UIT DE PROVINCIE De communisten In Hongarije Wat brengt de Radio? BIM IN „KOMETEN VAN HOLLYWOO DE ZEEUWSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART. >T«« De besprekingen te Moskou Truman tekent anti-inflatiewet Operaties in Malakka Dc Olympische Spelen De Zeeuwse Vereniging welke vóór de oorlog bestond uit de af deling O. en West Z.-Vlaanderen was °gedurende de bezetting tot werkloosheid gedoemd. In ver band met de plannen voor de aan log van een centraal vliegveld voor Zeeuws-Vlaanderen namelijk in de Van Wuijekhuisepolder bij Hoek, hield de Zeeuwse Vereni ging voor Luchtvaart Afd. Oost en West Z.-Vlaanderen Zaterdag een ledenvergadering in Hotel Rotterdam te Temeuzen, waartoe alle burgemeesters uit Z.-Vlaan deren en ook industriëlen waren uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst was om de beide afdelingen in één afdeling Zeeuws-Vlaanderen sa men te smelten en een nieuw be stuur te kiezen. Op deze bijeenkomst was even eens uitgenodigd de Hoofdinge nieur der Rijkswaterstaat, de heer J. v. d. Kerk, die een zeer uitvoerige uiteenzetting gaf van de reeds verrichte werkzaamheden en aan die hand van kaarten en maquettes een en ander nader toelichtte. Inderdaad bleek dat de plannen l eeds m een vei gevorderd stadium verkeerden en achtte de Hoofd ingenieur v. d. Kerk het thans het ogenblik om door dé Zeeuwse Vereniging voor Luchtvaart voor dit grote plan belangstelling te wekken. De situatie is thans zó, dat het Rijk en de Rijles Lucht vaartdienst met hun plannen klaar zijn en nu uit de streek stemmen moeten opgaan om tot resultaat te komen. Hiervoor is de Zeeuwse Vereniging voor Luchtvaart het aangewezen lichaam en moet uit alle kringen zowel particuliere als uit het be drijfsleven belangstelling gewekt worden teneinde de plannen via het Provinciaal Bestuur spoedig te kunnen verwezenlijken,. Door de Hoofdingenieur v. d. Kerk werden ook nog enige cij fers genoemd betrekking hebben de op dit Zeeuwse vliegveld, zo draagt bet Rijlk voor 60 °/o en de streek voor 40 bij in de kosten van de aanleg, deze normen zou den ook gelden voor de exploitatie van het vliegveld. Door de vergadering werd het volgende bestuur gekozen: Mr. P. Teilegen, P. .F. Standaert te Ter- neuzen; Ing. A. H. de Bel te Sas v. Gent. P. P. O. M. Koch te Hulst, G van Waes te Westdorpe, C. Foudraine te Oostburg, Dr. M. W. Jongsma te Groede. POLDERS EN WATERSCHAPPEN. Benoemd tot dijkgraaf van het Waterschap Smids Koegorsschor- re c a. de heer D. van Cadsand te Azel; tot dijkgraaf van de Kruis polder de heer L. J. Vereecken te Lam sw aarde. TERNEUZEN. Voor verkeer gesloten. Van de zijde der politie deelt men ons mede, dat a.s. Zaterdag avond tijdens het concert te geven door de Koninklijke Militaire Ka pel de markt voor alle verkeer zal zijn gesloten, zulks vanaf pl.m. 19.4)5 uur tot na afloop van het concert. t DONDERDAG 19 AU1G. HILVERSUM I; 8.00 Nieuws; 815 Pluk de dag; 9.00 Voor de vrouw; 9.05 Gram.; 10.00 Strijk orkest; 10.15 Morgendienst; 10.45 Orgel; 11.00 De Zonnebloem; 11.45 Gram.: 12.03 Piano; 12.33 Klaas van Beeck 1.00 Nieuws; 1.20 Verv. Klaas van Beeck; 1.45 Hors d'Oeuvre; 2.00 Kamerorkest; 2.40 Voor de vrouw; 3 00 Gram.; 3.20 Kamermuziek4.00 Bijbellezing 4.45 Geestelijke liederen; 5.00 Op bezoek; 5.30 Gram.; 5.45 De Varianten; .15 Land- en tuin bouw; 6.30 Ned. Strijdkr.; 7.00 Nieuws; 7.15 Leger des Heils; 7.30 Actueel geluid; 7.45 R V. D.; 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 8.00 Sweelinck kwartet; 9.30 Open- luchtooncert; 10.15 De vaart der volken; 10.35 Gram.; 10.45 Avond overdenking; 11.00 Nieuws; 11.15 Gram. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 9.15 Morgenwijding; 9.35 Arbeidsvit.10.35 Gram.; 10 50 Voor de kleuters; 11.00 Or gel; 11.45 Vraaggesprek; 12.00 Gram.; 12.33 In 't spionnetje; 12.38 Sandor Vidak; 1.00 Nieuws; I.20 Lichte muziek; 1.50 Gram.; 2.00 Voordracht; 2.20 Solisten concert; 3.00 Voor zieken en ge zonden; 4.00 Assortimento; 5.00 Gram.; 5.20 Welk dier deze week; 5 30 Gram; 5.50 Wij slaan op de Tong-Tong; 6.00 Nieuws; 6.20 Sport; 6.35 Gram.; 7.15 Voordr.; 7.30 Zang en orgel; 8.00 Nieuws; 8.15 Salzburger Festspiele; 10.00 Lezing; 10.15 Gram.; 11.00 Nws; II.15 Gram. 4 Het aantal aangegeven radio toestellen in Nederland bedroeg op 1 Augustus j.l. 1.054.726 tegen 1.043 927 op 1 Juli. 1 Juli waren er 496.240 aange slotenen op het Rijksradiodistri- butienet tegen 495.431 op 1 Juni. Geslaagd. Bij de te 's-Hertogenbosch ge houden ezmens van de „Vakgroep Kleermakerij" slaagden voor het diploma Gezel A o.a.: P. Laurens en W. van Leeuwen te Terneuzen; J. de Ridder te Zaamslag; D. J. Steijas te Kloos- terzande; C. J. Hertogb, Stop peldijk; A. van Wolffelaer te Boschkapelle; A. Jansen te Wals oorden; G. A. Penneman te Ter hole; C. Saaman te Wemeldinge; Te Utrecht slaagde voor de diploma's Gezel A en B, C. S. Laurens te Temeuzen. AXEL. Slotconcert. Het slotconcert voor de feeste lijkheden alhier zal worden ver zorgd door de harmonie „Oefe ning Kweekt Kunst" van Schoon- dijke, directeur de1 heer A. Lu- teijn. Zoals men zich zal herinneren, behaalde dit corps, dat pas sedert een jaar opnieuw is heropge richt, op het jongste muziekcon cours te Groede in de Ere-afd. Harmonie het hoogste aantal punten en een eerste prijs. Voor liefhebbers dus iets om naar te komen luisteren. MIDDELBURG. Tentoonstelling „Nederlands Nieuwe Kerken". In aanwezigheid van talrijke genodigden heeft de Commissa ris der Koningin in Zeeland Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot gis terenmiddag in de concertzaal te Middelburg de tentoonstelling „Nederlands Nieuwe Kerken" ge opend. Nadat de voorzitter vap het plaatselijk comité, Mr. R. W. Graaf van Lynden, de aanwezi gen welkom had geheten, sprak de Commissaris de openingsrede uit. Hij herinnerde eraan, dat in Nederland tengevolge van de oor logsdaden twee honderd kerken zijn verwoest, waarvan circa twintig in Zeeland. De opbouw vormt een groot probleem wegens gebrek asm materiaal en finan ciën. Om de laatste reden is dan ooto de bouw van torens voorlo pig nog uit den boze, terwijl op de eigenlijke kerkbouw sterk be zuinigd moet worden. De Com missaris verklaarde dat het Rijk 50 o/o bijdraagt in de bouwkosten, wanneer althans de nieuwe kerk niet groter is dan de oorspronke lijke. Hij eindigde met de hoop uit te spreken, dat de tentoon stelling mag bijdragen om be langstelling te wekken voor het probleem van de kerkenbouw in Nederland en dat zij veel publiek zal trekken. Hierna werd een rondgang over de tentoonstelling gemaakt SLUISKIL. Kennis. De jaarlijkse kermis die dit jaar op Zaterdag en Zondag werd gehouden, is weer voorbij. De eerste avond begon de drukte in de dansgelegenheden pas na achten, maar dan waren de loka len ook flink bezet. De tweede avond zat de "stemming er tegen verwachting al vroeger in en was het er, vooral na elven, benau wend vol van samba-beoefenende paren. De kindercarroussels vielen weer goed in de smaak en het was een genot, de vrolijke snuiten te zien. Gelach en gejoel klonk uit de duikboottent, de schiettent mét zijn nieuwe buksen trok de nodi ge schutters en de werpsport had eveneens haar beoefenaars. Volge lingen van Willem Teil trokken er met de bopg op uit en versterk ten de inwendige mens na eik schot. Kermisstnoep is zonder bon ge makkelijk te winnen, maar duur. De geuren van frites, paling en parfum mengden zich tot de zo kenmerkende kermislucht. De spieren werden tot het uiterste gespannen hp de bewerking van B,im belde voor de zekerheid het hotel op, om te horen of Mugli daar was geweest. Zoals Bim verwachtte, had nie mand hem daar die dag gezien. Charley Chaplin stak inmiddels zijn licht op bij de kellner. „Heeft U gedurende de laatste uren de speurder en filmacteur Mugli Basil hier gezien"? vroeg Chaplin plechtig. „Welzeker meneer Chaplin" antwoordde de kellner langzaam, om ieder goed te laten zien dat hij hier met de grote Chaplin stond te praten. „Hij is per rijtuig vertrokken met de filmactrice Way Mest! „Per rijtuig?" vroeg Chaplin verbaasd. „Het verwonderde mij ook" zei de kellner. „Ik heb hier in de laatste tijd geen enkel rijtuig ge zien. Bovendien was de koetsier een volmaakt onbekende man". „In welke richting is het rijtuig vertrokken?" vroeg Bim nu, die inmiddels was teruggekomen. De kellner wees de richting aan. Chaplin liet onmiddellijk zijn auto halen. De jacht op Geoffrey Wicked was begonnen. de Kop van Jut. Dank zij het tactvol optreden der politie werden de wanorde lijkheden in de kiem gesmoord. Maandagnacht rond twee uur werd een aanvang gemaakt met de sluiting en de feestvierders konden geen afscheid nemen van hun jaarlijks festijn, alvorens eerst nog een duik te hebben ge nomen in de onderzeeboot. Ook deze nacht was het drie uur, dat de rust in het dorp te rugkeerde. Wij zetten een streep achter deze eigenaardige dagen, waarop vriendschap werd gesloten en verbroken en gaan ons thans energiek toeleggen op de voorbe reiding van de Jubileumfeesten, waarop weer op andere wijze aan jong en oud de zo nodige ver strooiing zal worden geboden. Strodorp. De prijsbolling van enkele we ken geleden is nog niet koud, of Strodorp heeft ter gelegenheid van de kermis, zijn bollen weer laten rollen. Terwijl de amuse ment-exploitanten deze dag rust hadden, waren 58 spelers naar Strodorp gekomen, die ouderge woonte de bloemetjes weer eens hebben buiten gezet. De toe schouwers, ca. 200 in getal, heb ben een mooie en plezierige wed strijd zien spelen. De prijzen werden als volgt gewonnen; le pr. Cam. de BuckJ. Rot tier; 2e René CooneR. Rottier; ,3e Leon Coone1P. Dubbeldam; 4e René de Maesschalck-G. Wul- lems; 5e P. de FeberH. Bos; 6e Th WillemsArt. v. d. Velde; 7e Al. CooneCam. Zoetaart. Extra-prijzen le A. J. Lauret- Alf. Kamoen; 2e L. de VosF. v. d. Branden. Geslaagd. Te Amsterdam en Breda slaag de bij R.E.M.E.C. voor rijwielvak bekwaamheid de heer C. Ver schuren, alhier. VLISSINGEN. Gevangentoren wordt gerestaureerd. Maandag heeft men een begin gemaakt met de restauratie van de Gevangentoren aan de Boule vard de Ruijter te Vlissingen. Dit bouwwerk, dat dateert uit het jaar 1439 en een resultaat was van de plannen van Anna van Borsselen en haar man Philips van Bourgondië om de stad te vergroten en te versterken, werd bij de bevrijdingsgevechten ern stig beschadigd, zo ernstig dat loszittende stenen gevaar voor voorbijgangers opleverden. 'Ofschoon het aanvankelijk in de bedoeling lag om zich tot een pro visorisch herstel te beperken van deskundige zijde vernamen we, dat bij langer uitstel het ver loren gaan van dit historische bouwwerk onvermijdelijk zou zijn schijnt de hoon gerechtvaar digd, dat men het daarbij niet zal laten en de gehele dikbemuurde toren onder handen zal nemen. Vlissingen gaat bouwen- De plannen voor de,bouw van een flat on de Boulevard Ban- kert te Vlissingen naderen steeds meer hun verwezenlijking. Op 26 Augusus a.s. zal het eerste deel, bestaande uit 30 woningen, fwor- den aanbesteed. In diplomatieke kringen te Lon den is men van mening, dat de zesde bespreking tussen Molotof en de Westerse afgezanten, Maan dagavond op het Kremlin te Mos kou gehouden, nog steeds geen basis heeft opgeleverd voor een viermogendhedenconferentie over de Duitse kwestie. Men acht het zeer waarschijnlijk, dat de Wes terse diplomaten thans om ver dere besprekingen met Stalin zelf zullen verzoeken. Volgens de onder Amerikaanse controle staande „Taegesspiegel" te Berlijn zou Hermann Matem, de leider van de Berlijnse commu nisten, op een geheime conferen tie van functionnarissen van de socialistische eenheidspartij ver klaard hebben, dat de Sovjet-Unie een aandeel had geëist in het toe zicht op het Ruhrgebied als voor waarde voor hervatting van een viermogendhedenbestuur in Ber lijn. De onder Britse controle ver schijnende „Sozial Demokrat" zegt in een hoofdartikel; „In de Westerse hoofdsteden wint het gevoelen veld, dat Berlijn wel een oorlog waard is. De Belgische Mi nister-P resident, Spaak, zou een week geleden aan Bevin ge zegd hebben, dat dit zijn mening was". President Truman heeft met „tegenzin" de door de republikei nen ingediende anti-inflatiewet ondertekend. Truman noemde de wet „zwak" en waarschuwde voor een économische ineenstorting. Hij beschuldigde de republikei nen "ervan, dat zij nagelaten had den de vereiste wetsontwerpen in. te dienen ter bestrijding van de „exorbitante prijzen". Dit was een bewijs ervoor, dat „de man nen, die de 18e congreszitting be heersten, een koers volgen ten voordele van speciale privileges en niet voor het welzijn van de gehele natie". Beaufighters en Spitfires van de Royal Air Force zijn gisteren morgen een gecombineerde ope ratie begonnen tegen de commu- nstische guerillastrijders in de provincie Bentong van de staat Pahang. De planters in deze streek hadden de autoriteiten ge waarschuwd, dat zij zouden moe ten overwegen te vertrekken wanneer geen effectiever bescher ming verleend! zou worden. De vliegtuigen vielen de com munistische stellingen in de oer wouden aan met raket- en machi negeweervuur en daarna begon de opmars der grondstrijdkrachten. Aan de Hertog van Berwyck y Alva, een nakomeling van de beruchte Hertog van Alva, die voor de tentoonstelling van de vrede van Munster in het Prin senhof te Delft enkele expositie stukken had afgestaan en in ver band hiermede een reis naar Ne derland zou ondernemen, is door de Spaanse regering een uitreis vergunning geweigerd. Volgens de correspondent van „Die Tat" zouden er in de gelede ren van de Hongaarse communis tische partij ernstige meningsver schillen bestaan. Hij deelt hier over het volgende mede: „Reeds enige tijd kon men een zekere ontevredenheid opmerken over de officiële communistische leider Rakosi, en langzaam aan begint men een inzicht te krijgen in de zaken van de Hongaarse machthebbers. De Hongaarse communistiscae partij valt in drie groepen uiteen. Ten eerste is er één op Moskou georiënteerde links-radicale groep, waartoe de meest invloedrijke mannen van het huidige regime behoren. Deze groep kreeg tot voor kort van Sjdanof, nauwkeurige inlich tingen over de strijd tegen de godsdiensten en de liquidering van het klein-grondbezit, het ver vangen van alle niet communis tische officieren en onderofficie ren bij de Honveds, grensjager- batallions en politie en zekere orders tot zuivering der Hongaar- se C. P. Ten tweede is er een midden groep van zogenaamde nationale communisten, die in feite ook eniti-semietisch is en een Hon gaars „communisme" voorstaat. Hun streven heeft echter geen vooruitzichten. Sinds de kwestie met Tito zijn ze zeer bedrukt en neer slachtig. De derde groep is de rechtse groep. Dit zijn in de eerste plaats die communisten, die in de afge lopen drie jaar een ,in dollars be legd vermogen hebben verworven. Zij willen nu van hun positie en goede leven genieten en wensen uiteraard rust en orde. Zij zijn daarom tegen maatregelen voor E.'ocialisering en tegen zuivering van allerlei aard. De nieuwe President van de re publiek, Szakasita, kan in dit ver-, band genoemd worden. Deze drie groepen strijden met alle middelen om de macht in Hongarije. Momenteel gaat deze strijd voornamelijk tussen Gerö en Reva van de eerste groep, en de vroegere vriend van Rakosi, de president van de Hongaarse communistische arbeiderspartij, Kosa". Sir Philip Noel Baker, de Britse Minister voor het gemenebest, heeft zich via het Nederlands Olympisch Comité met een spe ciale boodschap gewend tot het Nederlandse volk, waarin hij zijn gedachten weergeeft, bezonken en wel overwogen, over de pres taties, welke Fanny Blankers Koen heeft verricht op de Olym pische Spelen. Minister Noel Baker schrijft, dat de Britse bladen foto's heb ben gepubliceerd van Fanny Blankers-Koen, waarop men kan zien hoe zij de 100 meter, 200 meter, de hordenloop en dé esta- fete won. Na de athletiekweek zagen we een geheel andere foto in de kranten. Een foto van Fan ny Blankers-Koen op de drempel .van haar huis, met haar dochter tje op haar knie, als zij bezig is drie jeuridge athleten te starten, waar ook haar zoontje bij is. Deze foto completeerde de verovering, welke Fanny Blankers-Koen op de Britse harten in Londen heeft gemaakt. Elke dag dat zij hier was sloeg zij een Britse athlete. Maar elke dag mochten de Britse meisjes en het Britse publiek haar meer. En aan het slot werd mij gezegd, dat onze meisjes be sloten hebben te trouwen zoals Fanny, twee kinderen te hebben en dan nog even snel te lopen als zij. Voor de Britse toeschouwers is zij wellicht de grootste en meest-attractieve figuur van de Olympisphe Spelen geworden. De oude Grieken, van wie wij de inspiratie hebben gekregen voor de moderne Olympische Spelen, vormden een volk van athleten, mannen en vrouwen. Zelfs als er mensen tegen wa ren sprak ik, aldus Noel Baker, mij uit ten gunste van het deel nemen van vrouwen aan de hui dige spelen. Het definitieve bewijs dat dit standpunt goed is, werd in 1946 te Oslo gegeven door de Neder landse meisjes. Ik zal nooit ver geten hoe de vier Nederlandse- dames, toen zij de estafette had den gewonnen, door het stadion renden om hun medailles te gaan halen. Hier in Londen heeft Fanny BlankersKoen bewezen, dat de vrouwen als athleten gratievol kunnen blijven en dat zij verder even prachtige athleten kunnen zijn als de man. Te Wimhledon werd gezegd dat het damesten nis een anti-climax bet'kende. Dat zelfde zou met de atheliek- wedstrijden der Olympische Spe len het geval zijn, maar niemand die die week in Wembley is ge weest zal dit standpunt kunnen handhaven. Voor de toeschouwers en voor de deskun ligen waren ae eind strijden der dameswedstrijden belangrijk en gaven evenveel vol doening als dié der andere on derdelen van de athletiek. En het is Fanny BlankersKoen ge- wtcst, die door haar lopen, haar huwelijk, haar kinderen, haar eenvoud en haar sympathieke houding alle argumenten van hen, die tegenstanders zijn van de da- mesathletiek, heeft weggevaagd. De atheletiek is altijd belang wekkend, zo besluit Philip Noel Baker, die zelf een groot athleet is geweest, en in 1920 te Antwer pen tweede is geworden op de 1500 meter, zijn boodschap. De athletiek vraagt de uiterste krachtinspanning van zijn be oefenaars en intens medeleven van de toeschouwers. Athletiek op zijn best geeft zeldzame schoonheid te aanschouwen voor hen, die kunen zien. Voor mij en voor zovele anderen die haar hebben gezien, heeft Fanny Blan kersKen een lieflijke maar te gelijk ook heroïsche indruk ge maakt, welke zal blijven tot in lengte van dagen. ATHLETIEK. De uitnodigingen voor Fanny BlankersKoen. Met betrekking tot de uitnodi- gnig om met man en kinderen een trip naar Australië te maken deelde Fanny BlankersKoen ons mede dat zij en haar man veel voelen voor een dergelijke reis. Afgewacht moet echter worden of de heer Blankers een zo langdurig verlof zal kunnen krijgen." Is dit mogelijk dan ver-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3