Mr Van Schaik heeit nieuwe Kabinet voorgedragen Paul Reynaud vraagt volmachten Aardenburg als bedevaartplaats DE DONAUCONFERENTIE 3 ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1948. Heden beëdiging nieuwe Ministers Viermogandhedenminister- raad in naaste toekomst? Waarschuwing van Markgraf Spaak naar Londen De opositie in China Algemene vergadering van Unesco uitgesteld India en Hyderabad Australische wapens voor Malakka? De Zuid-Afrikaanse politiek De Olympische Spelen VOETSELVERGIFTIGING in het kamp te Uxbridge Gespannen toestand in - Palestina De besprekingen te Moskou De regering van Markos op de vlucht? WEERSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Plaatselijke buien. Matige wind tussen Oost en Zuid. Wisselend bewolkt met enkele plaatselijke buien, hier en daar met onweer. Weinig verandering in temperatuur. Frankering bij Abonnement t< ie. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren ledacüe-adre«: Noordstr. 55-57, Temerua** Tel. 2510 - Na 6 uur 207». Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Advertentieprijs per nun 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties bot des TlfflFdddagn 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Zeeuw- verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs f 3,25 per - DE VRIJE ZEEUW 4e Jaargang No. 878. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Aug. Opk. OOnd. Opk. Ond. 7 5.10 20-20 7.59 21.46 8 5.12 20.18 9.29 22.— 9 5.13 20.16 10.56 22.13 10 5.15 20.14. 12.21 22.27 11 5.17 20.12 13.44 22.45 12 5.18 20.10 15.07 23.07 13 5.20 20.09 16.25 23.37 14 5.22 20.07 17.34 15 5.23 20.05 18.31 0.40 16 5.25 20.03 19.15 1.30 Mr J uit in verband met de omvang- de rijke agenda ,die reeds voor vele I>e Kabinetsformateur R. H. van Schaik heeft aan sleden is vastgesteld. Prinses-Regentes de volgende ötauüöetai ^g/nheid af te Ministers voorgedragen: }Regeringsverklar:ng zal Alfoe 6örirr>oTar W. Drees, Minister van mene Zaken, Minister-President: Mr. J. H. R. van Schaik, 's Gra- venhage, Minister zonder Porte feuille Mi. D. U. Stikker, Amsterdam. Minister van Buitenlandse Zaken. Mjr. Th. R. J- Wijers, Vught, Minister van Justitie. Mr. J. H. van Maarseveen, Utrecht, Minister van Binnenland se Zaken. Prof. Dr. F. J. Th Rutten, Nij megen, Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Prof. Mr. P. Lieftinck, Minister van Financiën. Mr. W. F.Schokking, Amster dam, Minister van Oorlog en Ma rine ad interim. Mr. Dr. J. In 't Veld, 's Graven- hage, Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Mr. J. H. R. van Schaik, 's Gra- venhage. Minister van Verkeer en Waterstaat ad interim. Prof. Dr. J. R- M. van den Brink, Laren (N.^H.), Minister van Economische Zaken. S. L. Mansholt, Wassenaar, Mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Mr. A. M. Joekes, 's Gravenha- ge. Minister van Sociale Zaken. Mr. E M. J. A. Sassen, Vught, Minister van Overzeese Gebieds delen. L. Götzen, 's Gravenhage, Mi nister zonder Portefeuille. Mr. Van Schaik zal. optreden als onder-voorzitter van de Mi nisterraad. Het ligt in de bedoe ling spoedig definitief te voorzien in de vacature van het departe ment van Verkeer en Waterstaat, die voorlopig ad interim vervuld wordt door Mr. Van Schaik. Hedenochtend om tien uur zal de beëdiging van de nieuwe Mi nisters ten paleize Soestdijk ge schieden. DONDERDAG WAARSCHIJNLIJK REGERINGSVERKLARING De nieuwe Regering zal zich waarschijnlijk op Donderdag 12 Augustus aan de Staten-Geenraal presenteren. Dit maakt naar het A.N.P. verneemt, op het ogen blik nog een punt van bespreking Volgens welingelichte kringen te Mosko is men bij de besprekin gen aldaar in beginsel tot over eenstemming gekomen, in de naast toekomst een raad van Mi nisters van Buitenlandse Zaken te houden. Tijd en plaats voor do bijeenkomst zouden op de vol gende bespreking met Molotof (mogelijk gisteravond) worden vastgesteld, aldus één bron Naar verluidt is er een voorstel tot bij eenkomst te Parijs aan het eind iw.n deze maand of in het begin van de volgende. Volgens welingelichte waarne mers zullen dan de kwesties van Berlijn en van Duitsland als ge heel op de agenda voorkomen. In kringen, die in nauw con tact taan met de Wetelijke afge- afgevaardigden, hangt een sfeer van optimisme, waaruit men de gevolgtrekking maak, dat er in dit stadium der onderhandelin gen een redelijke mogelijkheid tot overeenkomst tussen het Westen en de Sovjets is. de positie van dit programma- kabinet duidelijk maken. Het-Ka binet heeft een extra-parlemen tair karakter, doch verschilt in zoverre van vroegere extra-parle mentaire kabinetten, dat door gaans wel politieke figuren als Minister optreden, zonder dat bin dende afspraken tussen de Ka- merfracies zijn gesmaakt. Er loopt dus geen rechtstreekse draad tus sen de fracties onderling. Het program is vanzelfsprekend bin dend voor de Kabinetsleden. Markgraf, die met instemming der Sovjet-autoriteiten optreedt als chef der Berlijnse politie, heeft een proclamatie uitgevaar digd, waarin hij de Berlijners waarschuwt voor samenwerking met de door^ de Westelijke mo gendheden gesteunde politie on der leiding van Stumm, daar Markgraf en zijn politiemannen nog steeds In Berlijn zouden zijn ais de Westelijke mogendheden vertrokken waren." De Belgische Minister-Presi dent en Minister van Buitenland se Zaken, Paul Henri Spaak, zal naar Londen gaan om de Olym pische spelen te bezoeken. Volgens een zegsman, die in nauw con tact staat met het kabinet, was het vrijwel zeker, dat Spaak van de gelegenheid gebruik zou ma ken om tmet Bevin te spreken over de internationale toestand. De president der V. S Har ry Truman, heeft verklaard, dat de berichten, als zou Generaal Clay, de Amerikaanse gouverneur in Duitsland, worden vervangen, „niet waar" zijn. Truman weigerde iets te zeg gen over de Berlijnse kwestie en de besprekingen te Moskou. Maarschalk Ld-Tsji-Sjeng, een leidende figuur onder de opposi tie tegen generaal Tsjang-Kai- Sjetk en de nationale regering heeft bevestiging gegeven van het bericht van de communistische radio over onderhandelingen tus sen de caramunisten en „dissi denten'' voor het houden van een bespreking over het vormen van een „coalitieregering" tegen de nationale regering. Li zeide nog niet geantwoord te hebben op een verzoek van generaal Mao-Tee- Toeng, de leider der communisten, om vaststelling van datum en plaats voor een bijeenkomst. Uit betrouwbare bron te Parijs wordt vernomen, dat de jaarlijkse algemene vergadering der Unesco die in October te Beiroet zou worden gehouden, wegens de toe stand in Palestina zal worden uitgesteld. Huxley, algemeen secretaris der Unesco, zou een desbetref fend verzoek van Trygve Lie hebben ingewilligd, doch de meer derheid der ledenstaten moet zich eerst met dit uitstel eens hebben verklaard, voordat het officieel is. Een woordvoerder van de rege ring van India heeft verklaard, dat de toestand in Hyderabad „te ernstig wordt, dan dat de rege- rig van India verder onverschillig kan blijven". De laatste dagen was de toe stand snel verergerd. Naar ver luidde hadden de Razakars, Mili- ante Moslims, het recht in eigen ^3fnd genomen en zou de Nizam, use heerser van de staat, hoe lan ger hoe meer zijn macht verlie zen. De ontwikkeling van de toestand baarde India meer zorg dan het vraagstuk van een over eenkomst op lange termijn. De bevolking in Hyderabad is voor het merendeel Hindoe, de Nizam echter is Mohdammedaan. Hyderabad is het enige vorsten dom, dat zich nog niet bij Pa kistan of India aangesloten heeft Sinds het onderbreken der on derhandelingen uit Hyderabad door India, in welks gebied het ligt, geblokkeerd. De Nizam ver zetzich tegen toetreding van India. Nader wordt gemeld, dat Mir Laik Ali, premier van Hyderabad, de Nizam zijn ontslag heeft aan geboden, omdat deze onderhande lingen met India voerde via Sir Mirza Ismail, een vroeger pre mier, en zodoende de ministerraad passeerde. Het ontslag zou niet aanvaard zijn Paul Reynaud, de Franse Mi nister van Financiën, heeft de nationale vergadering in een bè- sloten zitting een wetsontwerp voorgelegd, waarin hij voljnach- ten verzoekt voor de oplossing der moeilijkheden van kosten van het levensonderhoud. Vandaag zal hij in de nationa le vergadering verzoeken het wetsontwerp te aanvaarden. Dit zou hem volmacht geven 'buiten het parlement om: D-e openbare diensten en de militaire dienst te reorganiseren ter verhoging der efficiëntie en vermindering der kosten; het regeringspersoneel te be perken en de credieten, die hier voor goedgekeurd zijn, anders te gebruiken dan in de betrokken begroting is bepaald; de genationaliseerde onderne mingen te reorganiseren; de dienst voor de sociale ze kerheid te hervormen; het 'belastingsysteem te her vormen; de verordeningen voor het lei den en de contröle van de bui tenlandse handel te veranderen. In een preambule verzocht Reynaud de volledige reorganisa tie van de Franse economie. In de periode van 19451947 was 50 procent van de Fnanse import betaald uit Amerikaanse credie ten. Het laatste jaar betaalt Amerika de gehele import, aldus Reynaud. Volgens het ontwerp zullen be paalde belastingen verlicht wor den en zal een grote actie ge voerd worden voor verhoging der productie en uitbreiding der in dustrialisatie. De vermindering der staatsinkomsten door de be lastingverlaging hoopt Reynaud te kunnen aanvullen door verho ging van andere belastingen. In de strijd tegen de hoge kos ten van levensonderhoud hoopt Reynaud het particulier initiatief te kunnen stimuleren, ofschoon staatscontrole gehandhaafd zal blijven. De Minister wenst volmachten om de economie te reorganiseren voor de tijd, dat de Amerikaanse hulp ophoudt. Volgens de preambule wil de regering allereerst de prijzen sta biliseren en daarna de koop kracht verhogen door de prijzen omlaag te drukken en de produc tie te verhogen. Volgens het wetsontwerp kan de regering kartels verhinderen productie of distributie te beper ken en. zal zij de macht hebben buiten het parlement om grond stoffen te distribueren. In het ontwerp wordt geen tijd genoem 1 voor de duur der volmachten. Waarnemers te Parijs achten het mogelijk, dat het wetsont werp een politieke crisis nader zou 'kunnen brengen. Amerikaanse ambassaderaad Koh ier en de Britse zaakgelastigde Harrison. De bespreking op de Amerikaan se Ambassade duurde 2 uur en 15 minuten. Welingelichte diploma tieke waarnemers menen, dat de drie afgezanten ongetwijfeld een antwoord op de Maandag door Stalin gedane voorstellen hebben overhandigd Enkele waarnemers zeiden, dat dit antwoord neerkomt op het voorstellen van een plaats en een datum voor een Ministers conferentie over de voornaamste kwesties, die Oost en West ge scheiden houden De lange duur van de bespreldng houdt klaar blijkelijk in, aldus sommige diplo matieke waarnemers, dat er ver schil van mening hestond, hetzij over de omvang der agenda voor een conferentie van Ministers van Buitenlandse Zaken, hetzij over de eis van het Westen o-m eerst de blokkade van Berlijn op te heffen. Andere waarnemers zien de lange duur der bespreking als een gunstig teken. Russische beschuldiging. Het officiële Russische persbureau in Duitsland heeft de Britten en Amerikanen er van beschuldigd, dat zij de voor het luchtverkeer boven de Sowjet-zone geldende voorschriften tussen 31 Juli en 4 Augustus 62 maal hebben over treden. „De overtredingen zullen ernstige gevolgen hebben, waar voor de overtreders blijkbaar be reid zijn de verantwoordelijkheid te aanvaarden," aldus het nieuws bureau. De politieke correspondent van de „Melbourne Sun News Pisto- rial" schrijft, dat naar verwach ting de Australische regering Maandag a.s. overeenstemmming zal bereiken over het zenden van wapenen en uitrustingen uit Australische legervoorraden naar Malakka. Minister-President Ghifley liet dit doorschemeren toen hij Vrij dagavond aankondigde dat de Britse regering had gevraagd, of Australië 'bereid zou zijn zekere automatische wapenen, munitie en uitrustingsstukken te leveren. Ohifley verklaarde, dat met spoed een onderzoek werd inge steld naar de hoeveelheid wapens die in Australië hiervoor be schikbaar zijn. Voorts deelde hij mede, dat 100 stenguns en muni tie Britse eigendommen, die in Australië waren opgeslagen Vrijdag te Singapore zijn aange komen met een vliegtuig van de. Australian Air Force. Een woordvoerder van de Aus tralische regering zeide Vrijdag avond dat het zenden van Aus tralische troepen naar Malakka niet ter sprake was gekomen. De gouverneur-generaal van Zuid-Afrika, G. B. van Zijl, heeft bij de opening van de tiende zit ting van het parlement der Unie verklaard, dat een wet zou wor den ingediend betreffende con trole op productie en gebruik van atoomenergie op de delving der grondstoffen. De inboorlingen- kwestie zou ernstig bestudeerd worden doch tijdens deze zitting was nog geen doortastende wet geving op dit punt te verwachten. VOETBAL. Karei van der Meer leidt Groo't- BrittanniëZuid-Slavië. De wedstrijden van de halve finales zullen worden geleid door: DenemarkenZweden Boardman Groot-Brittannië) en Joego-Sla- viëGroot-Brittannië Karei van der Meer (Nederland). ATHLETIEK. De derde gouden medaille voor Fanny Blankers-Koen. Fanny Blankers-Koen verover de gistermiddag haar derde gou den medaille door de finale 200 meter te winnen in een tijd van 24.4 sec. Van Zijll in het ziekenhuis. Naar het A.N.P. verneemt, heb ben zich in het kamp te Uxbridge, waar een groot aantal Nederland se deelnemers is ondergebracht, enkele gevaden van voedselvergif tiging voorgedaan, waarvan ook de directeur van het Nederlands Olympisch Comité, de heer Van Zijll, het slachtoffer is geworden. Hij is opgenomen in het Hilling- donziekenhuis. Naar omstandighe den is zijn toestand redelijk wel verlaten. .en over enkele dagen zal hij on getwijfeld het ziekenhuis kunnen verlaten. In het kamp van de Royal Air Force is een cantine voor de offi cieren die leiding geven aan het Olympische kamp. Aan de tafel dezer officieren eten wel eens of ficieren mee, voornamelijk, wan neer deze sportleiders geen tijd hebben gehad om elders hun maal tijd te nuttigen. Deze maaltijden worden dus afzonderlijk geser veerd van die der Olympische deelnemers. ,Deze deelnemers eten trouwens in een andere zaal, voor hen wordt afzonderlijk gekookt. De heer Van Zijll maakte Don derdagavond gebruik van de gele genheid om met de R.A.F.-offi- cieren de maaltijd te nuttigen. 6 Dezer officieren werden na de maaltijd onwel alsmede de heer Van Zijll. Zij werden allen in het gteken. Vervolgens vond de-cere- Bijzondere Dienst A.N.P. De baanvolgorde voor de 200 meter finale dames was de vol gende: Binnenbaan Fanny Blankers Koen ((Nederland», baan 3 Wal ker (Gr. Britt.), baan 4 William son (Gr. Britt.), 'baan 5 Patter son (V. S.) en baan 6 Robb (Z. Afrika). Fanny BlakersKoen ging uit stekend weg, zij had het voordeel van de binnenbaan dat zij alle tegenstanders voor zich had. Bij het uitkomen van de bocht lag zij al iets voor op haar concur renten. Op de laatste 100 meter van de zeer zware haan, waarin de schoentjes afdrukken achter lieten, vergrootte zij nog haar voorsprong en met vele meters verschil werd zij eerste, voor de Britse deelneemster Williamson. Fanny had haar derde Olympi sche titel behaald, een prestatie, welke tot nu toe geen van de deelnemers in welke tak van sport ook, heeft bereikt. De uitslag luidt: 1. Olympisch kampioene Fanny BlankersKoen (Nederland) 24.4 sec.; 2. Williamson (Gr. Britt.) 25.1 sec.; 3. Patterson (V. S.) 25.2 sec. Onmiddellijk nadab zij over de finish kwam, kwam een klein meisje naar haar toe en over handigde haar een mooie ruiker Zij werd van alle kanten gelukge wenst met de derde Olympische titel. Men hield bereidwillig een parapluie boven haar opdat zij zich in haar trainingspak kon wist haar ploeg na 100 meter een voorsprong van een fractie te ge ven. Margot Marsman zwom als tweede en zij moest zich laten passeren door Karen Harup, doch zij hield de Amerikaanse Kalana goed bij. Greta Andersen, de der de Deense zwemster, vergrootte de voorsprong, terwijl bij de laat ste wissel Nederland en de Ver. Staten tegelijk weggingen. Ook op het laatste keerpunt lag Dene marken nog voor terwijl de laat ste Amerikaanse zwemster Ann Curtiss Hannie Termeulen iets voorbij was gegaan. Op de laat ste 50 meter kwam Ann Curtiss met een verbazend grote snelheid opzetten en zij passeerde drie me ter voor de finish de Deense zwemster. De Ver. Staten maak ten een tijd van 4 min. 29.2 sec., dus 2.1 sec. onder het Olympisch record, dat Nederland Woensdag had gemaakt Ann Curtiss heeft waarschijnlijk een tijdgemaakt tussen de 1 min. 4.2 en de 1 min. 4.6 sec., waarmee zij beneden het beroemde record van Willy den Ouden zou zijn gebleven. Neder land maakte een tijd van 4 min. 31.6 sec. De uitslag luidt: 1 en Olympisch kampioene Verenigde Staten (Corridon, Ka lana, Helser en Curtiss) 4 min. 29.2 sec.; 2. Denemarken 4 min. 29.4 sec.; 3. Nederland 4 min. 31.6 sec. ziekenhuis opgenomen. De com mandant van het kamp, Kolonel Adams, is ook onwel geworden en bevindt zich eveneens in 't zie kenhuis. Zijn toestand is minder gunstig dan die van de andere slachtoffers. Ben beeljc Zee unis«VI aam sc liislcn» Alle plannen voor de toekoms! van Jeruzalem heeft men laten varen, zo heeft een woordvoerder van de V. N., die verbonden is aan het bureau van Graaf Bema- dotte, te Haifa verklaard. De activiteit van sluipschutters in de stad duurt voort en er zijn met spoed nieuwe waarnemers heengezonden in verband met de „gespannen toestand", aldus de woordvoerder. De nieuwe waarnemers zullen trachten een niemandsland in de stad af te bakenen. De woord voerder besloot met te zeggen, dat Bernadotte nooit heeft voorge steld Jeruzalem geheel aan de Arabieren toe te vertrouwen. De Belgische consul-generaal te Jeruzalem heeft uit naam van de Jeruzalemse consulaire be standscommissie de Transjor- daanse Minister van Defensie verzocht geen belemmeringen in de weg te leggen van de water voorziening van de nieuwe stad van Jeruzalem. Dit verzoek is van de hand gewezen, „daar de Joden het bestand voortdurend schonden en zich onmenselijk tegenover de Arabische vluchte lingen gedroegen." De Westelijke Afgezanten bij Molotof- De afgezanten der Westelijke mogendheden te Moskou, Frank Roberts, persoonlijke vertegen woordiger van Ernest Bevin. Walter Bedell Smith, de Ameri kaanse ambassadeur en Yves Chataignau, de Franse ambassa deur, hebben zich gisteren om vijf uur plaatselijke tijd naar het Kremlin begeven om een bezoek aan Minister Molotof tê brengen. Te Moskou was men algemeen van gevoelen, dat de onderhan delingen aldaar niet veel langer zpuden duren of er al een groot opgezette ontmoeting plaats had of niet. Men geloofde, dat de Westelijke vertegenwoordigers gaarne zo spoedig mogelijk een definitieve stap zouden willen doen, aldus Reuter. Na de bespreking op 't Krem lin zijn de Westelijke diplomaten onmiddellijk begonnen met het opstellen van rapporten- voor hun regeringen. De vergadering op het Kremlin duurde twee uur en veertig minu ten. Behalve Molotof was van Russische zijde aanwezig A. Smyrnof, plaatsvervangend Minis, ter van Buitenlandse Zaken. Ver dere bijzonderheden zijn niet be kend gemaakt. De latere vergadering van de drie afgezanten, die op de Ameri kaanse ajmmbassade werd gehou den, werd bijgewoond door de Slechts weinigen weten, dat eeuwen geleden Aardenburg een bekende bedevaartplaats was en dat uit oude kronieken blijkt, dat reeds in het jaar 1273 de Aarden- burgse Lievevrouwekerk in het bezit was van een wonderdoend Mariabeeld. Eeuwenlang heeft dit wonderbeeld pelgrims aangetrok ken. Koningen van Engeland en Frankrijk, gevolgd door grote scharen Edelen en burgers kwa men hier bidden. Begrijpelijkerwijze voeren de inwoners wel bij deze stroom van pelgrims. De handel met de bede vaartgangers was op de duur de hoofdbron van bestaan van de meeste Aardenburgers ep uit de aard der zaak waren geestelijke en wereldlijke overheden hen zo veel mogelijk ter wille. Op een ge geven moment echter kwam hier in verandering en.begon de Gra felijke baljuw ten eigen voordele, vreedzame pelgrims lastig te val len. Een reden daartoe was wel te vinden, want in de oude stads- keure was vastgesteld, dat het eenieder uitgezonderd de lieden van het gerecht verboden was in de stad wapens te dragen. Wie Aardenburg binnenkwam, moest zijn wapens in de voorstad achter laten! Een overtreding van dit verbod werd gestraft met 60 stuivers boete, te betalen aan de baljuw, die hiervan een zeker ge deelte kreeg, zodat het voor dit heer voordelig was, als hij veel boetes kon opleggen. Van ieder, die nu leunende op een pelgrims staf door de straten der stad trok eiste hij de boete, omdat ze „ge wapend met een stok" de stad waren binnengetreden! Wie te arm was om te betalen werd in de gevangenis gesloten en moest maar iemand zien te vinden, die de boete voor hem wilde betalen. Natuurlijk deden deze praktij ken het bedevaartsoord geen goed en allengs werd de stroom pel grims minder. Burgemeester en Schepenen legden zich echter bij deze gang van zaken niet neer en gaven in een smeekschrift hun Vorst kennis van de wijze, waar op de baljuw in zijn naam optrad. Philips de Goede, de toenmalige graaf van Vlaanderen, stelde hier op de inwoners van zijn „goede" stad Aardenburg in het gelijk en vaardigde in 1421 een bevelschrift uit, waarin hij zijn tegenwoordige en ook alle toekomende baljuws verbood kooplieden, pelgrims en burgers, die ter' bedevaart in de stad kwamen en die zich behoor lijk gedroegen, hoe dan ook lastig te vallen. Als gevolg van deze grafelijke tussenkomst begon het pelgrims- verkeer weer toe te nemen en is aanzienlijk gebleven tot aan de Hervorming toe. Jammer genoeg is 'elke herinnering aan deze voor Aardenburg zo luiterrijke periode verdwenen en is zelfs de kerk, waarin dit beeld heeft gestaan vervallen en gesloopt. monie protocolaire plaats. Een daverend applaus weerklonk toen onze landgenote weer als eerste op het podium kwam geflankeerd door Williamson en de Ameri kaanse Patterson. Het was ditmaal de heer Schar- roo, het Nederlandse lid van het dagelijks bestuur van het I.O.C., die aan Fanny Blankers—Koen de gouden medaille overhandigde en haar gelukwenste met de overwinning. De Nederlandse driekleur ging aan de middelste mast omboog, terwijl het muziek corps het Wilhelmus speelde. Zo behaalde Fanny hagr derde Olym pische titel en mef de bloemen in haar- armen verliet zij onder da verend handgeklap van de duizen den het tererin. Finale 4 X 100 nieter estafette Dames. In een zeer spannende wedstrijd hebben de damesploegen van Ne derland, Verenigde Staten en De nemarken om de Olympische ti tel gestreden. Voor Nederland, dat op de 5e baan lag tussen Denemarken en de Verenigde Staten in, startte Irma Schuhmacher als eerste. Zij Anna Pauker, de Roemeense Minister van Buitenlandse Zaken, heeft op de Donauconferentie te Belgrado verklaard, dat de Ver enigde Staten „hun aanspraak op een plaats in de Donaucommissie baseren op de millioenen dollars, die zij aan Europa ter beschikking stelden". „De imperialistische fee, aldus zeide Anna Pauker ver der, probeert een nieuwe manier van begoocheling door gebruik te maken van het gouden lokaas der dollars. Wij weten, wat er ge beurt in Griekenland, China, Tur kije, Italië, Frankrijk en andere landen, waar dezelfde argumenten gebruikt worden. De Donausta- ten zijn echter niet meer onder worpen aan de slavernij. Zij staan onder de bescherming van de Sovjet-Unie." Ten aanzien van de critiek van de Amerikaan Cavendish Cannon op de Sovjet-Russische-Roemeen- se transportmaatschappijen als Volgens onbevestigde berichten zou de „vrije Griekse regering" van de guerillaieider, Markos, naar Albanees gebied zijn uitge weken en vandaar per vliegtuig met onbekende bestemming zijn vertrokken. „Sovjet-Russische economische penetratie" verklaarde Pauker. dat het natuurlijk was, dat de Donaustaten voordeel probeerden te trekken uit de resultaten van de oorlog. Er werd samenge werkt tussen kleine en grote mo gendheden op voet van volkomen gelijkheid en wederzijds respect. Sir Charles Peake, de Öritse gedelegeerde, wees het Sowjet- Riussisch ontwerp voor een con ventie als „reactionair" van de hand en verklaarde zich voor het Amerikaanse voorstel. „Wysjins- ky zal ongetwijfeld met genoe gen, doch niet met verrassing, kennis genomen hebben van de eenstemmige instemming der Oost-Europese landen met het Sowjet-Russisohe voorstel", aldjus Peake, „doch Groot-Brittannië verbaast er zich over, dat het Sowjet-Russische voorstel be schouwd wordt als strekkende tot samenwerking en begrip tussen de staten." Wysjinsky wees het Britse voorstel, het meningsverschil over de geldigheid van de con ventie van 1921 aan het oordeel van het Internationaal Gerechts hof te Den Haag of van een spe ciaal tribunaal te onderwerpen, van de hand, aangezien, aldus zeide hij, de meerderheid ter con ferentie ervan overtuigd was, dat deze kwestie al niet meer be stond. Slijkhuis derde op de 1500 meter. Slijkhuis nam het op de 1500 meter op tegen de Zweden, die dit seizoen immers heer en mees ter waren geweest op de mid denafstand. Slijkhuis had het niet gemakkelijk, de lopers bleven voortdurend bij elkaar en het was een gedrang van jewelste om een zo goed mogelijke positie te veroveren. Maar Slijkhuis liep een tactische race, zorgde er voor de laatste 400 meter als derde te beginnen en men wachtte in spanning af of hij over genoeg reservekrachten zou kunnen be schikken om met zijn «bekende machtige eindspurt op de Zweden, indien mogelijk, een eerste plaats te veroveren. Voor hem vochten Eriksson én Strand om de eerste plaats, bei den streden meter voor meter en Slijkhuis was zo tactisch om het goede moment af te wachten voor zijn eindspurt. Die kwam dan ook, 'ongeveer 120 meter voor de finish. Maar waarschijn lijk heeft hij zich iets verrekend, want die eindspurt bleek iets te laat te zijn ingezet, zodat hij Strand pas op de lijn te pakken kreeg. Voor beiden werd dezelf de tijd van 3 min. 50.5 sec. geno- teeru, waarmede onze landgenoot het Nederlands record evenaardde dat sedert 30 Augustus 1946 in zijn bezit was, gemaakt te Stock holm. Onder meer gunstige om standigheden had Slijkhuis onge twijfeld het record kunnen verbe teren. Opmerkelijk Was het, dat hij ver reweg als di friste loper door de finish kwam, ons inziens een be wijs voor onze veronderstelling, dat hij zijn eindspurt juist iets te laat had ingezet. Hij had kun nen weten dat hij als lichtgewicht op deze baan een grote voorsprong had op zwaardere Lopers. De estafetteploeg van Neder land verrichtte een goede presta tie door de serie die evenwel niet zo sterk was, te winnen. De tijd was 41.7 sec. en het is lang ge leden, dat onze nationale ploeg beneden de 42 sec. is gekomen. Scholten als eerste loper was niet zo goed, hij aarzelde even, maar hij herstelde zich uitmun tend en zijn wissel met de Blauw Witter Meyer viel mee. Meyer was zeer snel op het rechte ge deelte en toen hij het stokje op uitnemende wijze aan Zwaan over gaf, was het duidelijk dat de Oranjebroeken 'n grote kans op de overwinning hadden. Zwaan liep soepel en zeer snel, zijn wis sel met de laatste man Lamifters was de beste die wij zagen en met vele meters voorsprong ging Lammers als eerste over de eind streep. Zo werd Nederland eerste in de serie. In de finale komen uit de Verenigde Staten met 41.1 sec.; Italië met 41.3 sec, Groot Brittannië en Hongarije beiden met 41.4 sec, Nederland met 41.7 sec. en Canada met 42.3 sec. Bij de dames zijn zeven num mers verwerkt en hiervan heeft Nederland er drie gewonnen, Frankrijk twee door mej. Oster- meyer bij het kogelstoten en het discuswerpen, Hongarije één bij het verspringen en Oostenrijk eveneens één bij het speerwerpen. WATERPOLO. NederlandHongarije 44. Nadat de rust met 32 in het voordeel van onze landgenoten was ingegaan, is de waterpolo- wedstrijd Nederland'Hongarije gisterenavond met gelijk spel 4 4 geëindigd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1