GOUDKOORTS Amerikaans militair woordvoerder Mevrouw Kosenkina uit Sowjet-consulaat gesprongen' De Berlijnse kwestie Het Donau-statuut Duitse jongens wilden werken in Australië ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1948. Radiotoespraak {fSkymaster op Tempelhof neergestort De strijd in Griekenland Generaal Spaatz over de toekomstige oorlogvoering De besprekingen te Moskou De toestand in Salestms» De toestand in Jeruzalem Water in de Sahara Desertie in Birma Benelux-toiovereenkomst De Airlift te Berlijn Verklaring van Tito Politiemannen moeten diplo ma hebben Protest Molotof bij Bedell Smith over kwestie-Kcsenkina De Utrechtse Najaarsbeurs ROTTERDAMSE ARTS OPGELICHT VOOR 15.000. Vonnissen In Portugal Frankering bij Abonnement: Terneuzen WEBBSVERW AOHTIN G medegedeeld door het KjN. M.I. ite De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Aanhoudend koel weer. (Half tot zwaar hewolkt met enkele plaatselijke buien. Meest matige, wind hoofd zakelijk uit richtingen tussen West en Noord. Aanhoudend koel weer. Onder Redaeucneie leiding van P. D. D. J. van Oeveren ^edactie-adrea: Noordstr. 65-67, Terneusen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw' VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 884- Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50- Inzending advertenties bot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V, Firma P- J- van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs ƒ3.25 per kwartaal. 1948 Zon Maa.n Aug. Opk. OOnd. Opk. Ond. 14 5.22 20.07 17.34 - 15 5.23 20.05 18.31 0.40 16 5.25 20.03 19.15 1.30 17 5.26 20.01 19.46 2.14 18. 5.28 19.58 20.08 3.25 19 5.30 19.56 20.25 4.30 20 5.31 19.54 20,39 5.50 21 5.33 19.52 20.50 7.02 22 5.35 19,50 21.— 8.12 23 5.36 19.48 21.10 9.21 De Berlijnse correspondent van het A.N.P. seint het volgende: Een woordvoerder van het Ame rikaanse militaire bestuur in Duitsland heeft over alle zenders van de Amerikaanse zótte een toespraak tot het Duitse volk ge houden, die volgens politieke waarnemers echter kennelijk be doeld was ,,als waarschuwing tegen het Kremlin". Hij maakte gewag van „de les der geschiedenis van de atoom bom, 100.000 tanks en een vlieg tuigproductie van 100 000 per jaar". De toespraak had tot doel, zo meent men In politieke kringen, het Kremlin in te lichten over „de mening van 80 van het Amerikaanse volk". Deze 80 zo zpide de spreker, „zijn bereid de regering in haar Duitse politiek te volgen, zelfs al zou dit een oorlog tengevolge hebben". Ben viermotorige „Skymaster" is op Tempelhof, het Amerikaan se vliegveld van Berlijn, neerge stort. Er hebben zich bij het on geval geen persoonlijke ongel uk- ken voorgedaan. Motoren en neus van de Sky master zijn zwaar beschadigd. Officieel werd medegedeeld, dat het vliegtuig in zware regen een landing op radarapparaten maakte. Volgens het Griekse regerings- communiqué worden de regerings strijdkrachten, die uit het gebied: van Alevitsa Westwaarts trach ten op te rukken, tegengehouden door constant vuur vanaf Alba nees gebied. Generaal Carl Spaatz. voorma lig stafchef der Amerikaanse luchtmacht, schrijft in het Ameri kaanse tijdschrift „Life", dat, in dien de Sovjet-Unie in de nabije toekomst een oorlog zou voeren, dit een „orthodoxe" oorlog zou moeten zijn. Doch indien de oor log omstreeks 1952 of later zou komen, zou de Sovjet-Unie ver moedelijk met honderden met atoombommen geladen vliegtui gen een luchtaanval op de V. S. Een dergelijke aanval De Verenigde Staten waren be gonnen met de herbouw van hun strijdkrachten en de voorbereiding van een luchtvloot van 70 esca- ders. De spreker herinnerde aan de waarschuwing die 'Roosevelt in 1939 aan Hitier richtte en „de funeste gevolgen van de fout van de Duitse rijkskanselier om deze waarschuwing op te vatten als een teken van zwakte". Het Amerikaanse volk wenst de vrede, doch niet slechts de vrede voor onze tijd en tot elke prijs. Het gelooft dat de vrede niet door terugtrekken kan wor den gewonnen", zo besloot hij. De reeks militaire bezoeken aan Berlijn is ook Donderdag voortgezet. Generaal Haistip van de generale staf van het Amerikaanse leger heeft bespre kingen gehouden met Generaal Clay. Hij is een veteraan uit de campagne in Normandië, Noord- Frankrijk en Duitsland en was bevelhebber van het 7e leger. De moeilijkheden te Moskou vinden de laatste dagen een dui delijk reflex in de campagne der communistische bladen te Berlijn die hun toon verscherpt hebben. Zij eisen het heengaan van de stedelijke magistraat en in poli tieke kringen alhier vreest men, dat dit laatste symbool van de eenheid van Berlijn spoedig uit het stadhuis zal worden verdre ven. Ook in een betoging van de eenheidsvakbond der SovjetzÓne werd het heengaan van de ma gistraat geëist. Diplomatieke waarnemers te Londen geloven, dat de vertegen woordigers te Moskou van de drie Westelijke mogendheden spoedig om een nieuw onderhoud met Sta lin zullen verzoeken. Het rapport over de vergade ring met Molotof van Donderdag avond is inmiddels te Londen aan- gekomen. Vernomen wordt, dat 'Generaal Sir Brian Robertson, de Britse militaire gouverneur in Duitsland, uit Berlijn naar Lon den overkomt om van advies te dienen over de technische aspec ten van de Moskouse besprekin gen, voor zover deze de toestand te Berlijn betreffen. Waarnemers menen, dat het hierbij in hoofd- zaak om de valutakwestie gaat. Arrestaties door de Sowjets. De Sowjet-Russische geheime politie heeft dn de afgelopen we ken in Saksen een groot aantal mensen gearresteerd, aldus meldt de onder Britse controle ver schijnende „Telegraf". Van de gearresteerden, o.w. een 30-tal liberaal-democraten, een 60- tal leden van de socialistische eenheidspartij en enkele christen democraten, is volgens het blad geen spoor achtergebleven. Het Berlijnse militaire bestuursbureau. Volgens de woordvoerder van het Amerikaanse militaire be stuur hebben de Sowjets thans hun terugtrekken uit het Berlijn se militaire bestuursbureau (kom- mandatura) voltooid. Gistermor gen nadat de Sowjets met de laatste partij archiefstukken het gebouw verlaten hadden, is de Sowjet-Russische vlag, welke bij de andere vlaggen op het gebouw stond, ingehaald. (Van de A.N.P.-corres,pondent.) De moeilijkheden, die te Mos kou bij het overbruggen der stand punten zijn gerezen, hebben ook Vrijdag te Berlijn een zeer duide lijke weerslag gevonden. De besprekingen zijn blijkbaar in een zodanig stadium geraakt, dat te Londen opnieuw consu.t met de Britse bevelhebber Gene- zo^^ons1 vermogen'*tot'J tegenaan- raai Robertson wordtnodig ge- w Onverminderde krfcht in- acht. Robertson is gistermiddag val in onverminderde kracht perken en misschien zelfs tijdelijk verlammen, doch zou niet beslis send zijn, aldus Generaal Spaatz. ,,De eerste aanval op de V. S. zou een preventieve maatregel zijn om 'n mogelijke Amerikaanse tegen aanval te stuiten. Daarna zouden die Sovjet-Russische landstrijd krachten het voornaamste strijd middel zijn". naar Londen .gevlogen om daar Bevin te ontmoeten. De Sowjet-administratie heeft voorts door het demonstratieve vertrek van haar personeel uit het gebouw van het Geallieerd mi litair bestuursbureau en door het verwijderen van de daar tot dus verre nog altijd waaiende vliag der USSR opnieuw getoond, dat Be regering van Israël beeft de bemiddelaar der V. N. formeel een algemene uitwisseling van krijgsgevangenen voorgesteld. De regering heeft zich bereid ver klaard op Khodos Arabische ver tegenwoordigers te ontmoeten ter uitwerkingvan bijzonderheden. Bit is voor het eerst in de ge schiedenis der landen Sjeik Ao- doel Aziz Koeheimi is geaccredi teerd bij de Trans jordaanse rege- ling. Donderdagavond is Graaf Ber- nadotte over Rome naar Stock holm vertrokken voor het bijwo nen van de Internationale Rode- Kruis-conferentie. 'Hij zal ook Ge neve aandoen. Hij zal in dage lijks contact blijven met 't Nabije Oosten en zich gereed houden eventueel binnen twintig uren uit 1 Stockholm terug te keren. De nacht van Donderdag op Vrijdag is voor Jeruzalem weder om zeer onrustig geweest. Op verschillende plaatsen werd ge durende verschillende uren ver woed gevochten. Waarnemers van de V. N. aan -Arabische zijde in de stad kwa men Donderdagavond tijdens een gevecht om de berg Zion in de Sedert veie jaren vermoedden de geologen reeds de aanwezig heid van grote hoeveelheden on dergrond water op verschillende pelkken in de Sahara. Begin 1947 is men met borin gen midden in de woestijn begon nen, op 700 km van Algiers. Een diepte van 1200 tot 1500 meter moest worden bereikt. Op het ogenblik zijn de werk zaamheden beëindigd. Het resul taat is, dat het water in een vloed van 2000 liter per minuut opborrelt. Er zijn maatregelen genomen om het omliggende land zo vlug mogelijk in cultuur te brengen. Nomadenstammen hebben hun tenten reeds in die nabijhijeid van de bronnen opgeslagen. vuurlinie terecht doch wisten on gedeerd te ontkomen. Door het opblazen van bet waterpompstation van Latroen zijn de be(woners van Jeruzalem, die verwacht hadden eindelijk water uit hun kraan te zullen kunnen tappen, teleurgesteld uit gekomen. Reeds drie maanden lang moet men queue maken voor het dagelijkse rantsoen water. Israëlische ingenieurs zijn bezig met aanleg van een nieuwe weg ter vervanging van de tijdelijke, die langs het door de Arabieren beheerste Latroen en Bah el Wad van Jeruzalem naar Tel Aviv leidt. Door de nieuwe weg, welke voor October, wanneer het natte seizoen begint, gereed moet zijn. zal het Joodse transport naar Jeruzalem tijdens de winter ge waarborgd moeten worden. Volgens mededeling van de Birmese regering zijn driehon derd en vijftig man van de Bir mese infanterie, die te Mingala- don, ongeveer 18 km van Ran goon, gestationneerd waren, op 10 Augustus met medeneming van een grote partij wapenen ver dwenen. De deserteurs werden op hun vlucht naar het Noorden door luchtmacht en grondstrijd krachten aangevallen. Eveneens zijn aanvallen gedaan op een andere groep van zeshon derd deserteurs, óngeveer hon derd kilometer ten Noorden van Rangoon. In het kader van de Benelux- tolovereenkomst is de commissie voor landbouw, voedselvoorziening en visvangst Donderdag te Brus sel bijeen gekomen om vraagstuk ken op lange termijn te bestude ren. Tot voorzitters zijn benoemd de heer Louwes, directeur-generaal van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, en de heer Blusch- ler, regeringsadviseur van Lu xemburg. jjij de administratieve verdeling der stad een voldongen feit acht. Het werk was reeds sedert ge ruime tijd stop gezet, doch de Sowjet-administratie was nog achtergebleven teneinde haar ar chieven te hergen. Het enige wat de Russen in het in de Amerikaan se sector gelegen gebouw achter lieten, waren de portretten van Lenin en Stalin. Bovendien blij ven de onder iSowjet-licentie ver schijnende bladen suggereren, dat er meningsverschillen bestaan tussen Washington en Generaal Clay, die van zodanige aard zou den zijn, dat Clay binnenkort van zijn post zat worden teruggeroe pen. De in de Amerikaanse bla den op Clay geoefende critiek wordt breeduit gemeten. In Amerikaanse kringen te Ber lijn hecht men er daarentegen weinig betekenis aan. In de Westelijke stations van de „S-Bahn," die door alle sectoren loopt, wil men thans filialen gaan stichten van de coöperatieve le vensmiddelen-winkels van de Sow- jetsector. De gehele ,,S.-Bahn' staat onder toezicht van de Sow jet-administratie. De zorgen voor de kolenvoor- ziening in de aanstaande winter, nemen toe, nu algemeen verwacht wordt, dat de voorziening van West-Berlijn door de lucht ook in de aanstaande winter zal moeten worden gehandhaafd. In dit ver band wordt te Berlijn gesproken over de mogelijkheid, dat het in ternationale Rode Kruis een ini tiatief zou nemen tot een voor ziening van de ziekenhuizen. De Airlift bereikte Donderdag een nieuwe topprestatie van 352 Britse en 359 Amerikaanse vlieg tuigen.. De Amerikaanse toestel len alleen vervoerden daarbij 2S7I ton. In totaal hebben de Ame rikaanse en Britse vliegtuigen voor de Duitse bevolking thans 90.000 ton goederen aangevoerd, waarvan 55 door de Amerika nen en 45 door de Britten. In' dezelfde periode van het vorige jaar werd uit het Westen over de normale verbindingen 300.000 ton aangevoerd. De Britse vliegtuigen maakten 9340 vluchten met 4,5 millioen kilometer, de Amerikanen 5866 vluchten met 10,4 millioen kilo meter. Daarbij is te bedenken dat de Amerikaanse vliegtuigen een aan zienlijk grotere afstand moeten afleggen dan de Britse. Teneinde de efficiency van de luchtbrug te verhogen zullen van-' af 20 Augustus drie Amerikaanse eskadërs worden gestationneerd op het Britse vliegveld Fassberg om vandaar naar Berlijn te vlie gen. De vliegtijd der Skymas- ters wordt daardoor met de helft beperkt. De efficiency is ook verhoogd doordat het gewicht der verpakking is teruggebracht tot 3 van het gewicht der ver voerde goederen. Op retourvluchten hebben de Airliftvliegtuigen 1200 t. produc ten der Berlijnse industrie mee genomen. NOODLOTTIGE VECHTPARTIJ. Op 1 Augustus j.l. bezocht de 75-j'arige J. G. R-. een café aan het Westeinde te Den Haag en ontmoette daar de 50-jarige B. V. Een 10-tal dagen tevoren hadden deze twee mannen ongenoegen ge had, waarbij H. had gedreigd naar de politie te zuilen gaan. Wederom kregen de mannen twist. Enigszins onder invloed van sterke drank verlieten zij samen het café en zetten de ruzie op straat voort. R. zou toen V. een klap met een wandelstok hebben gegeven. V. Schopte R. daarna tegen de huik. Naar aan leiding hiervan is R„ die aanvan kelijk geen dokter wilde raadple gen, op 3 Augustus in het zieken huis Zuidwal opgenomen, aldaar geopereerd en in de nacht van 5 op 6 Augustus overleden. Het lijk werd door de politie in beslag genomen. Nadat sectie was ver richt bleek dat R. tengevolge van perforatie in de dunne darm, ver moedelijk veroorzaakt door uit wendig geweld, is gestorven. V. werd door de politie aangehouden. Donderdag is een vrouw van de derde of vierde verdieping van het Sovjet-consulaat te New-York gevallen of gesprongen. Terwijl ambtenaren van het consulaat haar naar binnen droegen, mom pelde zij in het Russisch: „Laat me mèt rust". Naar gemeld wordt, werd de vrouw, die door de politie geïdentificeerd is als mevrouw Kosenkina, juist naar binnen gedragen, toen politieman nen over een hek Jdommen om hij haar te komen. Het politierapport kwam spoe dig nadat de Sovjet-ambassade bij bet Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken had ge protesteerd tegen de oproep van de consul-generaal, om mevrouw Kosenkina uit te leveren voor een verhoor. Volgens de politie te New- York stortte mevrouw Kosenkina zich van de derde verdieping, enkele ogenblikken nadat zij in een nieuwsuitzending door de radio gehoord had in welk een ingewik kelde situatie zij was gekomen. A.F.P. meldt, dat de artsen van het ziekenhuis békend hebben ge maakt, dat zij twee breuken heeft opgelopen en dat haar toestand als bedenkelijk kan worden be schouwd. Mevrouw Kosenkina heeft de politie meegedeeld, dat zij met voorbedachten rade uit het ven ster is gesprongen. De ondervraging kon slechts kort zijn. daar de patiënte weer het bewustzijn verloor Het duur de 40 minuten, voordat zij naav haar val naar het ziekenhuis werd gebracht. In die tussentijd wist de detective dpr politie Frank Farell, na aanvankelijk weigering toegang tot het consu laat te verkrijgen, waar hij me vrouw Kosenkina op een haar naar de ziekenauto mocht helpen dragen. Later werden drie Sov jet-Russische functionnarissen in het ziekenhuis toegelaten. Deze verkregen echter ondanks hun heftig protest geen toegang tot de ziekenkamer De politie zeide, dat zij misschien later toe gelaten zouden worden, indiqn zij In zijn eerste persoonlijke ver klaring over de veroordeling door de Kominform van de Joego-Sla- vische communistische partij, die te Belgrado is gepubliceerd, heeft Maarschalk Tito, de Joego-Slavi- sche Minister-President, ontkend, dat de partij een eigen weg gaat. die afwijkt van de weg der andere volks-democratiëen en van de Sov jet-Unie. Sprekende voor leden van de partij legde Tito de nadruk op de noodzakelijkheid van eenheid in de partij. Hij zette uiteen, dat de verdediging van het land niet de enige taak van liet leger is, doch da', het ook ,,een school moet zijn, waar ons land zijn politieke oplei ding krijgt". „De communisten moeten de politieke ontwikkeling aan het leger uitleggen. Gij zult op de hoogte worden gebracht van alles wat gebeurt, en moet het leger inlichten. Onze belan gen zijn internationale belangen en zijn een bijdrage tot de over winning van bet socialisme in de wereld. De toestand is moeilijk, doch wij zullen hem de baas wor den, door de eenheid van onze partij" Bij beschikking van de Minis ter van Binnenlandse Zaken zul len aan de ambtenaren van ge meentepolitie, die zijn aangesteld in de rang van agent, boven de wedde, welke hen op de datum van ingang van deze beschikking (15 Aug.) is toegekend, de 3e en volgende periodieke weddeverho- gingen niet toegekend worden, in dien zij niet in het bezit zijn van een politiediploma. De Minister kan op voorstel van de burgemeester bepalen, dat in bijzondere gevallen, deze regeling geen toepassing vindt. Onder politiediploma's, in de zin van deze beschikking, worden verstaan: het politiediploma, al of niet met aantekening, van de centrale van poütie-organisaties, het gemeente diplom a A van de gemeente-politie te Amsterdam, het agentendiploma van de gem. politie te 's-Gravenhage, en de politiediploma's van de gem. poli tie te Rotterdam, Groningen en Haarlem. eei. „behoorlijke machtiging" kon den tonen. Een vrieno van de patiënte heeft aan verslaggevers verteld, dat zij in het ziekenhuis tegen hem gezegd heeft: „Ik snakte er naar om er uit te breken. Ik was als een vogel in een kooi. Ik moest er uit". Volgens radio Moskou heeft Molotof, de Sovjet-Russsiche Mi nister van Buitenlandse Zaken, Generaal Bedell Smith, de Ame rikaanse ambassadeur te Moskou, tot een bezoek uitgenodigd en hem een verklaring doen toeko men over de positie van Sovjet- Russische leerkrachten in Ame rika. Alvorens een protest over de gang van zaken uit te spreken gaf Molotof zijn lezing over deze kwestie, waarvan de voornaamste punten de volgende zijn: 31 Juli kwamen leerkrachten van de Sov jet-Russische school te New- York, te weten mevrouw Kosen kina en Samarin met vrouw en drie kinderen, niet opdagen, toen het schip naar de Sovjet- Unie zou vertrekken, waarvoor zij reeds passage hadden betaald en waar zij hun bagage reeds heen hadden gestuurd. Pas een week later ontving Tomakin, de Sovjet consul te New-York, een brief van mevrouw Kosenkina. waarin zij schreef op de Wit-Russische ne derzetting „Reed Farm" te ver toeven, waar men haar een aan de Sovjet-Unie vijandige verkla ring wilde afdwingen. Toen de consul ter plaatse arriveerde, gaf de onderwijzeres direct uiting aan het verlangen met hem mee te gaan. Tevergeefs trachtte mevrouw Tolstoï en haar aanhan gers dit te verhinderen. Op een onmiddellijk belegde persconfe rentie deelde mevrouw Kosenkina mee met geweld een injectie te hebben gekregen en naar „Reed Farm" ontvoerd te zijn. Volgens een correspondent te New-York van een Amerikaans persbureau heeft mevrouw Tol stoï bekend, dat haar organisatie ook aan de ontvoering van Sama rin heeft deelgenomen, aldus de verklaring van Molotof. Na een onderhoud met inspec teur Ledden, werd de Sowjet-Rus sische vice-consul, Zot Tsjepoer- nych, toegestaan een bezoek te brengen aan mevrouw Kosenkina, die in een door de politie bewaak te ziekenkamer ligt. Hij stelde voor haar naar een ander zieken huis over te laten brengen. Zij antwoordde echter: „Neen, u hield me gevangen en u wilde me niet laten gaan," zo verklaar de een Russisch sprekende politie man, die bij het onderhoud aan wezig was. Tsjepoernych zeide, dat het niet zeker was, dat de consul-generaal Lomakin, haar, na deze verkla ring, zou bezoeken. Het was ech ter mogelijk, dat de consul-gene raal haar naar een ander zieken huis zou laten overbrengen, opdat zo nodig, een Russisch sprekende verpleegster, of een ander Rus sisch sprekend persoon, bij de liand zou zijn. Toen in de dertiger jaren van de vorige eeuw in de Australische kolonie Nieuw Zuid-Wales voor de eerste keer goud werd gevon den, niet direct op straat, maar toch vlak er naast in rivieren en beekjes, deed de Regering al het mogelijke om dit feit geheim te houden. Zij had voor dit goud minstens evenveel angst als voor de pest. Een courant, die reeds toen in hoog aanzien stond, de „Sydney Morning Herald," jam merde, dat, „wanneer er goud in grotere hoeveelheden werd ont dekt, de bewoners van Nieuw Zuid-Wales zich wel mochten voor bereiden op rampen, die erger zouden zijn dan aardbeving en pestilentie." Waarom deze vrees voor de ont dekking van schatten, die dit vasteland, waar zich pas een halve eeuw geleden blanken vestigden en dat zich nog in een beginsta dium bevond, slechts tot welstand zou kunnen, brengen De angst was echter niet zo ongerechtvaar digd als ze op het eerste gezicht leek. Dit gedeelte van Australië dat de jonge kolonie Nieuw Zuid- Wales vormde, had. een bevolking, die grotendeels uit voormalige Britse gedeporteerde strafgevan- genen of hun nakomelingen be stond. De hoofdzorg van het open bare bestuur was derhalve om de gevangenisidiscipline en een vre dig leven, zonder „sensaties" te handhaven. Toen eens een in vrij heid gestelde gevangene een klomp goud vond en deze keurig aan een beambte bracht, werd hij zon der meer van diefstal beschuldigd en kreeg een overvloedig pak Het tijdstip, waarop met de opbouw van de najaarsbeurs te Utrecht zal worden begonnen nadert snel. Behoudens onvoor ziene omstandigheden zal in de meeste afdelingen op Dinsdag 17 Augustus met de bouw van de verschillende stands worden be gonnen. Uiterlijk op 4 September te 19 uur zullen alle stands inge richt moeten zijn De beurs zal gehouden worden van 7 tot 16 September a.s. Er zullen ditmaal, als op alle beur zen, verscheidene nieuwe machi nes en snufjes te zien zijn. De K.L.M. zal weer uit ver schillende richtingen van ons land extra vluchten voor zakenmensen naar het vliegveld Soesterberg uitvoeren. „KLOPGEESTEN" TE HAJVIME IN VLAANDEREN. Gedurende enige tijd' is de rust in het dorpje Hamme, in Vlaan deren, verstoord geweest, doordat in een der huisjes elke avond op gezette tijd een geklop werd waar genomen, waarvan men de oor sprong niet kon verklaren Het was zó geheimzinnig, duidelijk en geregeld, dat men al vreesde toch aan „klopgeesten" te moeten ge loven. Tot de politiecommissaris op zekere avond de bewoners van de aangrenzende huizen bevel gaf hun woning te verlaten. Op de avond werd geen geklop waarge nomen en sedertdien heeft men niets meer gehoord. Volgens „La libre Belgique" schijnen uit Nederland, Limburg en zelfs uit Frankrijk liefhebbers van. „spoken" voor deze vreemde manifestatie naar Hamme te zijn overgekomen Dit alles mocht echter niet ba ten. Avonturiers, die voordien hun geluk in de goudvelden van Cali- fomië hadden beproefd, en weten schapsmensen met een grondige kennis van de structuur van het Oeralgebergte, constateerden een grote gelijkenis in geologische bouw van dit goudbevattende ge bied met de uitgestrekte landstre ken van Australië. Het verhaal deed de ronde en de autoriteiten hadden spoedig, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet slechts met de „goudkoorts" van hun eigen inwoners te maken, maar zagen zich hulpeloos tegenover de op een invasie gelijkende intocht van hoogst onwelkome goudzoe kers uit Engeland, Ierland, het Europese vasteland en China ge plaatst. Er gebeurde precies dat gene, dat zij door bedreiging met zware straffen hadden trachten te verhinderen. Met primitieve gereedschappen uitgerust, met houwelen en ]Jan- nen, waarin zij tot nu toe hun eenvoudig maal bereidden, ter- lieten de landarbeiders en de hoe ders der enorme kudden schapen, die de werkelijke rijkdom van Australië vertegenwoordigden, de vruchtbare weilanden, en stroom den naar het goudgebied. Zij sloe gen tenten en hutten op, kapten de bossen, waar zij in de weg stonden, en begonnen a!hn de goud wassing. In hoge mate goudbe vattend zand. dat ook als beta lingsmiddel diende en nuggets" goudklompjes) zo groot als erw ten, waren vaak het resultaat van niet al te veel arbeid. En al wer den ook niet alle „digger" (goud gravers) door het geluk begun stigd, er waren toch velen onder hen, die in een handomdraaien fantastische vermogens verwier ven. Deze werden weliswaar even snel verkwist. Nog heden ten dage doen in Melbourne en Sydnev geruchten de ronde, hoe de „digger" in hun overmoed pijpen en sigaretten met biljetten van 5 en 10 pond aan staken en hun paarden met gou den hoeven lieten beslaan. Maar zelfs al moet men deze „legen den" met een korreltje zout ne men, dan schilderen toch de op werkelijke feiten en historisch materiaal gebaseerde romans de toestanden in 'n soortgelijk licht. Aan de andere kant hebben ech ter vele grote vermogens, die in het huidige economische leven vaiï Australië een rol spelen, hun oorsprong te danken aan ieze fantastische goudzoekerij, die in de helft van de vorige eeuw het gehele continent met electrische spanning vervulde. Minder plezie rige, maar licht te verklaren nevenverschijnselen van deze op- windendle gebeuntenissien, waren roof en moord, onveiligheid in de straten en steden na het invallen der duisternis en een sterk verval der morele harde „pioniers"-zeden die tot aan de huidige dag spo ren hebben achtergelaten. De goudkoorts bereikte zijn hoogtepunt in het jaar 1851. De gebieden, waar het goud in grote hoeveelheden werd gevonden, wa ren niet meer de landstreken in Nieuw Zuid-Wales, maar voordien onherbergzame gebieden van de nabijgelegen kolonie Victoria, waar later de „gouden." steden Ballarat, Castlemaine en Bendigo opbloeiden. Iir tegenstelling tot Nieuw Zuid-Wales en Tasmanië, had Victoria van het begin afaan geen bevolking van voormalige strafgevangenen, maar van vrije kolonisten, die de grond ontgon nen en al die buitengewoon moei lijke pionierswerkzaamheden ver richtten, die een klimaat, dat tot uitersten is geneigd, eist. Bos branden van ondenkbare afmetin gen wisselen in Australië wel haast regelmatig met enorme overstromingen en dan weer met lang aanhoudende perioden van droogte af en zijn ook heden ten dage, ondanks effectieve bestrij- dingsmethoden, nog een bedrei ging' voor de in het algemeen zeei' grote welstand van het land. Reusachtige bedrijven werden in de oude goudcentra van Ballarat en Bendigo opgericht. Machtige schachttorens rijzen overal op. Het grootste deel der bevolking van deze steden leeft van de ar beid in de goudmijnen. Terwijl in andere bedrijven de Australische vrouwen, zoals overal elders in de wereld, waar gedurende de jaren der wereldoorlog gebrek aan ar beidskrachten was, in de plaats van de mannen traden, was dit echter in de goudmijnen niet het geval. De arbeid is weliswaar niet gevaarlijk, maar zeer zwar. De goudmijnen in Victoria heb ben de diepste schachten ter we reld. In de Victoria-kwartsmijn" werd een diepte van 1500 meter bereikt, zó ver heeft zich het honderd jaar geleden nog haast aan de oppervlakte zwemmende goud, voor de hebzucht der men sen teruggetrokken. Maar daar onder, verspreid in glinsterende kwartsrotsen, is het nog zó rijke lijk voorradig, dat men in de tijd, toen alle bedrijven in Bendigo nog op volle kracht werkten, 'n onder grondse reis van meer dan 13 km in het „goudgebied," in de waar- ste zin des woords, kon onderne men. Geen wonder, dat met zulke schatten onder de drempel, Ben digo als de stad wordt aange merkt, die op gouden grond staat. Tot aan het jaar 1940 hebben de goudmijnen van Bendigo alleen reeds ongeveer 600 ton zuiver goud aangevoerd, dat een waarde van rond 100.000.000 pond sterling vertegenwoordigt. Maar dit is nog slechts een klein gedeelte van de totale goudopbrengst in Austra- lië. Unicos Press.) (Nadruk verboden. De Donauconferentie heeft En geland, Frankrijk en de Ver. Sta ten uitgesloten van deelneming in de toekomst aan de contróle op de Donaqscheepvaart. De algemene commissie heeft met zeven tegen drie stemmen haar goedkeuring gehecht aan ar tikel 5 van het Sowjet-Russisch conventie-ontwerp, waarbij de deelneming aan de toekomstige Donaucommissie wordt beperkt tot een vertegenwoordiger van resp. de Sowjet-Unie, Hongarije, Joego-Slavië, Bulgarije, de Oekrai- ne en Tsjecho-Slowakije. Oosten rijk zal vertegenwoordigd kunnen worden na ondertekening van het vredesverdrag. De commissie verwierp even eens met 7 tegen 3 stemmen een Amerikaans amendement, volgens hetwelk de Westerse mogendhe den en Oostenrijk terstond zou den kunnen deelnemen in de Donaucommissie en Duitsland na ondertekening van het vredes verdrag of, met algemeen goed vinden, reeds eerder. dement van gelijke strekking in. Volgens waarnemers maakt dit afwijzen van de Westerse mo gendheden TT* on waarschijnlijk dat Groot-Br.tannië Frankrijk en de Ver. Staten uiteindelijk de nieuwe conventie zullen onder tekenen. Groot-Brittannië en Frankrijk hebben sedert 1856 van de Do naucommissie deel uitgemaakt. Anna Pauker, de Roemeense Minister van Buitenlandse Zaken, is Donderdagavond naar Boeka rest teruggekeerd. De ants J. H. N. te Rotterdam en enkele andere gedupeerden, Jiebben bij politie en justitie een aanklacht ingediend tegen enige bestuursleden van de vereniging „Particulier initiatief tot het doen van charitatieve werken." Reeds is een arrestatie verricht en moet een onderzoek over het gehele Groot-Brittannië trok een amen- land gelast zijn. MAAR GINGEN STELEN. Het is de Rijkspolitie-te Loehem gelukt de hand te leggen op de daders van verschillende diefstal len. De politie te Hoevelaken hieid daar dezer dagen een twee tal knapen aan, die op een auto weg fietsten. De beide jongens bleken Duitsers te zijn, die ille gaal de grens hadden overschre den. Bij een nader verhoor bleek, dat het hun gelukt was uit de Russische zóne van Berlijn te ko men en dat zij van plan waren om in Nederland te gaan wer* ken. In Loöhem drongen zij, om hun honger te stillen, een huis bin nen, waarvan de bewoners door vacantie afwezig waren en voor zagen zich daar van levensmid delen en kleding. Hierna bivak keerden zij twee dagen in de open lucht in de omgeving van Lo ehem, waar zij hij een landbou wer twee rijwielen meenamen. Via Zutphen en Apeldoorn be reikten zij Hoevelaken, waar de politie hun een spaak in het wiel stak. De beide knapen, die nau welijks 17 jaar oud zijn, verzoch ten hen niet naar Duitsland terug te zenden, maar hen gelegenheid te geven in Nederland te werken. Zij zijn ter beschikking van de Officier van Justitie te Zutphen gesteld. Te Lissabon is uitspraak ge daan in de zaak tegen 106 perso nen, die beschuldigd waren van communisme en activiteit tegen de regering De hoofdschuldige Francisco Duarte, die 4 jaar ge vangenisstraf kreeg, gaf toe een leider der Portugese communis tische partij te zijn. De andere straffen variëren van 2 tot 30 maanden. Veertig beschuldig den werden vrijgesproken. Alle veroordeelden verliezen voor vier jaar hun politieke rechten. De openbare aanklager zal „wegens de mildheid der straf fen" bij het hoge gerechtshof in beroep gaan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1