Op de Doiiau behaalt Rusland overwinning een Zwarte handelaars vluchten naar Britse zone NA DE BOMAANSLAG TE GENT Situatie rond de onderhandelingen Geen plaats voor alle mensen? ZATERDAG 21 AUGUSTUS 1948. Belgrado en de Cominform De laatste politieke dellnquentenzaak nog niet in zicht Grieks protest De Palestijnse vluchtelingen Kraftsjenko over de kwestie-,Samarln De zaak-Dreher De toestand in Birma De toestand in Jeruzalem DE TOESTAND IN BERLIJN. De Franse raad van de Republiek Europese Parlement Hoofd van Berlijns kolenbureau gearresteerd Frankertng bti Abonnement: lernel WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, .geldig tot aterd(%avond. Meer wind. Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien. Zwakke tot matige, maar la ter tot krachtig toenemende wind tussen West en Zuid. Weinig verandering in tem peratuur. Onder Reda.cxien.eie leiding van P. L. D. J. van Oeveren ^edactie-aaree: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2078. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondqke Telefoon 49. DE VRIJE 4e Jaargang No. 890- Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" - Verschijnt dagelijks - Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie I,ö0. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kL advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ8,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Mn an Aug. Opk. iDnd. *Opk. Ond. 22 5.35 19.50 21.— 8.12 23 5.36 19.48 21.10 9.21 24 5.38 19.46 21.21 10.32 25 5.39 19.44 21.34 11.46 26 5.41 19.41 21.51 13.02 27 5.43 19.39 22.14 14.21 28 5.44 19.37 22.48 15.40 29 5.46 19.35 23.38 16.54 30 5.48 19.33 17.54 31 5.49 19.30 0.47 18.39 Terwijl de wereld in spanning toekijkt naar de strijd om Berlijn, die nu al maandenlang voortduurt en waarin een oplossing verder schijnt dan, ooit, is te Belgrado, de hoofdstad van Joego-Slavië een conferentie gehouden over de Donau, waar wel niet zulke ur gente kwesties behandeld werden als te Moskou, doch die toch van invloed is geweest op het toe komstige bestel van Europa De Donau immers is na de Wolga Europa's grootste water weg- Voor het goederenvervoer spelen juist de waterwegen een rol van betekenis. Geen land dat dit beter kan begrijpen dan het onze. Ligt de Wolga geheel in Rusland, zodat vanzelfsprekend dit land de vaart over deze rivier contröfleert, met de Donau en de Rijn zijn er steeds vele moeilijk heden veroorzaakt, doordat ver schillende staten de oevers be zaten, waardoor de doorgaande scheepvaart dikwijls met belem meringen had te kampen. Vooral de Donau stroomt door vele ru moerige Balkanlanden en de Wes telijke mogendheden hebben er dan ook steeds op gehamerd om de scheepvaart op deze zo be langrijke rivier geheel vrij te laten. Dat deze wens niet iets was uit de laatste jaren moge blij ken uit het feit, dat reeds na de Napoleontische oorlogen in 1815 op het vredescongres te Wenen het beginsel van de vrije en ge lijke vaart op de Donau werd aangenomen. Er kwam na 1815 nog niet veel van dit beginsel terecht en pas na de' nederlaag van Rusland in de Krim-oorlog werd het in 1856 in een tractaat vastgelegd. Een commissie van toezicht werd in het leven geroepen, waarin o.a. naast de oeverstaten ook Rusland, Engeland en Frankrijk zitting kregen. "Deze commissie heeft zeer veel bijgedragen tot de grote vlucht, die de scheepvaart op de Donau heeft genomen. Nu echter na de laatste wereld oorlog de Donau practisch geheel ligt in het door de Russen be heerste gebied van O.-Europa, is deze kwestie weer urgent gewor- De Donau is thans bij Linz I dit weer een onaerdeel is van ?eni. up( I Russische politiek. Deze is er na- in Oostenrijk afgesloten voor hel Westen dank zij een geschil over de Oostenrijkse Donauvloot tus sen de voormalige geallieerden. Rusland eist deze op als vroeger Duits bezit, terwijl de Westelijke machten dit weigeren. Eén van de talloze geschilpunten, die nu reeds drie jaar lang elke samen werking in de wereld onmogelijk maken. In 1946 besloten de Ministers van Buitenlandse Zaken der vier groten een conferentie bijeen .e roepen, die zou beraadslagen over een nieuw reglement voor deze Donau-vaart. Deze bijeenkomst is thans geëindigd met een neder laag voor de Westelijken, die te voorzien was, daar zij slechts met hun drieën stonden tegenover Rusland met zes satellieten Op voorstel van de "Rus Wys- jinsky is een nieuw reglement voor -de scheepvaart op de Donau aangenomen, waarbij alleen de oeverstaten de contröle zullen uitoefenen. Daan Rusland door de verovering van Bessarabië tot deze gelukkigen behoort en Enge land, Frankrijk en de Verenigde Staten aldus geweerd zijn, zal het voortaan wel een Russische aan gelegenheid worden. Dat dit de Balkanstaten en Hongarije niet ten goede zal komen is wel zeker, daar het goederenvervoer met het Westen nu geheel stop komt te liggen. Het is echter duidelijk, dat ook Reuter's diplomatieke corres pondent seint het volgende. Di plomatieke waarnemers te Don- den achten het mogelijk, dat door de felle reactie van Joego*Sla- vië's buren op de dood van gene raal Jovanovic een nieuwe en meer gespannen fase in de strijd tussen de Cominform en Belgra do is ingeluid. Het nieuws yan Jovanovic's dood, die waarschijn lijk Tito's politieke rivaal was geworden, viel samen met het be ëindigen van de Donauconferen- tie, waar „de schijn van een wel levende verhouding tussen Mos kou en Belgrado raadzaam was". Thans, zo vervolgt Reuter's correspondent, is de weg geopend voor een politieke en mogelijk ook economische oorlog voor het verwijderen van maarschalk Tito. Zoals radio en pers te Boeda pest en Boekarest reeds doen ver moeden, zal een open politieke Oorlog hoofdzakelijk de vorm aan nemen van intensieve propagan- da-aanvallen van de zijde der hoofdsteden van de kleinere Oo- minform-landen eerder dam van Moskou zelf. Naar verhouding zal het aan valswapen in Joego-Slavië zelf mogelijk weinig uitwerking héb ben, daar de Joego-Slavische re gering waarschijnlijk strenge maatregelen zal treffen om te voorkomen, dat de aanval het eigenlijke doel, namelijk het pu bliek, zal treffen. Waarnemers te Londen menen, dat Moslkou door middel van agenten in Joego-Slavië zelf een verdekte politieke oorlog zal voeren, zo gaat de correspondent verder, en mogelijk zal hoofdza kelijk gebruik gemaakt worden van persoonlijke rivaliteit in de hogere rangen der communisti sche partij. Indien de partij zich aan de top zou splitsen, zouden anti-Tito-gezinde leiders te voor schijn komen en ondergronds in Joego-Slavië en openlijk in de buurlanden een strijd, en mis schien een militaire coup, jegens Tito organiseren, zo besluit Reu ter's diplomatieke correspondent. Hoewel de tribunaalzaken, die thans, zoals bekend, door de kan tongerechten behandeld worden, langzamerhand in aantal afnemen, is nog niet met zekerheid te zeg gen waar en wanneer het laatste politieke delinquentengteval be recht zal worden. Van justitiële zijde vernemen wij, dat nog steeds personen op gespoord en aangehouden worden, die over hun gedragingen in de bezettingstijd voor een kanton gerecht verantwoording zullen moeten afleggen. Ook komt het vra veel voor, dat oud S.S-ers en N.S.B.-ers uit Duitsland naar Ne derland terugkeren en zich vrij willig aanmelden omdat zij aan een internering in Nederland de voorkeur geven boven de vrijheid in het na-oorlogse Duitsland. nelijk geheel op uit het door de oorlog1 verkregen geweldige ge bied af te sluiten van het Westen en zoveel mogelijk te beveiligen. Velen betwijfelen ten sterkste of Rusland wel een oorlog met de grifte democratieën wenst. Er is tenslotte in de wereld practisch geen weldenkend mens, en zeker ook geen Rus, die niet duidelijk inziet, dat een botsing tussen Oost en West de ganse bestaande wereld en haar beschaving in het grootste gevaar brengt. Maar de tegenstellingen tussen Oost en West zijn zo velerlei, dat dat het de vraag is, of deze niet op een zeker ongelukkig ogenblik toch tot de zo gevreesde botsing zullen leiden. En om hierop zo goed mogelijk voorbereid te zijn, schijnt juist Rusland zich in het Westen te willen beveiligen. Of dit haar gelukken zal is nog zeer de vraag. Het conflict met de Zuid-Slavi sche dictator Tito, wijst er wel op, dat de weerstand tegen ds Sow- jet-overheersing ook in Zuid-Oost Europa groeiende is. Bij een eventueel conflict is het maar de vraag of de satellietstaten genoeg dwangmiddelen hébhen om hun weerbarstige burgers in het ga reel te houden. - De Donaukwestie ;is overigens weer een bewijs temeer hoe diep de kloof is. die ontstaan is tussen de vroegere bondgenoten. De Griekse regering heeft bij de secretaris-generaal van de V. N. geprotesteerd tegen „de aan vallen, uit de richting van het Albanese grondgebied'. In het be treffende telegram wordt ge zegd: „De agressie-politiek van Albanië ten opzichte van 'Grieken land is een ernstige bedreiging voor het behoud van de vrede in dat deel van de wereld". De Griekse regering verklaart, dat de partisanen tijdens de ope raties van de Griekse regerings troepen in de sector van de Alba nese grens stqjin van automati sche wapens en mortieren, op Al banees grondgebied opgesteld, hebben gekregen. De regering van Athene bescnuldigt de Alba nese regering er van partisanen op haar grondgebied toe te laten en hun de terugkeer naar Grie kenland te vergemakkelijken. Naar vernomen wordt zal de V. N. in de komende twee maan den een bedrag van 411.000 dollar besteden voor verstrekking van voedsel aan Arabische en Joodse kinderen, die uit het Palenstijnse oorlogsgebied gevlucht zijn- Aan staande Dinsdag zal een eerste lading melkpoeder en andere voe dingsmiddelen raar het Heilige Land verscheept worden. In hun berichten over de bom aanslag op het huis van Prof. Dr. Fransen, voorzitter van 't IJzer- bedevaartcomité, melden ver schillende bladen, dat de Gentse hoogleraar tevoren dreigbrieven had ontvangen. Buitengewoon heftig reageerde de Vlaamse pers op de aanslag. De „Nieuwe Gids" zegt onder meer: „Het is duidelijk dat deze brutale misdaad de allerlaatste druppel is, die de maat van het geduld en de verdraagzaamheid van ontelbare Vlaamse landge noten zal doen overlopen". Het blad merkt op, dat men nog steeds wacht op bestraffing van degenen, die in 1946 het IJzer monument vernielden, en ver volgt: „Er Is niet één ernstig Vlaming meer, die er nog aar, denkt een oplossing van het Vlaams-Waalse vraagstuk buiten België te zoeken. Maar er is ook niet één ernstig Vlaming, die bereid is zijn eigen taal, zijn eigen cultuur, zijn eigen tradities te offeren aan de eisen van een soort patriattisme, dat honderd jaar lang de scepter heeft gezwaaid, dat anti-Vlaams was en eigenlijk anti-Belgisch. De gelijkheid in feite en in rechte is nog altijd niet verwezenlijkt en de Vlamingen hebben nog altijd veel beschamende toestanden moeten dulden, vooral in de laat ste vier jaar. Wie heeft geprotesteerd tegen het voorzitterschap van Minister Merlot op Waalse congressen. V/aar gezegd werd dat Wallo- n'ë's toekomst lag in aansluiting bij Frankrijk? Indien deze Ijzer bedevaart ooit verboden, of belet wodrt, zal de storm van veront waardiging, die onder de Vlaam se bevolking zal losbreken, door goen macht ter wereld tot beha len te brengen zijn." De „Standaard" schrijft: „Wij Victor Kraftsjenko, de voorma lige Sovjet-Russische functionna- ris, die in 1944 zijn Sovjet-Rus sische nationaliteit heeft afge legd, heeft thans verklaard, Mi chael Samarin, de Sovjet-Russi sche onderwijzer, die onlangs ver klaringen heeft afgelegd voor de commissie Inzake on-Amerikaanse activiteit, „uit de handen van Sovjet-Russische agenten gered" te hebben. Hij zeide, Samarin er toe aangezet te hebben weg te gaan van een boerderij in New- Jersey en hem daardoor gevrij waard te hebben voor het „onge luk, dat aan mevrouw Kosenkina overkomen Is." „Ik wilde, dat Samarin uit vrije beweging de vrijheid zou kiezen, zoals ook ik de vrijheid verkoos", aldus Kraftsjenko. (Kraftsjenko trad in Februari 194 af als lid van de Sovjet-Russische aankoop commissie. wisten, dat da haat tegen de Vla mingen groot is, maar dat zij zul ke misdadige vormen zou aanne men, kon met vóór 1940 niet heb ben verwacht. Met alle middelen, berechting, zuivering, vernie ng van het IJzerkruis, heeft mei getracht de Vlaamse beweging neer te slaan. Indien de Frans- lüljons menien door dergelijke practijken de Vlaamse gevoelen te verstikken, dan vergissen zij zich grondig: Zij zijn razende Vlamingen aan het kwéken'. De Franstalige „Librs Bt 1- giqué" schrijft: „De aanslag moet in verband gebracht worden niet de agitatie die, vooral door de communisten, tegen de be.u.vaart gevoerd is. Men heeft het recht i an me*ning te verschillen co-er de bedevaart, maar de laffe, nachte lijke aanslag te Gent zal vertui' - vvaardiging wekken." Qffi«ieel is medegedeeld, dat de Syrische regering is afgetre den. De Minister-President. Ja mil Mardam Bey, is met de sa menstelling van een nieuwe rege ring belast. De Britse Minister van Staat, Hector Moneil, de plaatsvervan ger van Ernest Bevin, heeft, naar van bevoegde zijde vernomen wordt 'met het werk, verhonden aan het Franse initiatief tot op richting van een Europese parle mentaire assemblee tegen het einde van dit jaar. Naar verluidt zou 'Groot-Brit- tannië evenwel nóg geen officiële mededeling- hebben ontvangen over het besluit van het Franse kabinet de regeringen van de an dere landen der West-Europese Unie op te roepen tot een voor1 bereidende conferentie. Twee raadsleden zullen de Franse burgers in Indo-China vertegenwoordigen, twee de bur gers in Tunis, drie die in Marokko en drie anderen de Franse bui gers in het buitenland. Volgens de regeling in de grondwet van 1946 koos de natio nale vergadering vijftig van de 15 leden van de raad van de republiek, het moederland twee honderd, de overzeese gebieden 51 en Algerije 14. Van officiële zijde is verklaard, dat een krachtige aanval van re bellen op Birese marinepatrouille- vaartuigen te Tantabin, 33 km ten Noordwesten van Rangoon, na aankomst van versterkingen uiteengesagen werd. De opstan delingen waren, naar geschat wordt en paar honderd man sterk. In de laatste dagen hebben de op standelingen twee plaatsjes in het Delta-gebied bezet, ongeveer 100 km ten Zuidwesten van Ran goon, aldus het communiqué. In Rangoon zelf is de toestand „nor maal". (Generaal Aage Lundstrom, de stafchef van de V. N.-commissle voor Palestina, heeft toegestemd in het verzoek van Joodse en Ara bische zijde, de Arabische onge regelde troepen in Jeruzalem te doen vervangen door een gelijk aantal manschappen van het Ara bische legioen. Het verzoek was .gedaan om ongecontroleerd optre den in de heilige stad tegen te gaan. Door de uitwisseling van manschappen zou, volgens een woordvoerder van de V. N„ de situatie in Jeruzalem overzichte lijker worden. Het personeel van de dag- ploeg van de Austin-automobiel- fabrieken. te Birmingham is in stalking gegaan. In totaal wer ken er bij de Austin-fabrieken 14.000 man. De productie van de Austin-fabrieken is van groot be lang voor de export naar Ame rika. De Franse nationale vergade- rign heeft na een vergadering, welke de gehete nacht doorge- duurd heeft, met 410 tegen 183 stemmen een wet aangenomen ter reorganisatie van de raad van de republiek (senaat). De commu nisten stemden tegen deze wet. Volgens de nieuwe wet zal de raad van de republiek 320 leden tellen, komende herfst bij indi recte verkiezing aan te wijzen. De nationale vergadering zal elf raadsleden uit haar eigen mid den kiezen. Voorts zullen 242 leden gekozen worden door de departementen van het moeder land en van Guadaloupe, Frans G-uiana, Martinique en Reunion. De drie departementen van Alge rije zullen 14 leden kiezen, de an dere overzeese- en mandaatsge- bieden 43 leden. Toen de Sovjet-politie, gesteund (naar men aanneemt) door Sov jet-soldaten een. razzia op zwarte handelaren ondernam in de buurt van het Potzdammerplein, waar de grens tussen de Sovjet-zótte en die van Groot-Brittannië loopt, vluchtten een aantal Duitse bur gers naar de Britse sector. Enige hunner zijn door de Sovjet-politie doodgeschoten, terwijl zij zich blijkbaar, aldus Reuter, reeds op grondgebied bevonden, dat door de Engelsen bezet is. Bij een reeks gelegenheden, zo gaat Reuter voort, zijn zwarte handelaren van de Sovjet-sector naar de Britse gevlucht, als de Sovjet-politie een razzia begon. Sinds de splitsing der Berlijnse politie heeft de Sovjet-Unie in de Britse zone geen macht meer Naar verluidt wierpen Duitsers, die juist binnen de Britse sector stonden, stenen naar Paul Mark- graf, het hoofd van de politie in de Russische sector, toen hij met zijn auto op de plaats van het incident aankwam. Agenten van zijn politiecorps, die de menigte tot rust wilde brengen, werden ook met stenen bekogeld. Volgens berichten uit Duitse bron zijn er geen doden gevallen bij de achtervolging. Volgens het onder Russisch toe zicht staande Duitse nieuws bureau ADN begon de politie te schieten toen zwarthandelaars bij het begin vaft de razzia stenen naar de politie in de Sovjet-sector gooiden." Een politie-agent werd aan het oog geraakt en moest naar het ziekenhuis worden ver voerd. Het verzet was kennelijk georganiseerd, aldus A*p.N. Er werden eerst schoten in de lucht INDONESIË: Het voorgenomen vertrek van de C.V.G.D. en de vertegenwoor digers van de beide delegaties naar Kalioerang op Maandag a.s. zal zeer waarschijnlijk wederom een week worden uitgesteld. De reden vóór het hernieuwde uit stel moet gezocht worden in de noodzakelijke 'regelmatige vlieg verbinding' tussen Batavia en Djogja, die dreigt te stagneren, ooidat de reparaties op het vlieg veld te Djogja geen geregelde verbinding garanderen. Dit was ook de reden, waarom de C. V. G. D. in haar onlangs uitgegeten communiqué verklaarde, dat de uitnodiging om te Kalioerang te vergaderen was aanvaard mits een geregelde luch tverbinding aanwezig was. Volgens de „Prawda" zou Ge neraal Bedell Smith, de Ameri kaanse ambassadeur te Moskou, toegegeven hebben, dat luitenant Robert Dreher, zijn voormalige assistent-vlootattaché, voor ziin terugzending in April j.l. „inlicn- tingen van militaire aard" ver kregen had. Bedell Smith zou voorts aan Wysjinski gezegd heb ben, dat hij het departement te Washington zou verzoeken, voor taan „verstandiger en voorzich tiger mensen, die hun mond kun nen houden" naar Moskou te zen den. Kortgeleden publiceerde de af deling statistiek van de Verenig de Naties de resultaten van een onderzoek naar de ontwikkeling van de bevoiknig in de wereld. Het zijn wel „slechts" getallen, waarvan wij kennis konden ne: men, maar zij schijnen des te waardevoller, omdat zij een taal spreken, die iedereen kan ver staan. De laatste twee wereldoorlo gen hebben 50 millioen offers ge- eist. Desondanks steeg het be volkingscijfer in de laatste 30 jaar met 400 millioen mensen en be reikt heden ten dage 2 milliard en 200 millioen. Dit cijfer mag ons op zichzelf weinig Zeggen, maar men begrijpt haar betekenis beter, als men tevens gewaar wordt, dat het bevolkingsgetal der wereld zich sinds 100 jaar ge leden verdubbeld heeft en dat het steeds sneller stijgt. In de 17e eeuw waren er 500 millioen mensen, ongeveer de helft van de vorige eeuw telde men reeds één bevolkingscijfer van een milliard. In nauwelijks 100 jaar is dus het getal der be volking meer dan verdubbeld. De oorzaken van deze ontwik keling? Wij kennen ze: Stijging van de levensstandaard van de land- en speciaal van de stadsbe volking, vooruitgang in de medi sche jvetenschap en daarmede ten nauwste verbonden: Effec tieve bestrijding van de besmet tingsgevaren. De ontwikkeling der bevolkings toename gaat steeds verder. -Vast- gesteld werd, dat b.v. de bevol king in Indië en in de Verenigde Staten gestadig toeneemt. Deze stijgende lijn is ook in de andere grote landen waar te nemen, zo als bjv. in China en in Rusland, evenzo als in Japan en tegen woordig nog in Italië. Daaren tegen werd in de meeste West- Europese landen een lichte terug gang van het bevolkingsgetal vastgesteld, 'n tendens die waar schijnlijk nog sterker zal toene men, omdat de vreugde over de geboorten in deze uiterst gecivi liseerde landen steeds sterker verminderd. Wilde men het be volkingscijfer van West-Europa op hetzelfde peil houden, dan zou iedere familie vier tot vijf kinde ren moeten hebben. Kentekenen voor een dergelijke vermeerde ring zijn echter niet waar te ne men, integendeel men kan met zekerheid aannemen, dat het aan deel van het Europese Continent aan het bevolkingscijfer der wereld in de komende 100 jaar belangrijk achteruitgegaan zal zijn, terwijl dat van Rusland, China en Indië, zeker verder zal toenemen, Intussen stijgt het bevolkings getal meer en meer en men stelt zich met het oog op'de huidige moeilijke omstandigheden de vraag: Is er werkelijk genoeg plaats voor alle mensen? Er zijn statistici, die op de om standigheid wijzen, dat alle euvel is toe te schrijven aan de slechte verdeling der wereldbevolking. Er leven b.v. 400 millioen Indiërs Op een oppervlakte van slechts 2.5 millioen vierkante kilometers der aardoppervlakte. De Euro peanen zijn er niet veel beter aan toe. iZij vormen een vierde doel der wereldbevolking, leven echter op een oppervlakte van nauwelijks 8 millioen vierkante meters. De drie, in aantal belangrijkste be volkingsgroepen: Europeanen, In diërs en Mongolen vormen samen twee-derde van de totale bevol king, zij wonen echter op slechts een-achtste deel der bewoonbare aardoppervlakte. Het grootste deel van deze bewoonbare aard oppervlakte ongeveer zes-zevende is buitengwoon dun bevolkt. Een uitweg? Het vraagstuk der emigratie treedt steeds weer op de voorgrond. Op de Harvard- Universiteit heeft men zich in de laatste maanden met een nauw keurig onderzoek van deze be langrijke vraag beziggehouden en 28 gebieden gevonden, die voor een nieuwe nederzetting van zeer groote omvang in aanmerking komen. In Brazilië liggen tussen de Zuidoostelijke uitloper van Bo livia en de grens van Argentinië enorme grasvlakten, die werkelijk geschapen schijnen voor een vee teelt van grote omvang en 500.000 mensen zouden kunnen opnemen. De Argentijnse pampa, een der rijkste gebieden der wereld, biedt vestigingsmogelijkheid aan twee en een half millioen mensen, een half millioen zou in de Portu gese kolonie Angola in Afrika en. 700.000 in Zuid-Brazilië kunnen worden geplaatst. Wel is er heden ten dage nauwelijks meer een plekje grond, dat nog niet ontdekt werd, maaf er zijn enorme gebie den, die onbewoond en onbebouwd zijn gebleven. In hgt hoogland van Keneya zouden volgens de Amerikaanse berekeningen 6 mil- lieon boeren, katoen, gummi, rijst en vee kunnen telen, .in de hoog vlakte van Tanganyika is plaats voor een millioen mensen, even eens zou na uitvoering van nood zakelijke werkzaamheden in Ery- tirea en in Abessinië de mogelijk heid bestaan, aldaar een millioen mensen te vestigen. Geweldige oppervlakten, die millioenen men sen zouden kunnen herbergen, zijn in West-Canada en in Centraal Alaska, een gebied, dat tienmaal zo groot is als Zweden en Fin land samen. Hier zou een succes belovende oppervlakte voor 10 millioen kolonisten aanwezig zijn. Nieuw "Guinea, Celebes, Augtralië, Chili, overal is nog rijkelijk plaats voor millioenen mensen. Een ge bied, dat b.v. de grootste toe komstmogelijkheden heeft, waar echter tot nu toe nauwelijks acht werd geslagen, is het district Ka- tanya in de Congo. In deze zone van Afrika zou de grootste ko perindustrie ter wereld in het leven kunnen worden geroepen. Enorme ijzer-, kolen-, chroom-, blik- en tin-vindplaatsen zijn ver der garanties voor de ontwikke ling van industriële bedrijven, 'n Vierde der totale waterkracht der wereld bevindt zich in de on- middelijke nabijheid. Gummi, tar we en* vee zijn er in haast onuit puttelijke hoeveelheden. Tien mil lioen mensen vinden hier plaats. Ook grote gebieden in Brazilië zouden aan millioenen mensen een nieuw vaderland kunnen bieden. Er kan geen twijfel bestaan: Er is genoeg plaats en er zijn genoeg arbeidsmogelijkheden voor alle mensen. De statistiek ver klaart ons ook, dat ,in de laatste 50 jaar, 40 millioen rpensen het Europese continent hebben ver laten. Nog veel meer emigreren uit Indië, Japan en China. Plaats voor iedereen heeft de aarde! Er zou niemand honger en zorgen behoeven te hebben, als men in- plaats van zich uit te rusten voor de oorlog, voor de vrede wilde werken. (Unicos Press). (Nadruk verboden.) afgevuurd, zo gaat het nieuws bureau voort, waarop de menigte zich naar dat deel van het plein terugtrok, dat juist binnen de Amerikaanse sector is gelegen. Volgens A.D.N. had juist voor de razzia begon een menigte zwarthandelaars op de Potzdam merplatz een auto aangehouden, waarin een hoge functionnris van de onder Russische controle staande coöperatieve vereniging te Berlijn zat. Hij werd uit de auto getrokken en een rode vlag, die hij onder de arm droeg, werd in stukken gescheurd. Volgens de politie in de Britse sector zijn tussen de 15 en 20 schoten gelost. De laatste be richten spreken van 8 10 ge wonden. Een half uur na het incident verlieten de Russische soldaten het plein, waarop on middellijk ook de Britse en Ame rikaanse militaire politie zich terugtrok. De Britse politie slaagde er spoedig in, aldus een officiële Britse verklaring, de stenen gooiende menigte tot kalmte ter brengen. A.F.P. meldt nader: Nadat de politie van de Oostelijke sector omstreeks 21 uur een nieu we razzia op de Potzdammerplatz had uitgevoerd, verscheen een Sovjet-Russische officier op het plein en ontbood de adjunct-chef van de politie in* de Amerikaanse sector, Bleimeister, aldus DPD. Er ontstond een heftige woorden wisseling, waaraan ook de bevel hebber yan de veil.gheidsdiensten in de Westelijke sectoren, Wag ner, deelnam Dé Sovjet-officier noemde Bleimeister een „misda diger" en beschulidgde hem van de aanstichter te zijn van de on geregeldheden, die de afgelopen dagen op de Potzdammerplatz plaats vonden. Hij zeide, dat Bleimeister de zwarte markt or ganiseerde en de aanvallen op po- litie-agenten op touw zette. De politie van de Westelijke sectoren van Berlijn heeft order gekregen heden „alle gewone voorzorgsmaatregelen" te nemen om een herhaling van ongeregeld heden op de Potzdammerplatz te voorkomen. Naar verluidt zouden patrouiles van de West-Berlijnse politie hun gedeelte van het plein, waar de Britse. Sovjet-Russsiche en Amerikaanse zone aan elkan der grenzen, vrij houden van sa menscholingen van Duitsers. De onder Sovjet-Russische con trole verschijnende Berlijnse bla den verklaren, dat de incidenten van Donderdagavond zijn uitge lokt door „Westerse agenten", die „het .verzamelen van stenen en het werpen daarmede organiseer den, onder bescherming van jeeps met Britse en Amerikaanse mili taire politie." Een Britse hoofd-officier van politie verklaarde, dat de Britse autoriteiten geen bezwaar had den tegen razzia's op „Westelijke zwarte handelaren", ook niet in dien (ie Sowjet-piolitie die in de Britse sector hield, maar men had wel bezwaar tegen het plaats hebben dezer razzia's zonder „vooraf te zijn ingelicht." De politiechef van de Sowjet- sector, Wagner, heeft de politie der Westelijke sectoren beschul digd van gebrek aan medewer king bij het optreden tegen zwar te handelaren. Van de zijde der Britten werd hem geantwoord, dat medewerking moeilijk, was. indien de razzia's werden gehou den zonder dat de Westelijke po litie op de hoogte was gesteld. Het Duitse nieuwsbureau ADN (Sowjet-zöne) verklaart, dat aan de razzia op het Potzdammer- plein 200 Sowjet-politieagenten hebben deelgenomen en dat er 600 personen gearresteerd zijn. De politie van de Sowjetsector heeft „vreedzame Berlijners" de raad gegeven uit de buurt van de Potzdammer-platz te blijven, aangezien daar „fascistische Inmiddels verneemt, Vneta, dat de mogelijkheid bestaat, dat reeus Miaandag a.s. een trein jnet baga ge en met enige leden van het secretariaat van de C. V. G. D. naar Djogja zal vertrekken. Betreffende de teruggave van de documenten der Republikeinse veiligheidscotnimissie., welke zich bevonden in het gebouw aan Pe- gangsaan Oost te Batavia, ver neemt Aneta, dat Donderdag enig misverstand is ontstaan bij de uitvoering van de opdracht van de Proc. Generaal, luidende dat de documenten onverwijld aan de Republikeinse delegatie ter be schikking moesten worden ge steld Gisterenmorgen zijn ech ter de autoriteiten tezamen met vertegenwoordigers van de Repu blikeinse delegatie bezig geweest met het vaststellen, welke docu menten aan de delegatie behoren en welke niet. In de loop van Vrijdag zouden alle papieren weer in het bezit zijn van de be trokkenen. Inmiddels verklaarde Dr. Lei- rnema, voorzitter van de Republi- kenise veiligbeidscommissie.g, te genover Aneta, dat vanuit Djog ja een officiële reactie was geko men op zijn besluit om de onder- handelnigen betreffende de uit voering van het bestand uit te stellen totdat de documenten weer in het bezit van de delegatie .zouden zijn. Hij wilde zioh echter niet uit laten over de inhoud van deze reachtie, die tevens een commen taar bevatte over het gebeurde aan Pagangsaan Oost. Dr. Lei mena achtte eohter de sfeer tus sen de beide delegaties ernstig vertroebeld door dit incident in het Republikeinse hoofdkwartier. Op de vraag of de besprekin gen onmiddellijk zouden kunnen worden voortgezet, zodra de do cumenten ter beschikking zijn "groepen provicerend optreden en antwoordde Dr. Leimena: „Dit hangt van de vraag af of alle do cumenten zullen worden terugge geven, bovendien heeft Djogja hierover te beslissen." De hiuidge stand van zaken is als volgt: Op 23 Juli brak de Republikeinse delegatie de poli- tiöke onderhandelingen af, omdat na acht maanden onderhandelen geen resultaten bereikt waren. Op 18 Augustus richtte Dr. Lei mena via de C.V.G.D. een brief tot de Nederlandse delegatie, dat de besprekingen over de uitvoe ring van het bestand waren uit gesteld. ongelukken oorzaken". zouden kunnen ver- Het Duitse nieuwsbureau DPD (Britse zóne) deelt mede, dat Al fred Mueckenberger, hoofd van het centrale Berlijnse kolenbu reau, op aanwijzing van de Sow- j et-autoriteiten door Duitse poli tie gearresteerd is. Mueckenber ger was door de Sowjet-autori- teiten geschorst wegens „ver waarlozing van de kolenopslag- plaatsen en ondoeltreffend optre den bij de kolendistributie" Hij bleef echter in functie, nadat de Amerikaanse en Britse militaire autoriteiten hem gezegd hadden, dat hij het Sowjet-bevel diende te negeren. Sowjet-soldateii in Ameri kaanse sector van Berlijn. Tussen de tien en twintig Sow- jetsoldaten hebben bij een raz zia op zwarte handelaren de Ame rikaanse sector van Berlijn be treden, zo meldt Reuter. Toen Duitse politie van de Amerikaan se sector daartegen protesteerde, arresteerden de Sowjet-soldaten een brigadier en vijf agenten. Zij werden meegenomen naar de Sowjet-sector, desgelijks een po litieauto. Twee der agenten zijn nadien vrijgelaten. Amerikaanse militaire politie heeft de zaak in onderzoek. Het Amerikaanse militaire be stuur heeft bij de Russische auto riteiten geprotesteerd tegen de arrestatie van de politieagenten. De Amerikaanse commandant van Berlijn, kolonel Howley, zei de, dat bij de onmiddellijke vrij lating van de vier zich nog in Russische handen bevindende po litiemannen had geëist. Hij voeg de er aan toe: „Als dit protest niet helpt, zullen wij het hoger op zoeken. Als ook dat niet helpt, kunnen wij nog andere maatrege len nemen". Dr. Stumm, politie-chef van de Westelijke sectoren, had het Ame rikaanse militaire bestuur ver zocht, krachtige maatregelen te nemen om de vrijlating van de vier mannen te verzekeren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1