DE DONAU-CONFERENTIE Communiqué van C.V.G.D Besprekingen te Londen Nicuwe Min. beëdigd MAANDAG 9 AUGUSTUS 1948. DE TOESTAND IN BERLIJN. DE BESPREK1NGTE MOSKOU RUSSISCH .PROTEST Nieuwe vinding op Oranje Nassau I Frankering by Abonnement: Terneuzcn WEERS VERWACHTEN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Afnemende wind- Geleidelijk afnemende wind uit Westelijke richtingen Wisse lende bewolking met enkele verspreid optredende buien. Vrij koel. DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No- 879- Advertentiepry»: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.Vj. Firma P- J. van de Sande Temeuzen Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal Bij de stemming over het Joego- SiaVische voorstel het Sovjet- ontwerp als basis te aanvaarden, onthielden Engeland en Amerika zich. Frankrijk stemde tegen. Cavendish Cannon (Amerika) verklaarde, dat Amerika ook de status van een oeverstaat droeg. Tot de souvereiniteit van Duits land nog niet tot stand was ge komen vertegenwoordigde Ame rika de Duitse belangen als oever- staat. Hij verzocht ook om vol ledige deelneming van Oostenrijk. Indien men de opvattingen van deze belangrijke oeverstaat niet in overweging zou nemen en Oos tenrijk geen lid van de commissie zou worden en niet deel zou ne men aan de conventie, zou de rivier in tweeën verdeeld blijven. H,qt bestuur van de Donau zou niet in werking kunnen treden noch zoals voorgesteld in de Sov- Prinses-Regentes n,aar Het Loo. Onbewust van de vele moeilijk heden, die de formatie van het Kabinet heeft gebaard, keek Prin ses Beatrix Zaterdagmorgen uit het raam van een der bovenver diepingen van het Paleis Soest- dijk, waar vanaf kwart voor tien de ene auto na de andere voor reed. „Wat is er vandaag weer aan de hand?", riep Trix tot een voorbijganger. De formateur, Mr. J. R. H. van Schaik, was de eerste die Zater dagochtend op 't Paleis arriveer de. Hij was vergezeld van de di rectrice van 't kabinet van H. M. de Koningin, mej. Mr. M. A. Tel- iegen. De heren Sassen en Wijers, die tezamen waren gekomen en voor de beëdiging nog een kopje koffie in Hotel Trier hadden ge dronken, waren de volgende be zoekers. Daarna arriveerden de héren Joekes, Stikker, Prof. Rut ten, vergezeld van zijn twee doch ters en om precies tien uur betrad nis laatste het Paleis de Amster damse wethouder Mr. W. F. Schokking. De nieuwe Ministers begaven zich naar de grote Stuc- zaal aan de achterzijde van het Paleis, waar de Prinses Regentes hun de eed afnam. Om kwart voor elf dus na drie kwartier, traden de' Ministers, met uitzondering van de heer Van Schaik, die nog enige tijd met de Prinses op het Paleis vertoefde, naar buiten en poseerden op het bordes 'n ogen blik voor filmoperateurs en foto grafen. De Prinses-Regentes en de heer Van Schaik keken hierbij lachend toe vanuit een raam bo ven het bordes. Zaterdagmiddag vertrok de Prinses-Regentes met de Prinses- ies naar Het L#oo, waar zij tot het einde van deze maand zal ver toeven. Ook Prins Bemhard, die half Augustus uit Londen wordt terugverwacht, zal zijn intrek op Het Loo nemen. jetconventie noch in de Ameri kaanse conventie. Op de beschuldiging van Wy sjinsky dat het Amerikaanse ont werp niet strookte met de begin selen der souvereiniteit, zeide Cavendish Cannon, dat volgens het Sovjet-ontwerp twee landen de contröüe zouden hebben over de Delta en twee over de ijzeren poort. Hij vroeg zich af wat met de rechten der andere landen zou gebeuren en herhaalde de be schuldiging, dat de Sovjet-Unie de nationale souvereiniteit schond door middel van de scheepvaart maatschappijen in Hongarije, Roe menië en Joego-Slavië. Wysjinsky had verklaard, dat de souvereiniteit van deze landen verzekerd was, doordat de presi denten van deze maatschappijen onderdanen van de betrokken landen waren. Dit was echter niet het belangrijke feit, zo ver- vervolgde de Amerikaanse afge vaardigde. Dit bestond hierin, dat de algemene bedrijfsleiders in Hongarije en Roemenië Sovjet- Russen waren Indien Wysjinsky op het standpunt bleef, dat de Amerikaanse ontwerp-conventie niet aanvaardbaar was behalve waar z;ij niet verschilde van het Sovjet-ontwerp, dan was het on nodig de voorgestelde moties te bespreken. Nader wordt gemeld, dat de conferentie de Sovjet-ontwerp- conventie aanvaard heeft als ba sis voor een nieuwe conventie voor de Donau. Volgens dit ont werp verliezen Engel, en Frank rijk hun medezeggenschap in de controle over de grootste water weg van Europa. De belangrijk ste punten der Sovjet-ontwerp- conventie zijn: 1. De handelsscheepvaart zal open staan voor ieder. 2. Slechts marinevaartuigen der Donaulanden mogen op de rivier varen. 3. De contróile zal in de han den der Donaulanden rust. Aan. de controle zullen deelnemen: de Sovjet-Unie, Bulgarije, Honga rije, Roemenië, Joego-Slavië, Tsjecho-Slowakije en later Oos tenrijk. Volgens de oude conven tie hadden Engeland, Frankrijk, Italië,. Duitsland en Roemenië de contrcfle in handen. Het Joego-tSIavisch nieuwsbu reau deelt, mede dat eenstemmig een Joegoslavisch voorstel is aan vaard tefr instelling van een com- missie, die het Sowjet-ontwerp zal bestuderen. Amendementen op de Sowjetontwerpconventie moeten schriftelijk ingediend wor den voor heden 10 uur. Mr. F. S. Voorhees, assistent secretaris van het Amerikaanse leger, is met zeven militaire ad viseurs Vrijdagmiddag te Berlijn aangekomen om besprekingen met Generaal Clay te voeren. Uit de Russische zöne blijven berich ten over militair vertoon binnen komen. Een door het Russische bestuur gegeven bevel voor het versterken van de bruggen in de zóne tot een draagkracht van 62 ton wordt met de militaire bewe gingen in verband gebracht. Men wacht hier in spanning doch met een zekere gelatenheid op het nieuws uit Moskou. Het gereser veerde optimisme ten aanzien van de mogelijkheid van een nieuwe conferentie der Grote Vier wordt ten zeerste beïnvloed door de we tenschap, dat de steunpunten in zake het Duitse probleem zo ver uiteenlopen, dat nauwelijks een andere oplossing is te zien dan een die het probleem ngLar een iets verdere toekomst verschuift Dit is Vrijdag hier opnieuw ge bleken, toen de communist Cro- tewohl, een der woordvoerders namens de Russen, opnieuw als i minimumeisen alle Russische aan- spraken opsomde, die tot misluk king der vroegere conferenties hebben geleid. De Russische ui tingen hier bleven uiterst slecht passen bij het gematigde optimis me der berichten uit Moskou. Vrijdag heeft het officiële blad van het militaire Sovjet-bestuur de heftigheid van zijn vroegere aanvallen overtroffen. In een Een communiqué van de C.V. G.D. meldt, dat Luitenant-Gene raal Buurman van Vreeden Za terdagmorgen in de vergadering van de veiligheidscommissie ver klaard heeft, dat Nederlandse autoriteiten wegens de ernst van de huidige toestand ten aanzien van de bestandsovertredingen ge noodzaakt zouden zijn aan de plaatselijke commandanten order te geven om „de noodzakelijke militaire maatregelen" te nemen, indien vuur ontvangen werd, of idien botsingen voorkomen waar bij ernstig gevaar voor troepen of burgers wordt veroorzaakt. Ingevolge de bestandsovereen komst zou dan aan militaire waarnemers van de C.V.G.D. ver zocht worden de toestand in ogen schouw te nemen. De Generaal deed een beroep op de republi keinse delegatie om de republi keinse autoriteiten te verzoeken haar uiterste best te doen een einde te maken aan de incidenten en hij verzocht aan de C.VG.D. krachtige stappen te doen bij de republikeinse regering. Het communiqué van de C.V. G.D, meldt voorts, dat Dr. Leime- na die lid is van de republikeinse delegatie verklaard had de indruk te hebben, dat vele van de recente incidenten in de gedemilitariseer de z»ine te wijten zijn aan misver stand, volgend uit republikeinse actie om kwaadwillige elementen op te ruimen. Dr. Leimena verzekerde de Nederlandse delegatie, dat de republiek geen incidenten wilde provoceren. Het schijnt, zo zeide hij, dat Nederland de status quo als ijzeren gordijn wil beschou wen. De incidenten in de Neder landse gebieden nabij de status quolijn versterkten, naar hij voorts verklaarde, de achterdocht van de republikeinse bevolking, dat Nederland het geschil met geweld wil oplossen. Hij stelde voor in de gedemilitariseerde zo nes de militairen door burgers te vervangen, regelmatig bijeenkom sten van de plaatselijke comman danten van beide partijen te hou den, tezamen met militaire waar nemers bezoeken te doen organi seren van de C.V.G.D. of van mi litaire teams aan de zones en, ten slotte, transportmiddelen ter be schikking voor militaire waar nemers om te helpen ernstige incidenten, waar mogelijk, op te lossen. Namens de C.V.G.D. verklaarde Glen Abbey, dat de C.V.G.D., de berichten over toenemende span ning met groeiende ogerustheid had gadegeslagen en dat zij het als een dringende aangelegenheid beschouwde om eer oplossing te vinden in deze toestand, waartoe een beroep werd gedaan op beide partijen. Tenslotte deelde de Generaal Buurman van Vreden mede, dat de Nederlandse autoriteiten be sloten hebben onmiddellijk 18 jeeps ter beschikking van mili taire waarnemers te stellen. artikel, waarin de tegenstanders worden aangeduid als „beroeps- progromhelden," „koloniale uit buiters", „menseneters der Ku- Klux-Klan", is men beschuldigd van een ,,hottentotten"moraal." Het Russische blad betrekt ook Nederland in deze beschuldigin gen in verband met de politiek in Indonesië. Het schrijft: „Enige maanden reeds blokkeren de Hol landse koloniale 'heren met onder steuning van Engelsen en Ameri kanen de millioenenbevolking van de Indonesische republiek. Hollandsq troepen en oorlogssche pen hebben niet slechts de handel tussen Indonesië en andere lan den, doch ook de handel tussen de afzonderlijke delen van Indone sië onmogelijk gemaakt, de repu bliek van de buitenwereld afge sneden en millioen. en millioenen Indonesiërs tot de kwellingen van honger gedoemd. Tegen deze blokkade van millioenen mensen protesteert géén der nieuwbakken humanisten". De financiële verwikkelingen blijven ook na de Russische toe zeggingen van Donderdag grote zorgen baren. De Russen hebben de bereikte tijdelijke overeen- korfist anders uitgelegd dan het stadsbestuur en de deblokkering van de banktegoeden niet uitge breid tot particuliere bedrijven. Teneinde in de behoeften aan middelen tot het uitbetalen van ltmen te voorzien hebben de Wes telijke besturen Vrijdag besloten voor dit doel credieten in West mark. te openen. Overigens blijft de financiële situatie onoverzich telijk. Meer opheldering komt er in de positie van het politiecorps, dat als volkomen gesplitst kan wor den beschouwd. 'De wethouder Friedensburg, onder wiens toe zicht de politie staat, heeft Vrij dagavond onder stormachtige toe juichingen van een groot gehoor verklaard, dat hij de communist Markgraf ontslagen heeft om „te stormram tegen de democratie verhinderen, dat de politie als een gebruikt zal worden". Daarente gen heeft Markgraf, die ondanks zijn ontslag onder de Russische bescherming in Oost-Berlijn voortgaat de politie te leiden, een oproep aan de bevolking gericht, waarin hij een dreigende toon aanslaat. Zij, die de politie van het Westen als wettig erkennen, moeten er volgens hem aan den ken „dat zij straks in Berlijn zul len moeten blijven als de Weste lijke mogendheden daaruit ver dwenen zijn". De splitsing der stad blijft zich ook in andere gebieden stelsel matig voltrekken. Zelfs de sport wereld werd niet ongemoeid ge laten. In het stadsbestuur heb ben de Russen met energieke maatregelen ingegrepen. Zij heb ben de helft van het personeel der voedselbureaux bevolen te werken onder de communist Letsch, die door hen is aangesteld als leider van de verdeling der door de Rus sen aangevoerde voedselvoorra den. In hetzelfde bureau werkt thans de ene helft van het perso neel aan de distributie van de Airliftvoediiig, de andere aan de verdeling van de Russische aan voer Een protest der Westelijke Geallieerden heeft aan deze maat regel der Russen niets kunnen veranderen. Het Franse bestuur heeft Rus sische beweringen tegengespro ken, als zou een groot deel der Franse bezetting Berlijn reeds verlaten hebben. Slechts een deel der Franse beambten vertrekt in verband met administratieve reorganisaties en ook een aantal families zijn teruggezonden in verband met de moeilijkheden van voedselaanvoer. Het Franse garnizoen is op ge lijke sterkte gebleven. De geldkwestie in Berlijn. De Berlijnse gemeenteraad heeft Zaterdag in een speciale bijeen komst opnieuw 'het Sowjetvocr- stel van de hand gewezen betref fende vrijgeven van de geblok keerde rekeningen der West-Ber- lijnse ondernemingen op voor waarde, dat deze ondernemingen voortaan alleen met Oostmarken zouden werken. Griswold niet tevreden- Dwight Griswold, de leider van de Amerikaanse hulpmissie in Griekenland, heeft na beëindiging van een zakenreis op een pers conferentie te Berlijn verklaard, dat hij „niet tevreden was over de van de Griekse regering on dervonden medewerking. De regering, aldus zeide hij, wilde niet de doortastende eco nomische beslissingen nemen, welke vereist waren en die een versobering voor het Griekse volk zouden betekenen. Wel was de situatie in Grieken land, zowel in economisch als ir. militair opzicht, thans veel beter. Volgens generaal James van Fleet, de militaire leider van de missie, had de Griekse guerilla- leider Markos „het spel verloren". Niet-officieel is vernomen, dat er geen communiqué zal worden uitgegeven over de bespreking met Molotof op het Kremlin. Hieruit leidt men af, dat de ver gadering van Zaterdag niet de laatste is geweest -en dat men geen overeenstemming heeft kun nen bereiken over een viermo- gendhedenconferentie. Reacties op besprekingen. De „Telegraaf", die te Berlijn met Britse licentie verschijnt, verklaart, dat de berichten Moskou „de vrees doet rijzen, dï een tweede Muenchen het resu - taat zou kunnen zijn van de vier- mogendhedenbesp rekingen „Het lijkt alsof, alle ervarin gen ten spijt, de democratische landen weer geloof zullen hech ten aan de verzekeringen van eer. totalitaire staat. Voor de Beriij- ners zijn de te Moskou te nemen besluiten over de toekomst van de stad een kwestie van leven en dood", zo besluit het blad. Het Farijse blad „Aurore" keurt de geheimhouding rond de besprekingen af. „Reeds gedu rende vijf dagen is ons lot bij een pokerspel, waarvan wij de gevol gen zuilen moeten dragen, de in zet geweest", aldus dé „Aurore". Volgens d? communistische „Hu- manté" trekt de Amerikaanse ambassadeur Bedell Smith aan de touwtjes. Dit was de vrucht van de politiek van Bidault, wel ke na diens roemloze aftocht dobr Schuman voortgezet werd. Algemeen koestert men te Lon den optimisme op korte termijn, doch pessimisme op lange ter mijn, zó seint Reuters diplomatie ke correspondent. Men acht het zo goed als zeker, dat een vier- mogendheden bespreknig het re sultaat van de bemoeienissen -te Moskou zal zijn. De Westelijke mogendheden wensen in Duitsland niet de in vloed van een communistische gezinde partij, gesteund door Moskou, en de Sovjet-Unie zien niet gaarpe, dat West-Duitsland het Ruhrgebied inbegrepen, door Amerikaans kapitaal tot ontwik keling wordt gebracht. Zolang geen basis gevonden wordt voor onderhandelingen omtrent deze zaak, ziet het er naar uit, dat de impasse zal blijven, zo besluit de correspondent. De Sovjet-autoriteiten te Ber lijn hebben bij het Britse militaire bestuur geprotesteerd tegen de opening van wisselkantoren in de Britse sector, waar Oost- tegen Westmarken kunnen worden in gewisseld tegen een on-officiële koers, die afhankelijk is van vraag en aanbod. Aangedrongen wordt op onmiddellijke sluiting der kantoren, „daar zij slechts financiële desorganisatie teweeg brengen in Groot-Berlijn, dat een deel van de Sovjetzóhe is". De ambassadeurs van Frank rijk en de Ver. Staten, Lewis Douglas en René Massigli, hebben op het Britse Ministerie van Bui tenlandse Zaken een bezoek ge bracht aan Sir William Strang, hoofd van de afdeling Duitse zaken. Algemeen neemt men aan, dat zij ee,n interim-rapport hebben be sproken van Frank Roberts over de ontmoeting van Vrijdag op, het Kremlin. Bevin zal thans het rapport bestuderen. Hoewel nog steeds strikte ge heimhouding wordt betracht, heeft in diplomatieke kringen van Londen de mening overhand, dat de besprekingen van Vrijdag geen volledig succes zijn geweest en dat er op zijn minst nog een ont moeting zal moeten plaats heb ben, voordat men een vier-mo- gendhedenverklariing, dat onder handelingen over de Duitse crisis gevoerd zullen worden, kan ver wachten. Naar men meent, hebben de- Westelijke afgezanten voorgesteld dat de Berlijnse blokkade opgehe ven zou worden in ruil voor de toelating van de Oostelijke mark in geheel Berlijn. In gewoonlijk welingelichte kringen meent men, BOERiD'ERIJBRAND Zaterdag omstreeks half 12 werd brand ontdekt in de schuur toebehorend aan de Maatschappij van Welstand, welke door de wed. S. dimmers bewoond werd. Het vuur vond gretig voedsel in het opgeslagen hooi en in de rog ge. De brandweer kon slechts een gedeelte van het woonhuis red den. Schuren en stallen brandden totaal uit. Ongeveer 15 wagens hooi en de hele roggeoogst gingen verloren. dat de Sowjet-Unie echter het be wijs verlangt, dat overeenkomst op lange termijn mogelijk is, voordat zij er in toe zou stemmen de blokkade op te heffen. Ook zou de Sowjet-Unie de herziening der belangrijkste besluiten van de zes-mogendhedenconferentie te Londen verlangen waarbij tot de oprichting van een West-Duitse regering werd besloten en de Sowjet-Unie uitgesloten werd van internationale controle over het Ruhrgebied. Het s.s „Cockerel", ongeveer ten Zuidwesten van Brest, meld- j de, dat het „zwaar lekkend" was. i Onmiddellijke assistentie werd I verzocht. In het ondergrondse mijnbedrijf worden omkeerbare, met lucht druk werkende motoren gebruikt voor het aandrijven van trans portbanden, roof- en sleperslieren Doordat de toegevoerde druklucht verontreinigd is en de motor her haaldelijk moet worden gedemon teerd voor verplaatsing en reini ging, raken talrijke vaste stof deeltjes tussen de rotoren en in in het rotorhuis, waardoor de capaciteit van de motor zeer snel daalt. Aan de heer Pellegrom, werkzaam op de Oranje-Nassau I-, is het gelukt deze slijtage tot een minimum te beperken. Voorts heeft hij een middel gevonden om een motor, die door verontreini ging in vermogen terugliep, met geringe kosten en in korte tijd weer op volle capaciteit te bren gen. Inmiddels is bij de Neder landse octrooiraad op deze uit vinding octrooi aangevraagd. JONGEN VERDRONKEN Vrijdagmiddag geraakten drie jongens, die bij het baden in zee verrast werden door het opko mende water, in nood. Twee ervan konden gered worden, maar de derde, een zestienjarige jon gen uit Leiden verdronk.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1