Terroristenleider dodelijk ^gewond Brieven van Tito aan Stalin en Molotof gepubliceerd DE AFFAIRE KOSENKINA INHULDIGINGSMEDAILLE 1948 DE TOESTAND IN DUITSLAND WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1948. Belgisch journalist door Sowjetrussen vastgehouden De Zeehond bleek een oude heer te zijn Besluiten t. a. v. West-Duitsland Zeepost naar Oost en West Pos! voor thuisvarende Militairen De Radio-Telefoondienst op de Feestdagen De toestand in Palestina Zuivering onder Italiaanse communisten Montgomery vraagt vrijwilligers Zuid-Afrikaanse immigratiebepaling Frankering by Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Plaatselijk enkele buien. Wisselende bewolking met op enkele plaatsen ochtendmist. Plaatselijk enkele regenbuien, hier en daar met onweer. Zwak ke wind uit uiteenlopende rich tingen. Weinig verandering in temperatuur. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 887. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V). Firma P. J. van de Sande Term;uzen Adver tentieprfla per mm 10 et.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; Iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. INDONESIË. „Het Dagblad" van Dinsdag meldt, dat Overste Oesman Soe- mantri(„Lord Lister van Java") in een van zijn schuilplaatsen door de veldpolitie zodanig door scho ten werd verwond, dat aangeno men kan worden, dat hij is over leden. Enige dagen geleden kwam de veldpolitie op het spoor van deze terroristen-aanvoerder, toenpa trouilles het gebied rond Poerwa- kata (West Java) „uitkamden". Bij een open plek werd een huisje ontdekt, dat waarschijnlijk Een zekere A. Peeters, die een correspondent genoemd wordt van het Belgische blad „Het Volk", heeft verklaard, dat hij Zondag middag door Sowjet-Russen in de Sowjet-sector van Berlijn met een „Engelse vriend" is aangehouden en na lange ondervragingen Maandagavond weer is vriiee- laten. Naar zijn zeggen, zat hij met een Engelsman op een bank in de Sowjet-sector, toen een Sowjet- soldaat op hen afkwam en ge lastte, dat zij moesten wachten. Even later kwam een auto, die hen naar een kazerne bracht. De Engelsman, wiens naam hij niet wilde noemen, werd onmiddellijk vrijgelaten. Hij, Peeters, echter werd in een cel opgesloten en aan een verhoor onderworpen. Daar na werd hij tot de volgende mid dag alleen gelaten. Maandagmiddag werd hij weer ondervraagd - omtrent Britse, Amerikaanse en Sowjet-Russdsche officieren, met wie hij "bekend had kunnen zijn en wat besproken was. Volgens Peeters had men gemeend, dat hij een spion was. Hij was echter pas Zater dag aangekomen. Naar hij ver nomen had, had de Belgische mill* taire missie stappen voor zijn vrij lating ondernemen. Van Britse zijde konden geen gegevens ver kregen worden omtrent de iden titeit van de „Britse vriend". één van de schuilplaatsen was van deze „Lord Lister" die overi gens niet de rijken bestal om hét aan de armen uit te delen en ontdekte in het huis een verga dering van 20 personen. De gids var de patrouille herkende de sp eer als Soemantri, die juist zac te vertellen over aanvallen op Hollanders, die ter gelegenheid van de derde verjaardag van de Republiek gedaan zouden moeten worden. Na de mededeling van de gids, dat de spreker Soemantri was, verliet een van de politiemannen de dekking en schoot zijn stengun leeg op de bendeleider. De leden van de bende, die blijkbaar een cordon om het huis hadden ge legd, openden het vuur op de po litie, die daarop terugtrok om later met versterking terug te komen. Bij hun aankomst vonden zij slechts bloedplassen; de ge wonden en eventuëïe doden waren door de bende zoals gebruikelijk medegenomen. Degene, die de schoten heeft gelost, is er echter van overtuigd, dat Soemantri, die nog even kon terugvuren, toch dodelijk getroffen is, terwijl waar schijnlijk ook zijn adjudant Soe- gianto, levensgevaarlijk gewond is, aldus luidt het verhaal van de zegsman van „Het Dagblad". Een oud heertje de 80 reeds gepasseerd, bracht een be zoek aan Vlissingen. Zoals het een vacantieganger be taamt, bezocht hij natuurlijk ook de Geallieerde landings plaats. Hij ging zelfs verder, dan de gemiddelde vacantie ganger; hij bezocht ook het paalhoofd. Dat was echter te glibberig en daardoor rolde hij in het water. Hoewel ge heel gekleed (met hoed) wist de ruim '80-jarige drenkeling zich toch drijvende te hou den. Hij werd echter door de stroom steeds meer naar zee gedreven. De bemanning van een passerende loodsboot zag; de drenkeling voor een zee hond aan. Een zeehond met een hoed op is echter een vreemd verschijnsel en daar om werd een beetje bijge draaid. Toen bleek de zee hond een oude heer te zijn. De drenkeling werd aan boord gehesen en naar de wal gebracht, waar hij aan de zorgen van de politie werd toevertrouwd. Later kon hij weer naar zijn woon plaats, Middelburg, terug keren. De dokters in Chaurmont in Oost-Frankrijk, hebben aange kondigd in staking te gaan, tot hun belastingaanslagen vermin derd zouden zijn. Alle spreekuren in de stad van 18 duizend zielep. waren afgelast. Ernstige gevallen hadden echter de aandacht. Het Franse avondblad „Paris Presse" publiceert twee brieven, die volgens het blad geschreven zijn door Maarschalk Josip Tito van Joego-tSlavië aan Maarschalk Stalin en Minister Molotof der Sowjet-Unie. De ene tfrief is gedateerd 17 Mei en is gericht tegen de van de zijde der communistische partij van de Sowjet-Unie geoefende cri- tiek op de leiders der Joegoslavi sche communistische partij. Tito schrijft hierin volgens „Paris Presse", dat de critiek een pijnlijke indrukheeft teweegge bracht en dat de tegen de Joego slavische leiders geuite beschuldi gingen berusten op „onjuiste in lichtingen". Hij; betreurt het bo vendien, dat de inhoud van de door de communistische partij der Sowjet-Unie geschreven brief openbaar is gemaakt, hetgeen De drie Westelijke militaire gouverneurs in Duitsland hebben, na hun te Frankfurt gehouden bespreking, medegedeeld, <jat in West-Duitsland op Vrijdag a.s. twintig Westmarken per Duitser ter beschikking gesteld zullen worden, ter aanvulling van de 40 nieuwe marken die reeds, tegen inlevering van zestig oude mar ken, per hoofd zijn uitgereikt. Voor het einde van deze maand zal nog geen datum vastgesteld worden voor deblokkeringen van de bij de invoering der geldsane- ring geblokkeerde rekeningen. Geld, afkomstig van de ver koop van levensmiddelen, die in Bizonia op kosten der Geallieer den zijn ingevoerd, zal ter be schikking gesteld worden van de nieuwe Duitse Bank voor de we deropbouw, voorzover geen ander crediet voor wettige investerings doeleinden ter beschikking staat. Verder hebben de gouverneurs Robertson en Clay in een verkla ring vastgesteld van mening te zijn, dat het niet juist is, dat thans reeds, vooruitlopend op de toekomstige West-Duise consti tutie, in afzonderlijke staten wordt begonnen aan principiële wetgeving wat betreft de rege ling van de verhouding tussen werkgevers en werknemers vóór wanneer eenmaal een constitu tionele Duitse regering zal zijn ingesteld. De grondwet zal moe ten beslissen of dit onderwerp door de staten afzonderlijk of fe deraal behandeld moet worden. Het besluit omtrent de gelden van verkoop van voedingsmidde len zal van kracht worden na aanneming van de wet betreffen de oprichting van de nieuwe hank door de wetgevende vergadering van Bizonia en goedkeuring er van door de Geallieerden. Verder meldt de correspondent van het A.N.P., dat de militaire gouverneurs der drie zones heb ben besloten 't treinverkeer naar de Leipziger Messe te verbieden. West-Duitse en West-Europese Messe-bezoekers zullen dus geen gelegenheid hebben per trein naar Leipzig te reizen, doch zijn aan gewezen op vervoer per auto of bus. Aangezien ook het vervoer van goederen onder dit verbod valt zullen West-Duitse firma's niet in staat zijn op de Leipziiger Mes- se te exposeren. heeft geleid tot „beledigingen in enige landen, bijvoorbeeld Honga rije en Tsjecho-Slowakije". „Wij wensen de gehele zaak af te doen door via onze daden te bewijzen, dat de tegen on^ inge brachte beschuldigingen onjuist zijn. Wij zullen gestadig voort gaan met de ophouw van het so cialisme in ons land en wij zul len trouw blijven aan de Sowjet- Unie en de leer van Marx, Engels, Lenin en Stalin". In de tweede brief antwoordt Tito volgens het Parijse blad Mo lotof naar aanleiding van een be schuldiging van het onthouden van inlichtingen aan Sowjet- experts en diplomatieke vertegen woordigers. Tito zou geschreven hebben, dat er géén overeenkomst bestaat, volgens welke Sowjet-vertegen- woordigers speciaal toegang heb ben tot Joego-Slavische regerings- archieven, maar dat hij noch zijn ondergeschikten zich er van be wust waren ooit een Sowjet-ver- tegenwoorddger zodanige inlich tingen geweigerd te hebben. In een mededeling voor de pers heeft de Sowjetconsul-generaal, Lomkin, verklaard, dat men ge constateerd had, dat mevrouw Kosenkina's gezondheid en gees telijke vermogens ondermijnd wa ren door de „krachtdadige ont voering naar het Wit-Russische centrum, de injectie met verdo vende middelen ter verzwakking van haar wil, de haar ten deel gevallen behandeling en het ge- Naar Nederlands-Indië vertrekt op 20 Augustus 't m.s. „Oranje". Hiermede kan zeepost worden verzonden, mits deze uiterlijk 18 Augustus ter post bezorgd wordt. Naar Suriname vertrekt op 1 September het m.s. „Hera" en naar de overige Overzeese Ge biedsdelen in de West (dus niet naar Suriname) vertrekt op 31 Augustus het m.s. „Hestia". Mjet beide schepen wordt zeepost naar deze bestemmingen verzonden. Het verdient aanbeveling de stuk ken twee dagen te voren ter post te bezorgen. De opvarenden van het s.s. „Waterman", die op 11 Augustus j.l. uit Batavia zijn vertrokken en die op 5 September in Rotterdam verwacht worden, kunnen in Port Said post ontvangen, mits deze niet later dan 18 Augusus per post bezorgd wordt. dwongen werk in de keuken van gravin Tolstoy". Mevrouw Kosenkina was ge schrokken van de menigte huiten het consulaat en had uitgeroepen „het lijkt alsof zij mij willen ko men' halen". Daarna was zij naar het raam gesneld. Volgens de New-York Times heeft de politie een uitgebreid rapport over het geval-Kosenkina op-gesteld voor de burgemeester, William O'Dwyer. In dit rapport zouden de Sowjet-Russische be schuldigingen, dat Kosenkina ont voerd zou zijn .ongegrond ver klaard worden Het rapport zou een stenografisch verslag bevat ten van verklaringen van mevr. Kosenkina, dat zij uit het raam van het Sowjet-consulaat is ge sprongen om aan haar gevani-, genschap in het gebouw te ont snappen." Op dit rapport zou het ant woord gegrond worden op de pro testen van Molotof en Pan- joesjkin. Op de komende feestdagen zal de radio-telefoondienst met Ban doeng, Batavia, Curacao, Para maribo en Aruba gesloten zrjn. Voor alle andere verbindingen is de dienst als op werkdagen ge opend. Te Amman is officieel medege deeld. dat Israëlische strijdkrach ten Dinsdagmorgen het Rode Kruiscentrum te Jeruzalem bezet hebben na een aanval, welke werd voorbereid door een hevige be schieting wan de oude stad en van stellingen van het Arabische le gioen. Volgens de verklaring van Arabische zijde zouden Joden, die V. N.-armbanden droegen „om de wachtposten te misleiden" het ge bouw zijn binnengedrongen. De hoofdwaarnemer van de V. N. te Jeruzalem zou de Joden bevolen hebben het gebouw te verlaten doch aan dit bevel zou geen gevolg zijn gegeven. Volgens de Arabische zegslieden zouden de Joden door de -bezet ting van de betrokken wijk van Jeruzalem de contröle verkrijgen over de wegen naar Bethlehem en zowel de stad Jerflzalem als ge heel Zuid-Palestina van Transjor- danië kunnen afsnijden. De Italiaanse communistische partij heeft haar leden, in een resolutie van het centrale comité, gepubliceerd in de „Unita", opge- troepen „een einde te maken aan de penetratie in de partij van on betrouwbare personen, spionnen en onrustzaaiers". In de resolu tie wordt verder gezegd: „Elke communist moet aan één ding trouw blijven: aan de partij, en niets doen zonder toestemming of controle van de verantwoorde lijke partij-instanties. Wij moeten de critiek van bet centrale comité van de Bolsjewistische communis tische partij en haar grote leider, Stalin, op de ontoereikendheid van ons werk en onze politieke waakzamheid aanvaarden". Volgens de resolutie zijn speciale maatregelen getroffen ter bescher ming van het leven van de leider der partij, Palmiro Togliatti. Meer dan elf millioen ciga- retten, afkomstig van Amerikaan se surpuus-voorraden, zijn dit weekeinde door vliegboten naar Berlijn gevlogen, aldus een Britse woordvoerder. Ook 17 duizend paar schoenen zijn dit weekeinde naar de stad overgebracht. Naar het A.N.P. verneemt is dezer dagen een Kon. Besluit te verwachten waarbij als herinne ring aan de inhuldiging van Ko ningin Juliana een draagmedaille wordt ingesteld. Deze zal ongeveer de vorm hebben van de medaille, die is uitgegeven bij de inhuldiging van Koningin WiÜielmina. Dat «de toekenning dezer me daille geen onderscheiding bete kent, maar louter als herinnering bedoeld is, zal uit het Kon. Be sluit duidelijk blijken. Zij wordt bij de Rijksmunt geslagen in een zeer beperkte oplage. De medaille is van zilver. Zij vertoont aan de voorzijde de naar links gewende hoofden van Ju liana en Bernharcf en aan de keerzijde een gekroonde J; waar onder de woorden: „Inhuldiging 6 September 1948" met als om schrift de woorden: „Juliana, Koningin der Nederlanden". De correspondent te Frankfort van de „France Soir" meent te kunnen berichten, dat de drie Westelijke commandanten in Duitsland, de Generaals Clay, «Robertson en Koenig, voorlopig althans, hun organisatiewerk met het oog op de vorming van West Duitsland hebben stopgezet, om een compromis met Moskou te vergemakkelijken. Voor de correspondent is het officieel stilzwijgen na het lang durig onderhoud, dat de Generaals Maandag hebben gehad en de ver daging van sommige bijeenkom sten, die betrekking hebben op de toekomstige organisatie van West Duitsland, een aanwijzing, dat de organisatie van West Duitsland op de_ achtergrond is geplaatst. Anderzijds schrijft de New- York Herald Tribune" in baar Pa rijse editie, dat volgens niet be vestigende verslagen de Weste lijke mogendheden met de Sow jet-Unie tot een accoord zouden zijn gekomen om een einde te maken aan de militaire bezetting van Duitsland een jaar na de on dertekening van het (vredesver drag. Als tegenwicht zou de U S.S.R. de economische eenheid van Duits land en de handhaving zelfs na de evacuatie, van 'Geallieerde troepen in strategische gêbieden, zoals het Ruhrbekken, aanvaar den. De medaille is bevestigd aan een in Nederland vervaardigd 27 millimeter breed lint van oranje zijde, met twee smalle verticale blauwe strepen in 't midden en smalle strepen in de nationale kleuren aarv de boorden, met dien verstande, dat de blauwe strepen naar het midden gericht zijn. Het ontwerp van de medaille is van de Amsterdamse beeldhouw ster mej. N. Klaassen. Veldmaarschalk Lord Montgo mery, chef van de Britse Impe riale Generale staf heeft gevraagd om 150.000 mannelijke en vrou welijke vrijwilligers voor aan melding als reservist voor het landleger, nu ,,e>en enigszins broeierige vrede over de wereld hangt". Het is meer een wapen stilstand dan een vrede". Het is een periode van uitputting, welke slechts weergegeven wordt met bet woord „vrede", aldus Lord Montgomery. De vrijwilliges zou den tegen het volgend voorjaar nodig zijn. Herziening op handen. Dr. Donges, Zuid-Afrikaans Minister van Binnenlandse Zaken, heeft een drastische herziening aangekondigd van het immigra tieschema der vroegere regering-, volgens hetwelk 70.000 personen in de afgelopen twee jaar naar Zuid-Afrika zijn geëmigreerd. Hij .verzette zich tegen de hui dige bepalingen, omdat zij „buiten het parlement om" waren opge steld en te veel ruimte gaven aan immigratie. Ook was het selectiesysteem onvoldoende. De nieüwe regering zou vast bonden aan de politiek van de premier Malan volgens welke ver sterking van de Europese bevol king door immigratie zou worden voorgestaan mits de eigen be volking niet hieronder' zou lijden. De immigratie „op grote schaal" in de afgelopen twee jaar had het .voningprobleem verslechterd en was eveneens ongunstig geweest t.a.v. andere tekorten. Het iand bezag de immigratie met be zorgdheid en herziening was noodzakelijk evenals in andere landen zoals Rhodesia, dat zijn deuren ook te wijd had geopend. Herziening was eveneens noodza kelijk met het oog op werkloos heid onder de geschoolde arbei ders, wijd verspreide twijfel om trent de „doeltreffendheid en kwaliteit van geïmporteerde ar beidskrachten" en het aantal mis lukte sollicitaties van handwerks lieden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1