot het deelnemen in de Stichting voor de Schooltandverzorging ontmoette nogal wat bezwaren. De eerste spreker, de heer De Hamer (A.R.) had principiële bezwaren tegen het feit dat de kinderen geneeskundige behande ling kregen op de school. Hij vond dit een kwestie welke op de eer ste plaats de ouders moeten ver zorgen. Tegen de schoolartsen- dienst had spreker deze bezwaren niet, daar deze dienst enkel ad- viserend optrad. De heer Van Strien (A.R.) neemt hetzelfde standpunt in, hij voegt hieraan echter nog toe de financiële gevolgen welke een en ander voor de gemeente zal hen- De heer Dieleman (St. Ger.) sluit zich bij deze sprekers aan. Ook de heren Dekker (C.H.), Van Alphen en De Waal (K. V. P.) en Colsen (Vrij R.K.) kunnen zich niet met het voorstel vereni gen, daar zij hierin een bevoorde ling zien van de diverse zieken fondsen. De heren Henry en De Vos (P.v.d.A.) verdedigen het voor- St<De Voorzitter beantwoordt daarna de verschillende sprekers. De principiële bezwaren kan hij zich enigermate indenken, wat de financiële zijde ibetreft, de ge raamde kosten voor de gemeen te in het eerste jaar, voor de ver zorging van de kinderen van het eerste leerjaar van de lagere school, bedragen 180,hetgeen nu toch geen onoverkomenlijke uitgave voor de gemeente is. Mocht deze tandverzorgmg zich uitbreiden tot alle klassen van de Lagere School, dan komen de ze kosten op 1040,— per jaar De bevoordeling van de zieken fondsen acht sprekdl' zeer zeker niet aanwezig, deze hebben im mers hun medewerking toege zegd en dragen in de kosten f 2,25 per leerling bij. Het voornaamste argument acht spreker echter de cijfers van de schoolartsendienst, waar uit overduidelijk blijkt dat de tandverzorging van de kleme kinderen door de ouders schro melijk wordt verwaarloosd. Hij acht het dan ook efen taak van de Overheid om deze verzorging zelf ter hand te nemen. Het resultaat van de stemming is 7 vóór en 7 tegen, zodat het voorstel tot de volgende vergade ring wordt aangehouden. Vóór stemden de heren De Vos, Henry, Dieleman, Hemelsoet, De Vries (allen P.v.d.A.), Linden- bergh (VV.D.) en Ollebek (C.- H), tegen de heren De Hamer, Van Strien (beiden A.-R.), Diele man (St. Ger.) Van Alphen en De Waal (K.V.P.), Colsen (Vrije R K.) en Dekker (C.H.). V ermakelijkheidsbelasting. Bioscoopkwestie. Alvorens het voorstel tot wijzi ging van de vermakelijkheidsbe lasting in behandeling te nemen, legde burgemeester Tellegen na mens B. en W. de volgende ver klaring af Alvorens tot de behandeling van dit punt der agenda over te gaan, komt het mij gewenst voor een kerte uiteenzetting te geven van de voorgeschiedenis. Het college van B. en W. oordeelt dit met name nodig, omdat een mede deling in „De Vrije Zeeuw" van Zaterdag 7 Augustus 1948 een minder juiste indruk zou kunnen wekken. Zoals U bekend, werden wij door de circulaires van de Minister van Binnenlandse Zaken van ein de 1947 genoodzaakt ons te be raden op een verhoging der ver makelijkheidsbelasting, ook nadat wij in de eerste instantie ons principieel verzet hadden tegen deze ontoelaatbare inbreuk op de gemeentelijke autonomie. Behalve deze principiële be zwaren wogen ook andere argu menten tegen een verhoging zo zwaar dat Uw Raad op 12 Dec. 1947 met tien tegen vijf stemmen besloot de entréetarieveir onge wijzigd te handhaven. Bij'schrij ven van 17 Januari 1948 werden daarop van de Minister nadere richtlijnen ontvangen, waaruit bleek, dat Z.E. enig, zij het dan ook weinig en troebel water in zijn wijn had gedaan. Het Raads besluit werd door G. S. terugge zonden met verwijzing naar deze nieuwe circulaire. Een en ander was ons College aanleiding met een ander ontwerp bij Uw Raad te komen, waarin voor de biosco pen een progressief tarief van 35 o/o werd voorgesteld. Door U werd d.d. 4 Maart 1948 overeen komstig besloten, welk besluit de Koninklijke goedkeuring mocht verwerven. Het antwoord van de bioscoop exploitant op dit besluit was het sluiten van zijn beide bioscopen ter plaatse, weliswaar onder pro test dat met deze heffing een lo nende exploitatie niet mogelijk was, doch dit protest slechts grondende op een prognose. Verschillende besprekingen had den daarop plaats, zowel ten De- parteanente van Binnenlandse Zaken en Financiën, als met het bestuur der Ned. Bioscoopbond dat zich de belangen van de Ter- neuzense bioscoopexploitant had aangetrokken, waarbij van die zijde ook werd toegegeven, dat de exploitant met het sluiten van zijn bioscopen wel wat voorbarig was geweest. De B.B. maakte zich verder sterk bij het Departe ment van Binn. Z. een mildere op vatting t.a.v. de toepassing der Min. rondschrijvens te zullen be- rei.kpn Het reslutaat van een en ander was, mede naar aanleiding van de ter zake in de vergadering van Uw Raad d.d. 9 April j.l. gevoerde gedachtenwisseling, dat ons College op 22 April 1948 een schrijven aan de bioscoopexploi tant deed uitigaan waarin werd verklaard dat wij bereid waren een uniform tarief van 35 hij Uw Raad voor te stellen mits de bioscopen onmiddellijk zouden worden geopend, daar 't Gemeen tebestuur ook zelfs ,maar de schijn wenste te vermijden, dat nadere voorstellen zouden wor den gedaan omdat de bioscopen werden gesloten. Op dit schrijven werd geen antwoord ontvangen en zo ont stond langzamerhand een toe stand, die er op ging lijken, dat het een prestige kwestie zou wor den, wie opnieuw de kat debel zou aanbinden. Ook de Bioscoopbond liet niets van zich horen en in Den Haag bleek men het oude standpunt te handhaven, dat. stellig, de ge meente geheel vrij was om het belastingpercentage naar eigen goeddunken vast te stellen, maar dat er rekennig moest worden^ gehouden met de bijzondere uit-^1 kering uit het gemeentefonds, die c.q. naar verhouding zoü worden verlaagd. Daar ik persoonlijk van oordeel was, dat deze toestand niet lan ger dan nodig mocht voortduren en naar ik meen, dat het publiek ten slotte zijn geld beter kan verdoen aan, de bioscopen dan aan het misbruiken van sterke drank, welk laatste euvel mij m toenemende mate werd gerap porteerd en. aangezien ten slotte zowel exploitant als gemeente met deze gang van zaken met gebaat zijn heb ik mij tot de ex ploitant gewend met de vraag waarom wij op onze brief van 22 April geen antwoord ontvingen. V; bleek toen, dat van die zijde geen verdere stappen konden v; -den gedaan zonder instem ming van de Bioscoopbond, die (ieze aangelegenheid, zo ver weg, blijkbaar niet vond te behoren tot de voorwerpen van zijn dage lijkse zorg. Ik heb daarop een onderhoud gehad met de voorzit- 'ter van de B.B. waarna werd overeengekomen, dat in de eerste plaats zo spoedig mogelijk zou worden overgegaaan tot herope- Naast, de hanenverkopers heeft zich pen klein en onaanzienlijk stalletje genesteld. De toekang is maar een schamel manneke m z'n afgezakte sarong en vuile hoofd doek. Maar hij is listig en weet zip: plekjes te kiezen. Want het praten maakt de mensen dorstig, en dicht -bij de hand lokken dan zijn grote sitopflessen met de fel gekleurde, o zo zoete limoen. Ondertussen schuiven de vrou wen bedrijvig van warong tot wa rong, de bebloemde sarong hoog om de heupen gewikkeld, tot drie, vier malen toe, zodat de onder rand net boven de grond hangt en niet bezoedeld kan worden. Daar boven het baadje, dat strak rond de borsten spant. Allen het haar in een eendere wrong ge draaid. Zo drentelen zij rond, met de éne hand losjes de hoofdkorf steunend, met de andere de vruch ten keurend op rijpte, de groen ten op de koelte, die vers-zijn be duidt. Berekend dingen zij af op elk artikel tot de koopman zich lachend gewonnen geeft en de prijs ontvangt met een veelzeg gend gebaar. De manden vullen zich en de zon klimt. De nevelsluiers zijn al rang opgelost in de zinderende warmte en het warrelig stof wordt heet. De passar wordt stiller, maar de eethuizen vullen zich snel. Daar geuzen de stemmen door eikaar tot ze één blijde klatering worden, die wonder harmonisch samen vloeit met de geuren van zoete koffie en prikkelende rook. Alhoe wel het licht buiten nu verblin dend is, heerst er in de toko een stemmige schemer en boven in de nok probeert een s'chriel ballon lampje de romantiek uit de scha- duwige atap te verdrijven. Op de aarden vloer staan de tafeltjes willekeurig dooréén, be laden met stopflessen, vol zoetige geneugten en blank-bruin gebak. De naakte armen vèr over het tafelblad geschoven zitten de man nen tezamen, de hoofden' bijeen. Dan komt die koffie, zwart en zoet, in gebarsten vuilwitte kop ijen en in de gevallen stilte ge nieten zij, luidruchtig slurpend. Boven de open vuren aan de zwartberookte- achterwand sist de olie in beroete pannen. Het bruine, gespierde bovenlijf glan zend van het zweet, goochelen Chinese koks met nasi en bami en honderd hndere zoetnamige spijzen. Geurend komen de volge laden borden op tafel. Blanke rijst en groenig-grauwe saus, de hete saté gekruid met de scherpste specerijen. De stekende rook der strootjes en de wasem der spij zen vullen de ruimte en hoog aan de zoldering verliest het lompje zijn laatste kracht. Dan valt, als een gongslag tij dens de wiegende dans van geluid en geur, het middagschot. Zijn korte donder boldert uit de ben- teng door de stoffige straten, ketst en kaatst tegen de duizend muren en verliest zichzelf plotse ling boven de brede vloeiing van de rivier en de oneindigheid van het woud, dat de stad begrenst. Een ogenblik weeft de stilte een witte draad door het bonte pas sax-weefsel. En als het leven weer openspruit, is het bezadigder ge worden. De uitbundige klaarte is verdwenen. De gesprekken wor den trager en trager en één voor één verdwijnen de mannen uit de kring. De toko wordt leger. De passar is reeds lang door de vrouwen verlaten, die trots recht op, de volle korven op het hoofd, heupwiegend naar huis zijh ge gaan. De waronghouders zijn ingedut boven hun koopwaar en het fes tijn der vliegen heeft zijn hoogte punt bereikt. En vóór de schaduwen der schrie le palmen zich weer strekken gaan, is heel de stad reeds weg gedroomd in doezelige namiddag- loomte. ning der beide bioscopen in Ter- neuzen, waartegenover ik, in de geest van de door Uw Raad ge geven richtlijnen, toezegde in de eerstvolgende Raadsvergadering voor te stellen 35 °/o voor alle rangen te heffen. Uit het bovenstaande volgt, dat van een compromis moeilijk sprake kan zijn, zoals de krant schrijft, tenzij men dahronder verstaat, dat ik het initiatief nam voor een bespreking welke ik voerde aan de hand van de door Uw Raad gegeven richtlijnen en welke reeds vervat waren in ons schrijven van 22 April 1948. Door de heer De Vries (P.v.d. A.wordt nog critiek uitgeoe fend op de Voorzitter in verband met het feit, dat hangende deze kwestie door hem onderhande lingen zijn gevoerd met de Bios coopbond en de exploitant van de Terneuzense bioscopen. Het voorstel tot wijzignig van de vermakelijkheidsbelasting wordt daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt voorts besloten tot het aangaan van een geldlening van 200.000,ten behoeve van de bouw van de 160 wonnigen en 'n lening van ƒ250.000,..ten be hoeve van het grondbedrijf. Het voorstel tot vaststelling van het bedrag der werkelijke uitgaven van de openbare scho len over 1947 en bepalen van het beschikbaar bedrag per leerling over dat jaar wordt eveneens aan genomen. De wijziging van de gemeente begroting 1948 en de vaststeling van de begroting 1948 van de Dienst voor Maatschappelijke zorg wordt goedgekeurd. Overname barak Nederlandse Rode Kruis. De totale kosten van het zus- tervenblijf aan het hospitaalschip blijken te bedragen ƒ15.365,61. Deze barak zou door de gemeente worden overgenomen in eerste instantie voor ƒ7500,terwijl dit bedrag later is verhoogd tot 10.000,—. Niu echter dit laatste bedrag weer met ruim 5000,is over schreden ontmoet deze overname veel critiek. Verschillende sprekers voeren hierover het woord. De heren Van Strien en Colsen verklaren hieraan in geen geval hun stem te kunnen geven. Vooral het bestuur van het Ro de Kruis, afd. Terneuzen wordt becritiseerd. Zij hadden in geen geval de Raad voor een voldon gen feit mogen stellen en bij de overschrijding van de beschik baar gestelde 10.000,de Raad in deze moeten kennen. De heer Colsen noemt het hos pitaalschip een particulier bedrijf van één specialist en hij acht het dan ook niet gewenst dat de ge meente deze inrichting betaalt. De heer Lindenibergh stelt vooi de barak over te nemen, maar de in rekening te brengen huur even redig te doen zijn met het bedrag van overname. De heer Henry brengt het vele goede werk van de afd. Terneu zen van het Rode Kruis naai- vo ren en hij acht het niet gewenst deze vereniging in haar werk zaamheden te belemmeren. Besloten wordt van het be sprokene aan het bestuur van het Ned. Rode Kruis mededeling te doeh. De suggestie van de heer Col sen om te trachten een bijdrage te krijgen van andere omliggende gemeenten zal aan bovengenoemd bestuur worden doorgegeven. Personeel maatschappelijke zorg. Alvorens tot stemming over te gaan gaat de Raad over in be sloten zitting. Na afloop van deze besloten vergadering worden benoemd: De heer L. J. Simpelaar tot ad ministrateur in vaste dienst met ingang van 1 Juli 1948 (13 stem men, 1 ongeldig); de heeV J. C. F. van Wijck tot klerk 2de kl. op arbeidscontract met ingang van 1 Juli 1948 (12 stemmen, 2 blan co)de heer C. P. Schalken tot klerk 2e klasse op arbeidscon tract, speciaal belast met de werkzaamheden aan de huisves ting verbonden, met ingang van 1 Juli 1948 (7 stemmen, 6 blan co en 1 ongeldig); Tlej. A. F Dees tot typiste op arbeidscon tract, met ingang van 1 Augus tus 1948 (9 stemmen, 5 blanco). Rondvraag. Van de rondvraag wordt door verschillende sprekers gebruik gemaakt, hierbij kwam wederom ter sprake de slechte bootver binding TerneuzenHoedekens- kerke. De Republic Steel Corp te Cle veland en de Babcock en Wilcoz Tube Co. te New-York hebben» naar vernomen wordt een nieuwe methode en een eenvoudige ma chine ontwikkeld, welke een om keer zullen brengen in de Ame rikaanse staalindustrie. Volgens dit nieuwe procédé kan staal in één bewerking worden gegoten, zodat de kostbare be werkingen van het vloeibare sta dium tot het halffabrikaat over bodig worden. Door deze nieuwe methode worden de productiekos ten van staal met 3 dollars per ton verlaagd. ZAAN DA MS MEISJE WIL HET KANAAL OVERZWEMMEN De 17-jarige Tiny Jonker uit Zaandam traint zich al enige tijd op de lange afstand, want zij heeft zich voorgenomen in 1949 de strijd tegen Het Kanaal aan te binden. Vrijdag startte zij te Allernaar en arriveerde om 9 uur te Zaan dam, zij had toen een tocht van 30 km achter de rug, die zij in 12 uur en 45 minuten heeft afgelegd. Bij aankomst bleek, dat Tiny m het geheel niet uitgeput was. Zij werd door een 6000 Zaandammers opgewacht, die haar een hartelijke ontvangst hebben bereid. VLAGGEN OP ZATERDAG. De Burgemeester van Terneu zen verboekt hierbij de ingezete nen in verband met de opening der Jubileumfeesten heden, Zater dag, de vlaggen te willen uitste ken. Terneuzen, 20 Augustus 1948. De Burgemeester, p. TELLEGEN. Voorzichtig volgde Charley Chaplins auto de sporen van het rijtuig» in het grind. Het was al leen jammer dat er in de omge ving van Hollywood npg maar zo weinig grindwegen zijn. Al heel gauw kwam er een geasfalteerd stuk weg en onze vrienden moes ten op goed geluk verder rijden. Op een kruispunt was de weg ge lukkig bestoven met een dun laagje zand, waarin vele sporen te zien waren. „Dit is het wiel spoor", zei Bim, die was uitge stapt, plotseling „Dat kan niet", bracht Chaplin er tegen in. „Een rijtuig maakt een dubbel spoor". „Tenzij dat rijtuig op twee wie len door de bocht is gereden", hield Bim vol. Het was nu mo gelijk het spoor te volgen. Chaplin en Bim stapten weer in. „We willen maar hopen, dat hier niet al te veel kruispunten zijn", zei Chaplin somber. Aan allen die blijken van deelneming betoond heb ben bij het overlijden van onze innig geliefde Vrouw. Moeder, Behuwd- en Grootmoeder PIETERNELLA VERBRUGGE, betuigen wij onze harte lijke dank- L. J. VAN JlERMON en Kinderen. Hoek, Aug- 1948- Mauri tsfort 15- Alle menseh die een boot bezit ten, worden hierbij drin gend uitgenodigt deel te nemen aan de te houden GONDELVAART op Woensdag 1 Sept. WEES NIET LAKS Toont dat Watersportmen sen ook actief kunnèn zijn, en.maak er wat' moois van Meldt U daarom allen spoe dig aan bij RIBBENS. in de winkel of Tel- 2272- De N-V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits- Maatschappij te Middelburg wenst aan te besteden: het bouwen van een s'chakelstation met bij komende werken te IJzendijke en 2 trans formatorstations. n-1. 1 te IJzendijke en 1 te Biervliet, per station of in massa- Bestekken, tekeningen en inlichtingen te bekomen bij haar kantoor, Poelendaele, Middelburg. Prijsaanbiedingen vóór - 8 September a.s- in gesloten couvert aan genoemd adres Wordt lid van de Vereeni- ging, die reeds 40 jaren voor de belangen van slechthoorenden op de bres staat. Vraagt inlichtingen bij den heer A. SALOMé, Rijksweg O 85, Breskens- Het publiek wordt verzocht om gedurende het spelen van de muziek op de Markt de grootst mogelijke stilte in acht te nemen- - Koopt vandaag bij de Holland-België Voetbalwedstrijd JUBILEUM-LOTEN. Eerste prijs: Radio van 309. Trekking in de feestweek- Aangifte van leerlingen die vóór 1 Januari 1949 de leef tijd van 16 jaar moeten hebben bereikt worden vóór 16 Sept. a.s. ingewacht bij de Directeur, die op aanvrage gaarne programma en verdere inlichtingen verschaft- Hierbij wordt aan belanghebbenden ter ken nis ^gebracht dat met ingang van de a s- campagne geen bietennetten meer gratis ter be schikking zullen worden gesteld. De bieten- netten, die bij de respectievelijke suikerfabrie ken voorradig zijn, kunnen door de bietenleve ranciers c-q. vrachtrijders overgenomen wor den naar gelang de waarde van de netten, waarvan de prij'zen door elk der fabrieken zul- len worden vastgesteld. De fabrieken zullen de eventueel onverkochte netten in huur afstaan tegen een huurprijs van 5,per net en per week, waarbij een borg stelling zal worden verlangd van 100,per net, waarmede dan de huur bij inlevering der netten verrekend zal worden- De netten van de suikerfabrieken te Sas van Gent kunnen in de week van 22 tot en met 28 Augustus aldaar gekocht worden- Voor netten van de Verenigde Coöp. Suikerfa brieken dient men zich in dezelfde periode te wenden tot de heer J- CasteleijnMoggré te Groede, Telefoon No- 48- Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek. op Op VRIJDAG 27 en ZATERDAG 28 AUGUSTUS as- Historische Optocht (beide dagen) Korf bal wedstrij d ZaamslagZelzate Volksdansen, Openluchtfilm 50 jaren Zaterdagavond prachtige versiering en verlichting. Het wordt één bloemenpracht- N.V. Centrale Suikermaatschappij Suikerfabriek „Sas van Gent. Verenigde Coöp. Suikerfabrieken gevestigd te Dinteloord- UA- Sas van Gent Dinteloord Augustus 1948- iiiiiiiiuiiiittiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiii Beter - vlugger en voordeliger Stomen - Verven - Stoppage en Plisseren, door Afgehaald bij U aan huis, of bezorgd bij: C MICHIELSEN, Dijkstr- 49, Terneuzen- A. DUIVENSTEIN, Zaamslag- VERBIESTMANNERS, Nieuwstr. 21, Koewacht- DEIJSMIES, P- Paulusstr. 8, Axel. ZWARTE, Noordstr. 13, Hoek- linilllliuilllllll iiiiiiiniHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiium £(LUIS (ZEEUWS-VLAANDEREN) 1948 Beëdigd Makelaar in Machinerieën er. Metalen te Amsterdam, Keizersgracht 349 Telef. 32565, zal op WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1948 desnamiddags om 1 uur, in het Parochiehuis, Achter de Kerk te Sluis Z.V., ten overstaan van de INSPECTEUR DER DOMEINEN TE GOES in het openbaar verkopen: W o v k 1 kolengestookte dubbelwandige koc&etel „iordense", inhoud 500 ltr.; Vier 300 ltr inhoud; Twee Kupperbusch Hotelf ornutzen 300 Ijzeren kribben en ledikanten; 140 één- en twee persoons houten manschapskasten160 dlv®5®e tafels; 400 banken en stoelen; 260 gestikte en mol ton dekens; 650 stuks overjassen, battle-dress en uniformjassen; '50 stuks diverse dubbelwandige inw. vertinde gamellen 30 en 50 ltr. 600 matrassen 14 schrijfbureaux en schryfmachinetaf elsMout- werk, ladders, brandslangen, gereedschappen, werk banken. balkijzer, oude autobanden, watertanks, melkbussen, enz. enz. Te bezichtigen op Maandag en Dinsdag 23 en 24 Augustus 1948 van 9 tot 4 uur en op de verkoopdag van 8 tot 12 uur in het Pensionaat „St. Jozef" a/a Rijksweg te Sluis. (Halte autobus voor het Pensionaat). Uitgebreide catalogus op aanvrage verkrijgbaar bij de Makelaar S. I. TROOSTWIJK- Postbus 665 te Amsterdam-C., Telefoon 32565. Voor in de Na-Zomer te zaaien: GRASZADEN (gemengde soorten) LUCERNEKLAVERZAAD GEWOON KLAVERZAAD WITTE KLAVER enz. POOTUIENZAAD (oogst 1947) RAAPZAAD, ronde witte, blauwe kop AXELSESTRAAT 81 - Telef- 2321 - TERNEUZEN GROTE PARTIJ zeer geschikt voor aanmaakhout. N-V. Houthandel v/h G- DEVRIENDT, Terneuren. Ifc MIDDELBURG 1918 Beëdigd Makelaar in Machinerieën en Metalen t« Amsterdam-C., Keizersgracht 349, Tel. 32565, zal op DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1948 des voormiddags om 10 uur in het „Schuttershof", Schuttershofstraat 1 te Middelburg, ten overstaan van de INSPECTEUR DER DOMEINEN TE GOES publiek verkopen: w.o 5 „Fordson"-tractoren op ijzeren wielen; 10 „Clètrac" rups'trekkers, type AGH 27 F.K., BGH 35 P.K. en DGH 60 P.K.2 „Farmall" tractoren op luchtbar-den 27 P.K.; 80 zes- tien- en twaalfbalks eggen; 5 vijfvoets paardebinders „Albion' een evenvoets tractorbinder „Albion"11 hitchestwee cultivators, „Martin" en „Nicholson"; Zes schuf- eggen zes- en zevenvoets; Vijf driedelige land.rol- len; 9 elfryigb zaaimachines, „Minerva" en „Actiw" een vlaszaaimachine „Ysta Record"; Acht twee wielige- en zes vierwielige wagens op luchtbanden. Verder: ..Fordson" en „Cletrac" onderdelen, ban den, kettingen, oude accu's, enz. enz. o.a. Vijf kapitale nieuwe Centrifugaalpompen, fabr. De Schelde", Vlissingen. Cap. 45 kub./mtr./min. Max opvoerh. 2.5—4.3 mtr. Ben. verm. 50 P.K. Zuig en persaansl. 650 mm. 320 nieuwe- en gebruikte kruiwagens; 1200 spaden; 40.000 spoorspykers 22.000 sluitringen; 900 bussen van 15 K.G. cardan- vet; 3000 nieuwe Philips lampen met bajonet ei| Edison fitting, 65, 110 en 220 volt; een grote party nieuwe bronzen gietelingen; partijen roosterbaren remvoering, 70x10 mm.diverse ankers, kettingen, lieren, pompen, trossen, staalkabel, scheepsschroe ven, electr. materiaal, graphiet- en loodpakking; twee nieuwe chroomlederen zandzuigerzakken 290.000 ijzeren zakkensluitingenfundatieplaten, onderdelen, radiatoren en binnenwerken van filters, alles voor G.M.C.-motoren. Onderdelen J,yX)or: Fordson", ..Muir Hill Dumper", Osgood en ,,Buda"; centr. verwarmingketel met radiatoren, enz. enz. Te bezichtigen op Dinsdag en Woensdag 24 en 25 Augustus 1948, van 9 tot 4 uur en op de verkoop- dag van 8 tot 9.30 uur te Middelburginde loods var. de Rijkswaterstaat naast het Station en p het opslagterreln van „Landbouwherstel Segeer- singel. Raadpleeg voor plaatsen en tjjden vQ-n bezichtiging verder de volledige catalogus, welke aangevraagd kan worden bjj de Makelaar S. I. TROOSTWIJK te Amsterdam-C., Keizersgracht 349 (Postbus 66*1, Telefoon 32565. PER SALONBOOT MINISTER C. LELY. Een prachtig salonschip, 600 personen- Buffet aan boord Muziek over het gehele schip- Omroepinstallatie. •Reizen door geheel Nederland en naar Belgische havens- Speciaal tarief voor scholen- Inlichtingen Watertoerisme: TERNEUZEN. G RE NUL AAN 35, Telef. 2254 De Ondernemer, Onze zaak zal van 23 tot en met 28 Augustus a-s. wegens vacantie GESLOTEN zijn Noordstr. 18. Telef- 28 Axel. De gezamenlijke slagers van Sluiskil zijn wegens vacantie van Maandag 23 t/m Donderdag 26 Aug- GESLOTEN. Noordstraat 25 of Nieuwediepstraat 47 Voor de nieuwe cursus tot opleiding van Costumière-coupeuse knippen eigen gebruik kunnen zich weer nieuwe leerlingen opgeven vóór 7 September (dag- en avond lessen). Gediplomeerd Lerares, M. VAN DAMME. TE KOOP- Franco op wagen of op plaats van bestemming. GEBR. DE SMIT, Tel. 106, Sas van Gent- Autoverhuur Grenulaan 48 - Telef. 2064 Terneuzen Prima wagens met ervaren chauffeurs. Beleefd aanbevelend-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3