Voor de Zondag (Kerkdiensten De FEESTELIJKHEDEN te Terneuzen Cbefarïite,,4 UIT DE PROVINCIE Wat brengt de Radio? SPORTNIEUWS Binnenlands Nieuws Destadonderdegrond c De Zoon Gods Soberheid bij woningbotfW Bijna 2500 woningen in Juni 1948 gereed gekomen 5. Ouvert. „Dichter und Bauer" F. van Suppé. Immigratie in Zuid-Afrika Vrouwelijke Blauwbaard Belg. invasie in Frankrijk Belg. Tabaksindustrie klaagt Evacuatie en re-Evacuatia SNIPPERS PAPIER CLANDESTIENE SLACHTING OP GROTE SCHAAL. EN Paulus predikte terstond Christus ,in de synagoge dat Hij de Zoon van God is. (Hand. 9 20). Een andere boodschap heeft de Apostel niet. En zoals Paulus predikt prediken ook de andere Apostelen. Er is een een heid in de prediking. Ze kunnen maar niet zeggen wat ze willen. Ze zijn gebonden aan hun op dracht. En deze opdracht luidt te prediken dat Jezus Christus is de Zoon van God. KORT is dezê boodschap. Ze be vat echter het ganse evange lie. De onbegrijpelijke ontferming Gods wordt hierin verkondigd. Hierin wordt gezegd: de Hoge God die 't aj regeert is een be wogen God. Hij is niet slechts de majesteitelijke Verhevene, Hij is zeker niet het starre Zwijgen of het onbewogen Noodlot: Hij is de eindeloos Barmhartige. WANT in deze boodschap Jezus de Zoon van God wordt ons het meest ongedachte gepredikt. Wij konden God niet meer vinc^n, wij waren te ver af gedwaald. Wij konden zelfs God niet meer zoeken, zó waren wij :n de macht der demonen geko men. We wilden Hem zelfs niet meer zoeken, zó waren we er van overtuigd dat we voor Hem ver loren waren. Maar zie, toen wij niet meer konden noch wilden zoeken, heeft God Zich laten vin den door een volk dat Hem niet zocht. WANT „Jezus Christus" bete kent: God is neergedaald in de diepste diepte van ons leven Deze nederdaling begint bij het Kind van Betlehem, deze neder daling gaat hoe langer hoe ver der, ze gaat tot in de diepte van onze schuld en dood; zó dat Hij tenslotte één stuk ellende wordt, een worm en geen mens, zodat een ieder het aangezicht voor Hem verbergt. Maar de diepste diepte verbindt Hij met de groot ste hoogte. Als Hij uit de dood verrijst neemt Hij ook onze dood met zich mee en Hij maakt zijn overwinning tot onze overwinning. Welk een liefde vol van leven Steeds en nooit genoeg geroemd Heeft de Vader ons gegev«p, Dat Hij ons zijn kind'ren noemt. len arbeidskrachten en aanzien lijke hoeveelheden materiaal op deze wijze aan de overige bouw- objectën te onttrekken. Daarom zal in die toekomst geen rijksgoedkeuring meer wor den verleend voor woningen, waarvan de bouwkosten 20 hoger zijn dan het bedrag", dat in sobere uitvoering nodig zou zijn, tenzij deze verhoging mede zou worden veroorzaakt door bij zondere omstandigheden ale extra kosten aan funderingen, ge- isoleerde ligging van h^t bouw terrein, kosten van vreemde ar beiders, toeslagen voor montage- bouw enz. dus kosten, welke noodzakelijk zijn om de bouw mogelijk te maken. Boven het hierboven genoemde percentage mag hoogstens nog worden goedgekeurd het maken van een centrale verwarming. ZATERDAG 21 AUGUSTUS. Ned. Herv. Kerk. Ternèuzen: 7.30 u. Avondgebed. ZONDAG 22 AUGUSTUS. Ned. Herv- Kerk. Axel: 10 u. Ds. J. C. Sickesz, van Terneuzen: 2.30 u. Ds. A- Soe- tekouw, van Hontenisse. Hoek: 10 u. Ds. A. J. Kromhout; 2.30 u. De Eerw. Heer L. A. P. Ie Mat. Hontenisse: 9.30 u. Ds. A. Soete- kouw. Bed. H. Avondmaal. Hulst: 2 u. Ds. W. L. Hermanides Sas van Gent: 10 u. Ds. J. van der Graaff. Philippine: 2 u. Ds. J. van der Graaff. Sluiskil: 10 u. De- Eerw. Heer L. A. F. Ie Mat; 2.30 u.-Ds. A. J. Kromhout, van Hoek. Terneuzen: 10 u. Ds. W. L. Her manides, van Hulst; 2.30 u. Ds. J. C. Sickesz. Zaamslag: 9 30 en 2.30-u. Ds. J. >v. Talma. Aardenburg: 19 u. Ds. Pournier. Biervliet: 10 u. Ds. Wiebosch. Bediening H. Avondmaal. Breskens: 10.30 u. Cand. Van den Ende, 6.30 u. £>s. Wiebosch. Cadzand: 10 u. Ds. Enker. Bediening H. Doop. Groede: 9 u. Cand. Van den Ende. Hoofdplaat: 7 u. Ds. Winckel. In wijding der Kerk. St. Kruis: 8.45 u. Ds. Fournier. Nieuwvliet: 9 u. Ds. Doorn. Oostburg: 10.30 u. Ds. Fournier. Retranchement10 u. Ds. Bar- nouw. Schoondijke: 10.15 u. Ds. Scho penhauer. Sluis: 9.30 u. Ds. Beukenhorst. St. Anna ter Muiden: 11 u. Ds Schrale. Waterlandkenkje2.30 u. De. Van Uperen. Afscheid IJzendijke: 11 u. Ds. Doorn. Zuidzande: 10 u. Ds. Ter Beek! Doopsgezinde Kerk. Aardenburg: 10.15 u. Ds. Nolthe- Wanneer bij herbouw en nieuw bouw van een woning de kosten uitgaan boven het volgens de des betreffende financieringsregeling maximum toelaatbaar te finan cieren bedrag, dan kan toch machtiging tot gunning worden verleend, indien de belanghebben de verklaart dat hij de kosten welke uitgaan boven het hier boven bedoelde bedrag voor eigen rekening zal nemen. Voor deze hogere kosten, waarmede in vele gevallen aanzienlijke bedragen zijn gemoeid, was tot nu toe geen maximumbedrag vastgesteld. In. de huidige omstandigheden dient er echter op te worden toe gezien, dat allerwegen de grootst mogelijke soberheid, wordt be tracht, dus ook bij de woning bouw, terwijl het daamaaast niet verantwoord is om grote aantal- Volgens voorlopige cijfers van het centraal bureau voor de sta tistiek bedraagt het aantal gereed gekomen woningen in de maand Juni 2467 stuks. Deze productie is de grootste maandproductie sinds de bevrij ding. In het eerste halfjaar kwamen gereed 12552 woningen, waarbij in aanmerking moet worden ge nomen, dat de hierin opgenomen cijfers over Mei en Juni voorlopig zijn, zodat het totaal aantal nog met enige honderden moet worden verhoogd. De in Juni gereed gekomen woningen waren als volgt over de provincies verdeeld: Groningen 137, Friesland 95, Drente 104, Overijssel, exclusief N.O.-polder 129, N.O.-polder geen, Gelderland 388, Utrecht 73, Noord-Holland exclusief Amsterdam 219, Am sterdam 77, Zuid-Holland, exclu sief Den Haag en Rotterdam 167, Den Haag 20, Rotterdam 10, Zee land 188, Noord-Brabant 463, Limburg 397. Begonnen werd in Juni aan 3502 woningen, terwijl aan het einde van deze maand 44115 wo ningen in aanbouw waren. Geref. Kerk. en 2.30 u. Ds. D. J. Axel: 10 Cové. Terneuzen: 10 u. en 3 u. Ds. J. A. Brinkman, van Rijssen. Zaamslag: 9.30 en 2.30 u. Ds. J J. Ritzema. Geref. Kerk. COnderh. art. 31 D.K.O.) Hoek: 10 u. Leesdienst; 5 u. Ds. I. van Til. Terneuzen: 9 u. en 5 u. Ds. J. v. Nieuwkoop, van Amsterdam. Chr. Geref. Kerk. Zaamslag: 9.30 en 2.30 Ds. J. C. van Ravenswaay. Geref. Gemeente. Terneuzen: 9.30, 2 en 6 u. Ds. De Blois, van Rotterdam. Hoek: Geen dienst. Oud-Geref. Gemeente. Terneuzen: 9.30, 2 en 6 u. Ds. A. de Reuver. Rooms-Katholieke Kerk. Clinge: 7, 8.30 en 10 u. H. Missen. Hulst: 6.30, 7.45, 9 en 10 u. H. Heden gaan de vlaggen uit want Terneuzen zet de feestelijk heden ter gelegenheid van de Oranjedagen in, en zij doet dat op waarlijk grootse wijze, want nog nimmer hebben wij het voor recht gehad alhier de Koninklijke Militaire Kapel met speciale drumband in ons midden te heb ben, noch alhier een internatio nale voetbalwedstrijd waarbij twee elftallen uit de hoogste re gionen, waarin spelers van het Nederlands en Belgisch elftal uit komen, te zien gekregen, terwijl bovendien de plaatselijk» Korf balclub „Luetor" voor een ont, moeting met de Gentse Korfbal club heeft zorggedragen en deze sport dus de feestelijkheden zal openen. Er zal een internationale sfeer heersen en wij roepen onze Belgi sche en Nederlandse gasten een hartelijk welkom toe uit naam van de gehele bevolking. Het weerbericht voor heden luidt niet bepaald" gunstig, doch dit zal wel niet verhinderen, dat een stroom van bezoekers uit ge heel Zeeuws-Vlaanderen naar Ter neuzen zal komen. Om 12 uur heeft op het stad huis de officiële ontvangst plaats van de Kon. Militaire Kapel. Het gezelschap van de drum band marcheert om half vier van- Fëijenoord. af het restaurant ,,'s Lands Welvaren" in de Noordstraat naar het voetbalterrein aan de Molendijk, waar inmiddels om 3 uur de internationale korfbal- wedstrijd is aangevangen. Om half vijf vangt de interna tionale voetbalwedstrijd La Gan- to,iseiFeijenoord aan, waarbij een echte interlandsfeer zal heersen, daar de Kon. Militaire Kapel de wedstrijd zal opluisteren en de drumband tijdens de „rust" een wandeling over het terrein zal maken. Wij namen Vrijdagavond een kijkje op het voetbalterrein, waar men nog hard aan het werk was om de te verwachten stroom van bezoekers van een behoorlijke zit- of staanplaats te verzekeren, de ere-tribune was reeds gereed en hedenmorgen zullen ook alle ove rige zitplaatsen klaar zijn. Hoewel alle hezittTers van een zitplaats verzekerd kunnen zijn van een rechtmatige plaats, heb ben wij toch een verzoek, n.l.: Kom tijdig, zó tijdig, dat als de hegroe tings-ceremoniö plaats vindt ,er geen geduw of gejaag meer is om nog een plaatsje te bemachtigen. Deze beleefdheid dienen wij tegenover onze gasten Toch wel in acht te nemen. De elftallen zijn als volgt: Doel: Bijl Oldenburg Smulders Hoogvliet Kroon De Vroet v. Munster Korput Brandes v. Steenbergen v. Kilsdonk Scheidsrechter J. Verkerk. Eeckman Fr. Chaves D, De Sutter v. Looy Méli® Delmulle E. Chaves D. Veeckman iBerloo De Raedt Goethals Doel: La Gantoise- Om 8 uur 7.30, 9 en 19.30 u. Missen. St. Jansteen: H. Missen. Terneuzen: 7, 8.30 en 10 u. H.H. Missen; 2.30 u. Lof. "Leger des Heils. Terneuzen: 10 u. Heiligingsdienst 6.45 u. Openluchtsamenkomst in de Nieuwstraat; 8 uur Open bare samenkomst; 12 en 4.30 u. voor de jeugd. Concert Op de Markt. te geven door de Koninklijke Mi litaire Kapel, Directeur: Kapitein R. van Y peren Programma 1. Mars „Engelandvaarders" W. Schild. 2. 'Ouverture „Oberon" C. M. van Weber. 3. Ballet „Le roi s'amuse L. Delibes, 4. Slavische Rapsodie No. H G. Friedeman 6. The Dover Coach G. V.inter. Solo voor drie trompetten. 7. Marspotpourri „Colonel Bogey on Parade" - K. Jf. Alford Pauze. TAPTOE met medewerking van de Drumband van de Kapel: 1. Roffel tamboers regering dat zij niet zal 2. Taptoe tamboers 3. Koraal .jDartkt, dankt nu allen God" Valerius 4. Taptoe hoornblazers 5. Koraal „Wilt heden nu treden" Valerius 6. Taptoe trompetters 7. Mars „Thro Georgia" G. Miller 8- Drumband 9. Mars „Gendarmerie Beige" G. Provost 10. Drumband 11. Mars „Leve het Regiment Grenadiers" N. A. Bouwman 12. Drumband 13. Grenadiersmars 14. Wilhelmus Waar ons dit unieke concert wordt aangeboden, menen wij nog een verzoek te mogen doen, n.l. tijdens concert en taptoe een volkomen stilte in acht te nemen. En als dan de laatste strophe van het Wilhelmus heeft geklon ken, heeft Terneuzen de Jubileum feesten op grandiose wijze inge luid. De Zuid-Afrikaanse heeft hekend gemaakt, gesteunde immigratie goedkeuren en „slechts de hes.e kolonisten in het land zal toela- ten. Dr. Dongeas, Minister van Binnenlandse Zaken, verklaarde in het parlement, dat de regering de overtocht van immigranten, behoudens in speciale gevallen, niet langer zou bekostigen. De nieuiwe maatregelen zouden evenwel niet gelden voor de 8 tot 10 duizend vrouwen en minder jarige kinderen van immigranten die rich reeds volgens de oude regeling in Zuid-Afrika bevon den. De regering zou ook nog de immigranten helpen, die re®ds door het Londénse comité van het Zuid-Afrikaanse immigratiebu- reau waren toegelaten en dege nen, die reeds passage gehoekt hadden hij de Union Castle Line. Het lag niet in het voornemen immigranten te weren, die in het bijzonder konden bijdragen tot verhoging van de welvaart van het land en zich bij de levenswijze van het land konden aanpassen. AXEL. De feetselijkhedeen. Dezer dagen wordt de uitvoe rige feestgids gratis per post huis aan huis in de gehele ge meente bezorgd1. Daaruit zal blijken, dat de feest commissie in weerwil van aan vankelijke tegenslag er volko men in geslaagd, is nog een flink programma samen te stellen dat grote aantrekkigskracht zal uit oefenen. Op Maandag 30 Aug.: Start der estafette AxelAm sterdam (Kon. Paleis). Een kunst zinnig stadgenoot die zijn sporen op dit gebied sinds jaren verdien de heeft een schitterende oorkon de ontworpen, die aan H. M. na mens de Axelse burgerij wordt opgedragen. Des avonds zal Axel staan in het teïfen van de muzikale wan delingen door de bevlagde en ver sierde straten. Dinsdag 31 Aug. Opening der feestelijkheden door klokgelui. Dankdiensten in de verschillende kerken. Toespraak van de Bur gemeester. „Volkszang"-uitvoe ring op de Markt met begelei ding van muziek. Grootse bloemenhulde. Glo rieuze thuiskomst, der estafette uit Amsterdam en avondconcerten van „Hosanna" en „Concordia". Woensdag- 1 Sept. Grote haan- koers over 100 km, de Ronde van Axel 's Avonds concert op de Markt van de Terneuzense Ac cordeon-veren. „Paolo Soprani". Donderdag 2 Sept. Intocht en optreden van de Franse dans groep uit Orange „Lou Ribau de Prouvenqo." Vrijdag 3 Sept. Doorlopende filmvoorstellingen. Zaterdag 4 'wept. Optreden Ca baret en Jeugd-amusement-groep. Opvoering van het sprookje: „Er was eenseen Koningsdoch ter." 's Avonds select concert door de algemeen bekende harmonie „Oefening kweekt Kunst" van Schoondijke, Dir. de heer A. Lu- teijn. Maandag 6 Sept. Grote sport- feesten en uitzending van de Kroningsplechtigheden met als slot muzikale slot-apotheose op "de Markt. Al met al dagen waarop Axel dus weer tenvolle zal doen ken nen als het Oranje-getrouwe ste deke. RETRANCHEMENT. Aanbesteding. Deze week werd het definitieve herstel en de verbouwing van het gemeentehuis aanbesteed. De vol gende inschrijvingen kwamen bin nen. 'H. Zwier voor 5391. P. van Dale voor /ƒ5535. De gunning is aangehouden. Wegverbe tering. In September wordt de weg van dé" Oude Tol naar Retranche ment aanbesteed. Dit weggedeel te bevindt zich thans ,in een on beschrijflijk slechte toestand. De nieuwe weg-, die 5 meter breed wordt, wordt bestraat met dub bele klinkers. Wandelsport. Het blijkt, dat voor de jubileum mars op Zaterdag 18 September a.s. grote «belangstelling bestaat. Het traject is dan ook wel zeer aantrekkelijk. Het loopt voor een groot deel over Belgisch gebied met Knokke als verste punt. Ook het vliegveld Le Zoute, het na tuurreservaat het Zwin en Cad- zand-haven zijn in de tocht opge nomen. Nu reeds hebben zich meer dan honderd deelnemers aangemeld. Een Berlijnse huishoudster, die n vrouwelijke blauwbaard schijnt te zijn, zal Maandag terecht staan De 58-jarige beklaagde, Poolse van geboorte, huwde op 17-jarige leeftijd en scheidde en kele jaren later uit de echt. Zij hertrouwde in 1935. Een jaar later ontdekte men het lijk van haar man, in kleine stukjes ge sneden, in een zak. De weduwe word wegens onvoldoende bewij zen na drie maanden voorarrest vrijgelaten. In 1949 huwde zij een rentenier, die na een kortstondige ziekte in 1946 overleed. In de overlijdensakte heette het, dat de dood te wijten was aan een hartvcirzwakking:. Zes maanden na het overlijden van haar derde echtgenoot huwde de vrouw een arbeider, die in Januari 1948 in het ziekenhuis overleed tengevol ge van huikloop. Bij de lijkschou wing werd arsenicum in de inge wanden gevonden. Naar aanlei ding van deze ontdekking diende de dochter van de vorige echtge noot een klacht in. Het lijk van die man werd opgegraven en uit de schowing bleek, dat ook deze derde echtgenoot met arsenicum was vergiftigd. Jubileumfeesten Tengevolge van diverse moei lijkheden heeft het Oranje-comité het plan tot opvoering van een openluchtspel op 31 Aug. a.s. moeten opgeven. In plaats daar van is nu voor die dag het vol gende programma opgesteld 89 uur Klokluiden. 910 uur Gezamenlijke kerk diensten. 12.302.30 uur Optocht van praalwagens met* erewacht, gekroonde fietsen, groepen etc. 2.305.30 uur 7.308.30 uur 8.30—'9.30 uur Volkspelen. Volksdansen. Concert Hierna gezellig samenzijn. Op 6 Sept. wordt een kinder feest gehouden IN ÉÉN TABIET B TEGEN PUNEN EN GRIEP 20 TABLETTEN t I a/1 (Ingez. Med.) Het bezoek van buitenlandse toeristen aan Frankrijk heeft zijn hoogtepunt bereikt. De hotels zijn overvol en te Parijs is er ge brek aan logeergelegenheid. Een derde deel van de buiten landse gasten zijn Belgen. In Februari verwachtte men, dat in de loop van dit jaar 400.000 Bel gen Frankrijk zouden bezoeken, maar thans is reeds een getal van 700.000 bereikt. Een oorzaak van deze Belgische invasie is de voor delige wisselkoers van de Franse touristenfrank (14 Beig-franken tegen 100 Franse). Op sommige dagen ziet men in Rijssel en op de Parijse boule vards evenveel Belgische auto's als Franse. Een delegatie van werkgevers en werknemers uit de Belgische tabaksindustrie heeft hij het ka binet van de Minister-President geklaagd over „de ernstige crisis, die is ontstaan door de onvoor ziene invoer uit Nederland en an dere landen". De helft der arbeiders is daar door werkloos geworden, terwijl in 1947 besloten was, aldus de delegatie, slechts 500.000 sigaren in te vieren, is de invoer dit jaar tot ruim twee millloen gestegen. Anderzijds was met Nederland overeengekomen, dat België voor 20 millioen frank sigaren mocht uitvoeren. Door tussenkomst van de Nederlandse regering echter is van deze uitvoer niets terechtge komen. Naar wij vernemen, verwacht de dienst voor maatschappelijke zorg van het Ministerie van Binnen landse Zaken de geldelijke gevol gen van evacuatie tijdens de oor logsjaren, voorzover het bureau afvoer burgerbevolking hiermede heiast was, met 1 Januari 1949 te zullen hébben afgewikkeld. Het laat rich aanzien, dat dan ook de districtsbureaux verzorging oorlogsslachtoffers zullen rijn ge liquideerd. In verband hiermede verneemt hef A.N.P., dat rekeningen be treffende transportkosten bij eva cuatie en re-evacuatie .waarvan de transporten vóór 1 Januari '48 werden uitgevoerd, slechts tot uiterlijk 1 October 1948 voor het verkrijgen van vergoeding kunnen worden ingediend bij genoemde dienst, Trompstraat 3 te 's-Gra- venhage of bij de onder hem res sorterende provinciale en/of districtsbureaux verzorging .oor logsslachtoffers. Enige dagen geleden kwam de Haagse politie in het bezit van een aantal snippers papier. De stukje werden aan elkaar ge voegd en men, constateerde, dat de bescheiden afkomstig waren van een inwoner uit Arnhem. Men zette het onderzoek te» Arn hem voort, 'waaruit bleek dat de eigenaar van de bescheiden in het begin van Augustus met een aan tal vrienden Den Haag had be zocht. Toen zij 's nachts op het plein in de auto wilden stappen om de terugtocht te aanvaarden, had rich een bejaarde vrouw, die de indruk wekte enigszins be schonken te rijn, Ibij de club ge voegd en was tegen de Arnhem mer aangebotst. Tegelijkertijd had zij een portefeuille met 100 uit de binnenzak van de Arnhem mer geroofd. Op de terugweg werd de vermissing bemerkt, maar of de portefeuille verloren of op an dere wijze was weggeraakt werd toen niet vastgesteld. In verband met de vermissing werd gear resteerd de 56-jarige G. T„ wo nende aan de Hoefkade. Het geld werd in beslag genomen. STATIEPORTRET VAN KONINGIN JULIANA. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling reproducties van het statie-portret, dat vervaardigd zal worden" ter gelegenheid van de a.s. Troonsbestijging van Prin ses Juliana, algemeen verkrijg baar te stellen, SUIKER WORDT DUURDER. Naar de N.R.Crt. verneemt zou het in de bedoeling liggen toe te staan, dat de suikerprijs voor de consument twee cent per kg ver hoogd wordt. Deze verhoging zou geheel aan de détaillist ten goede komen. NAAMGEVING NOORD-OOSTELIJKE POLDER. De Minister van Verkeer en Wa- tersaat brengt ter algemene ken nis, dat de naam voor de Noord oostelijke inpoldering van het IJs- selmeer als waterstaatkundige eenheid zal Tuiden: Noordoostpol der. WAARSCHUWING VAN HET AMERIKAANSE LEGER. Amerikaanse zakenlieden en ver tegenwoordigers van industriële bedrijven hebben van de zijde van het Amerikaanse leger de waar schuwing" gekregen voorzichtig te zijn met verzoeken om inlichtin gen uit het buitenland, vooral uit gebieden, die door de Sowjets be heerd worden. Ook organen als Kamers van Koophandel en han delsafdelingen zfjn gewaarschuwd. CANADA ROEPT NEDERLAND Vanuit Canada zijn iedere dag radio-uitzendingen in het Neder lands, bestemd voor de familie leden van de Nederlandse emi granten, die in de laatste jaren naar Canada trokken, .De tijd, waarop deze uitzendin gen is van 18.00 uur tot 18.30 uur Nederlandse tijd. ZONDAG 22 AUGUSTUS. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8.40 Intermezzo; 9.15 Men vraagt; 9.45 Geestelijk leven 10.00 Trio; 10.30 Voordracht 10.50 Gram.; 11.05 Ómroepork.; 12.00 Muziek; 12.30 Mannenkoor; 12.40 Piano; 1.00 Nieuws; 1.20 Muziek; 1.50 Reportage Wielren nen; 2.05 Boekbespreking; 2.30 Kamerorkest; 3.45 Film; 4.00 Muziek; 4.30 Sportflitsen; 5.00 Harmonie-muz.5.15 Gemi Koor; 5.30 Accordeonmuz.5.45 Wielren nen; 6.00 Nieuws; 6.15 Wielren nen; 6.30 Uitz. Wereldraad der kerken; 8.00 Nieuws; 8.15 Waltz - time; 8.45 Hoorspel; 9.15 Opera's; 10.20 Wereldraad van kerken; 10.50 Gram 11.00 -Nieuws; 11.11 Gram. HILVERSUM I: 8.00 Hoogmis; 9.30 Nieuws; 9.45 Koor; 10.00 Kerkdienst; 11.30 Gram.; 12.15 Apologie; 12.35 Orkest z. Naam; I.00 Nieuws; 1.20 Verv. Ork. z. N.; 1.40 Spineuza; 2.00 Cabaret; 2.40 Muziek; 3.00 Gram.; 3.22 Causerie; 3.32 Miiz, Tombola; 4.10 Wielrennen; 4.25 Vespers; 5.00 Studiodienst; 6.30 Ned. Strijdkr.; 7.00 Sextet; 7.15 Lezing; 7.30 Nieuws; 7.45 Gram.; 7.5© In 't Boeckhuys; 8.05 Piano; 8.12 Klein orkest; 8.45 Gram.; 9.40 Luisterspel; 10.02 Muz. en zang; 10.37 Actualiteiten; 10.45 Avond gebed; 11.00 Nieuws; 11.15 Gram. MAANDAG 23 AUGUSTUS. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram 10.00 Morgenwijdiag 10.20 Gram.; 10.30 Voor de vrouw; 10.45 De Regenboog; 11.20 Piano; 11.40 Causerie; 12.00 Stra- diva-Sextet; 12.33 Wielrennen; 12.38 The Kilima Hawaiïans; 1.00 Nieuws; 1.20 Vaudeville-ork.2.00 Gram.; 2.30 Lezing; 2 45 Graan.; 3.25 Hoorspel; 4.47 Gram.; 5.00 Voor de jeugd; 5.30. Wereldraad van kerken; 6.00 .Nieuws; 6.15 Wielrennen; 6.25 Metropole-ork.; 7.00 Friese uitz.; 7.30 Meester- trio; 8.00 Nieuws; 8.15 The Ram blers; 8 45 Klankbeeld; 9.05 Caba ret; 9.35 Gram.; 9.55 Orgel en zang; 10.15 Omroeporkest; 11.00 Nieuws; 11.15 Wereldraad van kerken; 11.20 Wielrennen; 11.30 Gram. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 9.15 Ochtendbezoek bij jonge zieken; 9.30 Gram.; 10.30 Morgendienst; 11 00 Gram.; II.20 Oude en nieuwe schrijvers; 11.40 Zang en piano; 12.00 We reldraad van kerken; 12.33 Koor; 1.00 Nieuws; 1.15 Orgel; 2.00 Vertelling; 2.30 Gram.; 3.30 Koor; 4.00 Bijbellering; 4.45 Gram.; 5.00 Voor de kleuters; 5.15 Piano; 5 45 Causerie; 6.00 Muziek; 6.15 Sport; 6.30 Ned. Strijdkr.; 7.00 Nieuws; 7.15 Onder de leeslamp; 7.30 Actueel geluid; 7.45 Lezing; 8.00 Nieuws; '8.15 Kerkconcert; 8.45 Causerie; 9.05 Muziek en zang; 9.35 Gram.9 45 Residentie ork. 10.30 Met band en plaat; 10.45 Avondoverd.; 11.00 Nieuws; 11.15 Wereldraad van Kerken; 11.20 Mandolinata; 11.40 Gram. WIELRENNEN. De wereldkampioenschap op de weg. Geheel Valkenburg staat thans in het telcgn van de wielerkam pioenschappen op de weg. De hotels, die omstreeks deze tijd van het jaar toch al vol rijn, heb ben nu heksentoeren moeten ver richten om aan de toevloed van gasten uit alle delen der wereld het hoofd te bieden. En de Zuid- Afrikaanse wielrenner Brand, die tenslotte een badkamer kreeg met een bed erin, was er nog lar.g niet liet slechtst af. Als het weer enigszins meewerkt, verwacht men dat een record aantal bezoe kers zich langs het circuit zal scharen om de strijd te volgen. De ramingen variëren tussen de 150.000 en dë 200 000 personen, welke ontegenzeggelijk aan de hoge kant liggen. Maar dat de belangstelling geweldig zal blij ken, ook uit België, kan men-als zeker aannemen. De ploegen zijn nog niet officieel samengesteld, maar zullen niet ver afwijken van da offieuze mededelingen daarom trent. Bij de Nederlandse ama teurs heeft Blankenauw zich te ruggetrokken, omdat hij zich niet helemaal fit voelt. Voor hem komt Vinken in de plaats. De vijf anderen zijn Plum, Van Est, Duijf, Grift en Voorting. De Engelsen komen met Mait- land en Thomas, die bij de Lon- dense spelen uitstekend gereden hebben, Scott, Bowes, .Clements en Hunt. Volgens hun teamleider is dit de sterkste ploeg, die Engeland ooit op de weg heeft gebracht. In Londen werd trouwens in de teamrace een fraaie 2e plaats achter België bezet. Italië is eveneens sterk ver tegenwoordigd met Ferrari, Pe- dromi, Fanti, Isotti, Petrucci en Doni. Verder zullen, zoals wel haast vanzelf spreekt, Zweden, Eelgen en Fransen zich geducht doen gelden, alhoewel wij op dit moment nog niet weten hoe hun ploegen gevormd zullen worden. Wat wij wel weten is, dat Polen en Turkije verstek laten gaan, doch dat de Zuid-Slaven, aan wier komst getwijfeld werd, niet op het appèl zullen ontbreken. Donderdagavond deed het ge rucht de ronde, dat Bartali weg zou blijven. Maar het bleek een loos gerucht, want de beroemde Gino is wel degelijk in Valken burg, evenals zijn even beroemde rivaal Fausto Coppi en verder Magini, Ottelli, Fasquini en Ricci die samen met hem in dë Italiaan se prof-ploeg zitten. Voor Nederland rijden naar alle waarschijnlijkheid Sqhulte, Jans- sens, Lambrichts, Middelkamp, Pauwgls en Syen, een team, waar wij uitstekend mee voor de dag kunnen komen. door Mr. W. 12) (Nadruk verboden). „Dit is de kaart, die Tao aan u gaf, mijnbeer Bermond!" „U kunt haar houden," ant- Roman door woordde Jacques. „Ik zal alleen OHA.RLES FOWLEY het adres in mijn zakboekje no- Vrij vertaald en bewerkt Terwijl Jacques schreef toonde d'OBËRON J Wilkinson een andere kaart aan Charlie. „Deze kaart was voor u bestemd, mijnheer Stone. Daar u zo woedend op Tao was, dorst ik ze u niet te geven." Toen Jacques zijn zakboekje weer wegborg, zei de zakenko- ning hem: „Vertaal deze hane- poten eens voor mij, Bermond. Woord voor woord! Ik moet we ten wat Tao voor mij heeft be stemd!" „O, wat een brutaliteit!" riep Jacques uit, zodra hij een blik on de tekens had geworpen. „Het is een bedreiging! „Voor de vuist slag, die je mij gegeven hebt, ver wenste Yankee, zal je een mes steek in je hart krijgen!" „De Chinezen buigen voor ons en laten zich als honden slaan" merkte de secretaris op, „maar alleen, om zich op ons te kunnen werpen en ons in de hielen te bij ten, als wij hun de rug hebben gekeerd! U moest de politie waarschuwen, mijnheer Stone!" Jacques begon hardop te lachen, toen hij de eerste kaarten had doorgelezen. „Tao is een ecijle grappenmaker! In plaats van een gedicht of iets dergelijks op zijn kaarten te schrijven, heeft hij van de gelegenheid gebruik ge maakt, om iedere passagier eens flink de waarheid te zeggen- Luister maar: „Ik hen gelukkig, dat wij elkander niet meer zullen zien, stommerik!" (Houtou!) „Die kaart was voor de Duitse majoor," zei Wilkinson. Jacques ging verder: „Ik wil j« lelijk gezicht nooit meer aan schouwen; ga heen, zwijn. (Quanig-Pa-Tan, Quai tchu!) Dat is een grove belediging!" „Die bestemd was voor de Argentijnse gezant!" zei Wilkinson die met Charlie brulde van het lachen. „Adh, ik geef er de voorkeur aan, om op mijzelf te vertrouwen, In dit geval... neen! telefoneer toch de politie, Wilkinson en laat enige agenten komen, om mijn huis te bewaken. Vooral me vrouw Stone, die nogal angstig is zal dat genoegen doen!" Toen de secretaris vertrokken was .richtte Charlie zich tot Jac ques en zei: „Dank u voor de vertaling, Bermond. Uw talen kennis heb ik nodig! Wilkinson begint spoedig voor eigen reke ning. Als u er niets op tegen hebt kunt u secretaris worden. U zult met mijn andere secreta rissen werken, maar bovendien moet u 's avonds tot mijn be schikking zijn, voor mijn corres pondentie. Ik ontvang dagelijks tien twintig duizend brieven. Wanneer zij uitgezocht zijn, wor den zij over mijn verschillende bureaux verdeeld. Met de brie ven, die onmiddellijk beantwoord moeten worden, zult u al de han den vol hebben. U kunt morgen beginnen. Honderd dollar per week en als u goed ingewerkt bent, krijgt u meer. Ik zal u dik wijls nog zeer laat nodig hebben en daarom zou het goed zijn, als u in Stone-House at. Een kamer zal ik daar dan ook voor u in ge reedheid laten brengen, dan bent u tenminste altijd tot mijn be schikking. Goed?" „Uitstekend, mijnheer Stone. Kk aanvaard de betreKking met veel enthousiasme," riep Jacques uit, verheugd over zoveel geluk. Hij beefde bij de gedachte, dat hij nu weldra Janine weer zou zien. „U kunt vandaag over de ge hele dag beschikken, om de zaak Peter Smith met Tao af te han delen. Morgenochtend bent u precies acht uur hier. Wilkinson zal u de eerste dagen op de hoog te van uw werk brengen. Tot ziens"! Jacques was reeds bij de deur, toen Stone hem nog toe voegde: „Als de Chinees u de tijd laat, dan moet u zich tussen vijf en zeven uur aan mevrouw Stone laten voorstellen! Dat is beter, en' juffrouw Flory zal wel niet boos zijn over uw bezoek!" Stofie-House. Bermond keerde met vaste tred naar hotel Nestoria terug. Hoe wel de stad Kowa zelf niet ver anderd was, scheen alles hem nu toch helderder en vrolijker toe. De lucht was weer prachtig blauw geworden en ook daardoor kreeg alles een geheel ander aanzien. Zodra Jacques in de hal trad, overhandigde men hem een grote brief. Het papier was rood en met bloemen versierd en droeg het opschrift; „Aan de zeer be roemde en geachte letterkundige Jacques Bermond". De brief be vatte de volgende eigenaardige uitnodiging: „Heden, zevende dag van de maan, zal een gedenk waardige dag kunnen zijn. Zeer verlangend de genoegens van een gesprek met u te mogen sma ken, wacht Tao op uw antwoord, om zich geheel en al over dit glo rievolle feit te kunnen verheugen. Het is onmogelijk, het genoegen te beschrijven, dat uw eervol be zoek uw onderdanige dienaar zou verschaffen. Zal ik op uw schit terende tegenwoordigheid mogen rekenen, om mijn nederig avond maal op te luisteren?" Deze erg overdreven zinnen amuseerden Jacques. Toch vroeg hij zich af, terwijl hij naar de rode brief staarde: „Hoe is Tao mijn adres te weten gekomen (Wordt vervolgd) Door personeel van de afdeling économische dienst van de Arn hemse politie werd vorige week ■op een avond te omstreeks 10 uur in de nabijheid van de Amster damse weg een taxi aangehouden, waaien bij onderzoek circa 550 pond rundvlees bleek te worden vervoerd. Nog voor de wagen op het stopteken kon stilhouden vluchtten twee mannen uit de wagen van wie er een onmiddellijk kon worden gearresteerd, de tweede werd enige dagen later aangehouden. Het voorlopige onderzoek wees uit, dat door een drietal Arnhem mers, goede bekenden van de po litie, te weten L. D., T. van V., en Chr. V., die middag op de boer derij van de landbouwer V. aan de Amsterdamseweg eeij koe was geslacht, waarvan het vlees met de taxi bij de afnemers was be zorgd. Toen daarop het bos achter de boerderij aan een onderzoek werd onderworpen vond men daar on geveer 25 kuilen, welke de slacht- afvallen van een schaap, meerdere koeien of paarden bevatten. Ge wapend met dit feitenmateraal nam men nieuwe verhoren af, waaruit kwam vast te staan, dat opgenoemde boerderij sedert No vember 1947 circa 45 runderen en 6 a 8 paarden door bovengenoemd drietal zijn geslacht. Het viees werd meestal per taxi door de chauffeur V. bij vaste afnemers bezorgd. Hij ontving hiervoor boven de ritprijs een behoorlijke vergoeding en een stukje vlees en vet. De landbouwer V. kreeg per Slachting meestal 40 voor het beschikbaar stellen vn zijn schuur en moest daarvoor tevens het slachtafval opruimen In verband met deze slachting werden later nog gearresteerd van De S., die oorspronkelijk met de andereh had samengewerkt doch later alleen vlees had be trokken. G. van V„ B J en M. B. als vaste afnemers en nog een drietal Arnhemse slagers, dat ook min of meer geregeld vlees van de slachters had betrokken. In totaal werden twaalf personen voor deze clandestiene slachtingen in het huis van bewaring te Arnhem gesloten. FRAUDE BIJ DISTRIBUTIE- DIENST TE HILVERSUM. Een 53-jarige .Hilversumse loketambtenaar bij de distributie- dienst is door de politie gear resteerd omdat hij zich in samen werking met een viertal burgers, o.w- twee oud-distributie-ambte- naren, schuldig maakte aan fraude. Op inwisselbonnen, welk op de zwarte markt te Amsterdam wer den gekocht, verstrekte hij zonder stamkaarten af te kruisen, nieu we bonkaarten. Deze fraude, wel ke reeds geruime tijd gaande was, werd ontdekt doordat de man aan een zijner complotgenoten kaar ten verstrekte op inwisselbonnen, welke nog niet geldig waren. Hij had dit niet bemerkt, maai bij interne controle kwam de ver gissing aan het licht en daarmede de gehele fraude. De ambtenaar, bij wie een bedrag van 1800 in beslag werd genomen, en vier medeplichtigen zijn ingesloten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2