DE REGERINGSVERKLARING Een nieuw economisch plan voor West-Europa? VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1948. Per auto naar de feesten Engeland zai^Arabische vluchtelingen helpen Prinses Juliana in Lenden Frankering b|j AbonnementTerneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Plaatselijke regenbuien. Matige tot krachtige wind uit richtingen tussen West en Noord Half tot zwaar be wolkt met plaatselijke regen buien. Koel weer. 4e Jaargang No. 883- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vi. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs S.25 per kwartaal Advertentieprijs: r mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie»: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. De waarnemende voorzitter van de Tweede Kamer, Mr. J. Terpstra opende de zitting van gisteren met een korte toespraak, waarin hij hulde bracht aan de scheidende voorzitter der Tweede Kamer, Minister Van Schaik. Deze toespraak \£erd door de leden staande aangehoord, na af loop werd geapplaudiseerd. Hierna begon de Minister-Pre sident, de heer W. Drees met de voorlezing van de regeringsver klaring, waaraan het volgende is ontleend Mijnheer de Voorzitter, Voor de derde maal na de be vrijding treedt een nieuw kabinet op. Weer, als twee jaar geleden, met in zich een zekere mate van continuïteit met hetgeen vooraf ging, maar ook in belangrijke mate van ander karakter. Ik móge beginnen met een woord van waardering jegens mijn ambtsvoorganger, die in moeilijke jaren en onder wisselende om standigheden leiding heeft ge geven aan 's lands zaken De formateur van het kabinet, die zich in 's lands belang zoveel moeite heeft getroost om tot een aanvaardbare oplossing te komen, heeft hoewel hij om te eerbie- S digen redenen heeft gemeend niet als Minister-President te moeten optreden zich bereid verklaard deel uit te maken van het kabinet. Het thans optredende kabinet steunt niet als het vorige op een vaste samenwerking tussen be paalde parlementaire groepen. Het richt zich op de verwezen lijking van een program, waarop degenen, die voor het Minister schap werden aangezocht, zich hebben verenigd. Geen partij of fractie heeft zich daaraan gebon den. Wordt aan kwalificatie van de aard van het kabinet behoefte gevoeld, dan zou het beste van een program-ministerie kunnen worden gesproken. Waar staat Nederland op het ogenblik, dat dit kabinet bet be wind overneemt In menig op zicht is sinds de bevrijding grote vooruitgang te boeken geweest. Productie boven vóóroorlogs peil. Ons land en ons volk bieden een gans andere aanblik dan op het voor altijd gedenkwaardige mo ment, toen de bezetter na vijf jaar ons volk onderdrukt en ons land verwoest en geplunderd te hebben, zich tenslotte gewonnen moest geven. Velerlei aspecten van het herstel wekken de be wondering van wie na verloop van een paar jaren afwezigheid ons land terugziet. De totale produc tie Is boven de vooroorlogse om vang gestegen. De goederenvoor ziening is voortdurend verruimd. Aan de intering op het nationale vermogen is een einde gekomen. De gezondheidstoestand- De gezondheidstoestand der be volking is al zijn er nog don kere punten toch zoveel ver beterd. dat bij een hoog geboorte cijfer de sterftecijfers over de ge hele linie beneden de vooroorlogse zijn gekomen en een laagterecord te zien geven. Belangrijke sociale verbeteringen zijn tot stand ge komen. Geen reden tot zelfvoldaan heid. Niettemin is er allerminst reden tot berusting of zelfvol daanheid. De materiële nood is nog groot en de morele inzinking is nog niet geheel geweken. Nog is er bij velen een wanverhouding tussen de inkomsten en de nood zakelijke uitgaven. Er is nog schaarste aan belangrijke goede ren en no£f jaren zjillen wij ge bukt gaan onder een woningnood. De tegenstellingen in ons voik zijn scherper dan wij in de tijd der bezetting mochten hopen; ook als wij ons ten volle reken schap gaven van de ^blijvende diepgaande verschillen in levens overtuiging, die Qns volk ken merken. De toestand in de wereld is verontrustend en drukt zijn stem pel ook op de verhoudingen in Nederland. Het Indonesische vraagstuk- Voor alles echter worden die verhoudingen in ongunstige zin beïnvloed door de tegenslagen, on dervonden bij de pogingen om het Indonesische vraagstuk tot een bevredigende oplossing te bren gen. Daarop zal dan ook de aan dacht van regering en volksver tegenwoordiging zich in de eerste plaats hebben te richten. Nederland heeft zich verbon den mede te werken tot het scheppen van nieuwe staatkun dige verhoudingen, waarbij zullen worden gevormd de vrije en sou- vereine verenigde staten van In donesië, in een hechte en duur zame unie, die door eigen organen de gemeefnschappelijke belangen der deelnemers op verschillende gebieden zal behartigen. Wij verheugen ons erin dat wij juist dezer dagen besprekingen hebben kunnen voeren met een delegatie uit de Negara's. Deze besprekingen hebben de overtui- ging versterkt, dat met vertegen woordigers van deze gebieden overeenstemming zal worden be reikt. Indien zonder voorbehoud komt vast te staan, dat in de unie de beide delen, die haar gaan vor men, ten volle gelijkgerechtigd zullen zijn en dus ook de organen van paritaire samenstelling, zal de vrees kunnen worden wegge nomen, die in Indonesische krin gen soms valt te onderkennen, dat de staatsrechtelijke figuur van een reëele koninklijke unie, met bindend gezag op haar com- petentieveld van de eigen orga nen, een poging zou betekenen Het Zweedse lid van de orga nisatie voor Europese economi sche samenwerking. Hammers- kjold, deelde Woensdag op een persconferentie mede. dat deze week aan alle landen, die aan liet plan-Marshall deelnemen, een reeks vragen zal worden gesteld Joor de organisatie. De antwoor den op deze vragen zullen de grondslag vormen voor een vier jarig ,,sleutel"-plan voor West- Europa. De vragen, die voor einde Sep tember moeten worden beant woord, kunpen in vier groepen worden samengevat, en wel: 1. Hoe staat uw regering tegenover de mogelijkheid van het roeden van uw land in het kader van een gezonde Europese economie 2. Welke productie-inspanning getroost uw land zich? 3. Zullen deze productie-inspan ningen invloed hebben op de in- en uitvoersituatie van uw land? en 4- Met welke, binnenlandse ontwikkelingen (on financieel of monetair gebied of op het gebied van de arbeidssituatie), die de al gemene economie van het land waarschijnlijk zullen beïnvloeden, wordt rekening gehouden? Op een desbetreffende vraag j deelde Hammarskjold mede, dat i geen gegevens zullen worden ge- j.vraagd over de nationalisatie- plannen der verschillende landen. De op bovenomschreven wijze ge- i formuleerde nationale „sleutel"- plannen zullen door de organisa-r tie in October worden samenge voegd tot een internationaal ,,sleutel"-plan, dat medio Novem ber aan de E. C. A. in Amerika zal worden voorgelegd. Hammarskjold deelde nog mede, dat in 1952, in welk jaar de Marshall-hulp eindigt, 'de structuur van de Europese han del als resultaat van het plan in belangrijke mate zal zijn gewij zigd. De Minister van Verkeer en Waterstaat (a.i.) heeft ontheffing verleend van het .Zondags rijver bod" voor motorrijtuigen op Zon dag 29 Augustus en Zondag 5 September a.s. Het A.N.P. verneemt van wel ingelichte zijde dat deze onthef fing is verleend met het oog op de komende feestelijkheden in den lande. om in andere vorm een Neder lands overwicht te bestendigen. Uitermate teleurstellend blijft de verhouding tot de republiek, zowel omdat uitwerking van de overeenstemming, die op de Ren ville was verkregen, tot nog toe niet kon worden verwezenlijkt, als omdat de schendingen van het bestand toenemen, schendingen waarbij veelal wel niet de repu blikeinse regering rechtstreeks betrokken is, maar waarin toch mermalen republikeinse instanties de hand hebben. Voor een herstel van de staat kundige en economische eenheid in Indonesië, voor het herleven van de (welvaart, voor het schep pen van een rechtsorde, die waar borgen biedt voor allen, is het van groot belang, dat de republiek op korte termijn haar plaats inneemt in de verenigde staten van Indo nesië, die bezig zijn zich te vor men. Ten aanzien van de andere overzeese gebiedsdelen wordt bet overleg voortgezet, dat reeds ge leid heeft tot verheugende voor lopige resultaten, die de zekerheid geven, dat Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen met volle instemming van deze voor inwendige aangelegenheden zelf standig geworden gebieden, een verenigd koninkrijk zullen zijn. De economesische toestand van ons land. De regering vertrouwt, dat de Staten-Generaal zullen willen medewerken tot een zeer snelle afdoertlng in tweede lezing van de grondwetsherziening, die vol tooiing van de op gang zijnde ontwikkeling mogelijk moet ma ken en Waarna tot een spoedige behandeling van een wetsontwerp tot het instellen van een federale interim-regering in Indonesië. De algemene toestand van ons land besprekend, gewaagde ik er reeds van, dat deze met name in economisch opzicht zorgelijk is. Om zo snel mogelijk onze volks kracht te herstellen en de weder opbouw te verzekeren, is invoer op ongekend grote schaal nodig geweest en ook thans nog onver mijdelijk. Daartegenover was aanvankelijk slechts een geringe uitvoer mogelijk, terwijl de in komsten aan buitenlandse betaal middelen, vroeger voortvloeiend uit ons verkeer met Indië en met Duitsland, vrijwel waren wegge vallen en onze koopvaardijvloot voor een groot deel in de grond geboord. Zo is het nodig geweest de tekorten aan te vullen door credieten en door een deel te ge bruiken van wat nog resteerde aan goud, aan bezit van buiten landse effecten en andere devie- zenbronnen. De betalingsbalans. Tenslotte bleef een groot te kort op onze betalingsbalans bestaan, dat spoedig zou hebben moeten leiden tot inkrimping van onze bedrijvigheid en verlaging van ons levenspeil, als niet de hulp van de Verenigde Staten aan Europa de mogelijkheid van een overbrugging der moeilijkhe den had geopend. Wij moeten echter voortdurend het oog ge licht houden op de noodzaak om over enkele jaren zonder deze hulp onze betalingsbalans in evenwicht te brengen, wil het mogelijk zijn een snel groeiende bevolking een redelijk bestaan te verzekeren en arbeidsaangelegenheid te waar borgen. De uiterste krachtsin spanning van ons volk zal daar toe nodig zijn. De Benelux en Marshall-plan. Het verwezenlijken van de eco nomische unie met België en Luxemburg, acht de regering voor de toekomst van de drie landen van zeer groot gewicht. Nauwere samenwerking ook met West-Europa en meer in het algemeen van de zestien landen die door het Marshallplan tot overleg over hun economische politiek zijn gebracht, is dringend geboden, Hoe noodzakelijk het is, dat in het bijzonder ook het I verkeer met Duitsland weer in j normale banen geleid wordt, springt in het oog. Daarnaast wordt ernstig gestreefd naar toe neming van het handelsverkeer met andere landen, ook met het Oosten van Europa. Verhoging bodemproductie. Onmisbaar blijft in dit verband een landbouwpolitiek, gericht op verhoging van een rationele -bo demproductie, die ook aan de wel vaart en aan de bestaanszeker heid der producenten ten goede kan komen. Een. stelselmatige investerings-, industriële- en con- junctuurpolitiek zal worden ge voerd. Aan de energievoorziening wordt bijzondere aandacht be steed. Inkrimping Overheidsbemoei ingen. De regering vertrouwt, dat de Staten-Generaal bereid zullen zijn mede te werken tot spoedige behandeling der wetsontwerpen inzake bedrijfsorganisatie en on dernemingsraden, waarna de in diening van wetten tot instelling van een aantal product- en be drijfschappen zal worden bevor derd, opdat de overheidsbemoeiin gen, welke daarvoor naar haar aard in aanmerking komen, zul len kunnen worden overgebracht naar het georganiseerde bedrijfs leven, met waarborging van "net algemeen belang. Opheffing distributiestelsel. Naarmate de goederenvoorzie ning' het toelaat zal het distribu tiestelsel worden geliquideerd, waardoor de noodzakelijke ver ruiming van de bewegingsvrijheid van het bedrijfsleven zal worden bevorderd. Ook aan verdere in krimping van het Overheids apparaat, die de regering met kracht nastreeft zal dit ten goede komen. Een gezonde ontwikkeling var de middenstand, in detailhandel, zowel als ambacht, zal worden bevorderd. De finantiële toestand- De regering geeft zich ten volle rekenschap van de ernst van de financiële toestand. Hoewel de niet-sluitende betalingsbalans in^ wezen de grootste gevaren ople vert, kan ook in een niet-sluitende begroting, die in de eerste tijd na de bevrijding onvermijdelijk was, niet blijvend worden berust. Zonder tekort te doen aan de bevordering der volkswelvaart en aan de eisen der sociale rechtvaardigheid ver trouwt de regering aan de Sta ten-Generaal voor het jaar 1949 weder een nagenoeg sluitende be groting te kunnen voorleggen, behalve voor zover betreft de kapitaalsuitgaven, waarvoor naar hun aard mag worden geleend, en het tekort van het landbouwega- lisatiefonds. Uiteraard behoort echter ook dit laatste tekort, voor zover het niet door geleidelijke vermindering der subsidies kan worden opgeheven, zo spoedig mogelijk uit de gewone middelen te worden bestreden. Efficiency en soberheid in de publieke dienst zullen met kracht worden bevor derd. In sociaal opzicht zal op de in geslagen weg worden voortge gaan. Een constructieve loon- en prijspolitiek zal worden gevoerd. Op meer bestaanszekerheid en het wegnemen van te grote tegen stellingen bij de inkomensverde ling blijft het oog gericht. Daarbij wordt medegedacht aan de gezins- belangen met name die der kin derrijke gezinnen. Binnen het raam van het finan cieel en sociaal mogelijke en in coördinatie met de plannen van daarvoor in aanmerking komende mogendheden zal voortgewerkt worden aan de opbouw van een effectieve, wei-geordende, goed geleide strijdmacht. Gestreefd wordt naar het spoe dig herstellen van normale toe standen op het gebied van het recht en de rechtsbedeling, en naar liquidatie van door oorlog en bezetting op dit gebied veroor zaakte abnormale toestanden. Zedelijke beginselen van het Kabinet. Ook dit kabinet gaat uit van de zedelijke beginselen, die aan onze beschaving ten grondslag liggen. Dit sluit de erkenning in, dat het Christendom voor zeer grote groepen van ons volk de bron is, waaruit zij hun geestelijke krach ten putten. Verdere toepassing van de ge dachte der financiële gelijkstel ling, met name voor het middel baar en voorbereidende hoger on derwas en het buitengewoon lager onderwijs, zal worden bevorderd. Een uitputtend overzicht van het program en van de voorne mens der regering is hiermede niet gegeven De Troonrede en de behandeling der begroting zul len gelegenheid geven tot verdere uitwerking. Op het ogenblik dat H. M. Koningin Wilheimina op het punt staat de kroon, die Zij een halve eeuw op waarlijk vorstelijke wijze heeft gedragen, over te dragen aan H. K. H. Prinses Juliana, als Regentes reeds door ons volk met zoveel vertrouwen begroet, wor stelt Nederland met problemen, waarvan de oplossing over de toekomst van het koninkrijk en van ons volk zal beslissen. Wij zullen ons tot het uiterste moeten inspannen om Nederland te doen zijn een land waar het voor allen goed is te wonen, en om de verhouding tot de gebieden overzee te vestigen op een nieuwe grondslag, die er allereerst een moet zijn van onderling vertrou wen, van wil tot samenwerking op voet van gelijkheid. Wij moeten onze productie, onze scheep- en luchtvaart, onze handel, ons verkeer met overzee, zowel als met het vasteland van Europa, opvoeren tot een peil, waarop het bestaan ook van een snel toenemende bevolking kan worden verzekerd. Wij hebben mede te werken aan de nauwere aaneensluiting der naburige volken, en tevens, waar mogelijk, tot de groei ener inter nationale rechtsorde bij te dragen op een wijize, de hoge tradities van ons land waardig. Een grootse taiak ligt vóór ons. Wij zijn zwaar beproefd en diep verarmd, maar wij hebben onze veerkracht niet verloren. Grote moeilijkheden, maar ook grote mogelijkheden liggen voor ons. Moge het ons gegeven zijn, steu nende op hogere beginselen, on danks desterke verschillen in staatkundige overtuiging die in ons volk leven, gezamenlijk de kracht té ontwikkelen, die ons opgewassen doet zijn tegen de zware, maar grootse taak, die Nederland in dit tijdsgewricht heeft te vervullen. Nadat de heer Bachg (K.V.P.) namens de commissie tot onder zoek van de geloofsbrieven der door het centraal stembureau nieuwbenoemde leden van de Ka mer in het uitgebracht verslag had verklaard, dat.dë commissie tot toelating van de nieuwbe noemde leden heeft geconclu deerd, werden deze nieuwe leden plechtig binnengeleid en door de waarnemende voorzitter der Ka mer beëdigd. Vervolgens heeft de geheime stemming plaats tot het opmaken \an de nominatie voor het voor zitterschap. Hierbij verwerven de heren Kortenhorst, Serrarens, Terpstra, Beel en Piévez respec tievelijk 64, 13, 2. 2 en 2 .stem men. Voor het vice-voorzitter- schap worden op de heer Donker 75 stemmen en op de heer Terp stra 5 stemmen uitgebracht. Ten slotte voor de derde plaats: 85 stemmen voor de heer Terpstra en 2 voor de heer Til anus. De vergadering wordt dan ver daagd tot hedenochtend 13 Aim. te 11 ure. Het Britse Ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft Graaf Ber- nadotte medegedeeld, dat medica menten en tenten aan de Arabi sche vluchtelingen ter beschik king zullen worden gesteld, zo dra hij een bevoegde internatio nale hulporganisatie, zoals bij voorbeeld het Rode Kruis, voor de uitdeling zal hebben aangewezen. De 'genoemde goederen zijn af komstig van Britse militaire voor raden in het Midden-Oosten De waarde der goederen zou in eer ste instantie niet de som van 190.000 pond mogen overschrijden, die zo deelde Sir AleJjpnder Cadogan kortelings in de Veilig- hedsraad mede beschikbaar zou worden gesteld. De som zou als voorschot wor den beschouwd op sommen, die de Veiligheidsraad na een onder zoek nodig zou achten. De Prinses-Regentes bevindt zich op het ogenblik tezamen met 'Prms Bernhard in Londen, ter bijwoning van de Olympische Spelen, Prinses Juliana, die in cognito is, zal waarschijnlijk be gin volgende week met de Prins naar ons land terugkeren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1