k; RÉUNIE OUD-GIJZELAARS De liquidatie van de „U.N.A.C." Republikeinse Regering smokkelt Opium De Koreaanse Republiek De 2t IC MAANDAG 16 AUGUSTUS 1948. Intocht van Koningin Juliana in de Residentie en opening der Staten-Generaal Het Prinselijk Paar naar de Hoofdstad Nenni over de Sowjet-Unie te 's-Hertogenbosch De Nederlandse grenseisen Amstelhotel huisvest Vorstelijke Gasten 1' rankering i>ij Abonnement: Terneuznn WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Wisselende bewolking. Wisselende bewolking met en kele verspreide btiien. Meest matige, langfs de waddenkust tijdelijk krachtige tot harde, wind uit richtingen tussen Z. en Z.-West. Weinig verande ring in temperatuur. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P. J. van 4e Jaargang No- 885- de Sande Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal Advertentieprijs oer mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek KL advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Alexander Panyoesjkin, de Sow- jet-iRuissis|che Ambassadeur te Washington, heeft Zaterdagmid dag een onderhoud van 1 uur en 40 minuten gehad met Robert Lo- vett, de Amerikaanse Onder-Mi nister van Buitenlandse Zaken. Officieel is bekend gemaakt, dat Fanyoesjkin het vierde protest van'de Sowjet-Unie inzake het ge beuren met de Sow jet-Russische leerkrachten bij de Amerikaanse Regering heeft ingediend. Na het onderhoud deelde Pany- cesjkin aan verslaggevers mede, dat hij mevr. Kosenkina een week geleden had bezocht, doch haar alleen gevraagd had, hoe zij door haar ontvoerders (de Witte Rus sen, die door het Sowjet-consu- laat er van wdrden beschuldigd de onderwijzeres vlak voor haar vertrek naar de Sowjet-Unie ont voerd te hebben) behandeld werd. Volgeng Michael Modermott, de woordvoerder van het Amerikaan se Ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft Lovett alle punten van het Sowjet-Russische protest verworpen. Volgens Lovett beschikt het Mi nisterie niet over een rapport van de New Yorkse politie inzake het „betreden van het Sowjet-consu- laat en het doorzoeken van de kamer van mevr. Kosenkina," doch heeft zij om nadere inlich tingen gevraagd. In de Sowjet-nota wordt ver klaard, dat de Sowjet-Russische consul-generaal te New York, Lo- makin, .geen toestemming had ge kregen de patiënte in het zieken huis te bezoeken. Verder wordt gevraagd om toestemming het ziekenhuis dag en nacht te be waken en de patiënte heen te bren gen, waar de consul-generaal wil. Lovett antwoordde, dat mevr. Kosenkina mag ontvangen wie zij wil en dat men de Sowjet-IRussi- sche consul-generaal toestemming had gegeven haar te bezoeken, hoewel zij er niet om gevraagd had. Hij herinnerde de Ambassadeur er aan, dat mevr. Kosenkina, toen zij de vice-consul zag, hem zeide, dat zü niet met hem wilde spre ken. De Verenigde Staten hebben met het recht haar een bezoek met geweld op te dringen of haar tegen haar wil onder controle te stellen, aldus Lovett. Panyoesjkin ontkende de juist heid der persberichten over het bezoek van de vice-consul, tijdens hetwelk mevr. Kosenkina gezegd zou hebben, dat zij in het Sowjet- consulaat gevangen gehouden was. Mevrouw Kosenkina wil getuigenis afleggen. - Mevr. Kosenkina heeft Zater dag een dagvaarding ontvangen om voor de commissie tegen on Amerikaanse activiteit te ver schijnen. Waarnemers verwachten een nieuw protest van de Sowjet-Unie. De oproep is mevr. Kosenkina in haar ziekenhuiskamer overhan door de onderzoeksleider Strip- ling Deze zeide, dat de oproep haar onder bescherming plaatsen zou van de Verenigde Staten. Mevr. Kosenkina zeide, dat zij geen bezwaar had om voor de commissie te verschijnen. De Russische pers over de kwestie Kosenkina. De Russische pers publiceerde Zaterdag een bericht van het of ficiële Sowjet-perstoureau Tass, waarin agenten van de 'Ameri kaanse contra-spionnage er van worden beschuldigd, dat zij, ,,als politie-agenten vermomd" de di plomatieke onschendbaarheid van het Sowjet-consulaat te New York hebben geschonden „nadat mevr. Kosenkina uit een raam van het consulaat was „gevallen." „Mevr. Kosenkina was het con sulaat reeds binnengedragen," al dus het bericht van Tass uit New York, „toen agenten van de Ame rikaanse contra-spionnage het ge bouw binnendrongen en de kamer van mevr. Kosenkina onderzoch ten. Zij namen haar koffer mede en brachten de onderwijzeres met geweld naar het ziekenhuis." Het Russische letterkundige tijd- De waarden van de invoer in België bedroeg in Juli 1860 mil lioen francs (vorige maand 7299 millioen), die van de uitvoer be droeg 5406millioen frs (v. m. 6312 millioen). schrift schrijft, dat Karl Mundt, waarnemend voorzitter van de commissie tegen anti-Amerikaan se activiteit, de progressieve krachten en de democratie in de Verenigde Staten bedreigt en een gezworen vijand van de Sowjet- Unie is. Verklaring Mevr. Kosenkina. Mevr. Dksana Kosenkina, de 54-jarige Sowjet-Russische onder wijzeres, heeft de politie meege deeld, dat zij uit een venster van het Sowjet-Russisoh consulaat te New-York sprong, nadat de Sow jet-Russische ambassadeur Ale xander Panyoesjkin haar ver zocht had, een verklaring te tekenen, dat zij niet gevangen gehouden werd, aldus meldt de „New-York Times". De ambassadeur was speciaal uit Washington overgekomen om haar te bezoeken en beloofde haar persoonlijk, dat zij niet door de Sowjets zou worden gestraft, in dien zij de verklaring zou teke nen, aldus mevr. Kosenkina. Dezs verklaring zou gebruikt worden als antwoord op het bevelschrift van het Hoog Gerechtshof te New York, waarin zij gedagvaard werd, zo vervolgt het blad. „Zij weigerde te tekenen en toen hij aanhield, werd zij hang. Zij werd in het consulaat zwaar bewaakt en de vrees voor wat er met haar zou gebeuren bracht haar er toe uit het raam te sprin gen. De datum van het bezoek van de ambassadeur is niet be kend," aldus het bericht van de „New York Times". Volgens de artsen heeft mevr. Kosenkina een bekken- en een toeenbreuk en zal zij waarschijnlijk 12 weken in het ziekenhuis moe ten blijven. Het geval Kosenkina vormde Vrijdag de hoofdschotel Van de uitzending van „De stem van Amerika" naar de Sovjet-Unie, hei. onder Sovjet-Russische con trole staande gedeelte van Europa en Siberië, „dat ia het, waar wij in onze woordenoorlog op hebben gewacht", aldus een functti-onna- ris van deze radiodienst van het Ministerie van Buitenlandse Za ken. „Dit is iets, wat door ieder een over de gehele wereld gemak kelijk begrepen kan worden." Hare Majesteit Koningin Julia na zal on 1'8 September haar of ficiële intocht in Den Haa,g doen in de bekende crèmekleurige ca lèche, waarmede zij ook op de vierde September een rijtoer door Amsterdam zal maken. Op 21 September zal H. M. zich per gouden koets en met groot ceremonieel naar de Ridderzaal begeven ter' opening van de ge wone zitting der Staten-Generaal. Naar wij vernemen zal het Prinselijk Paar zich op 31 Augus tus naar de hoofdstad hegeven en in het Paleis op de Dam ver toeven tot na de feestelijkheden en plechtigheden van Regeringsjubi leum en Inhuldiging. i,Bestaat er een oorlogspychose in Sowjet-Ruslandaldus heeft eèn redacteur van het Italiaanse Socialistische partijblad „Avanti" gevraagd aan Pietro Nenni, de leider van de linkse socialisten, die uit Moskou is teruggekeerd. Nenni antwoordde hierop, dat hij in de Sowjet-Unie het meest was getroffen door „het ontbreken van elke hysterie zowel bij de leiders als bij het volk". „Men kan trouwens niet gelo ven", vervolgde Nenni, „dat een volk, staande voor het vraagstuk van de overgang der socialisti sche naar de communistische eco nomie, de oorlog zou wensen of zich hij de gedachte neerleggen, dat oorlog onvermijdelijk is. Ik heb kunnen vaststellen, dat de bewindslieden in de landen, die ik heb bezocht en vooral in de U, S. S. R„ zich niet laten beïnvloeden door wat men de „koude oorlog" noemt. Zij houden stevig vast aan de overeenkomsten van Jalta en Potsdarfi, die zij nog steeds als geldig beschouwen en op basis waarvan, zo menen'zij, de Duitse kwestie tot aller tevredenheid kan worden opgelost". De réunie, welke de oud-gijze laars Zaterdag te 's Hertogen bosch hebben gehouden, begon met een bijeenkomst in de aula van het groot Ziekenhuis, waar zij zich kweten van wat zij voel den als een plicht van dankbaar heid. Dit ziekenhuis immers heeft een grote rol gespeeld in het leven der gijzelaars. Via het Bossche ziekenhuis kon veel ongerechtigds geschieden. Velen werden onder de ogen van Duitse artsen afge keurd voor het verblijf in het gij zelaarskamp. Via het ziekenhuis kon men zijn familieleden berei ken. Een tocht naar het zieken huis deed meer dan een bezoek aan de dokter. Vertegenwoordigers van de gij zelaars verenigden zich Zater dagmorgen in de aula met ver scheidene doktoren en verpleeg sters. De burgemeester van Hen gelo Mr. J A. E. H. J. van der Dussen, sprak een begroetings woord, speciaal tot B. en W. van Den Bosch, de burgemeesters van de gemeenen waar kampen geves tigd waren en Hendriks, „de man van het karretje van Haaren". Vervolgens voerde Dr. M. Steyns uit Utrecht het woord. Hij herdacht, wat er in het ziekenhuis voor de gijzelaars is gedaan en in dit verband noemde hij spe ciaal de secretaresse van de di rectie, mej. Van de Wacht, wie geen gevaar te groot was als het gold de gevangenen en de gijze laars te helpen, wat haar ten slotte de bunkerstraf opleverde. Ook mej. De Haas moest haar werk met straf hoeten. De zus ters van het ziekenhuis hebben groot risico moeten dragen, waar voor hier hulde werd gebracht. Spreker stelde verder ,in het licht, wat de directeur Dr. Dam mers, tezamen met Prof. Nuboer en de andere doktoren hebben gtedaan, om vele gijzelaars vrij te krijgen. Om uitdrukking te geven aan de dankbaarheid daar voor werd nu het ziekenhuis een radio-installatie geschonken. Dr. Lammers dankte voor dit kost bare geschenk en hij uitte zijn waardering voor wat de dames Van de Wacht en De Haas heb ben gedaan en voor de wijze waarop Dr, Steyns zijn mishan delingen verdroeg. Tenslotte droeg hij de installatie over aan het college van Regen ten. De loco-burgemeester, wethou der Van Soestbergen, aanvaardde als voorzitter van het college van Regenten het geschenk, zich aan sluitende bij de woorden van hulde, hier gesproken. Daarbij be trok hij ook al degenen, die niet genoemd kunnen worden. Vervolgens zijn de gijzelaars bijeengekomen in de congreshal aan de Veemarkt. Na de koffiemaaltijd, waaraan de heer Van Bavel werd gehul digd voor zijn werk ter voorbe reiding van de bijeenkomst, zijn de oud-gijzelaars naar het Groot- Seminarie te Haaren getrokken. Onder heel wat aangenainer om standigheden betrad het uitge breide gezelschap het gehouwen- complex, dat eenmaal door de Duitsers als kamp is gebruikt. Nog meer dan in de congreshal te 's-Hertogenbosch had men hier gelegenheid tot hernieuwing der kennismaking en het ophalen van herinneringen. Na dit bezoek ging de lange stoet auto's en autobussen naar heit Klein-Seminarie „Beekvliet" te St. Michiels Gestel, waar Mgr. Van der Meijden ter begroeting aanwezig was. Nadat de oud-gijzelaars de hun zo vertrouwd geworden lokalen en terreinen hadden opgezocht, verzamelden zij zich in de hal, waar een gedenksteen werd ont huld. De burgemeester van Kampen, de heer Oldenhof, voerde daarbij het woord, een verklaring gevend aan de symbolen, welke xn de ge denksteen zijn gehouwen, n.l. een sleutel, een dolk en een kruis. De eerste duidt op de vijandelijke sleutelmacht; de dolk verzinne beeldt de "doodsbedreiging, in welk verhand de spreker er aan her innerde, dat zes jaren geleden, op 15 Augustus 1942, vijf der gijze laars zijn gevallen, n.l. Robert Baelde, Christoffel Benneker, Ot to Graaf van Limburg Styrum, Wiilem Ruys en Alexander Baron Schimmelpenninck van der Oye; op 16 October d.a.v. zijn nog de gijzelaars J. Haantjes, J. van der Kerkhoff en H. Vrind terechtge steld. Het kruis, tenslotte, geeft aan de Christelijke en geestelijke verdieping in dit kamp verwor ven. Na zijn rede nam de heer Olden hof de Nederlandse vlag, welke de steen bedekte, weg. De steen vermeldt o.m het volgende: „Van 4 Mei 1942 tot 6 Septem ber 1944 werd dit Seminarie door de Duitse bezetting misbruikt als kamp voor de Nederlandse gijze laars." De Regent van het Seminarie, Mgr. Goijaerts, heeft in een korte rede de gedenksteen aanvaard, op merkend o.a., dat deze doet zien, wat er geleden en gestreden is voor de vrijheid van het Vader- landj. Voor degenen, die de ge denksteen zullen zien, zal hij een appèl zijn om het Vaderland lief te hebben en te verdedigen. De burgemeester van Hengelo, de heer Van der Dussen, heeft vervolgens namens de oud-gijze laars gewaagd van de hulp der bevolking van St. Michiels Gestel, waardoor het leven in het kamp dragelijker werd. Hij bood een grote oorkonde aan, waarin de gevoelens der oud-gijzelaars je gens de plaatselijke bevolking tot uiting worden gebracht. De burgemeester van St. Mi chiels Gestel, de heer Mr. Fran- cissen, heeft deze oorkonde daar op voor zijn gemeente aanvaard met een korte toespraak. De réunie was daarmede ten einde. heeft millioenen kinderen over de gehele wereld, ongeacht ras, ge loof, nationaliteit of politieke richting, van de hongerdood te redden." De met Sowjet-Russische ver gunning verschijnende „National Zeitung", het orgaan van de on langs gestichte Nationaal-Demo- cratische Partij der Sowjet-zóne, heeft de door Nederland geëiste grenswijzigingen'' tot probleem nummer één verklaard. Volgens het blad is het Duitse volk onder geen beding bereid „met deze roof van Duits gebied genoegen te nemen". Het blad geeft weliswaar toe, dat Duitesland zijn herstel duui* betalen moet, doch knoopt daar de vraag aan vast: „Maar wat zijn wij aan Holland schuldig?". De „National Zeitung" eist, dat de West-Duitse Minister-presi denten zich onverwijld tot de mi litaire bestuurders zullen richten om „deze ernstige nationale cata strophe" af te wenden. Het bericht omtrent de liquida tie van „U.N.A.C. (United Na tions Appeal for Children, „Ver enigde naties helpen het kind"), heeft veel misverstand doen ont staan. Het Nederl. comité „U.N.A.C'. verzoekt ons te melden, dat de actie in 1948 gewoon doorgaat. „Het oorspronkelijke plan was slechts éénmaal een ,,U N.A.C."- aotie over de gehele wereld te or ganiseren", zo schrijft ons het Nederlands comité. „Toen deze oproep overal grote weerklank vond, gingen er stemmen op de actie in 1949 te herhalen. Het advies van de economische en sociale raad blijkt thans echter te zijn, dat het hij deze éne actie moet blijven. Dit houdt geenszins in dat U.N.A.C. thans haar werkzaam heden staakt. Integendeel, nu blijkt, dat deze actie slechts één keer zal worden gevoerd, is er alle reden, om met alle kracht aan het welslagen van de campag ne mede te werken, die ten doel Naar men in bevoegde Neder landse kringen verneemt is door - de Nederlandse politie een grote zaak van opiumsmokkel ontdekt, waarin de gehele Republikeinse regering en waarschijnlijk buiten landse persoonlijkheden betrok ken zijn. Honderden kilogram opium, die eigendom zijn van de Republikeinse regering, zijn in beslag genomen. Uit Nederlandse bron verneemt men voorts, dat deze opiumsmok kel bestemd was om de onkosten te dekken van de Republikeinse missies in het buitenland. Dr. Maramis, de Minister van Finan ciën van de Republiek, die de verkoop van deze opium leidde, is door de Nederlandse overheid gewaarschuwd dat hij, zo hij naar Batavia mocht komen, onmiddel lijk zal gearresteerd worden. In bevoegde Nederlandse krin gen meent men bovendien, dat de Nederlanders waarschijnlijk zul len overgaan tot de opheffing van de diplomatieke onschend baarheid van de leden der Repu blikeinse afvaardiging, die belast zijn met de onderhandelingen met de Nederlanders. Over de opium-smokkel door de Republikeinse regering meldt Reu ter nog het volgende: Hadji Agbes Salim, de republi keinse Minister van Buitenland se Zaken, was niet bereid de be weringen van Nederlandse zijde over deze aangelegenheid te logen straffen en voegde hieraan toe, dat door de Nederlandse autori teiten terzake geen officiële be schuldiging is ingediend. Naar van Nederlandse zijde ver nomen wordt, zal in het begin van. de volgende week de Neder landse delegatie bij de commis sie voor Goede Diensten een pro test indienen tegen „de schending door de republiek van de interna tionale opium-overeenkomst." Een Nederlandse zegsman deel de nog mede, dat de bewuste opium vanuit Pontianak naar Singapore en Honkong werd ge smokkeld. Deze opium zou tijdens de oorlog zijn vervaardigd door de Japanse opiumregie in Indië en later zijn overgebracht naar republikeins gebied. IN ZUID-KOREA GEPROCLAMEERD. Zondag is de Koreaanse Repu bliek in het door de Amerika nen bezette Zuid-Korea gebo ren. 50.000 Politie-mannen waren op de been met het oog op even tuele opstanden. Tijdens de plech tigheid, die werd bijgewoond door Generaal MacArthur. de Gealli eerde Opperbevelhebber in Japan, en Dr. P.oefino Loena, voorzitter van de tijdelijke comffcissie van de Verenigde Naties voor Korea, werd in Seoel de Koreaanse vlag gehesen. Hierna verklaarde Dr. Loena, dat hij de nieuwe natie de faeto erkende en de commissie besloten had besprekingen te voe ren met de Koreaanse Regering. Bij de proclamatie der nieuwe Republiek ontstond een drama tisch ogenblik, toen President Syngman Rhee zich van zijn zetel verhief om Generaal MacArthur voor te stellen, die hij „de bevrij der"- noemde. De bejaarde Presi dent kon zijn ontroering -niet ver- hergen. Zijn ogen vulden zich met tranen en hij was niet in staat verder, te gaan. Generaal MacArthur verklaar de, dat de -barrière tussen Noord en Zuid-Korea „een van de groot ste tragedies was in de huidige geschiedenis. Deze barrière moet en zal geslecht worden. Niets zal de uiteindelijke vereniging van uw volk als vrije mensen van een vrij land, verhinderen," aldus Mac Arthur. 55 kamers gereserveerd. De verblijfplaats voor de Vorste lijke gasten, die tijdens de jubi leumfeesten en op de inhuldiging van Prinses Juliana ,in ons land zullen verblijven is thans vastge steld. De keuze is gevallen op een van de meest eerbiedwaardige hotels van ons land, het tachtig jaar oude Amstel-hotel te Am sterdam.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1