UIT DE PROVINCIE Wat brengt de Radio? BIM IN „KOMETEN VAN HOLLYWOOD" Kerknieuws DE BLOKKADE VAN BERLIJN NOODLOTTIG ONGEVAL MET MOTOR. DE DONAUCONFERENTIE Rapport van Barnadotte aan de V. N. Toestand onder Arabische vluchtelingen Het jacht „Duenna" Nieuwe aankoopmachtigirigen in het kader van het E. R. P. Paarden werden door het hoge water verrast FANNY KI.AN K ERSKOEN IN NEDERLAND TERUG. TERNEUZEN. Inzameling Nationa_ Huldeblijk. In verband met het 50-jarig Regeringsjubileum van H. M. de Koningin zullen ook alhier gelden ingezameld worden voor het fonds dat aan H. M. als een Nationaal Huldeblijk 'in September 1948 zal worden aangeboden. Met volle instemming van H. M. zullen de aan te bieden gelden worden aan gewend ten behoeve van de kan kerbestrijding, welke bestemming ongetwijfeld de volle sympathie van de gehele bevolking zal heb ben. Getracht wordt het gestelde doel te bereiken door de verkoop van jubileuminsignes, welke de beeltenis dragen van H. M. de Koningin. De prijs van deze speldjes is zeer laag gesteld, n.l. Q,5Ó per stuk, teneinde een ieder in staat te stellen op deze wijze bij te dragen aan het Na tionale Huldeblijk. Het plaatse lijke inzamelingscomité nodigt U uit een speldje te kopen en dit te dragen gedurende de komende weken. Het Comité hoopt echter dat ieder, die bereid en in staat is meer bij te dragen aan dit fonds, gebruik' zal ijiaken van de mogelijkheden, welke hiertoe be staan o.m. door het storten van een extra bijdrage op postgiro No. 26.000 ten name van het Nationaal Comité. Personen van 15 jaar en ouder die aan deze inzameling, welke gehouden zal worden in de week van 1621 Augustus 1948, mede willen werken door zich geduren de 1 of meer dagen beschikbaar te stellen als collectant of collec- trice worden verzocht zich hiertoe aan te melden bij een der onder staande adressen, alwaar tevens nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Mw De Vries, Scheldekade 55; Mw v. d. Peij.l, Donze-Visserstraat 12; Mw Overbeke, Axelsestraat 2; Mw Stuffken, Van Steenber genlaan 18; Mw Standaert, Noord straat 32; Dienst voor Maatschap pelijke Zorg, Schoollaan 10. Goedkeuring Statuten. Bij Kon. Besluit van 26 Juli zijn goedgkeurd de Statuten van de Vereniging van Oud-leden II 14 R. L, 19141945, gevestigd te j Teroeuzen, secretariaat Lange Kerkstraat 76. Gemeentelijke badinrichting. Verwijzende naar de in dit blad voorkomende advertentie, willen, wij er nog even op wijzen, dat de badinrichting wegens het uitvoe ren van werkzaamheden enkeie dagen gesloten zal zijn. BRUINESSE. Mosselexport naar België en Engeland. Zaterdag werden de eerste verse Zeeuwse mosselen uit Brui- nisse naar Engeland verzonden. Het betrof een klein partijtje van 30 zakken, doch deze week zul len er nog meer volgen. Door het koelere weer was de verzen ding naar België iets groter dan de vorige week, doch zij kon nog niet de hoogte van de eerste weken bereiken. Door mossel kwekers uit Bruinisse werden 3060 tonnen mosselen afgeleverd aan de handelaars te Tholen en Yerseke. Rechtstreeks naar Bel gië gingen 250 tonnen (per vaar tuig). POORTVLIET. Oudsteinwoonster wordt 95 jaar. Op 13 Augustus a.s. zal de wed. KoppenolGrijs, vermoede- WOENSDAG 11 AUGUSTUS. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Gewijde muziek; 8.30 Gram.; 9.00 Bij onze zieken; 9.30 'Gram.; 10.30 Morgendienst; 11.00 Gram.; 11.30 Donauklanken; 12.00 Gram.; 12.33 Alle-Dag-Kerk"; 13.00 Nieuws; 13.15 Gram.; 14.00 Or gelbespeling; 14.30 Lezing; 15.00 Piano; 15.30 Gram.; 16.00 Muset- te-orkest; 16.15 Kinderkoor; 17.30 Gram.; 17.45 Olymp. Spelen; 18.00 Koren en korpsen; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Nieuws; 19.15 Micro Stars; 19.45 Gram.; 20.00 Nieuws; 20.15 Muziek; 20.40 Le zing; 21.00 N.C.R. V.-kwartet 21.30 Residentie-orkest; 22.30 Olymp. Spelen; 23.00 Nws.; 23.15 Avondoverdenking; 23.30 Gram. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 8.50 Voor de huis vrouw; 9.00 Muziek; 9.35 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Onze keuken; 10.30 Non stop-progr.; 12.00 Vindobona Schrammern; 12.33 Olymp. Spelen; 13.00 Nws.; 13.20 Johan Jong; 13.50 'Gram.; 14.00 Gespr. portr.; 14.15 Omroep orkest; 15.00 Hoorspel; 15.30 De Regenboog; 16.00 Kinderkoor; 16.15 Sprookje; 16'. 45 Vragen staat vrij; 17.15 Miller-sextet; 18.00 Nieuws; 18 15 Olym. Spel.; 19.00 Lezing; 19.15 Nieuws uit Indië; 19.30 Voor de jeugd; 19.45 Lezen in de Bijbel; 20.00 Nieuws; 20.15 Muziek; 21.20 De Tover- spade; 22.10 Malando-orkest; 22.45 Van boek tot boek; 23.00 Nieuws; 23.15 Gram. lijk de oudste inwoonster van Poortvliet (Tholen) 95 jaar wor den. Zij heeft 14 kinderen van wie de oudste deze maand 70 jaar, de jongste in October a.s. 50 jaar wordt. Zij heeft 245 klein- deren, achterkleinkinderen, ach terachterkleinkinderen, schoon zoons en schoondochters. SLUISKIL. Harmonie. De aangekondigde mars van de plaatselijke harmonie in volgens plan verlopen. Rond 6 uur Zater dagavond trok men naar Coe- gors, waar de leden van het ge zelschap deelnamen aan de bol ling bij Strijdonck. Enige muziek nummers werden ten beste ge geven en ruim voor 9 uur arri veerde men voor hotel Jacobs, waar het aantal belangstellenden steeds aangroeide. Behalve het vaandel, werd een bord medege voerd met de leuze „Wij bouwen een kiosk voor onze Harmonie". Het gezelschap nam plaats op het terras en werd, met de om geving, helder verlicht door twee schijnwerpers. Na het Wilhelmus en het keurig uitvoeren van en kele nummers, nam voorzitter Colsen het woord. Hij had niet gedacht, dat de bevolking zo veel medeleven zou tonen. Dank aan onze directeur en de medebe stuursleden, die zo hun best heb ben gedaan om onze Harmonie nieuw leven in te blazen. Harte lijke dank voor de financiële steun van de bevolking. Fier was hij er op, dat het ledental meer dan verdubbeld is. Wij moeten een kiosk bouwen. Als wij de midde len voor de onderbouw bijeenbren gen, zal de gemeente wel voor de bovenbouw zorgen. Het was hem juist gezegd, dat hedenavond de Spoorstraat en omgeving verga derde en de vblle financiële steun zou bieden. Deze mensen hebben de eerste stoot gegeven. Wanneer het geld er zal zijn, zal de kiosk in het Huizinga-plantsoen binnen enkele maanden zijn gebouwd. Hij hoopt, dat dan een tiental dagen voor Pinksteren een groot festi val kan worden gegeven. Sluis kil zal dan weer, met het in be drijf gaan der fabrieken, tot wel vaart komen en met aller samen werking zal de toekomst van ons dorp verzekerd zijn. In alle zaken zullen intekenlijsten worden neer gelegd en hij stelde zich voor, door die zakenman, welke het grootste bedrag zou binnenhalen, de eerste steen van de kiosk te doen leggen. Hij hoopte, dat de bevolking dan iemand zal hebben gekozen, die hem met het oog op zijn gevorderde leeftijd zal kun nen vervangen. Na nog zijn mening te hebben uitgesproken over de houding van zijn tegen standers, besloot de voorzitter zijn toespraak. Voor de café's van Stockman en Faas werd nog een nummer gespeeld en behoorde deze avond waarop de Harmonie een zeer goed figuur heeft geslagen, we derom tot het verleden. Geslaagd. Aan de R.K. Naaischool alhier slaagden voor: Costuumnaaien: Emma v. Pae- mel, Linav. Pamelen, Pietje Pladdet, Irma Snoeck, Rosa Wij nen. Lingerienaaien: Paula Smole- naers, Lea Rammeloo, Corrie Walhout, Miep Wentink, Janny Zandberg, Annie Goethals, Erna Scheele, Josephien Hillaert, Bep- py Wouters, Jopie Wouters, Mien- tje Toonen, Nellij Toonen, Tiny Verhoeven, Lena Cornells en Julia Seèls. De plaatsvervangende Ameri kaanse commandant te Berlijn, Babcock, heeft tegenover Reuter verklaard, dat het militaire Sow- jet-bestuur de directie van de Duitse spoorwegen heeft opgedra gen zich gereed te houden om op eerste aanzegging steenkooltrei- rten van Helmstedt naar Berlijn te laten lopen. Babcock voegde hieraan toe, dat deze instructie, die Zaterdag is gegeven, in 'officiële Ameri kaanse kringen niet van veel be tekenis wordt geacht. Maandagnamiddag om 5 uur is de 3'7-jarige caféhouder Schapers uit Hogerheide op het vliegveld Woensdrecht met zijn motor tegen een ambulance-auto opgereden. Hij was vrijwel op slag dood S. is gehuwd en vader van vier kin deren. Op voorstel van de Sowjet-af- gevaardigde Wysjinsky'besloot de Donauconferentie, die Maandag in commissie bijeenkwam, met al gemene stemmen pers en publiek op alle vergaderingen toe te laten, tenzij de commissie anders be paalt, zo meldt het Joego-Slavi- sche persbureau. Zaterdag sprak de conferentie zich tegen toelating van de pers op commissie-vergaderingen uit, e.-.iiiuïKvJ De sluwe Jeremias Snop had zich van een plaats naast die van Way Mest op het concert weten te verzekeren. „Wat een prachtige kunst geeft 'deze violist" merkte hij in een korte pauze op. „Hij kan met recht de Basli van de muziek worden genoemd." Way West was dadelijk één en al belangstelling. „Is U ook zo'n bewonderaar van Basli's kunst? vroeg zij gre tig.' 1 4 „Er is maar één Basli!" riep Snop veelzeggend. „Er is maar één Basli die dom genoeg is om mij rijk te maken" dacht hij in zichzelf.) Onderwijl zaten Bim en de de tective op een van de zoele terras sen waaraan het filmcentrum Hollywood zo rijk is. „Hoe komen die twee uur om" zuchtte Mugli Basli. „Waarom ben je dan niet meegegaan naar het concert?" vroeg Bim. „Ik val al tijd in slaap bij de langzame ge deelten en dan schrik je zo pijn lijk wakker door de pauken" zei Mugli. „Daaruit blijkt dat ik te fijngevoelig ben voor een con cert. Terwijl Bim en Basli over het concert spraken, sloop een som bere baardman langs hen; ge her kent hem, lezer: Geoffrey Wicked op het oorlogspad. „Aha!" gromde Wicked. In de concertzaal praatte Snop met Way, die van het schip van Basli vertelde. ondanks het protest van Enge land, Frankrijk en de V. S. De commissie, die de Russische cntwerp-conventie voor de Donau- scheepvaart punt voor punt be handelt, heeft als haar voorzitter de Franse afgevaardigde Thier ry gekozen. 'Demilitarisatie van Jeruzalem zou het beste zijn in de huidige gespannen toestand, die het be stand tussen Joden en Arabieren in Palestina kenmerkt, aldus Graaf Bernadotte, bemiddelaar der V. N. voor Palestina, in zijn jongste rapport aan de V. N. De huidige toestand, die een gevolg is van het gebrek aan vertrouwen tussen Joden en Arabieren en van de vrees, dat de vijandelijkheden misschien binnenkort hervat wor den, bewijst de noodzakelijkheid \dn een bevredigend stelsel van supervisie van het bestand", aldus Bernadotte. Tot op de dag van gisteren is minder dan de helft der beloofde waarnemers van het bestand aangekomen. Onder de 100.000 Arabische vluchtelingen, die onder slechte hygiënische omstandigheden in de heuvels van Judea en Samaria leven (tussen Ramalleh en Na blus), zijn 49 gevallen van typhus geconstateerd. De officier van gezondheid te Rammalleh, Dr. Soeleiman SaL leam, heeft te kennen gegeven, dat „tenminste tien procent der vluchtelingen tengevolge der epi demie zou sterven, tenzij onmid dellijk medische hulp beschikbaar zou zijn". Men vreest voor het uitbreken van pest, cholera en typhus. 25 000 Vluchtelingen zijn reeds ingeënt. Elke nacht, aldus de geneesheren, sterven oude mensen en kinderen, die aan hun lot zijn overgelaten. Graaf Bernadotte is Zondag in samenwerking met commandant R-, G. A. Jackson, plaatsvervan gend algemeen secretaris der V. N. en Sir Raphaël Cilento vluch- telingendeskundige der V. N„ be gonnen aan de opstelling van een rapport aan de V. N. over de 100.000 Arabische vluchtelingen in Palestina. Over de reis van het jacht „Duenna", dat Zondagochtend ter hoogte van de Britse Kanaal eilanden is vergaan, deelt Reuter nog het volgende mede. De advo caat van mevrouw Van den Broek heeft gisteren verklaard, dat zijn cliënte met het jacht naar Zuid- Afrika wilde gaan om zich daar te vestigen. Zij was gewaar- schuwdf dat een dergelijke reis met zo'n klein vaartuig uiterst gevaarlijk was. Mevr. Van den Broek, een Nederlandse van af komst, was in het begin van de oorlog naar Engeland uitgewe ken. Behalve de door de reddings boot van Guernsey opgepikte Ne derlander, wiens naam thans als N. Wezelman wordt opgegeven, en de eigenaresse van het jacht, thans Maria Schrnidvan den Broek genoemd, bevonden zich waarschijnlijk nog drie Engelse heren aan boord, die evenals de eigenaresse vermist worden. Wezelman is 34 jaar, mevr. Van den Broek 41. Laatstgenoem de is, volgens Reuter, van Neder landse nationaliteit. De „Duenna" had Donderdag Cherbourg verlaten. Voor 9 Europese landen, China en Triëst is in het ikader van het plan-iMarshall opnieuw aankoop machtiging verleend tot een to taal bedrag van 94.102,499 dollar. Het totaal der tot dusver verleen de machtigingen komt hiermede op 1.001.986.433 dollar. Voorts werden nieuwe machtigingen goedgekeurd voor oceaanvracht ten bedrage van 2.381.309 dollar. Nederland krijgt van deze nieu we toewijzing een bedrag van 3.689.770 dollar (exclusief vracht kosten). De volgende producten kunnen hiervoor worden gekocht: (toedragen incl. vracht) talk voor 660.000 dollar, lijnolie (uit Cana da) voor 837.500 dollar, lijnzaad (uit Mexico) voor 1.500.000 dol lar, tarwe voor 407.730 dollar en katoenen garens voor 1.100.000 dollar. Sedert de inwerkingtreding van het E.R.P. is aan Nederland tot dusver in totaal toegewezen (incl. vrachtkosten) 63.257.916 dollar. Oostenrijk, dat ditmaal een toewijzing van 2.801.877 dollar kreeg, betrekt hiervan voor 1.115.200 dollar aan margarine uit Nederland. De toewijzing aan Engeland, groot 35.000.000 dollar, is voor tarwe uit Canada (19.000.000), tarwebloem (8.000.000), bacon (5.000.000), kaas uit Canada (3.000.000). De gehele toewijzing aan China ten bedrage van 3,700.000 dollar is voor katoen. De Bizone van Duitsland (1.887.999 dollar) krijgt hoofdza kelijk machines en apparaten voor de steenkolenmijnen. CHR. GER. KERK. Beroepen te Broek onder Ak- kerwode Ds. J. C. Ravenswaay te Zaamslag. Door de Zuidwesterstorm werd het water van hetIJsselmeer langs de Friese kust Zondagmid dag tot ongekende hoogte opge- zwiept. Bij Makkum kwam het zo hoog, dat de wadden voor de kust, diena de afsluiting van de Zuiderzee alleen bij zeer hoog water in voor- en najaar nog wel eens overstroomd worden, binnen korten tijd enkele meters onder water stonden. Omdat de wad den in deze tijd van het jaar veel al droog liggen en er veel gras op groeit, worden er koeien en paar den op geweid en dit was thans ook het geval. Toen het water zo ongewoon snel op kwam zetten, stond men voor de moeilijkheid om. de dieren zo snel" mogelijk op de vaste wal te brengen. Met de koeien ge lukte dit, doch de paarden lieten zich niet vangen en konden daar door niet in veiligheid gebracht worden. Het water steeg en de dieren begaven zich naar de hoogste plaats op het wad, doch ook Jiier bleken zij niet veilig en het water kwam zo hoog, dat na korte tijd aileen de koppen der dieren nog zichtbaar waren. De Makkum- mers die zich aan de oever ver zameld hadden konden de paarden met het blote oog nauwelijks meer zien en soms overspoelde 'n stuifzeetje ze geheel. Voor op het wad worstelden drie paarden met het water. En kele jonge Makkummers begaven zich te water om te trachten de viervoeters naar de wal te leiden. Ze slaagden er in om er één op het droge te brengen, doch de beide anderen liet zich niet bena deren en zwommen van de kust af. x De paarden, die Zondagmiddag bij Makkum op de Wadden voor de kust graasden, zijn alle in vei ligheid gebracht. De redders heb ben tot diep in de avond gewerkt. De storm heeft in Makkum en omgeving nog meer ongerief ver oorzaakt. Aan het eind van het kanaal door de wadden, ongeveej halverwege Makkum en Korn- werderzand, sloeg een bagger molen om. Bij de haven in Makkum knap te een paal van het electrisch net aï. in Makkum en Harlingen wer den bomen ontworteld. Gisteravond omstreeks kwart voor zeven stoomde de „Mecklen burg" de Nieuwe Waterweg bin nen met aan boord Fanny Blan- kersKoen en de rest van de Olympische dames athletiek ploeg waaraan alleen Gré de Jong ont brak, die haar pas had vdrgeten en daardoor de boot miste. Haar werd een grandioze ont vangst bereid en van alle kanten wejrden haar bloemen aangebo den. Gevolgd door een menigte, ging het naar het douanekantoor, waar het ditmaal met de douane- formalieiten niet zo nauw werd genomen. Op het perron heerste een geweldige drukte, zodat mili taire- en gemeentepolitie elkaar de hand reikten en een cordon vormden om een nauw gangetje vrij te laten naar de gereedstaan de trein. Toen Fanny eindelijk verscheen barstte een oorverdo vend gejuich los, waarin ook de rest van de ploeg deelde. Toen zjj in de trein zat, moest zij zich onderwerpen aan 'n kruis vuur van vragen der journalisten. Allereerst kwamen haar presta ties aan de orde. „Die slechte start bij de horden. Ik dacht: dat red ik nooit. Maar toen kwam de vechtlust boven en ik haalde het. Ook de estafette 4 X 100 meter bezorgde me angstige ogenblik ken. Maar verder ging alles ge woon. De organisatie van de Spe len liet wel eens wat te wensen over. Maar in het kamp was alles in orde. We hadden met ons zes sen één kamer en hebben gewel dig veel plezier gehad. Sommigen klaagden wel eens over het eten. Maar dat was, volgens mij, volko men onjuist. We kregen voldoen de boter, suiker, melk en brood, alleen was alles anders klaar ge maakt. Maar ik heb absouut niet te weinig gehad, en ik ben kies keurig met eten, hoor!" „Wat gaat u nu doen, weer kok kerellen voor uw man?" „Dat zal wel moeten", lachte Fanny. „Trowens zoveel tijd kost die training niet en ik heb genoeg tijd over om voor de huishouding te zorgen." „Waaraan denkt u, dat u uw successen heeft te danken?" „In de allereerste plaats aan de goede training en verzorging door mijn man, maar ook door mijn aanleg. Het zit ten slotte in mijn benen," besloot ze lachend. Eindelijk zette de trein zich in beweging en kon zij eens rustig met haar man praten.. Heden wacht haar te Amsterdam een overweldigende ontvangst. DEENS JACHT VERGAAN BIJ AMELAND. Het 10-ton metende Deense ple zierjacht „Agathe" is Maandag morgen op de Zuidkust van Ame land vergaan. Alle opvarenden, 3 vrouwen en 2 mannen, zijn behou den aan land gekomen. Het jacht, dat afkomstig was uit Lustrup. raakte op zee zijn roer kwijt en dreef stuurloos het Amelander Gat binnen. Ter hoogte van de Zwarte Haan wilde de kapitein voor anker gaan, doch het sleep te over de bodem en het scheepje werd door de harde Zuid-Wester op het wad gedreven, waar het lek sloeg. De bemanning sprong over boord om zwemmende de kust te bereiken. Dit was een hache lijke onderneming, daar de kust op 4 km afstand lag en de vrouw van de schipper bovendien niet kon zwemmen. Op een luik liggend is zij door haar man en diens vriend over het woelige water naar de kust geduwd. Na 2 uur toereikten allen behouden, maar volkomen uitgeput, het land, waar zij bij een landbouwer te Ballum gastvrij werden opgenomen en van eten en kleding werden voorzien.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3