Het nationaal huldeblijk aan H. M. de Koningin Republikeinse beschuldigingen Hi DINSDAG 17 AUGUSTUS 1948. Scnau^ccnlcrenlic f4 Geen telegrammen voor Palestina Prinses Juiiana en Prins Bernhard terug Dr Van Mook neemt enige tijd rust Neher terug naar Batavia Conferentie op Kremlin De toestand op Maiakka ©e leesfond an Saiesiino Besprekingen te Frankfort De gearresteerde Britten in Jeruzalem De Loononderhandelingen In de vervoer bedrijven Frankeriug by AbonnementTerneuzen WEEKS VERWACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond: Weinig wind. Wisselende bewolking met later kans op verspreidie on weersbuien. Weinig wind. Hogere temperaturen. VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 886. Verschynt dagehjks Drukkery N.W Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advert entieprjja per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,80. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3.25 per kwartaal- Minister-President W. Drees hield Maandagavond voor de ra dio een rede over het nationale huldeblijk aan H. M. de Koningin: het fonds voor de kankerbestrij ding in Nederland. De jieer Dreeg zeide o.m „Het is niet de eerste maal, dat op deze wijze een naam van ons Vorstenhuis wordt verbonden met een groot werk in het belang van onze volksgezondheid. \Toen vijftig jaar geleden bet regentschap van wijlen Koningin Emma ten einde liep, werd even eens een fonds opgericht, bestemd ter bestrijding van de meest, ver woestende ziekte dier dagen, de tuberculose. Dit fonds is nog al tijd intact en de naam van Haar, die het stichtte, is in* onze volks mond ten nauwste verbonden ge bleven aan deze geste. Het Em- ma-fonds en de Bmma-bloem zijn begrippen geworden, zo innig ver want aan de bestrijding der tu berculose, dat ons volk bij het noemen van dit stuk gezondheids zorg haast automatisch deze bei de woorden voor de geest komen. Mede door de gelukkige steun van het Emma-fonds heeft de tu berculose bestrijding in ons land Uitstekende resultaten afgewor pen. -Dat in de laatste halve eeuw het algemene sterftecijfer in ons land van 17 tot 7,1 per 1000 in woners, dat is tot minder dan de helft, is teruggelopen; dat in dit zelfde tijdsbestek de gemiddelde levensduur is verhoogd met twin tig jaren, is allereerst een gevolg van de daling der zuigelingen sterfte, maar is ook toe te schrij ven aan de intensiteit, waarmede bepaaldelijk de strijd tegen de tu berculose werd aangebonden. Deze strijd is gevoerd in de consultatiebureaux, in de scholen, in de bedrijven, in de huisgezin nen, in de ziekenhuizen en de sa natoria. Hij is gevoerd door we tenschappelijke vorsers, door me dici en verpleegsters en door de vele duizenden, door de hon derdduizenden, die door hun tal rijke kleine en grote bijdragen aan het Emma-fonds de financie ring van het onderzoek en van de kostbare en langdurige verple ging mede mogelijk hebben ge maakt. Weliswaar is de tubercu lose nog niet definitief overwon nen; in tijdperken van algemene voedselschaarste en gebrek, zoals eT een in ons zeer recent verleden ligt, krijgt de oude vijand nog kansen en vermag hij nog wel eens een stuk van het verloren terrein te herwinnen. Juist thans is dan ook het ziek- tecijfer weer hoog. De sterfte aan tuberculose is echter zeer sterk gedaald en de grote heklem ming, die de dreiging van de tu berculose een halve eeuw geleden nog op ons volk legde, de be klemming van het onafwendbare, het ongrijpbare, het ongeneselijke, Is geweken. Datzelde, kunnen wij, helaas, van de kanker nog niet getuigen. De dreiging van ernstige ziekte neemt toe. De sterfte ten gevolge van de kanker wordt groter in plaats van kleiner. Van het begin dezer eeuw tot nu toe steeg het sterftecijfer van 9.4 op 13,1 per 10.000 inwoners. Welis waar is dit voor een deel een gevolg van de toeneming van het aantal ouderen, terwijl betere methoden van onderzoek leiden tot het onderkennen van meer gevallen. Toch is er ook een reële stijging. Een tergend stij gen, dat op machteloosheid schijnt te duiden tegen een aan sluipend gevaar, waar men geen vat op kan krijgen. Dit maakt dat de kanker tot een gevaar, dat de levensvreugde van velen bedreigt. Hoe deze dreiging te keren? In beginsel moet de strijd te gen de kanker op dezelfde wijze gevoerd worden als de strijd tegen de tuberculose. De medi- sdhe wetenschap moet alle be schikbare krachten aan het werk zetten, om meer licht, meer in zicht te verschaffen over de aard en de oorzaken van deze ziekte en over de wetten en haar ver loop over de mogelijkheden van haar bestrijding zowel als de mogelijkheden om haar te voor komen. Daarnaast en daarna moeten de mannen en de vrouwen van de practijk de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek toe passen door de ziekte uit haar spelonken te drijven het gaat met de kanker thans nog maar al te veel, zoals het vroeger met de „tering' ging, de patiënt durft zich niet te realiseren waar hij aan toe is. Zij, de mannen en vrouwen van de practijk, zullen de behan deling moeten verlenen, waar voor de wetenschap de grondsla gen heeft gelegd. Zullen de ziek te moeizaam, zorgvuldig moeten uitsnijden uit ons volk. Het is gemakkelijk dit als wens en als plan te stellen. De ver wezenlijking echter is een verre van eenvoudige zaak. De kanker is een hardnekikige kwaal, die zijn oorsprong diep verborgen houdi.. Reeds enkele tientallen jaren is de wetenschap bezig met die oorsprong te achterhalen, welis waar niet zonder vooruit te ko men, maar toch altijd nog zon der het gewenste eindreslutaat. De kanker dwingt de weten schap nog steeds dieper te gra ven; steeds meer hulpkrachten uit de terreinen, belendend aan de medische wetenschap moeten hun steun aan het onderzoo 1. verlenen. Vele wetenschapsmen sen komen er aan te pas om steeds dieper te dringen in de ge heimen van de normale en de ab normale celgroew Teams wor- den gevormd van onderzoekers, die gezamenlijk het probleem, ieder van verschillende gezichts hoeken, benaderen en waarin de beoefenaars van de meest uiteen lopende wetenschappen elkander stimuleren en onderling hun be vindingen uitwisselen. Dit alles vergt naast de per soonlijke ook grote financiële offers voor de inrichting van la boratoria en de aanschaffing van kostbare apparaten en ïnstru- Daarmede is echter de weg naar het doel nog maar ten halve betreden. Er moet gewerkt wor den niet enkel aan de toekom stige wetenschap over de kanker, maar ook aan toepassing van de kennis, die reeds is vergaard. Het hele volk moet tot het in zicht worden gebracht, dat er in bepaalde stadia, met name in he t allereerste begin, terdege iets aan kanker te doen valt, dat er een reële kans op genezing bestaat, wanneer men maar zo vroeg mo gelijk de kwaal herkernt en me dische hulp inroept. De dokto ren moeten worden voorgelicht opdat zij zo volledig* en zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van de nieuwe vondsten, die het wetenschappelijk onder zoek heeft opgeleverd De gele genheid moet hun worden gebo- ien om ten bate van elk hunner patiënten toegang te krijgen tot de specialistische kennis van diegenen, die van de kankerstu die en kankerbestrijding bun levenswerk maken. Deze specia listen moeten worden opgeleid en zij moeten de gelegenheid krijgen aan de artsen weer die techni sche kennis en vaardigheid bij te brengen, die zij bij de eerste be handeling van de kanker nodig hebben. Ook dit vergt financiële Qi- fers. Dit vergt dus wederom, gelijk vijftig jaar geleden, dat zich ach ter de mannen en vrouwen van de wetenschap, achter de artsen en de verpleegsters, achter de werkers, die de kanker met hoofd en hand bevechten de grote mas sa van ons hele volk schaart, die met kleine en grote bijdragen het totstandkomen van het werk mo gelijk maakt. De strijd tegen de kanker :s een nationale pn sociale strijd, waaraan ieder naar best vermo-, gen moet deelnemen. Het jubileumgeschenk aan Hare Majesteit de Koningin iet Wil- helininafonds, opent daartoe dc mogelijkheid. Uit dit 1 nds zal zowel het wetenschappelijk on derzoek als de organisatie van de kankerbestrijding zelf worden ge financierd. Gesteund door een adviescol lege van deskundigen .zal dit fonds de gelden, die toevloeien, zo kunnen verdelen, dat zij het grootste nuttige resultaat voor de kankerbestrijding opleveren. Overtuigd van de onschatbare waarde, die een dergelijk fonds, die een goed opgebouwde organi satie tot bestrijding van kanker voor het welzijn van ons volk be zit, moge ik U allen, opwekken Uw plicht ten deze te verstaan. Niet slechts Uw plicht van dankbaarheid jegens onze Vorstin doch ook Uw plicht om mede te werken aan de bevrijding van ons volk van het gevaar. Laat niemand Uwer de komende natio nale feestdagen ingaan, zonder het jubileuminsigne te dragen ten bewijze, dat hij zijn steentje beeft bijgedragen. De Jubileuminsignes, geslagen aan de Rijksmunt, worden reeds op vele plaatsen verkocht. Zij zullen in de laatste week van deze maand in alle gemeenten des lands verkrijgbaar zijn. Zij vallen binnen ieders bereik Ik vertrouw echter, dat er velen on der U zullen zijn, die zich niet I tot het aanschaffen van Jubi leuminsignes voor zich en hun gezin zullen bepalen. Ik yertrouw met name, dat .de bedrijven en de ondernemingen naar vermogen zullen deelnemen aan het Jubileum-geschenk, dat op zo waardige wijze de traditie voortzet van de leiding, die ons Vorstenhuis aan ons volk gaf In j de strijd tegen de volksziekten, I die zijn kracht ondermijnden." De Donau-conferentie heeft met zeven tegen drie stemmen een „Westelijk voorstel" verworpen om de rechten van België en Italië in ogenschouw te nemen in het kader der conventie van 1921, wanneer de rechtsgeldigheid dezer conventie in discussie komt. De secretaris heeft Maandag aan de plenaire vergadering mee gedeeld, dat Griekenland, België en Italië brieven hebben gezon den, waarin zij verklaren, dat zij aan hun rechten vasthouden vol gens de conventie van 1921, hoe ook de beslissing der vergadering zal luiden. (De Sowjet-Unie be strijdt de geldigheid der conven tie). Griekenland had verzocht zitting te mogen nemen in een toekomstige Donau-commissie, maar de vergadering had 't Sow- jet-voorstel tot uitsluiting van landen, welker territorium niet langs een oever van de Donau is gelegen, reeds aangenomen. Engeland, Frankrijk en de Ver enigde Staten hadden tevoren ge weigerd zitting te nemen in een Van heden af kunnen geen tele grammen meer voor Palestina worden aangenomen, zo deelt de rijkstelegraaf mede. speciale commissie tot opstelling van de eind-tékst der conventie, ofschoon Wisjinsky Sowjet- Unie) bij hen had aangedrongen Cannon (V. S.) gaf als reden op, dat de tekst der conventie in beginsel reeds door de meerder heid der vergadering was aan vaard en dat het „geen zin had deel te nemen aan het zuiver technische werk". Engeland en Frankrijk gaver, géén reden op. Wisjinsky achtte de houding der drie landen „volkomen on rechtvaardig" hij verklaarde, dat de Sowjet-delegatie wenste, dat de minderheids-delegaties ter con ferentie deelnemen aan de laat ste voorbereidselen voor het op stellen van een nieuwe conventie. Thans zal de redactie-commissie bestaan uit Bulgarije, Joego-Sla- vië, de Sowjet-Unie en Tsjecho- Slowakije. Prinses Juliana en Prins Bern hard zijn gisterenmiddag per vliegtuig uit Londen op Soester- berg geland. Zij hebben zich on middellijk per auto naar Het Loo begeven. Dr. Van Mook is gisteren naar Tjipanas vertrokken om korte tijd rust te nemen. Dr. Van Mook was reeds enige tijd ziek. De heer L. Neher, gedelegeerde van het opperbestuur in Indonesië, zal heden per K.L.M. naar. Bata via terugkeren. Gisterenavond is op het Krem lin de vijfde bespreking tussen Molotof en de drie Westelijke vertegenwoordigers begonnen, De bijeenkomst duurde drie en een half uur. De Westelijke diplomatieke ver tegenwoordigers hebben gistereh- 1 ochtend op de Amerikaanse am bassade ruim een uur geconfe reerd met de Britse zaakgelastig de Harrison en de Amerikaanse ambassadeur Hohler. Men neemt aan, dat zij de laatste instructies uit Londen, Parijs en Washington hebben besproken als voorberei ding voor de volgende bespreking op het Kremlin, die men gisteren middag verwachtte. Sommige waarnemers menen, dat de nieuwe bespreking belang rijk zal worden. In welingelichte kringen gelooft men, dat deze week een beslissing zal vallen. Politie op jacht naar opstande lingen in het district van Koeang Rawang ten Noorden van Koea- laloempoer heeft Maandag een man gearresteerd, die ervan wordt beschuldigd 35 mensen ge dood te hebben. Twintig geüunifor- meerde verzetslieden hebben een Maleise Mandoer doodgeschoten in een dorpje in Kedah Zondag avond. INDONESIË. Arabisch aanvoerder schaart zich aan Joodse zijde- De acht en twintig-jarige Sjeik Joessef Aboe Gosj, volgens Reu ter de eerste Arabier, die m-Brit ten en Arabieren in Palestina illegaal bestreden heeft, heelt openlijk verklaard de zaak van Israël te zullen verdedigen. In zijn geboorteplaats Aboe Gosj, negen kilometer ten Wes ten van Jeruzalem, hebben vijftien Arabieren en Joden tezamen aan één tafel gezeten om Joessef voor zijn diensten dank te zeggen. Maar speciaal is bij geëerd om zijn aandeel in de ontsnapping van mejuffrouw Beutah Cohen, radio-omroepster van de toen malige illegale Joodse groep Stern (een krachtig links geörienteerde beweging) uit een Brits zieken huis. De 22-jarige Beulab Cohen was in 1946 door de Britse politie te Tei Aviv gearresteerd en veroor deeld tot 7 jaar gevangenisstraf. De ontsnapping geschiedde in '47. Joessef is vijf jaar een actief 11 d geweest van de groep Stern. Hij is enige tijd door de Britse autoriteiten vastgehouden onder verdenking van hulp bij de ge noemde ontsnapping. Beulah Cohen was bij de plech tigheid aanwezig óm haar bevrii- der dank te zeggen. De Franse militaire gouver neur in Duitsland, Generaal Koe- nig, is te Frankfort aangekomen voor „een vertrouwelijk onder- boud met de Generaals Clay en Robertson, aldus een correspon dent van Reuter. Een officiële Britse woordvoer der verklaarde, dat het onder werp van bespreking niet bekend zal worden gemaakt en dat het niet waarschijnlijk is, dat nader hand een communiqué zal worden uitgegeven. Waarnemers nemen algemeen aan, dat de vergadering niet in verband staat met de constitutio nele ontwikkeling in West-Duits land, doch met de besprekingen te Moskou, en dat Genaraal Ro bertson zijn Amerikaanse en Franse collega's op de hoogte zal stellen van de besprekingen die hij onlangs te Londen heeft ge voerd. Eerder hebben de Generaals Clay en Robertson te Frankfort vergaderd over bizonale aangele genheden. Het betreft hier de gebruikelijke maandelijkse verga dering. Zij confereerden met hun voornaamste adviseurs en zouden later een bespreking hebben met Duitse' bizonale leiders. Het Republikeinse voorlichtings bureau heeft gisteren een bulle tin gepubliceerd met de beschul diging; „afslachting van Indone siërs op grote schaal door Hoi- Inders gaat voort". Het bulletin begint met de me dedeling, dat alle beschuldigden van de Bondowoso-affaire, die de dood van 57 Indonesiërs op hun geweten hebben, werden vrijge sproken, behalve een sergeant majoor, die tot 1 maand gevange nisstraf werd veroordeeld, maar weer direct werd vrijgelaten. Het bulletin gaat verder met zijn beschuldiging: „Enige duizen den Indonesiërs werden bij Tjika- long (West-Java) gedood door Nederlandse kooplieden en Duit se Nazies, die waren samenge trokken uit het korps speciale troepen, onder commando van de beruchte kapitein Westerling, die ook de troep commandeerd, die 2 jaar geledgji 30.000 Indonesiërs in Celehes heeft vermoord. De Hollanders worden ook be schuldigd van het „wellustig doden" van 150 Indonesiërs hij Tasikmalaja in het begin van dit Twee der vijf Britse employé's van de electriciteitscentrale te Je ruzalem, die door de Israëlitische politie in arrest, zijn gehouden beschuldigd van spionnage zouden gisteren voor een gemeentelijke rechtbank verschijnen. Zij bleven in hechtenis, toen de andere drie 10 Augustus werden vrijgelaten. De Britten werden-8 Juli door de Irgoen Zwai Leoemi gevangen genomen. jaar, van het „vermoorden" van 300 burgers, van het verwonden van 20 burgers in de buurt van Krawang in December j.l en van het „afslachten" van meer dan 200 burgers bij Cheribn in Mei van dit jaar. Het bulletin be schuldigt de Nederlandse autori teiten ervan, dat zij geweigerd hebben bijzonderheden hierom trent te publiceren. Op een gisterenmorgen gehou den vergadering kwamen de be sturen van de Unie Verkeer en de Unie Vervoer te Utrecht bij een ter bespreking van de situa tie van het beroepsverkeer óver de weg. Tijdens de vergadering werd medegedeeld, dat op Vrij dag 20 Augustus de aanvankelijk vastgelopen onderhandelingen met de besturen van de Werkge versorganisaties kunnen worden hervat. De vergadering besloot aan de uitnodiging voor deze be sprekingen gehoor te geven en daar, op de grondslag van de door het op 30 Juli gehouden congres aangenomen resolutie, het standpunt van. de werknemers krachtig toe te lichten, alsmede de eis te stellen, dat thans op zeer korte termijn overeenstem ming moet worden bereikt. Reeds lang wordt over de ar beidsvoorwaarden bij het wegver voer door de Bedpijfsunies Ver keer en Vervoer met de onderne mersorganisaties onderhandeld. Een der voornaamste geschil punten is basering van het loon op 48- of 55-urige werkweek. De werknemers houden aan 48 uur als basis voor een nieuwe loonregeling vast.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1