HET NIEUWE MINISTERIE l Besprekingen op het Kremlin H t i q ï- 1 a Destadonderdegrond ■n h a te I 2 rv li - '1 - tv: mm** ËÉliS; De aanstaande Regeringsverklaring Arrestatie van West- Berlijnse politiemannen? Belgische opleidingsschool voor luchtmacht afgebrand i 1 5e a i a i t 3U t- Maandagmiddag vijf uur plaat selijke tijd is de derde bespreking op het Kremlin begonnen tussen de diplomatieke Westelijke ver tegenwoordigers en Molotof. Frans Roberts (Engeland) was vergezeld door een attaché van de Britse ambassade In welingelichte kringen te Londen is men van mening, dat de besprekingen van Maandag middag doorslag-gevend, zouden kunnen blijken voor het al of niet vinden van een vreedzame oplos sing- van de Berlijnse crisis, zo seint Reuters correspondent. E-ipjomatieke waarnemers ne men aan, dat hardnekkig onder handeld zal worden over de Ber lijnse blokkade en de valuta oorlog. Men verwacht, dat beide partijen de uiterste concessies hekend zullen maken, waartoe hun regeringen bereid zijn. In dien geen overeenstemming wordt bereikt acht men een onderhoud met Stalin de enig overblijvende weg. De volgende stap moest bestaan uit 't publiceren van 'n viermo- gendjjedenverklaringen over de Moskouse onderhandelingen of een uiteindelijk beroep op Stalin zelf, zo besluit Reuters correspon dent. De besprekingen duurden twee uur en veertig minuten. Na af loop reden de vertegenwoordigers naar de Britse ambassade. Bedell Smith zeide tegen de wachtende journalisten: ,,Is dit jullie wijk? Ga dan zitten en wacht, wij zullen het gehele ver haal doen".. Frank Roberts zei: „Wij hadden een onderhoud met Molotof, dat is alles. Smirnof (de plaatsvervangende Sowjet-minis- ter van Buitenlandse Zaken) was eveneens aanwezig". Op de vraag of dit het laatste onderhoud was geweest, weigerden de afgezanten te antwoorden. De journalisten beschouwen Bedell Smith's op merking als een spotternij. Uit gezaghebbende bron te Parijs wordt v.Srnomen, dat de bespre kingen te Moskou spoediger een oplossing van het Berlijnse pro bleem tot resultaat zouden kun nen hebben, dan men verwacht. Er zou een oplossing gevonden kunnen worden op de volgende basis: De Westelijke mogendheden er kennen de Oostelijke mark in de Sowjet-zone van Duitsland en in Berlijn, in ruil voor de opheffing van de blokkade van Berlijn. Volgens inlichtingen te Parijs -f» W. Drees 1r. D. U. Stikker Mr. E M. J. A. Sassen Mr Th R. J. Wi|ers J1 Roman door CHARLES FOWLEY Vrij vertaald en bewerkt door Mr. W. d'OBÉRON 2) Nadruk verboden. „Hebt u met haar gesproken?" „Ja, zelfs verscheidene malen. Deze zwijgzame vorstin, die u koud en trots noemt, is naar mij toegekomen, vriendelijk en met een innemende glimlach! Uit trots en bescheidenheid vermeed ik een ontmoeting. Eergisteren liet zij mij verzoeken of ik in de salon wilde komen. Na de eerste woorden bekende zij mij zeer openhartig, dat zij zich vreselijk verveelde, maar dat zij de stilte en eenzaamheid verkooï boven de vleierij waarmee de overige pas sagiers haar allen overstelpen. Tussen zoveel overdreven gedien stigheid had mijn schuwheid haar nieuwsgierigheid opgewekt. Daar na vroeg zij mij, of ik muzikaal was en verzocht mij, wat voor haaf te willen spelen. Zij dwong mij bijna om voor de piano te gaan zitten en ik heb tenslotte enige stukken van Chopin voor Mr J. H van Maarseveen Mr W. F Schokking Mc. A. M. Joekes haar gespeeld. Kent u de derde Concert-étude „Ja, een schitterend stuk, dat mij altijd weer ontroert." „Ik had het genoegen te con stateren, dat zij geen enkele maal haar witte hand, die altijd met i edelstenen overladen is, naar haar i mond bracht, om haar verveling te verbergen. En haar mond? i Heeft u de mooie vorm van haar i mond opgemerkt?" „Zeker! Prachtig zelfs, maar wat een bittere uitdrukking van minachting! En toen de piano dicht was, wat deed Evelyne Stone toen?" „Zij sprak nog met mij over haar reis in Europa, over de Ver enigde Staten en ook over Kowa. Zij brengt daar een groot deel van het jaar door, omdat Stone daar zijn kantoren heeft Wij spraken eveneens over de Chine zen, die zo talrijk in Noord- Amerika zijn. Instinctmatig heb ben wij beiden een grote afkeer van het gele ras." „Weet u dat er eeh Chinëtes aan boord is?" „Ja, Tao." „Tao spreekt goed Engels, maar door mijn studie..."' „Heeft u werkelijk Chinees ge- 1 e Mr. J. R. H van Schalk .Prol Mr. P. Lieltinck Prol. Or. J R. M. van den Brink Mr. Dr. J. In 't Veld Prol. Dr. F. J. Th. Rutten S. L. Mansholi E. Götzen leerd? Het moet een vreselijke taal zijn zijn om te leren." „Om te schrijven wel, maar om het Chinees te spreken, dat is niet zo erg moeilijk. De onmete lijkheid van het Hemelse rijk en zijn wonderbaarlijke ouderdom hebben, toen ik nog heel jong was, mijn verbeelding getroffen. Mijn oom liet mij enige colleges volgen in de Oosterse talen. Ik heb dus met Tao in zijn moeder taal kunnen spreken en ik geloof zelfs, dat ik daardoor zeer bij hem in de gunst sta." „Dan moest u van die lelijke Chinees de belofte zien te krij gen," onderbrak Janine, „dat hij mevrouw Stone niet meer lastig valt. Hij draait steeds om haar heen en wil haar porcelein, waaiers of snuisterijen van ivoor verkopen! Als zij Tao ziet nade ren en zijn blikken op haar voelt, huivert zij al en wordt aangegre pen door een vreselijke, nerveuze angst. Het is een soort van psy- sieke onbehaaglijkheid, die zij ge voelt en ik krijg werkelijk ook bijna zulke gevoe.lens als ik Tao zie. De indruk op mevrouw Stone is zodanig, dat zij sedert wij aan boord zijn, iedere' nacht zeer slecht slaapt en afschuwelijke nachtmerrie heeft. Gisteren vroeg zij mij zelfs, of ik haar hut met haar wilde delen, een prachtige luxe hut, met zijde behangsel."" „En nu waakt u dus over haar slaap?" „Natuurlijk, en ik heb er geen spijt van. Wij hebben gisteren avond heel gezellig gebabbeld. Mijn nieuwe vriendin ging daar na rustig slapen in haar hut en had de prettigste dromen." „Maar u, heeft u geslapen?" „Ik 'sliep in de zitkamer, maar een zeer sterk parfum, waar zij dol op is „Heeft u natuurlijk een slape loze nacht bezorgd. Weiger van avond „Neen! Mevrouw Stone zou dat erg onpleizierig vinden... zij is niet gewoon, dat men haar dwars boomt! Innerlijk is zij veel beter, dan de uiterlijke vorm doet ver moeden. Misschien is zij, wel zeer gevoelig en goed, zonder het te weten. Mijn genegenheid voor haar verplicht mij tot niets on aangenaams. Ik ben vrij gedu rende zoveel lange uren..." „Die mevrouw Stone aan haar toilet wijdt! Dat mooie poppetje kleedt zich aan, babbelt een beetje en kleedt zich dan weer uit, om wordt de pressie op de Sowiet mark zó groot, dat de economi» in de Oostelijke zone ernstig aan getast wordt. Men achtte hel daarom zeer wel mogelijk dat a Sowjet-Russen bereid zouden zin een regeling op beperkte basis t» aanvaarden, teneinde de geheii economie in hun zone voor chano te behoeden. Het Franse Ministerie van Bui tenlandse Zaken verstrekte "een inlichtingen. De betrokken func tionnarissen hebben van de Minis ter persoonlijk instructies ont vangen het stilzwijgen te bewaren. De Tweede Kamer is telegra fisch bijeengeroepen tegen Don- derdag aanstaande te 1 uur. i> Minister-President, de heer Drees, zal dan een regeringsverklari» afleggen. Daarna zal de Kamer een nominatie voor het voorzit terschap opmaken, nu Mr Van Schaik zitting in het Kabinet heeft genomen. Het ligt voorts in de bedoeling, dat het debat over de regerings verklaring eerst op Vrijdag a.s een aanvang zal nemen. Zo nodig zal het dan in de volgende week worden voortgezet. Volgens de „Tagesspiegei" (Amerikaanse licentie) la aantal politiefunctionarissen, (jie werkzaam zijn aan het in West- Berlijn pas opgerichte politie hoofdkwartier en in- de Sowjet- Russische sector wonen, gearres teerd. Volgens het blad werden de arrestaties verricht op bevel van Paul Markgraf, de politieche' die door de gemeente-autoriteiten werd ontslagen, doch door de Sowjets weer werd aangesteld. Op de zolder van de Luitenant- Kolonel Rensonkazerne, nabij St. Truiden B waarin de techni sche school van de Belgische luchtmacht is ondergebracht, is Zondagavond brand uitgebroken. Het gebouw stond spoedig in lich terlaaie, daar de brandweer we gens gebrek aan water weinig kon uitrichten. Het brandde ge heel uit. De 800 leerlingen, die de school telt, waren op enkele na met vacantie. Veel kostbaar les materiaal, o.a. radar-instrumen ten en vliegtuigen, gingen ver loren. Twee brandweerlieden werden gewond. Officieel is medegedeeld, dat de brand 'n tegenslag betekent voor de wederopbouw van de Belgische luchtmacht. De opleiding van het vliegende personeel zowel als van grondpersoneel zal onderbroken worden. INBREKERS GEARRESTEERD. De gemeentepolitie van Heeren veen deed een goede vangst toen zij een tweetal jongemannen ar resteerde, die pech hadden met een z.g. „bellewagen." van de Ne derlandse Tramweglmaatschappij. Zij bleken dit voertuig te hebben ontvreemd om er mee te ontko men, na verschillende diefstallen te hebben gepleegd. Door een ruit stuk te slaan, hadden ze een be hoorlijk geld-bedrag en een geld tas van een conducteur van deze maatschappij te Heerenveen ge stolen en vertjer hadden zij de laatste tijd inbraken te Leeuwar den, Sneek en Wonseradeel ge pleegd. Een maand geleden zijn deze 2 jongemannen uit de straf gevangenis voor jeugdige perso nen te Zutphen ontsnapt. Thans zijn ze weer in verzekerde bewa ring gesteld. weer van voren af aan te kunnen beginnen. Dat is haar enige bezigheid." En Bermond, die zijn rol van ware vriend zeer serieus opvatte, probeerde juffrouw -Flory te doen besluiten, om voorzichtiger te zijn, wat haar natuurlijke hulp vaardigheid betrof. Janine schud de echter 't hoofd koppig in haar sympathie en illusies. Maar de genegenheid en bezorgdheid, die Bermond voor haar toonde, sche nen haar reeds zo kostbaar toe, dat zij hem er voor bedankte met woorden, die van 'n grote erken telijkheid getuigden. De jongeman voelde zich daardoor zeer ont roerd. Juffrouw Flory had hem van het begin af sterk aangetrok ken. Hij vermoedde in haar een fijngevoelige ziel, trots, maar zeer toegewijd. Wanneer hij soms in die diepe heldere ogen keek, had hij er een voorgevoel van, dat zij een bovenaards geluk zouden brengen aan hem, die tedere ge voelens in haar wist op te wek ken. Uit eerbied voor Janine en uit voorzichtigheid voor hen bei den, vermeed Jacques echter al les, wat op een sentimentele flirt zou kunnen lijken. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2