Bankwerker-Draaier 3 A L L P 1N TP E N Fa P. J. VAN DE SANDE Ned. Kappersbond Jubileumfeesten TABAKSTELERS Bijstand in Belastingzaken JUtytiolcU BINNENLANDS NIEUWS |p Culturele avond J. F. FILIUS GESLOTEN wegens vacantie YllKKfifiy EMAILLE SCHALEN I 1 EMAILLE EMMERS - AARDEWERK I I THEEPOTTEN en 1 KOFFIEPOTTEN 1 "^/MREREN LIPPENS Kleine Advertentiën Advertentiën nette Dienstbode FLINKE WONING Taxi nodig? YPMA Zo iets valt niet elke avond mee te maken! Fa HERMAN DROPPERT PIJNACKER R. R. VISSER ïf I Dijkstraat 7, Terneuzen, Tel. 2056 I Uw motor defect Wij herstellen perfect! A. W. VERSCHELLING BOEKHANDEL TERNEUZEN trekt de familie eerlang naar Australië. „Miaar zonder mijn man ga ik in geen geval", zeide de viervoudige Olympische kam pioene. Uit Finland is zij eveneens ge polst voor wedstrijden aldaar. Komt er een officiële uitnodiging dan zal zij die eveens accepteren, doch alleen wanneer de Australi sche reis daardoor niet in het ge drang komt. Naar Praag gaat zij niet en van een uitnodiging uit Indië is niets bekend. GERUIT DE STOTTERAAR OPNIEUW GEARRESTEERD. De beruchte 27-jarige inbreker- uitbreker, „Gerrit de Stotteraar-' is Maandagavond om half zeven in een woning aan de Van Lim burg Stirumstraat in Den Haag door drie rechercheurs van de centrale recherche uit Amster dam gearresteerd. Gerrit, die reeds tweemaal uit een politiebureau, n.l. aan de Stadhouderskade en de Spaar- dammerstraat, beiden te Amster dam, was ontsnapt, werd bij zijn derde arrestatie onmiddellijk in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam ingesloten, omdat men dacht, dat hij daar wel niet uit zou kunnen komen. Desalniettemin gelukte het hem toch. Ongeveer twee maanden geleden wist Gerrit .uit zijn cel in het Huis van Bewaring te ontkomen en was sindsdien spoorloos. De centrale recherche te Am sterdam volgde van dat moment af nauwkeurig alle personen, die iets met de Stotteraar te maken konden hebben en zo viel het op, dat zijn moeder vaak naar Den Haag reisde. Maandagavond sloe gen de rechercheurs hun slag en troffen Gerrit aan op het adres, waarheen zijn moeder zich begaf. Met hun vangst begaven de rechercheurs zich naar de hoofd stad, waar Gerrit de Stotteraar in het hoofdbureau van politie werdingesloten. Zolang hij op het hoofdbureau is, zal zijn ont snappingskans wel klein blijven, want de Amsterdamse politie heeft speciale maatregelen ge troffen om iedere uitbreekpoging te verijdelen. Gerrit de Stotteraar heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal kleine inibraakjes. Meestal bediende hij zich van valse sleu tels, waarmede hij woningen bin nendrong of maakte gebruik van ogenblikken, waarop de trapdeu ren openstonden. Ds buit, die hij op deze man er had verzameld, was echter res pectabel -en had hij zoals na zijn tweede arrestatie bleek in twee verschillende schuilplaatsen opgeborgen. De Amsterdamse politie meldt giader, dat de rechercheurs, die de vrouw van Gerrit de Stotte raar en dus niet zijn moeder wa ren gevolgd, op de hoek van de Van Limburg Stirumstraat in Den Haag, het spoor kwijt waren geraakt. Zij wisten echter, dat zijn vrouw "zich in een blok van ongeveer tien huizen had bege- yen, eenj van de rechercheurs is 1 in een woning aan de overzijde van de straat op de loer gaan lig gen en zag na enige tijd een man. op een fiets naderen, die de fiets in een paghuisje in de Van Lim burg Stirumstraat stalde. Deze man was Gerrit de Stotteraar, die bij de burgerlijke stand staat ingeschreven als Gerardus Cor nells Blom. Onmiddellijk werd hij gearresteerd en was zo over bluft, dat hij niets zei. Gisterenmorgen om tien is Gerit de Stotteraar op last van de Officier van Justitie van het hoofdbureau van politie naar liet Huis van Bewaring aan de We teringschans te Amsterdam overgebracht. GROOT SMOKKEL- COMPLOT ONTDEKT. De Rijkspolitie te Diemen heeft in nauwe samenwerking met de recherche invoerrechten en ac cijnzen te Amsterdam, een uitge breid smokkelcomplot opgerold. Niet minder dan 15 personen zijn gearresteerd, terwijl het onder zoek nog wordt voortgezet. De zwartehandel in de hoofd stad heeft door deze arrestaties een gevoelige klap gekregen. Grote partijen natuurzijde-goe deren, textiel, sigaretten, zonne brillen, galanterieën enz. enz. werden de hoofdstad binnenge smokkeld en via diverse mal fide winkeliers tegen zeer zwarte prijzen aan het publiek te koop aangeboden. De bedragen, die bij deze handel gemoeid waren zijn met geen mogelijkheid te schat ten. Een der gearresteerden had bijvoorbeeld voor f IA000 zonne brillen gekocht. De goederen zijn afkomstig uit België, waar zij met Nederlands geld werden gekocht. Dit geld werd op uiterst geraffineerde wijze over de grens gebracht, n.l. door twee kippenhandelaren uit Culemborg, die het geld verstop ten in de geslachte kippen, die zij bij honderden tegelijk per vracht auto en met de daarvoor beno digde vergunningen, over de grens brachten. In België wer den dan de goederen gekocht, waarna zij weer naar Nederland werden gesmokkeld. Het complot heeft vertakkin gen in Amsterdam, Roosendaal, Culemborg, Geldermalsem, Blari- cum en Breda. De gearresteerden zijn inmid dels reeds voor de Officier van Justitie geleid. ONTPLOFFING IN ZUIVELFABRIEK. Maandagmiddag is in de Coöp. Zuivelfabriek „Bergh" te Zeddam een ammoniakketel ontploft De stukken vlogen door het dak van de machinekamer. De oprui mingswerkzaamheden werden be moeilijkt doordat de leiding van de stoomketel doorgeslagen was en doordat ammoniadampen in de fabriek hingen. Er waren slecht enkele lichtgewonden, die door de plaatselijke arts werden verbonden. De knal van de ont ploffing was tot ver in de om trek te horen. Naar wij vernemen zal de fabriek geruime tijd buiten werking zijn. SPELEN MET MUNITIE IS LEVENSGEVAARLIJK Nog steeds beseft men niet, hoe gevaarlijk het is met munitie te spelen en wapens en granaten als oorlogssouvenirs te bewaren. De heer G. J. D. Franken, com mandant van de hulpverlenings dienst weet daar van -mee te pra ten. Op een persconferentie in de Bijenkorf te 's-Gravenhage, waar in een étalage met foto's en voor werpen voor het dodelijke gevaar gewaarschuwd wordt, heeft hii gisterenmorgen van zijn ervarin gen verteld. De hulpverleningsdienst, die met 121 man werkt aan het op ruimen en onschadelijk maken van projectielen e.d. ondervindt bij de vervulling van zijn taak slechts weinig steun van -het pu bliek. Toch is het gevaar groot. De duinen zijn nog lang niet vrij van mijnen en op vele plaatsen worden wapens en munitie aan getroffen. In het tijdvak van 31 Januari 1948 tot 31 Juli 1948 werden geruimd 89.000 granaten, 6500 bommen, 5500 landmijnen, 5j4 pantservuisten, 274 bussen strijdgas, 813 kg kruit, 7000 kg springstof, 96.000 kg geweermu nitie, 488 geweren, 37 revolvers en 12 mi9ttrailleurs. Eerst als er ongelukken ge beurd zijfi, wordt de politie ge waarschuwd, maar zelfs dan ko men nog niet alle oorlogssouve- niers te voorschijn. Omdat, het aantal slachtoffers de laatste tijd onrustbarend gestegen is in deze maand gebeurde er op één dag 1,6 ongelukken heeft het Ministerie van Binnenlandse Za ken besloten nogmaals een grote waarschuwingscampagne te be ginnen. Op verschillende plaat sen in ons land zullen in een aan tal zaken o.m. in de Bijenkorf, Hema en Vroom en Dreesman stands of étalage's worden inge richt, welke het publiek wijzen op het gevaar van gevonden mu nitie en projectielen. Voor de K.R.O.-microfoon zal in 't jeugd- halfuur een serie propagandisti sche hoorspelen gebracht worden. Op deze wijze hoopt men iedereen te bereiken, vooral ook de jeugd, want 86 "/o van de slachtoffers zijn kinderen tussen 12 en 18 jaar. 5-JAKIGE TOERIST MET POSTD UIVEM STI T Een Nijmeegs echtpaar, dat met kinderen een bezoek bracht aan Burger's Dierenpark te Arnhem, kwam plotseling tot de ontdek- Op Maandag 23 Aug. a-s. hopen onze geliefde Ouders A. B. ELVE A. ELVE geb. MEERTENS, hun 25-jarige Echtvereni ging te herdenken. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens van Hun dankbare Kinderen en Kleinkind- Terneuzen, Aug. 1948- Beatrixstr- 5. Op Maandag 23 Aug- a.s- hopen mijn zeer geliefde Schoonouders A B. ELVE A. ELVE geb. MEERTENS hun 25-jarige Echtvereni ging te herdenken. Dat zij nog lang mogen leven is de wens van hun liefhebben de Schoonzoon Sergt. A- v. d. PUTTEN Bandoeng (N-O-I-) op Vrijdag 20 Aug. a-s-, om 7 uur, in het Verenigings gebouw te ZAAMSLAG, met medewerking van Mevr. JO VAN DORP (letterkundige), welke ge dichten en proza over het boerenbedrijf voordraagt, en het L-J.G--orkest. Entrée ƒ0,50. Afd. O. Z- V. hang, dat een der spruiten, een jongetje van vijf, verdwenen was Direct ingestelde nasporingen tussen de drommen,, die zich rond de exotische bewoners van het park verdrongen, bleven zonder resultaat. Er zat tenslotte voor ie hev.,g ontstelde ouders niets anders op dan de politie te Arn hem van de verdwijning in ken nis te stellen en af te wachten Het volgende bedrijf speelde zich af op de grote weg Arnhem- Nijmegen, waar een der A. N W B.-wegenwachten een klein 'jon getje ontwaarde, dat zich welge moed tussen het drukke verkeer voortbewoog. Hïij ontfermde zich over de kleine wandelaar, die zich van geen gevaar bewust was en desgevraagd vertelde, dat hii in Nijmegen woonde. Qp het door het knaapje aan geduide adres bleek niemand thuis te zijn, waarop de „gele rij der' bij de buren informeerde Daar vernam hij, dat de gehele familie 's morgens naar Arnhem vertrokken was. De Wegenwacht liet het (kind bij de buren achter reed zijn route terug en deelde op het politiebureau te Arnhem zijn ervaringen mede, waar men on middellijk de in hevige onrust verkerende ouders gerust stelde. De jeugdige avonturier was het park uitgedwaald en was reso» luut met eeg feilloos postduiven- instinct de weg naar huis inge- slagen. Een kilometer of zes had hn reeds afgelegd. Dank zij de goede zorgen van de Wegenwacht, die in zijn druk ke praktijk wel het een en ander gewend is, was erger voorkomen De oorzaak van alle onrust was' overigens over de rit op de gele motor best te spreken. ON VERBETEKLJIK De Haagse politie arresteerde de 15-jarige A. J. W., uit Arn hem, die werd betrapt toen hij een costuum en (koffer uit een magazijn stal. Bij nader onder zoek, bleek, dat deze 15-jarige knaap geen onbekende was voor de politie. Hij was ontvlucht uit het Rijksoopvoedingsgesticht te Amersfoort. Na zijn ontvluchting volgde een reeks van diefstallen variërend van 3 tot ƒ100 die werden besloten met de dief stal uit (het magazijn. BELASTINGZAKEN AANGIFTEN ADMINISTRATIES CONTROLES Scheldekade 56 a. TERNEUZEN de volgende Kapperszaak: TERNEUZEN van 23 t/m 30 Augustus Maison Moderne, Nieuwstraat. In de periode dat Uw kap per vacantie heeft, wordt U gaarne door de collega's bediend- Ter gelegenheid van de Internationale Voetbalwed strijd zijn de Kapperszaken a-s. Zaterdag na 4 uur des namiddags GESLOTEN. INKOOP- Tabaksteelt contracten met zekerheid. Oogst 1948. 2,50 per kg. Gehele Oogstcompositie Vorteg'enwoojrdiger voor Zee u ws-Vlaanderen D. JANSEN, Noordstraat 53 AXEL. Autoverhuur Grenulaan 48 - Telef. 2064 Terneuzen Prima wagens met ervaren chauffeurs- Beleefd aanbevelend. Biedt zich aan per 1 Sept. voor dag en nacht in Ter- neuzen of omgeving. Brie van onder No. 188, Bureau >,De Schakel'', Breskens- TE KOOP: te Zuidzande- Verkoper wil ook huurder blijven- Brie ven onder No. 31, Bureau van dit blad- BEL OP: TELEF. 2055 Dag en Nacht. Binnen- en Buitenland Beleefd aanbevelend, W. KOEVOETS, Grenulaan 40, Terneuzen NU PLANTTIJD. 100 pri ma kwal. geselecteerde Aardbeiplanten, vroege en late voor slechts ƒ3,50- Franco huis- H. SIJSENAAR Jr., "De Popelenburg", Hille- gom, Tel- 5860- J*»"iiiimuhmim i'lilltlillillllllllllllllllllllllllllllllillllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Ook Stofzuigers en onder garantie- Wij leveren Verlichting en Starterbatterijen van 160 en 200 Amp., uit voor raad met een jaar garantie- Benzine laadapparaten voor 24 en 32 Volt, 36 Amp- uit voorraad. Wasmachines, Wringers en Stofzuigers- Alle soorten Gloeilampen voor huis- en scheepsver- lichting. Alle soorten Transforma toren, als: verhuis-, loop lamp- en schel Trafo's. Dynamo's en Automaten enz. enz- Aanleg en uitbreiding van licht- en krachtinstallaties. Erkent installateur der P-Z-E-M-, Dijkstraat 92, Terneuzen. De N-V. P-Z.E.M- vraagt voor haar werkplaats aan de electrische centrale te Driekwart (gem- Westdorpe) een Leeftijdsgrens 35 jaar. Bij gebleken geschikt heid volgt aanstelling in vaste dienst. Sóllicitaties zo spoedig mogelijk te richten aan de N-V- P-Z-E-M-, post Sluiskil- verleent het Kantoor voor Boekhouding, Belasting en Assurantiezaken Burg. Gelllstraat 25 Tel TERNEUZEN Verloren; Dasspeld (propel- lermodel)Gaarne terug te bezorgen bij JAN DIELE- MAN, Molendijk 46, Hoek. 2153 Voor direct gevraagd een net Meisje. Hotel „De Post" Nieuwstr. 60, Terneuzen- Wie kan ons helpen aan een soldatenuniform uit de jaren 1914/1918, voor de op 1 Sept. a-s. te houden Alle gorische optocht, ter gele genheid van het Regerings jubileum van H-M. Konin gin Wilhelmina- Adres: F- L. KAIJSER, Steen- Prijs 7,50 met volledige garantie en service Franco per post ƒ7,75 t

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4