West Duitsland en West Europa Deense Schipbreukelingen S.S.-ers? De ontvoering van Sowjetburgers De BESPREKINGEN te M0SC0U MINISTER VAN MAARSEVEEN WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1948. S. E. D. wil gemeenteraadsverkiezingen in Beriijn Newfoundland en Canada De V. S. en de Donauconferentie over het politievraagstuk in de Verenigde Staten 0e Donauconferentie Oe commissie voor de ontwapening Griekse soldaten in Albanië gedood Twee leden der Bandoengse delegatie naar Indonesië vertrokken Afhalen Indië-passagiers Frank ering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Rustig weer. Slechts hier en daar nog een regenhui, overigens licht tot half bewolkt en plaatselijk ochtendmist. Weinig wind en angeveer dezelfde temperatuur als gisteren. 4e Jaargang No- 881- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vt Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Het „West Deutsche Tageblatf' maakt melding van een strikt ver trouwelijke bijeenkomst van Duit se douane-unie-deskundigen te Hoechst bij Frankfort a. d. Main, waaromtrent noch aan de Duitse noch aan de buitenlandse pers iets was medegedeeld. Uit welingelichte kringen ver luidt echter, dat de Duitse ver tegenwoordigers door. het con trolebureau der Engels-Ameri kaanse bezettings-autoriteiten uit genodigd waren op zeer korte termijn hun mening kenbaar te maken over de gevolgen, welke voor de dubbelzone te verwachten zjjn van een opheffing der tol grenzen. Dit feit, zo schrijft het blad, doet de vraag rijzen of de oprichting van een West-Euro- pese douane-unie met inbegrip Het orgaan van de door de communisten beheerste socialisti sche eenheidspartij, „Neues Deutschland", meent, dat de hui dige samenstelling van het Ber- lijnse stadsbestuur niet langer de wil van de Berlijnse bevolking vertegenwoordigt. Het dringt er daarom op aan, dat 24 Octófcer gemeenteraadsverkiezingen wor den gehouden. Dit bericht heeft verrassing gewekt in Westelijke politieke kringen, daar verwacht wordt dat de partij terrein zal verliezen in verhand met het feit, dat zij de Russische blokkademaatregelen goedkeurt. De sociaal-democratische en ohristelijk-democratische partij hebben al eerder op verkiezingen op genoemde datum aangedron gen. van West Duitsland met spoed ten uitvoer gebracht zal worden. In dit verband haalt het blad ook een uitlating aan van de pre sident van de Economische Raad te Frankfort, Dr. Koehler, tegen over een Duitse journalist over de mogelijkheid van de vestiging van een centraal bestuur van de Europese Unie te Brussel of in Den Haag- Wanneer in één van genoemde plaatsen een dergelijk bestuur zou worden gevestigd, dan zou naar de mening van Dr. Koehler er niets meer zijn, dat het bestuur van het economische leven en de voedselvoorziening in de dubbel zone door dit instituut, in plaats van centraal van Frankfort uit, zou verhinderen. Bovendien zou aldus de weg vrijgemaakt zijn voor een onmid dellijke toetreding van de Duitse landen tot de Europese unie. Vergadering van Geallieerd secretariaat tie Berlijn. Van Amerikaanse zijde is thans bekend gemaakt, dat Vrijdag j.l. op het hoofdkwartier van de 'Ge allieerde Bestuursraad te Berlijn het inter-geallieerde secretariaat bijeen is geweest en dat de ver gadering door de Russische dele gatie werd bijgewoond. Officieel is geen nieuws over de vergade ring vrijgegeven. Een lid van de Amerikaanse delegatie, die deze maand het voorzitterschap van het secreta riaat bekleedt, verklaarde dat geen bijzondere betekenis aan de vergadering moet worden gehecht. De Russen zagen vorige maand blijkbaar geen aanleiding tot het bijeenroepen van een vergadering, aldus het lid der Amerikaanse delegatie, maar wij achtten het wenselijk en riepen de vergade ring bijeen. De regering van Newfounland heeft bekend gemaakt, dat New foundland niet vóór 31 Maart 1949 met Canada een federatie zal vormen. Men neemt aan, dat de regering deze bekendmaking heeft gedaan om het vertrouwen t§ herstellen, nu het zakenleven sinds hij het jongste referendum tot een hond genootschap besloten werd tot stilstand is gekomen en op een verduidelijking van de positie van Newfoundland werd verwacht. Zoals wij reeds meldden is bij Ameland een Deens zeiljacht ver gaan. Vier van de vijf opvaren den hebben zich zwemmend kun nen redden. Zij hebben de vrouw van de schipper, die niet kon zwemmen, op een luik met zich voortgeduwd. Na twee uur wis ten zij allen de kust van Ameland te bereiken. Intussen zijn delen van de stuk geslagen zeilboot aan land ge spoeld. Hierin heeft men vele gouden en zilveren voorwerpen aangetroffen. Eveneens bleek, dat de bpvarenden voor zeker drie maanden proviand aan boord heb ben gehad. Wekte dit reeds enige achter docht, deze werd nog versterkt, toen ook doorweekte papieren en een aantal foto's werd gevonden, waarvan de aard de bedoelingen van de opvarenden nog meer ver dacht maakten. De inzittenden van het jacht zijn een 45-jarige Deen, diens vrouw, twee dochters en een zoon. Vermoed wordt, dat men hier met een S.S.-er en zijn fami lie heeft te doen. Op de papieren kwamen ook verscheidene Neder landse namen voor. De 45-jarige Deen is in de toren van Hollum De V. S. hebben Zaterdag op de zitting van de Donau-confe- rentie te Belgrado het Sowjet- Russische ontwerpvoorstel voor controle van de Donau alleen als „een basis voor besprekingen aan genomen," aldus heeft het Ameri kaanse ministerie van Buiten landse Zaken Maandag hekend gemaakt. Volgens het Ministerie zijn met deze aanvaarding de be palingen van het ontwerp geens zins bindend voor de V. S. De Joego-Slavische resolutie, volgens welke het Sowjet-ontwerp werd aangenomen, stelt de V. S. in staat, haar eigen voorstellen in te dienen in de vorm van amen dementen op bepaalde artikelen in de Sowjet-Russische tekst, al dus het ministerie. Op een vraag van het A.N.P. aan Minister van Maarseveen of hij zich in zijn nieuwe omgeving niet vreemd gevoelde nadat hij van Justitie naar Binnenlandse Zaken is overgestapt, antwoordde deze, dat dit volstrekt niet het geval was, daar hij zich thuis ge voelt in gemeentelijke en provin ciale problemen o.a. doordat hij in Utrecht wethouder van finan ciën was en daarvoor gedurende 8 jaren lid van de Utrechtse ge meenteraad, in welke functie hij met bestuurszaken reeds in aan raking had. Een nadere vraag luidde, of er een controverse bestaat tussen Justitie en Binnenlandse Zaken ten aanzien van de politie. Deze vraag beantwoordde Mr. Van Maarseveen ontkennend. „Mijns inziens zeide hij is er meer een belangengemeen schap. Enerzijds heeft de politie tot taak de orde te handhaven en het wettig gezag te steunen. Deze zaken vallen binnen de sfeer van Binnenlandse Zaken. Anderzijds is de taak der politie onder lei ding van het openhaar ministerie de misdaad te bestrijden. Dit laatste ressorteert .onder justitie. In sommige landen zijn deze ta ken gescheiden, zoals in België, waar de „Police Judiciaire" be staat naast de gendarmerie. In ons land vormt de politie in dit opzicht een geheel. Niet alleen de centrale overheid heeft met de politie te maken aldus ging de Minister verder dit is ook het geval met de pro vinciale en gemeentelijke autori teiten. Zo zijn d" burgemeesters belast met de handhaving der openbare orde binnen hun ge meenten. Zij moeten daartoe dus over voldoende politiemacht be schikken. Echter is de ordehandhaving wel als regel, maar niet in alle gevallen een plaatselijk probleem. Daarom moeten ook de Commis sarissen der Koningin eri de Mi nister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijkheid dragen en hun gezag kunnen doen gelden. Ook het opsporen van strafbare feiten is, vooral waar het de gro tere misdadigheid betreft, niet binnen de locale sfeer begrensd. Bovendien üf voor de bevestiging van misdaden een moderne tech- Ranyoeskin, de Sovjet-Russische ambassadeur te Washington, heeft Lovett, de Amerikaanse on derminister von Buitenlandse Za ken, een officiële nota overhan digd, waarin de Sowjet-Unie de V. S. er van beschuldigt, dat zij het ontvoeren van Sowjet-bur- gers in de V. S. toestaan. In de nota wordt geëist, dat de V. S. onmiddellijk Michaii Ivano- vitch Samarin aan de Sowjet- Russische consul-generaal te New-York ter beschikking stel len. Volgens de nota werd Samarin, een Sowjet-Russische onderwijzer aan een school voor kinderen van Sowjet-diplomaten in de V. S„ ontvoerd door een organisatie, aan het hoofd waarvan de Sow jet-Russische refugee Gravin Tol stoi staat. In de nota wordt de beschuldiging geuit, dat de hou ding van de Amerikaanse rege ringsorganisatie F.B.I. (federaal bureau van onderzoek) een di recte schending beteként van de verplichtingen, die de regering der V. S. op zich heeft genomen, toen zij in 1933 de diplomatieke betrekkingen met Sowjet-Rusland hervatte. De ,V. S. tolereren de organisatie van „misdadig optre den" van Gravin Tolstoi's groep, dat tegen de Sowjet-Unie is ge richt, aldus de nota. Op een in der haast heiegde persconferentie sprak de Sowjet- ambassadeur vertoornd over „het talmen van de New Yorkse poli tie" om te antwoorden op de op roep van de Sowjet-Russische consul-generaal, toen de Sowjet- autoriteiten vernamen, dat mej. Kosnkina ontvoerd was. Volgens berichten van het Ame rikaanse ministerie van Buiten landse Zaken werd Panyoesjkin, toen hij de protestnota aan Lo vett overhandigde, meegedeeld, dat zijn verhaal niet zonder .meer kon worden geaccepteerd en dat de regering na onderzoek van de in de nota genoemde beschuldi gingen zou uitmaken wat haar te doen stond. Op de vergadering van Dins dag van de Donau-conferentie hebben de Oost-Europese landen zich krachtig verzet tegen het voorstel der Westelijke staten de nieuwe Donaucommissie met de Verenigde Naties te verbinden. De Roemeense Minister van Buitenlandse Zaken, Anna Pau- ker, zei dat Frankrijk en de Ver Staften door middel van hun meer derheid bij de V. N. de controle over de Donaucommissie wilden verkrijgen. In welingelichte kringen te Lon den gelooft men, dat de pogingen om het probleem der blokkade van Berlijn op té lossen als voor waarde voor viermogendheden be sprekingen nog wel niet zijn ge staakt, maar toch op ernstige moeilijkheden stuiten. De permanente Commissie van Drie inzake de Berlijnse crisis is Dinsdagochtend op het Britse Ministerie van Buitenlandse Za ken hijeen gekomen om het rap port van Frank Roberts, de per soonlijk vertegenwoordiger van Bevin, over het laatste onderhoul met Molotof te bespreken. Over leg tussen Londen, Parijs en Washington alvorens nieuwe in structies aan de diplomatieke ver tegenwoordigers te Moskou wor den gezonden, wordt onvermijde lijk geacht. Sir Alexander Cadogan, Engels afgevaardigde hij de V. N„ heeft de commissie voor de ontwape ning te Lake Success meegedeeld, dat ontwapening in de wereld onmogelijk' is, indien niet aan drie voorwaarden wordt voldaan: 1. Succesrijke sluiting van vredesverdragen met Duitsland en Japan. 2 Een internationale strijd macht der V. N. ter beschikking van de Veiligheidsraad. 3. Internationale controle der atoomenergie. Volgens Jacob Malik, de Sov jet-Russische vertegenwoordiger, is de Engels-Amerikaanse bewe ring. dat vertrouwen voorafgaan moet aan ontwapening, slechts een rookgordijn om het herbewa peningsprogram van bepaalde landen te camoufleren. Donderdag zal het onderzoek van het rapport beëindigd worden waarvan de uiteindelijke tekst aan de algemene vergadering der V. N. zal worden voorgelegd. Een woordvoerder van het Al banese Ministerie van Binnen- 'andse Zaken heeft medegedeeld, dat de vorige week tien Griekse soldaten gedood zijn toen zij, na dat zij de Albanese grens hadden overschreden, in botsing kwamen met Albanese troepen, zo meldt het Joego-Slavische persbureau Tanjoeg. De grensschending had plaats, aldus de woordvoerder, toen ge vechten gaande waren tussen gue- rillatroepen en troepen van de Griekse regering. Twaalf Griekse soldaten werden ontwapend en geïnterneerd, om- nische apparatuur nodig, welke niet in iedere gemeente in stand gehouden kan worden. Hiervoor is een centrale coördinatie nodig Er zijn dus eigenlijk tal van auto riteiten, die bij het politievraag stuk betrokken zijn. De moeilijkheid, die opgelost moet worden aldus de Minister bestaat hierin, dat iedere auto riteit de zekerheid dient te wor den gegeven, dat hij zijn wette lijke taak op politioneel gebied behoorlijk zal kunnen vervullen. Nu een nieuw kabinet is opgetre den zou het daarom nuttig kunnen zijn, dat deze aangelegenheid nog eens op korte termijn door een veelzijdig samengestelde deskun dige commissie wordt bezien.' Het politievraagstuk zal opge lost kunnen worden, indien de verschillende autoriteiten, die daarbij betrokken zijn, begrip to nen voor ieders taak en bereid zijn in een geest van samenwer king naar de juiste oplossing te streven". op Ameland ingesloten. Hem is nog niet medegedeeld, dat voor hem bezwarende papieren zijn aangespoeld. Zijn familie is voor lopig in een boerderij onderge bracht en onder bewaking gesteld. Het onderzoek naar deze duistere zaak wordt met kracht ter hand genomen. De Denen, die hij Ameland schipbreuk hebben geleden blijken te zijn de familie Rasmussen uit Estruplund in Noord-Denemar- ken. De vader, Hakon Rasmus sen is 38 jaar oud zijn 'vrouw Anna 39 jaar. Voorts bevonden zich nog aan boord hun 18-jarige zoon Knud en hun respectievelijk 16- en 14-jarige dochters Henny en Dora. Van Ameland wordt verder ge meld. dat de aangespoelde foto's genomen zijn in de Oekraine en deels opnamen zij van concentra tiekampen. De boot was zwaar overbelast. Kennelijk wilden de opvarenden in een ander land een nieuw leven beginnen, want zij hadden alle mogelijke huishoude lijke voorwerpen aan boord varië rende van een stofzuiger tot een naaimachine. Men is voorts ver baasd over de enorme hoeveel heden levensmiddelen, die zijn komen aandrijven en die de in druk wekken, dat de opvarenden zich op een wereldreis hadden voorbereid. Nog steeds spoelen goederen van het vergane Deense jacht „Agatihe" aan. Thans heeft de zee enkele bontmantels en een groot aantal doorweekte japon nen op het strand geworpen. Ook een radio-toestel, een kist met porcelein, alsmede tafelzilver snoeiden gistermiddag nog aan. In gezaghebbende kringen te Moskou wordt verwacht, dat de reeks besprekingen met Minister Molotof nog wel „enige tijd" zal voortduren. Het feit dat de Brit se vertegenwoordigen, Roberts, voor a.s. Zaterdag „als zijn an dere bezigheden het toelaten" een uitnodiging voor een partijtje heeft aangenomen, wordt als een aanwijzing in deze richting be schouwd. Na hun besprekingen in Neder land met de regering over de Bandoengse resolutie zijn gister* ochtend twee leden der delegatie, de heren Ide Anak Ago eng Ode Agoeng en Abdoel Malik weer naar Oost-IndoneSië vertrokken. De heer Agoeng vertelde in het K.L.M.-restaurant op Schiphol aan enige journalisten, dat hij de in Bandoeng opgestelde resolutie in zijn besprekingen met de rege ring heeft toegelicht. Uit de ont- angen telegrammen was reeds gebleken, dat de regering reeds vóór de besprekingen waarderend stond tegenover de inhoud der resolutie. Thans moet de rege ring zich beraden. Op 4e vraag of de heer Agoeng verwachtte, dat aan de conclusie der resolu tie, waarin er op wordt aange drongen, dat de totstandkoming der Verenigde Staten van Indone sië per 1 Januari 1949 haar be slag moet hebben verkregen, zal worden voldaan, antwoordde de heer Agoeng: „Dit zal nog moe ten blijken uit het wetsontwerp, dat te dien aanzien wordt inge diend. Wij moeten nog afwach ten. Voor ons is de zaak voor lopig afgedaan." De heer Agoeng kon niét zeg gen hoe de Republikeinse rege ring in Djokja tegenover de voor stellen van Oost-Indonesië staat. Naar zijn mening heeft deze nog geen officieel standpunt te dier zake bekend gemaakt. De N.V. Stoomvaart Maat schappij „Nederland" deelt ons mede, dat zij erin is geslaagd als nog een regeling te treffen, waar bij ook personen, die familieleden van de „Oranje" wensen af te halen, doch niet over een vervoer middel beschikken, tot de ont— sehepeningsloods gunnen worden it i ïii 1 o viu" a o lytiUiLCli w vl ticli u grens hadden over- toegelaten. Per familie of alleen schreden. GEROOKTE EN GESTOOMDE HARING TIJDELIJK 1 CENT DUURDER. In het Voedselvoorzieningsblad reizende passagier worden maxi maal 2 kaarten verstrekt, welke te verkrijgen zijn in het scheep vaarthuis te Amsterdam. POST VOOR MILITAIREN. 18 Augustus vertrekt Hr. Ms. .Banckert" van Tandjong Priok van Dinsdag is een verordening j naar Den Helder. Op deze reis iron Vir>f i c van het bedrijfschap voor visserij producten gepubliceerd, waarbij in venband met de grootte van de haring tot 1 September 1948 een maximumverkoopprijs voor de detaillist voor gerookte en ge stoomde harihg wordt gebracht op 10 cent oude prijs 9 cent per stuk. Voor de verwerker zal tot 1 September een maxlmum- venkoopjrijs gelden van 7% cent per stuk. zal het oorlogsschip de volgende tussenhavens aandoen, waar de opvarenden post kunnen ontvan- ge, mits deze op de achter de na men der havens tussen haakjes geplaatste, data ter post bezorgd wordt: Colombo (17 Augustus), Port Said (30 Augusts), Malta (5 September) en Lissabon (12 September). Het schip wordt 20 September te Den Helder ver wacht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1