De ICroningsslcd Sowjetonderwijzeres te New York Trygve Lie over Indonesië en Azië De strijd PRINSES JULIANA DINSDAG 10 AUGUSTUS 1948. op 6 SEPTEMBER ontvoerd" en „gered" trad af als Voorzitster v/h Nederlandse Rode Kruis om de stemmen In de Verenigde Staten Nieuwe olieraffinaderij te Antwerpen Geen Russische wapens naar Palestina Belgische bakstenen voor Nederlandse wederopbouw? Geheimzinnige landing in Middlesex Frankering by Abonnement: Temeuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Vrij koel- Wisselend bewolkt met enkele plaatselijke regenbuien, hier en daar met onweer. Weinig ver andering in temperatuur. In het Zuiden van het land weinig wind. Verschijnt dagelijks 4e Jaargang No. 880- Drukkerij N.Vi. Firma P- J. van de Sande Temeuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 «t:; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven ondar nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal- Thans kan worden medegedeeld, dat de plechtige inhuldiging van Koningin Juliana op 6 September in de Nieuwe Kerk te Amsterdam om elf uur zal aanvangen. Over de samenstelling van de 'Vorstelijke stoet welke zich op die morgen van het Paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk zal begeven, zijn bijzonderheden bekend ge maakt. Voorop zullen dè twee herauten van wapenen, de Ritmeester G. A. van Rorssum Buisman en Mr. Th. Graaf van Lijnden van San- denburg met enige trompetters gaan. Zij zullen de heraldieke cöstuums dragen, welke ook bij de inhuldiging van Koningin Wil- helmina waren voorgeschreven. Na hen volgen de twee koningen van wapenen eveneens in hun schilderachtige historische dracht met him tekenen van waardig heid. Zij zijn de Reserve-Majoor der Infanterie J. B P. M. de Swart en de reserve-Kolonel der Cavalerie Jhr. P. Six. De volgorde van de stoet ik daarna aldus: de Jagermeester Jhr. W. H. de Beaufort, de hoof den van Hof-departementen te weten de eerste Stalmeester W. F. K. Bisschoff van Heemskerck, de Intendant van het Kon. Paleis en Domein Het Loo, Ir. S. G. van Geuns, de Intendant van de Kon. Palelzen te Den Haag en Amster dam), tevens Directeur van het Koninklijk Huisarchief, Jhr. Ir. P. F. O. R. Sinkinghe, de opperhout vester en jagermeester van het Kon. Jachtdepartement van Gel derland, W. Brantsma. de Jager- meester van het Kon. Jachtdepar tement van Zuid-Holland Mr. J. H. L. J. Baron Sweerts de Landas Wijborgh de Groot-officieren Jhr. V. E. A. Boreel van Oldenaller, Opperhofmaarschalk E N. Jucke- ma van Barmania Baron Rengers van Warmenhuizen. Grootmees ter-honorair en Mr. W. C. Baron Snouckaert van Schauburg, ge- vogd door de Luitenant-Generaal Mr. H. J. Kruis, Chef van de Ge nerale Staf, drager van het Rijks zwaard begeleid door twee offi cieren, de Luitenant-Admiraal C. E. L. Helfrich, bevelhebber der zeestrijdkrachten, drager der Rijksstandaard begeleid door 2 marine-officieren, de vier vaan dels, van de Grenadiers, de Ja gers, het Prinses Irene-regiment en het Korps Mariniers, gedragen door de Regim.-commandanten en door een Hoofdofficier der Ma riniers, en daarna de Opper-Cere- moniemeester Mr. G. C. D. van Hardenbroeck. Deze Opperceremoniemeester gaat H. M. Koningin Juliana en Z. K H. Bernhard, Prins der Ne derlanden, vooraf. De zware, met hermelijn omzoomde mantel van Hare Majesteit wordt door vier harer adjudanten gedragen. Ach ter de Koningin gaat Haar Groot meesteres, mevrouw C. M. Baro nesse van Tuyll van Seroosker- ken, geb. Jonkvrouwe Boreel, be geleid door de Dames du Pal ais en de Hofdames. Op haar volgen de Chef van het Militaire Huis, de Schout bij Nacht N. A. Rost van Tonningen, de twee Adjudanten van Prins Bernhard C. C. Geert- sema en F. Steinmetz en enige Adjudanten in buitengewone dienst. De stoet wordt gesloten door een aantal vlag- en opper- officieren. In de Nieuwe Kerk. Bij de ingang der Kerk wordt de Koningin welkom geheten door een commissie van ontvangst uit de verenigde Kamers der Staten- Generaal. Daar ook sluit de Ce remoniemeester Jhr. D G. de Graeff zich achter de koningen van wapenen bij de stoet aan. Wanneer Koningin en Prins door de Voorzitter der verenigde Kamers der Staten-Generaal en de commissie van ontvangst naar hun zetels zijn geleid, zullen de leden van de Hofhouding zich achter de Troon scharen, de he rauten van wapenen hun plaats naast de Troon (aan de Dam- zijde) innemen en de koningen van wapenen zullen zich aan weerszijden van de Troon opstel len. Aan weerszijden yan de Troon staan eveneens de Opper ceremoniemeester en de Ceremo niemeester. Op de eerste trede, rechts en links van de Troon de dragers van de Rijksstandaard en het Rijkszwaard. De Koninklijke Moeder van de nieuwe Vorstin zal met de beide oudste Prinsesjes Beatrix en Irene eri de Moeder van de Prins, Prinses Armgard terzijde van bet Troonplatform (aan de kant van de Gravenstraat) plaatsnamen, daarachter bevinden zich de plaat sen van ie Vorstelijke vertegen woordigers bij deze plechtigheid, de hoofden van buitenlandse mis sies en Prins Bernhard's broeder Prins Aschwin. Daarachter weer zullen zich de leden van de Hof houding, die niet aan de stoet deelnemen, scharen. Naast het aftreden van de voor zitster H. K. H. Prinses Juliana en het uitbrengen van het jaar vers, ag, was in de Zaterdagmid dag te Apeldoorn gehouden jaar vergadering van het Nederlandse Roode Kruis ongetwijfeld het be langrijkste punt het initiatief van de afdeling Ede, bij monde van Generaal-Majoor der Mariniers b:d. C. J. O. Dorren aan de aan wezigen voorgelegd, om, ter ge legenheid van het feit, dat straks de afgetreden voorzitster het Koninklijke Gezag aanvaardt, een nieuw rampenfonds in te stellen, waartdfe alle afdelingen uit haar reserves verhoudingsgewijze een bijdrage zouden geven. De fondsen waarover het Ned. Rode Kruis vóór de oorlog be schikte, zijn tengevolge van de bezetting verloren gegaan, zodat men bij eventuele rampen uit geen enkele reserve kan putten De le onder-voorzitter, Ir. F. C. C. Baron Van Tuyll van Seroos- kerken en Zuylen, die de verga dering leidde, betuigde de instem ming'van het hoofdbestuur met In zijn derde jaarrapport aan de algemene vergadering der Ver. Naties schrijft Trygve Lie over Indonesië en over Azië in het algemeen: „De twee meest in het oog lopende gevallen van be moeiingen van de Veiligheidsraad zijn, naast Palestina,, die van In donesië en Kashmir. In Indonesië heeft de door de Veiligheidsraad ingestelde commissie voor goede diensten na vijf maanden van volhardende werkzaamheden in verband met het opvolgen van het bevel tot staking van het vu ren, in Januari van dit jaar een bestandsovereenkomst weten te effectueren, welke sindsdien het onnieuw uitbreken van een bur geroorlog op grote schaal tussen de strijdkrachten van Nederland en de republiek heeft belet, waar bij anders twintig millioen men sen betrokken zouden zijn ge weest. Tegelijkertijd heeft de commissie haar bemiddeling ver leend voor een overeenkomst in zake politieke beginselen als basis voor een uiteindelijke bijlegging der geschillen. Deze beginselen voorzien o.a. in de stichting van souvereine en federale verenigde staten van Indonesië, welke ver bonden zijn met de overige delen van het Koninkrijk der Nederlan den. Onder auspiciën der C.V.G.D. hebben sedert Januari de onder handelingen voor het bereiken van een uiteindelijke overeen komst op de basis van deze grond slagen zonder onderbreking voort geduurd. Er blijven nog tal van moeilijkheden te overwinnen, de oorlogswonden in plaats van te doden en gedood te worden." Elders in gijn rapport onder werpt Lie de gewapende botrin- gen in Azië aan een beschouwing en zegt hij o.m.: „In staatkundig- opzicht liet de oorlog vele delen van Azië in onrust en gisting achter, waardoor het proces der emancipatie van de Aziatische volken om te komen uit een toe stand van afhankelijkheid en min derwaardigheid aanzienlijk werd bespoedigd." Er aan herinnerend dat ten tijde der ondertekening van het handvest der verenigde volken, onder de ondertekenaars China de enige geheel onaf hankelijke natie in Oost-Azië was, merkte Lie op, dat binnen een tijdsverloop van drie •jaren, Burma, India, Pakistan en de Philippijnen hun algehele onaf hankelijkheid hebben verkregen en thans alle leden van de organi satie der verenigde volken zijn, dat Siam als lid werd toegelaten en Ceylon om toetreding heeft verzocht, en hij voegt daaraan toe: „De wordende verenigde staten van Indonesië zijn potentiële sol licitanten voor het lidmaatschap." ZEILJACHTEN IN MOEILIJK HEDEN OP USSELMEER. De motorschepen „Gouwzee" en „Gelderland" van de Rederij Zwaag, die de dienst tussen Har derwijk en Amsterdam onderhou den, hebben een tweetal zeiljach ten, de „Staluma" en „De Vrij heid" op sleeptouw genomen, die wegens de zware storm op het wordt voortgezet en onderwijl zijn mannen en vrouwen aan 't werk voor een vreedzaam herstel van IJsseimeer voor anker waren ge gaan. De jachten hebben enige schade opgelopen. dit plan, mits de deelneming der afdelingen een vrijwillig karakter draagt. Het jaarverslag, uitgebracht door de directeur-generaal, de heer H. P. J. V. Ketwich Ver schuur, gaf een beeld van het arbeidsveld en de activiteit van het N. R K. Het aantal afdelingen steeg in het afgelopen jaar van 312 tot 339, doch het ledencijfer toonde na de enorme stijging in 1946 een truggang van 610.000 tot 580.000. Wat de uitreiking van herinne- ringskruisen 1940'45 betreft, hierop mag binnenkort de Mi nisteriële goedkeuring worden verwacht. Tot grote voldoening stemt de ontwikkeling van het Ned Jeugd Rode Kruis, dat in het afgelopen jaar van 7 tot 64 afdelingen steeg. Een van zijn belangrijkste acties was jiet zenden van 10.000 ge schenk-pakketten voor de jeugd van Indië. Het Wellf are werk voor zieke militairen- kon als resultaat van zijn boekenactie 320.000 boeken en ruim 1 millioen tijdschriften naar Indië zenden. In voorbereiding is het inrich ten van kleine depóts door het gehele land, om hij rampen de ge troffenen zo spoedig mogelijk hulp te kunnen bieden. .Tussen de colonnes van het R. K.-korps kwam een nauwe samenwerking, onder centrale lei ding, tot stand. Per ultimo 1947 telden zij tezamen 3485 helpers en 2726 helpsters. Nadien toont het korps een aanzienlijke stijging van het aan tal colonnisten, dat thans al de 7000 is gepasseerd. De bloedtransfusiedienst heeft zich ook op internationaal terrein ?en grote naam verworven. Einde 1947 stonden 31.666 donores inge schreven, van wie 18.438 in het afgelopen jaar hun bloed gaven. De in 1947 opgerichte moeder- melkcentrale bleek in een grot° behoefte te voorzien Men hoopt de droogcapaciteit van 1000 liter per jaar in 1948 tot 2500 liter op te voeren. 84 transporten naar het buiten land, van tezamen 9035 personen, meest kinderen, werden door het N. R. K. geleid. Veel werk werd verricht door het inlichtingenbureau en voor het opsporen van vermiste perso nen. Na de algehele concentratie van alle inlichtingen-organen be vat het kaartsysteem niet minder dn 1,9 millioen namen. Als blijk van de grote belang stelling welke H. M. de Koningin heeft voor het werk van het Ned. Rode Kruis in Indië, schonk de Vorstin een bedrag van 75.000 ten behoeve van de uitbreiding van medisch personeel. Tegen het einde der vergade ring betrad H. K. H. Prinses Juliana de zaal, om zoals reeds gemeld afscheid te nemen als voorzitster. Haar korte afscheidsrede werd SS Functionarissen van het Sow- jetrussisch consulaat te New York hebben de Sowjetrussische onder wijzeres „gered", nadat zij 30 Ju li, de dag vóór haar terugkeer naar de Sowjet-Unie, door Witte Russen was „ontvoerd", aldus heeft Tsjepoernych, de Sowjetrus sische vice-consul te New-York meegedeeld. De vrouw was van plan de Amerikaanse autoriteiten mede delingen te doen over „een Sow- ietstelsel voor wereldbestuur en agressie", aldus Karl Mundt, waarnemend voorzitter van de commissie voor on-Amerikaanse activiteit, die op het ogenblik eventuele gevallen van communis tische spionnage voor de Sowjet- Unie in de V.S naspeurt. Volgens Tsjepoernych was mej. Kosenika, die les heeft gegeven aan kinderen van Sowjetdiploma- ten te New York. door een groep mannen gegrepen, die haar door een injectie bewusteloos maakten en haar ontvoerden naar R.ee<3 Farm, een verblijfplaats der Witte Russen te Valley Cottage, een voorstad van New York. Daar werd zij ontvangen door Gravin Tolstoi, dochter van de Russische auteur, die haar verzocht, 'n arti kel te schijven, waarin zij de Sowjet-Unie moest aanvallen als een plaats, waar geen vrijheid is, aldus de vice-consul. Zij weigerde en slaagde er in later door tussen komst van een groentenman een brief naar de Sowjetconsul te smokkelen. Een groep personeel van het consulaat wist de onder wijzeres weer te ontvoeren, waar bij zij door minstens 12 Witte Russen werden aangevallen. Volgens Gravin Tolstoi was mej. Kosenika vrijwillig naar Reed Farm gekomen, „omdat zij geloofde, dat zij doodgeschoten zou worden en in veiligheid wilde zijn". Karl Mundt verklaarde, dat do commissie de onderwijzeres voor on-Amerikaanse activiteit wil ondervragen, daar men aanneemt, dat zij, als onder wijzeres van kinderen van Sowjet- Men verwacht, dat de volgende zet in de strijd om de stemmen in cie V. S. een radiorede van Pre sident Truman is. waarin hij zijn rivalen, de republikeinen, aan de kaak stelt omdat zij tijdens de speciale zitting van het congres die slechts elf dagen heeft ge duurd hebben geweigerd de maat regelen te treffen, waarom Tru man had verzocht met betrekking tot de stijgende prijzen, het wo ningprobleem en andere binnen landse kwesties. Een aantal republikeinen vreest, dat hun kansen bij de Presidents verkiezingen in November ernstig in gevaar zijn gebracht door de speciale zitting. De republikeinse New-York He rald Tribune verwijt de republi keinse leiding, dat zij een kans om werkelijk iets te bereiken heeft weggegooid. Volgens het „Laatste Nieuws" van Zaterdag zal als resultaat van regeringsibemoeiïngen een Belg.-Britse onderneming worden opgericht, die te Antwerpen eon moderne olie-raffinaderij zal bou wen, welke 1.300.000 ton ol'e per jaar zal kunnien verwerken. Het blad voegt hier aan toe, dat dnderhandelinigen gaande zijn inzake het bouwen van een tweede inrichting van dezelfde omvang, die door een Ameri kaans concern te Antwerpen of te Rotterdam zal worden opgericht. beantwoord door de voorzitter die in het licht stelde, hoe bij het Rode Kruis-werk .de innerlijke houding, de persoonlijke geestes gesteldheid beslissend is Die geest van liefde zo richtte hij zich tot H.K.H. -die een gave is van God, hebben wij in U ontmoet, God moge U bewa ren en Zijn zegen schenken. functionarissen het vertrouwen der Russen heeft. Het F.B.I. (fe deraal bureau voor onderzoek) wil nagaan, of het wegvoeren van mej. Kosenika door de functiona rissen van het Sowjetconsulaat als ontvoering moet worden be schouwd. „Wij hebben het minis terie van Buitenlandse Zaken hierover geraadpleegd. Wij zijn van oordeel, dat dergelijke ge beurtenissen in ons land niet thuis horen", aldus Mundt. Nog een Sovjet leerkracht ver dwenen en teruggkeerd. Een Sovjet-Russische onderwij zer Michael Ivanovietsj Samarin, die verleden maand vóór de da tum van zijn voorgenomen terug keer naar de Sovjet-Unie verdwe nen was en naai- wie de Sovjet autoriteiten te New-York gezocht hebben, heeft zich onder bescher ming gesteld van het Amerikaan se F.B.I. (Federaal Bureau van Onderzoek). Volgens Jacob Lo- makin, de Sovjet-Russische con sul-generaal te New-York, heeft de onderwijzer zijn verblijfplaats gehad in een nederzetting der Witte Russen te Cassville (New- Yersey). Het is waarschijnlijk, dat heide betrokken leerkrachten, een on derwijzer en een onderwijzeres, binnenkort voor de commissie voor on-Amerikaanse activiteit van het huis van afgevaardigden zullen verschijnen. Men meent, dat zij in staat zijn inlichtingen te verschaffen over 'n „Sovjet systeem voor wereldoverheer sing en agressie". De Sowjet-radio heeft het vol gende dementi van het nieuwsbu reau uitgezonden: „Verscheidene buitenlandse kranten hebben dezer dagen be richten afgedrukt, volgens welke de 'U.S.S.R. wapens en munitie zou leveren aan de Joodse strijd krachten in Palestina, 't Nieuws bureau Tass is gemachtigd deze geruchten, die van alle grond ont bloot zijn, tegen te spreken. Vertegenwoordigers van diver se organisaties, welke in betrek king staan met de oorlogvoerende partijen, hebben zich herhaalde malen tot de U.S.S.R. gewend met het verzoek om militaire bijstand, maar de'U.S.S.R., die in de V.N. een welbepaald standpunt in neemt waar het de beveiliging van de vrede in Palestina betreft, heeft geweigerd enigerlei bijstand aan de bij het geschil betrokken partijen te verlenen." In verband met de critieke toe stand, waarin het Belgische steen bakkersbedrijf zich op het ogen blik bevindt, heeft Spaak, Eerste Minister en Minister van Buiten landse Zaken in aanwezigheid van hoge ambtenaren van buitenland se handel en arbeid een afvaar diging van de steenbakker ijnijver heid ontvangen. Spaak heeft beloofd de toestand te onderzoeken en te trachten de ze te verbeteren. Onderhandelingen zullen eerst daags worden aangeknoopt met het oog op het uitvoeren van Bel gische bakstenen naar Nederland, waarvoor de gelden, die ter be schikking van Nederland zijn ge steld binnen het raam van het Marshall-plan zouden kunnen worden gebruikt. In de nacht van Zaterdag op Zondag heeft een niet-geïdentifi- ceerd vliegtuig verscheidene pas sagiers afgezet op een vliegveld in het graafschap Middlesex. Het vliegtuig is onmiddellijk daarna weer opgestegen. Door de duis ternis hebben de onbekenden zich uit de voeten kunnen maken zon der dat hun papieren nagezien werden. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1