MILITAIR EERBETOON FRANSE KABINET steunt „Europese Parlement" Gissingen over besprekingen op Kremlin DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1948. tijdens viering Regeringsjubileum en inhuldiging Nog steeds geruchten over Clay De strijd in Griekenland Belgische hulp voor Palestina f)c f)enmwccnlcrenln Meer Britse troepen naar Maiakka De besprekingen te Moskou Communiqué Commissie voor Goede Diensten Joods convooi beschoten Frankering by Abonnement: Terneazen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder dagavond. Veel bewolking. Meest zwaar bewolkt met voor namelijk in het Zuiden van het land tijdelijk enige regen. Zwak ke of matige wind, later draai end naar richtingen tussen W. en Noord-West. Koel weer. 4e Jaargang No. 888- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van de San de Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal- Omtrent het militair eerbetoon tijdens de viering van het Rege ringsjubileum en de plechtige in huldiging te Amsterdam kunnen de volgende bijzonderheden wor den medegedeeld: Óp 30 Augustus, (wanneer H. M. Koningin Wilhelmina aan het Amstelstation zal arriveren en naar het Koninklijk Paleis op de Dam zal rijden, zal aan het Paleis een erewacht van studen ten met vaandel zijn opgesteld, waarbij het Amsterdamse Politie muziekcorps. Tijdens de tocht van het Am- stel-station naar het Paleis op die dag, zullen langs de route een ere-afzetting en ere-fronteh van de Kon. Marine en de Kon. Land- ^macht en de Luchtstrijdkrachten" staan opgesteld. Tevens zullen hierbij de vaandels en standaar den. zijn ingedeeld. Of> de dag van de inhuldiging van H. M. Koningin Juliana 6 September zal langs de per gola tussen Paleis en Kerk een ere-haag van adelborsten en ca detten worden gevormd, terwijl een erewacht van studenten bij het Paleis en een van adelborsten voor de Kerk is opgesteld. De vaandels van de drie garde regimenten Grenadiers, Jagers en Prinses Irene", alsmede dat van het korps Mariniers, gaan met hun commandanten in de Konink lijke stoet mee van het Paleis naar de Kerk. Tijdens de tocht, welke H. M. Koningin Juliana des middags in de gouden koets door Amsterdam zal houden, zullen in de stoet o.m. marcheren ere-compagniën met vaandel van de drie garde-regi menten, K.N.I.L en Mariniers, een ere-compagnie Matrozen en een ere-compagnie Luchtstrijd krachten, benevens 2 muziek corpsen. Langs de weg, welke de stoet volgt, zal een ere-afzetting staan opgesteld van onderdelen van de Kon. Marine, de Kon. Landmacht en de Luchtstrijdkrachten. Deze ere-afzetting zal, voor wat betreft de Kon. Landmacht en De onder Sowjet-Russisohe contróle staande Berlijnse bla den herhalen thans reeds eerder gelanceerde berichten, volgens welke generaal Lucius Clay, de Amerikaanse militaire gouver neur, binnenkort vervangen zou worden. Zijn opvolger zou vol- gehs „Neues Deutsohland", het orgaan van de Eenheidspartij, een burger zijn met ondervin ding terzake van Europese pro blemen. Het blad zegt verder: „Of schoon Clay was verzocht zicli te onthouden van commentaar op' Ajmerika's politiek in Duitsland, verklaarde hij Maandag j.l. op een persconferentie te Frankfort, met een geheel verkeerd oordeel over de betekenis van de bespre kingen te Moskou, dat men niet van plan was de plannen voor vorming van een West-Duitse staat op te geven." Griekse legervliegtuigen wier pen Dinsdag voedsel en munitie af voor vooruitgeschoven een heden van de negende en tiende Griekse divisie, die gestadig op rukken door het bergland in de Gramimos-sector van het Zuiden en Oosten in de richting van de Albanese grens. Een bolwerk van de guerilla's op een bergpiek ten Noordwesten van het ver overde hoofdkwartier van gene raal Markos te Aetmoetitza werd met gevelde bajonet bestormd. Andere eenheden zuiveren het ge bied langs de bovenloop van de rivier de Sarandaporos, ten Zui den van het Grammosgetoergte, zo wordt van de zijde van het Griekse leger gemeld. Volgens Griekse persberichten zou de Albanese premier, Enver Hodja, met generaal Markos de overeenkomst gesloten hebben betreffende het terugtrekken van guerilla's op Albanees grondge bied. Enver Hodja zou de terug betaling in goud geëist hebben van de uitgaven voor de verstrek king van voedsel en onderdak aan de guerilla's. Luchtstrijdkrachten, bestaan uit 48 compagniën, welke uit alle delen van het land te Amsterdam zullen worden samengetrokken en die alle uniforme sterkte van 103 man zullen hebben. De regi mentsvaandels en standaarden zullen In deze ere-afzetting wor den opgenomen. Oofk de Marine zal een gedeelte van de ere-af- zettino- betrekken. Voorts zal langs de route een aantal ere-fronten worden opge steld, waaardoor ook de niet aan de afzetting deelnemende onder delen in de gelegenheid worden gesteld, zioh te doen vertegen woordigen. Deze ere-fronten zullen o.a. worden samengesteld uit: Ridders der Militaire Wil lemsorde, officieren en onderof ficieren der Kon. Marine, Kon. Landmacht en Luchtstrijdkrach ten, het Vrouwen Hulpkorps, uit Indië gerepatrieerde bataljons, het Kon. Nederlands Indisch Le ger, gewonden, zowel van de strijd in Europa als in Indië. De ere-fronten zullen zoveel mogelijk worden opgesteld bij de troepen van hun wapen of dienst vak. Gedurende die tijd,, dat H.M. Koningin Wilhelmina of H.M. Koningin Juliana in Amsterdam vertoeft, .treedt de bevelhebber in het eerste militaire gewest, Generaal-Majoor J. H. de Jager, op als gouverneur der hoofdstad. De garnizenscommanidant van Amsterdam treedt op als com mandant van de ere-afzetting. De ere-wacht aan het Paleis op de Dam zal door de volgende onderdelen worden geleverd: 30 Augustus studenten, 31 Augustus Garde Reg. Grenadiers, 1 Sep tember Kon. Marine, 2 Septem ber Garde Reg. Jagers, 3 Septem ber K.N.I.L.4 September Kon. Marine, 5 September L.S.K., 6 September studenten, 7 Septem ber KOn. Marine, 8 September Gar. Reg. Prinses Irene, 9 Sep tember Garde Reg. Grenadiers. Het Belgische Rode Kruis zal deelnemen aan de internationale hulpverlening aan oorlogsslaehts- offers in Palestina. Over enkele dagen zullen medicamenten en textielgoederen vóór ziekenhuizen worden verzonden. Giften, ingezameld na een op roep van de Bisschop van Luik, hebben het mogelijk gemaakt, dal- een Belgisch vliegtuig met 50 kg geneesmiddlen en andere produc ten bestemd voor de bevolking van Nazareth, naar het Heilige land vertrokken is. Het Russische plan voor de toekomstige statuut voor de scheepvaart op de Donau heeft Dinsdav zijn beslag gekregen. Een commissievergadering van de Donau-conferentle keurde de resterende twee artikelen en het protocol van het Russische ont werp goed. De conferentie wordt Dinsdag beëindigd met de onder tekening van het nieuwe ont werp,, waardoor volgens een Rus sische afgevaardigde „tevens het doodvonnis van de conventie van 1921 is getekend." Verwacht wordt, dat de Weste lijke mogendheden hun handteke ning niet zullen plaatsen, daar zij bezwaar maken tegen de bepa lingen van het Russische ont werp en betogen, dat de conven tie v^n 1921 nog steeds van kracht is. Met de aanvaarding van het protocol met 7 tegen 2 stemmen bij 1 onhoudlng (Frank- krijk), worden alle verplichtin gen van de zijde van de Europese en internationale commissies en organen vervallen verklaard zon der schadeloosstelling. Een Frans amendement, dat de schulden van deze lichamen zouden wor den betaald, werd met zeven te gen drie stemmen, verworpen. Groot Brittannië en Frankrijk hebben geweigerd het Sowjet- Russisch ontwerp voor 'n nieuwe Donauconventie te accepteren. Men verwacht, dat ook de Ame rikaanse gedelegeerde het ont werp van de hand zal wijzen. De Britse en Franse gedele geerden verklaarden, dat de nieu we conventie, waardoor de Wes terse mogendheden van de Do- naucommissie worden uitgeslo ten, door een gedelegeerde alleen werd opgelegd en „er door. ge haald" was door een gediscipli neerde meerderheid. Zij behiel den zich voor hun landen de rechten voor, die voortvloeiden uit de conventie van 1921. Sir Charles Peake, de Britse gedelegeerde, verklaarde, dat Griekenland, België en Italië ver zocht hadden er op te wijzen, dat zij zich ook hun rechten voorbe hielden. De aankomst van de Second Guards Brigade heeft nu de sterkte der Britse troepen In Zuid-Oost-Azië op meer dan twee divisies gebracht. Waarnemers verlklaren, dat on geregeldheden ook in Birma in volle gang zijn, dat zij ook in Siam dreigen en dat de politieke situatie in Indonesië reden tot ongerustheid geeft. Het te Singapore verschijnende blad „Free Press" heeft gemeld, dat de Birmese regering de Ver enigde Staten had meegedeeld, dat zij misschien hulp van buiten af nodig zou hebben tegen de „communistische opstand". Thierry, de Franse vertegen woordiger, verklaarde, dat er een „onoplosbare situatie" zou ont staan, indien de conventie in wer king zou treden. De Britse vertegenwoordiger voegde aan het door hem reeds gezegde toe, dat de Britse rege ring de overeenkomst van 1921 als rechtsgeldig bleef beschouwen totdat er een nieuwe gesloten zou zijn, „die door vrije onderhande ling" tot stand zou zijn gekomen en aanvaarbaar zou zijn „door alle belanghebbende mogend- j heden". De Sovjet-ynie, zo betoogde de Britse vertegenwoordiger, is in staat om te verhinderen, dat „andere mogendheden" gebruik maken van zekere gedeelten van de Donau, „maar eenzijdige han- delingen vernietigen de rechten van andere mogendheden niet". De Britse vertegenwoordiger laakte de Sovjet-afgevaardigde Wysjinski, omdat deze geweigerd heeft de geldigheid van het ver- drag van 1921 te laten beoordelen door het internationaal gerechts hof in Den Haag. Volgens het i handvest der V.' N„ aldus spr., zou dit de normale weg zijn om meningsverschillen te regelen. Ook de Franse vertegenwoordi- ger achtte de conventie, zoals de Savjet-Unie haar voorlopig ont- worpen had, in strijd met „letter en geest van het handvest der Verenigde Naties". Het Sowjet-ontwerp inzake de Donau-overeenkomst is, naar het Nieuwsbureau Tanjoeg meldt, in zijn geheel goedgekeurd. Het Franse kabinet onder voor zitterschap van Presidedt Vincent Auriol, heeft besloten de plan nen tot het instellen van een Europees parlement actief te on dersteunen. Omtrent dit parle ment is een memorandum aan de Franse regering gezonden van de zijde der coördinatie-commis sie voor Europese eenheidsbewe gingen, Tijdens een persconfe rentie zei de Franse staats-se- cretaris voor inlichtingen, Fran cois Mitterand, „contacten moe ten zeer binnenkort met de an dere belanghebbende regeringen worden gelegd". Hij voegde er aan toe, dat maatregelen via de „normale diplomatieke kanalen" zouden worden genomen. En con tact zou worden gezocht met Engeland, Nederland, België en Luxemburg. De Franse regering heeft be sloten de regeringen van Enge land, Nederland, België en Lu xemburg uit te nodigen voor be sprekingen over de oprichting van een Europees parlement. Frankrijk dringt er bij de vier andere landen op aan vóór No vember een voorbereidende con ferentie in Brussel bij te wonen. Dit verzoek werd gedaan naar aanleiding van een Memorandum van de coördinatie-commissie van de Europese eentoeids-ibewegin- gen, dat nog geen '24 uur geleden aan de Regeringen der vijf lan den werd gezonden. Naar het A.N.P. verneemt, werd dit Memorandum opgesteld door de institutionele sectie van het internationale coödinatie co mité der bewegingen voor de eenheid van Europa. Voorzitter dezer sectie is Paul Ramadier, die tijdens het Congres van- Euro- Naar men in gewoonlijk wel ingelichte kringen te Londen aan neemt, zijn aan Frank Roberts, de persoonlijke afgezant van Be- vin te Moskou, instructies gezon den om te trachten nog een laat ste onderhoud met Stalin te ver krijgen. De indruk overheerst, dat de Westerse afgezanten Maandag j.l. bij hun onderhande lingen met Molotof op een dood spoor zijn gekomen. Wanneer imen bij een eventueel nog met Stalin te arrangeren onderhoud niet tot een besluit zou kunnen komen over het. be ieggen van een viermogendheden- conferentie over Duitsland, zal de serie besprekingen te Moskou waarschijnlijk beëindigd worden en Roberts teruggeroepen worden j om verslag uit te brengen. Volgens mededelingen van be trouwbare zijde zijn de Westerse mogendheden tot nu toe te werk gegaan in de veronderstelling, dat het mogelijk zou blijken te Moskou een basis te vinden voor een viermogendhedenconferentie. Men zou zich nog niet beraden hebben over wat gedaan moet worden wanneer de besprekingen te Moskou geen resultaat ople veren. Men gelooft in sommige wel ingelichte Westelijke kringen te Moskou, dat Molotof een uiterst belangrijke mededeling betreffen de Duitsland heeft overhandigd aan de drie afgezanten van de Westelijke mogendheden tijdens het onderhoud op het Kremlin van Maandagavond. De aard' van de mededeling werd niet bekend gemaakt en de overhandiging er van kan nog niet bevestigd wor den door de naaste omgeving van de afgezanten. Hef feit, dat de afgezanten zelfs nog minder mededeelzaam waren dan ooit na afloop van de besprekingen van Maandagavond, wordt door som mige waarnemers uitgelegd als een aanwijzing voor de juistheid van het bericht. Dinsdag heerste er een koorts achtige bedrijvigheid op de am bassades der drie Westelijke mo gendheden, met name de Britse ambassade, waar typisten, des kundigen in Russische aange legenheden, code-bedienden en ra- diopersoneel bezig waren aan het uitvoerige rapport over de bijeen komst, die drie en een half uur duurde. Frank Roberts, de En gelse afgezant, en Geoffrey Har rison, de Britse gezant in Mos kou, hadden het Dinsdagavond te druk om gestoord te worden. Vele waarnemers te Moskou geloven, dat de besprekingen ten einde lopen en een beslissing bin nenkort verwacht zou' kunnen worden. De meesten verwachten echter nog minstens een bijeenkomst op het Kremlin. Men verklaart ,in kringen, die in nauwe betrekking staan tot het Russische militaire bestuur te Berlijn, dat op Karslhorst, het hoofdkwartier van de Russen in Berlijn, zeer velen van mening zijn, dat vóór Vrijdag nog een bij eenkomst tussen Molotof en de Westelijke afgezanten zal worden gehouden. Deze zou de reeks slui ten. De bespreking van Maandag avond wordt *als een laatste po ging gekenschetst om de vraag stukken op te lossen, die moeten worden geregeld aleer eventuele verdere onderhandelingen met de Sowjet-Unie geëntameerd kunnen worden. pa in Den Haag de politieke commissie presideerde. Het Memorandum was o.m. voorzien van de handtekeningen van Winston Churchill, Paul van Zeeland, Sir Harold Butler, Da niël Serruys, Prof. Salvador de Madariaga, Prof. Henri Brug- mans, Francois de Menthon, Re- né Courtin, Robert Bichet, P. A. Kerstens en Prof. Torfkil Krlsten- sen. Na uitdrukking gegeven te heb ben aan de hoop, dat de Europese Assemblee tenslotte alle naties van geheel Europa zal omvatten, wijst het Memorandum erop, dat, zolang de landen nog niet beslo ten hebben een deel hunner sou- vereine rechten over te dragen aan een internationale Europese gezagsinstelling, de Europese Assemblee geen wetgevende of uitvoerende bevoegdheden kan hebben. Wel echter kan zij. be langrijke functies van deliberatie- ve aard verwalen. Het Memorandum noemt in dit verband onder meer het over wegen van practische maatrege len ter bewerkstelliging van een geleidelijke politieke en economi sche integratie van Europa; be studering, van de grondwettige economische en sociale proble men; samenhangende met de in stelling van een Europese Uuie bestudering van methodes ter ontwikkeling van een beter be grip onder de Europese volken op geestelijk en cultureel gebied; opstelling van een handvest der rechten van de mens voor de Europese naties; het uitwerken van voorstellen voor de inrich ting van een Europees Hoog Ge rechtshof; het doen van aanbeve lingen voor practische stappen ten dezen aan de regeringen der deelnemende landen x Het Memorandum stelt voor dat de vijf regeringen, die het pact van Brussel hebben onderte kend verzocht zal worden de ver antwoordelijkheid op zich te ne men voor het bijeenroepen en organiseren van de Europese As semblee. Om deze regeringen van advies te dienen zou zo spoe dig mogelijk een voorbereidende conferentie bijeengeroepen moe ten worden, samengesteld uit representatieve delegaties der vijf genoemde landen. De gedelegeerden voor deze conferentie zouden door de be trokken regeringen moeten wor den benoemd met goedkeuring van de parlementen. Zij zouden gekozen kunnen worden zonder enige beperking, zowel uit de leden der parlementen of daar buiten. De conferentie zou niet later dan November van dit jaar bijeen moeten komen. Het Memorandum stelt voor, dat de voorbereidende conferen tie zal bestaan uit 25 afgevaar digden uit Frankrijk, 25 uit En geland, 11 ,uit België, 11 uit Ne derland en 3 uit Luxemburg. INDONESIË. -dVT Het communiqué van de com missie van goede diensten van gisterenavond maakt melding van de aanvaarding der uitnodiging van de republikeinse delegatie aan de commissie om met ingang* van Maandag 23 Augustus a.s. de Nederlands-Republikeinse confe rentie voor de komende 3 weken weer te Kalioerang te houden. De commissie aanvaardt deze uitnodiging „mits gedurende die periode een vliegtuigverbinding tussen Batavia en Djogja aan wezig is". Arabieren hebben gisterenmor gen vanuit het politiebureau van Latroen gevuurd 'op een jeep van de V. N., die een Joods convooi van Jeruzalem naar Tel Aviv voorafging, aldus verklaarde een woordvoerder der V, N. te Tel Aviv. Er werd balt gehouden, noch later werd de reis voortge zet. Niemand werd gewond. Het incident is het tweede, dat in dit gelbied is voorgevallen. Volgens de woordvoerder verwacht men dat generaal Aage Lundstroem! stafchef van Graaf Bernadotte „krachtig zal gaan optreden".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1