Dood van Generaal Jovanovic officieel bekend gemaakt Noodmaatregelen te Berlijn Na het besluit van de Donauconferentie Palestijnse kwestie in de Veiligheidsraad VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1948. Amerika erkent besluiten van Donauconferentie niet Graaf Bernadotte vraagt hulp voor Palestina De Finse geheime politie Politieke onderhandelingen niet afgebroken De strijd in Griekenland ZEEPOST Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Koel. Plaatselijk ochtendmist. Wis selend bewolkt met enkele ver spreid optredende buien. Zwak ke tot matige, maar langs de Waddeneilanden nu en dar, krachtige wind tussen Noord en West. Aanhoudend koel. 4e Jaargang No. 889. Verschijnt dagelijks Drukkery N.VL Firma P- J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Nieuwste foto Prinselijk Paar. De correspondent van het A. N. P. meldt telefonisch: In de vergadering van de Berlijnse magistraat zijn Woensdag beslui ten genomen voor een reeks maatregelen, die nodig zouden kunnen zijn om Berlijn door de winter heen te helpen.' Als pro bleem nummer één stond de geld- schaarste op de agenda. De blok kering van Oost-geldreken'ngen alsmede de beperkte circulatie van West-geld hebben ertoe ge leid, dat de gemeentebedrijven en tal van particuliere firma's niet in staat zijn aan hun finan ciële verplichtingen te voldoen en de lonen van hun personeel uit te Het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat Amerika de af schaffing van de Donauteonventie van 1921 niet zal erkennen, noch de autoriteit van enige commis sie, die door de Woensdag ge- eindigde Donauconferentie is in gesteld. In de verklaring van het de partement wordt gezegd,, dat de Sowjet-Unie niet bereid was het besluit van de Ministers van Bui tenlandse Zaken inzake regeling van de Donaukwestie uit te voe ren. Het kenmerk van de verga deringen der Donauconferentie was, dat de Oost-Europese staten door de Sowjet-Unie werden ge dicteerd. Het was duidelijk, dat de Donaulanden geen vrije keuze hadden, aldus de verklaring. Het „betreurenswaardige" re sultaat van de Russische hou ding, aldus het departement, is dat één van de voornaamste deu ren voor de handel tussen Oost en West wordt gesloten. Enge land:, Frankrijk, België, Grieken land, Italië en Duitsland waren van hun lang bestaande rechten beroofd. Op grond van het internationa le recht „beschouwen wij de oude verdragen als van kragiit zolang zij niet door alle betrokken par tijen gezamenlijk zijn beëindigd. betalen. Indien niet op het laat ste ogenblik nog door de bezet tingsautoriteiten een uitweg uit deze impasse wordt gevonden zou de magistraat ertoe overgaan noodgeld uit te geven. Burge meester Dr. Friedensburg en de wethouder van financiën, Dr. Haas, beiden leden van de Chris telijk Democratische Unie, heb ben een noodgeldplan uitgewerkt, hetwelk o.a. de uitgifte van 350 millioen marken aan ovenbiug- gingsgeld omvat. Dit surrogaatgeid zal onmid dellijk weer moeten worden inge trokken, zodra voldoende nor maal geld ter beschikking staat. De Oost-geldbedragen, die hij de banken in de Oostelijke sector zijn geblokkeerd, zouden als dek king voor dit noodgeld dienen. Men bereid zich er op voor, dat ondanks allé bemoeiingen der Westerse Geallieerden om Berlijn via de luchtbrug van levensmid delen en brandstoffen te voor zien, de miillioenenbevolking der stad een harde winter tegemoet gaat. Gedurende de laatste tien dagen zijn door vliegtuigen ge middeld ongeveer 2000 ton kolen per dag naar Berlijn gebracht. Dat is 450 ton meer dan op het ogenblik, dank zij een sterke be perking van het stroom- en gas verbruik, voor de dringendste be hoeften der Westerse sectoren nodig is. Van één October af zal "de behoefte evenwel stijgen en zou dagelijks ongeveer 1200 1300 ton kolen meer moeten wor den aangevoerd. In verband met de mogelijkheid van perioden van slecht weer, gedurende welke stagnaties in het luchtvervoer zouden kunnen optreden, moet de magistraat ook rekening houden met moeilijkheden op het gebied der voedselvoorziening. Als voorzorg heeft het gemeen tebestuur daarom enige maatre gelen overwogen, die in geval van nood zullen worden toegepast. Daartoe behoort de inrichting van gebouwen, waar de bevolking zich in de koude wintermaanden kan warmen, de organisering van volksgaarkeukens: ie sluiting van scholen en de e\ acuatie van kinderen en ouden vaa dagen. POLITIE IN WEST-BERLIJN I GEMOBILISEERD. Voor de politie in West-Berlijn is de „Alarmtoestand 1" afgekon digd nadat Russische militairen op de Potsdammer Platz het vuur op een menigte Duitsers hadden geopend. Alle politie ,in de Weste lijke sectoren is gemobiliseerd. In een officieel communiqué wordt te Belgrado medegedeeld, dat generaal Jovanovic gedood is bij een poging om over de grens naar Roemenië te vluchten. Vla- do Dapevic is ontkomen. Eén per soon van het gezelsohhap is eveneens gedood en de ander is gearresteerd. Het communiqué is gelijkluidend aan het bericht m het communistische blad ,,Bor- Graaf Bernadotte heeft België verzocht om voedsel voor de Vluchtelingen in Palestina en er op gewezen dat het hier 330.000 Arabieren en 7000 Joden betreft, waaronder 30 procent kinderen van jonger dan 5 jaar en 10 pro cent vrouwen, die in verwachting zijn of hun kind zelf voeden. In gevolge de ernstige toestand, waarin deze vluchtelingen zich bevinden, dreigen de bemidde lingspogingen in het gedrang te komen. De oproep van Graaf Berna dotte wordt nauwkeurig onder zocht door de bevoegde Belgi sche kringen, die er op wijzen dat de Belgische regering zich deze zaak zeer ter harte neemt en dat zij niets ongedaan zal laten om de nood van deze vluchtelingen te lenigen. Door een commissie van drie onafhankelijke juridische deskun digen is een rapport opgesteld betreffende inbreuken op de wet, welke door de geheime politie van de oud-minister van binnen landse zaken, Leino (communist) gepleegd zouden zijn. Volgens het rapport had de geheime poli tie 80.000 personen (één vijftig ste van de Finse bevolking) on der haar toezicht. Zij beschikte over een systeem om telefoonge sprekken af te luisteren. Men weet evenwel niet om welke per sonen het precies ging. Volgens de Finse bladen zou de geheime politie o.m. de telefoongesprek ken van de President der repu bliek en van de ministers hebben afgeluisterd. Volgens het rap port zijn verscheidene personen louter op vermoedens aangehou den en is de politie voor politieke doeleinden van een partij ge bruikt. William Hardcastle seint: De Amerikaanse regering is nog niet tot een besluit gekomen over eventuële voorlegging van de Donaukwestie aan het Internatio naal Gerechtshof. Zoals bekend heeft Groot-Brit- tannië reeds ter conferentie zon der succes dit voorstel aan de Sowjets gedaan. In Amerikaan se kringen neigt men tot de op vatting, dat een beroep op het Gerechtshof te Den Haag van on zekere praetische waarde zou zijn en slechts voorlopig het re sultaat van de Donauconferentie ter zijde zou stellen. In verband met de opvatting, dat de besprekingen te Moskou thans in een beslissend stadium zijn gekomen, wordt de bittere toon, waarop het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken Woensdagavond het Sow- jet-Russisch optreden te Belgra do heeft gehekeld, van bijzondere betekenis geacht. De Donauconferentie was in feite de eerste officiële gelegen heid tot onderhandelen met de Sowjet-Unie sedert Marshall eer der dit jaar verklaarde, dat ver der onderhandelen met de Sow jets afhing van een door Moskou te leveren voorafgaand bewijs van goede wil. Ook wanneer de besprekingen te Moskou leiden tot plannen voor een viermogendhedenconfe- rentie over Duitsland, en zelfs wanneer Sowjet-Rusland tevoren een „hewijs van goede wil" geeft, zal de ondervinding met de Do nauconferentie, aldus is de opvat ting in Amerikaanse kringen, Amerika niet dan met een grote mate van voorzichtigheid en scepticisme aan een dergelijke conferentie doen deelnemen. Het Joego-Slavische nieuws bureau Tanjoeg meldt, dat Beb- ler, het hoofd van de Joego-Sla vische delegatie ter Donauconfe rentie, Woensdagavond een re ceptie .heeft gegeven ter ere van de afgevaardigden ter conferen tie. In het communiqué over deze receptie wordt geen gewag ge maakt van aanwezigheid van Westerse afgevaardigden. Te Napels is een aardschok waargenomen, evenals te Baxi en Avellino. Er waren geen s*cht- offers. ba", waarvan Woensdagochtend melding is gemaakt. Waarnemers menen, dat de ge neraal op weg was naar het bu reau van de Cominform te Boe karest. De „Times" tekent in een hoofd artikel bij de dood van generaal Jovanovic 't volgende aan: ,,Dat Jovanovic en zijn gezellen naar Roemenië trachtten te vluchten en niet naar Griekenland, Oosten rijk of Italië, is voldoende om aan te tonen aan welke zijde hun sympathie stond. Zij vluchtten niet voor het communisme, doch voor het regiem van Maarschalk Tito. Zowel Jovanovic als gene raal Petricevic, die gevangen ge nomen werd, en de broeder van generaal Dabcevic, die ontkwam, waren Montenegrijnen, en juist in Montenegro is, zoals de cor respondent te Belgrado doet uit kamen, de oppositie tegen het re- giem van Tito van Belgrado uit het sterkst. Nog enlkele weken geleden zijn verschillende minis ters van de Montenegrijnse rege ring uit hun functie ontzet en de nieuwe Montenegrijnse Minister- President heeft een veroordeling uitgesproken over allen,, die zich aan de zijde van de Kaminform scharen." De Roemeense pers stelt maar schalk Tito verantwoordelijk voor" de dood van generaal Jovanovic en noemt hem een „Hitleriaanse moordenaar". De communistische „Universul" zegt, dat het aantal Joego-Slavische communisten, die de „misdadige politiek" van Tito ontvluchten, bij de dag toeneemt. INDONESIË. Dr. Elinik Schuurman, vice- voorzitter van de Nederlandse delegatie, heeft verklaard, dat de Republikeinse documenten we derom aan de Republikeinse Vei ligheidscommissie ter beschik king zijn gesteld. Hij voegde hieraan toe, dat er geen sprake is van afbreken der politieke onderhandelingen. De Griekse generale staf heeft verklaard nieuwe successen ge boekt te hebben in de sector Nes- toria, in het Grammos-gebergte, met de verovering van Aspri Pe tra en de hoogten van Pistiria en Baboeri. Naar men meldde wa ren de verliezen van de laatste drie dagen: 1 doden en 147 ge wonden aan Regeringszijde, tegen 71 doden en 28 gevangenen aan de zijde der guerillastrijders. Op 2 September a.s. vertrekt het s.s. „Polyphemus" naar Ne der lands-Indië. Van deze gele genheid' kan gebruik gemaakt worden om zeepost te verzenden, mits de correspondentie uiterlijk twee dagen tevoren ter post be zorgd is. Amerika en Canada hebben in de Veiligheidsraad Joden en Ara bieren in Palestina gewaar schuwd, dat elke schending van het bestand tot gevolg zou kun nen hebben, dat de V. N. sancties gaat toepassen. J.l. Vrijdag heeft de Israëlische regering de V. N. doen wetqn, dat Israël zich ge dwongen zou kunnen zien het be stand te verbreken. De Amerikaanse afgevaardig de Dr. Philip Jessup, zei dat naar zijn mening het bestand alleen door de Veiligheidsraad kan wor den beëindigd. Aubrey Eban, de Israëlische vertegenwoordiger, hield een vu rig pleidooi voor een vredescon ferentie tussen Arabieren en Jo den in de naaste toekomst. Hij zei dat hij het recht had te vra gen hoe lang de raad de huidige „onrustige vrede" nog zou laten voortduren. Faris Bey Al Choery (Syrië) verklaarde, dat hij onaangenaam getroffen wajs door de woorden van de Amerikaanse afgevaar digde. Hij klaagde, dat Jessup geen woord gezegd had over de duizenden dakloze en zwaar be proefde Arabische vluchtelingen. Is het rechtvaardig zo vroeg hij. dat de Arabieren hun huizen moeten verlateh om plaats te ma ken voor .vreemden? Malik beschuldigde Engeland van „intriges" in het Midden- Oosten en steunverlening aan de Arabische legers. Een grote goudsmokkel is in Le Havre ontdekt. Mexicaanse geldstukken werden ontdekt in 5 kisten, die gelost werden van het Noorse vrachtschip „Ogna". Vijftig gevallen van kinder verlamming zijn in Noorwegen geconstateerd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1